Přítomný čas (Present tense)

  0
  10513

  Úvod

  Bez přítomného času se v angličtině určitě neobejdeme. Potřebujeme ho totiž k tomu, abychom druhým sdělili co děláme ve volném čase, nebo dokázali říci čím se zabýváme právě teď. Nejde ale o žádnou složitou gramatiku, a proto věříme, že pro vás bude jeho použití po nastudování této kapitoly hračkou. Přítomný čas rozdělujeme na přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový.

  1 Přítomný čas prostý (Present simple)

  Představte si, že jste nastoupili do nové školy nebo práce a chcete říct ostatním něco málo o sobě – jak trávíte volný čas a co máte a nemáte rádi. Přesně k tomu potřebujete přítomný čas prostý. Díky němu totiž můžete říct věty jako:

  • Často hraju tenis. – I play tennis often.
  • Každý den jezdím na kole. – I ride my bike every day.
  • V zimě lyžuji. – In winter, I go skiing.

  Kdy přesně tento čas použít se dozvíme za chvilku v podkapitole Použití přítomného času prostého. Pojďme se ale nejprve podívat na to, jak se přítomný čas prostý tvoří.

  1.1 Tvoření přítomného času prostého

  Co všechno potřebujeme k vytvoření přítomné času prostého?
  podmět + sloveso v základním tvaru (infinitiv) + zbytek věty

  Kladný tvar   
  Irunevery day.Každý den běhám.
  You runevery day.Každý den běháš.
  We runevery day.Každý den běháme.
  You runevery day.Každý den běháte.
  Theyrunevery day.Každý den běhají.

  Možná si říkáte, jestli jsme náhodou nezapomněli na třetí osobu, tedy HE/SHE/IT (on, ona, ono). Pouze ji pro vás ale uvádíme zvlášť, protože pro ni platí, že za sloveso v základním tvaru přidáváme koncovku -s:
  Herunsevery day.Každý den běhá (on).
  Sherunsevery day.Každý den běhá (ona).
  Itrunsevery day.Každý den běhá (ono).

  • Zápor přítomného času prostého tvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso DO
   (I do not run every day – neběhám každý den).
  • DO zde neznamená „dělat“, zde nám pouze pomáhá k tvoření záporu.
  • Zkrácený tvar, který běžně používáme v mluvené angličtině, je zde DON’T
   (I don’t run every day – neběhám každý den).
  Záporný tvar    
  Idon't runevery day.Neběhám každý den.
  Youdon't runevery day.Neběháš každý den.
  We don't runevery day.Neběháme každý den.
  Youdon't runevery day.Neběháte každý den.
  Theydon't runevery day.Neběhají každý den.
  • Ve třetí osobě opět dochází ke změně. Místo do not / don’t užíváme does not/doesn’t:
  • Pozor – významové sloveso tedy zůstává v infinitivu a koncovku -s k němu už nepřidáváme.
   • He doesn’t run every day.
   • Nikoliv: He doesn’t runs every day.
  Hedoesn't runevery day. Neběhá každý den (on).
  Shedoesn't runevery day. Neběhá každý den (ona).
  Itdoesn't runevery day. Neběhá každý den (ono).
   • Při tvorbě otázky přehazujeme podmět věty s pomocným slovesem DO:
  Otázka   
  Do Irunevery day? Běhám každý den?
  Do yourunevery day? Běháš každý den?
  Do we runevery day? Běháme každý den?
  Do yourunevery day? Běháte každý den?
  Do theyrunevery day? Běhají každý den?
  • Ve třetí osobě přehazujeme podmět věty s pomocným slovesem DOES
  • Pozor – významové sloveso tedy zůstává v infinitivu a koncovku -s k němu už
   nepřidáváme.

   • Does he run every day?
   • Nikoliv: Does he runs severy day?
  Does herunevery day? Běhá každý den (on)?
  Does sherun every day? Běhá každý den (ona)?
  Does it runevery day? Běhá každý den (ono)?

  Velmi často se setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na otázku Do you speak English? (Mluvíš anglicky?) odpovídáme Yes, I do. (Ano).

  1.2 Použití přítomného času prostého

  Teď už víme, jak se přítomný čas prostý tvoří. Pojďme se tedy podívat na to, v jakých situacích ho používáme:

  1) Když se nějaká činnost opakuje

  I visit my grandparents every weekend.Navštěvuji své prarodiče každý víkend.
  He always watches the news in the morning.Vždycky kouká ráno na zprávy.
  We usually eat dinner together.Většinou večeříme společně.

  2) Když se jedná o záliby, postoje a zvyky

  She loves animals.Miluje zvířata.
  Does your father smoke?Kouří tvůj otec?

  3) Když je něco všeobecně platné

  The sun rises in the morning.Slunce vychází ráno.
  Apples grow on trees.Jablka rostou na stromech.

  4) Když chceme vyjádřit dlouhodobou činnost

  Where does your boyfriend live?Kde bydlí tvůj přítel?
  I work as a teacher.Pracuji jako učitelka.

  5) Když chceme vyjádřit vlastnost nebo dovednost podmětu

  You speak English really well!Mluvíš anglicky opravdu dobře!

  6) Když mluvíme o nějakém řádu

  The bus leaves at 5 o’clock.Autobus odjíždí v pět hodin.
  The movie starts at 8 o’clock.Film začíná v osm hodin.

  1.3 Příslovce pojící se s přítomným časem prostým

  Přítomný čas prostý se v angličtině vyznačuje častým použitím následujících slovíček. Když si nejsme jistí, jaký čas použít, tato slovíčka nám mohou napovědět:

  • OFTEN – často

  OFTEN ve větě patří před významové sloveso (tj. před sloveso, které nese hlavní význam věty (například PLAY – hrát)):

  I often play tennis.Často hraji tenis.
  Do you often play tennis? Hraješ často tenis?
  I don't often play tennis.Tenis nehraju často.

  Pokud je ale ve větě sloveso BÝT, patří OFTEN v kladné větě až za něj. V otázce se vyskytuje za zájmenem a v záporu až za záporkou NOT:

  I am often tired.Jsem často unavený.
  Are you often tired?Jsi často unavený?
  I'm not often tired. Nejsem často unavený.

  Pokud ale chceme zdůraznit, že něco děláme velmi často – VERY OFTEN – dáváme
  příslovce až na konec věty:

  I play tennis very often.Velmi často hraji tenis.
  Do you play tennis very often?Hraješ tenis velmi často?
  I don't play tennis very often.Moc často tenis nehraju.
  • USUALLY – obvykle, SOMETIMES – občas, ALWAYS – pořád

  Všechna tato příslovce patří ve větě před významové sloveso:

  I usually agree with you.Obvykle s tebou souhlasím.
  Do you sometimes cook for your family at weekends? Vaříš občas o víkendech pro rodinu?
  I don't always spend so much money. Ne vždy utrácím tolik peněz.

  Pokud je ale ve větě sloveso BÝT, patří tato příslovce v kladné větě až za něj. V otázce se
  vyskytuje za zájmenem a v záporu až za záporkou NOT:

  I am usually very busy.Většinou jsem velmi zaneprázdněný.
  You are sometimes very annoying.Občas jsi vážně otravný.
  I am not always so tired. Nejsem vždy tak unavený.

  Pokud chceme ale tato příslovce zdůraznit, objevují se i na začátku věty:

  Usually, I agree with you.
  Obvykle s tebou souhlasím.
  Sometimes, I cook for my family at weekends.Občas vařím o víkendu pro rodinu.
  Always, I spend so much money.Vždycky utrácím tolik peněz.
  • NEVER – nikdy

  NEVER ve větě také patří před významové sloveso:

  I never drink alcohol.Nikdy nepiji alkohol.

  Stejně jako ostatní příslovce, i pro NEVER platí, že pokud je ve větě sloveso BÝT, patří
  za něj. Je to ale negativní příslovce, takže to, co se na první pohled zdá jako kladná věta, je vlastně zápor.

  I am never tired.Nikdy nejsem unavený.
  Are you never tired?Ty nejsi nikdy unavený?
  • Objeví-li se v anglické větě negativní příslovce, nedáváme už do věty záporku NOT.
   Neříkáme tedy: I am not never tired.
  • Pokud chceme toto příslovce zdůraznit, dochází u zbytku věty k inverzi:
  Never have I experienced such treatment.Nikdy jsem takovou léčbu nezažil.
  Never have I seen such a beautiful sight.Nikdy jsem neviděl tak krásný pohled.

  Zjednodušeně řečeno – pokud chceme dát NEVER na začátek věty, zbytek věty tvoříme tak, jako by se jednalo o otázku.
  Neříkáme tedy: Never I have experienced such treatment. Never I have seen such a beautiful sight.

  • Ostatní příslovce

  Mezi další slovíčka, která se velmi často vyskytují s přítomným časem prostým, patří příslovce začínající slovíčkem EVERY. Tato příslovce řadíme většinou na konec věty. Pokud je ale chceme zdůraznit, umístíme je na začátek:

  EVERY DAY (každý den)

  I dance every day.Tančím každý den.
  Every day, I dance.Každý den tančím.

  EVERY WEEK (každý týden)

  I play the piano every week.Hraji na klavír každý týden.
  Every week, I play the piano.Každý týden hraji na klavír.

  EVERY WEEKEND (každý víkend)

  I relax every weekend. Relaxuji každý víkend.
  Every weekend, I relax.Každý víkend relaxuji.

  EVERY YEAR (každý rok)

  I go abroad every year.Jezdím do zahraničí každý rok.
  Every year, I go abroad.Každý rok jezdím do zahraničí.

  Se slovíčkem EVERY se samozřejmě pojí spoustu dalších příslovcí jako například: EVERY MONTH (každý měsíc), EVERY MONDAY (každé pondělí), EVERY WEEKDAY (každý den v týdnu), apod.

  2 Přítomný čas průběhový (Present continuous)

  Přítomný čas průběhový používáme, když chceme sdělit, že něco právě teď probíhá. Od přítomného času prostého se tedy liší. Neříká, co děláme často a ve volném čase, ale sděluje, co děláme právě teď.

  Představte si, že vám volá kamarád a ptá se vás, co zrovna děláte. Díky přítomnému času
  průběhovému mu můžete odpovědět. Např. takto:

  • Teď pracuji. (Právě v tuto chvíli, kdy si voláme) – I am working.
  • Teď cvičím. (Právě v tuto chvíli, kdy si voláme) – I am training.
  • Teď vařím. (Právě v tuto chvíli, kdy si voláme) – I am cooking.

  O možnostech použití tohoto času si řekneme více v podkapitole Použití přítomného času průběhového. Teď se ale podíváme na to, jak tento čas vytvořit.

  2.1 Tvoření přítomného času průběhového

  Co je potřeba k vytvoření přítomného času průběhového?

  podmět + pomocné sloveso TO BE + významové sloveso s koncovkou –ING

  Pro připomenutí – pomocné sloveso TO BE je v tabulce ve druhém sloupečku a odvíjí se od
  osoby, o které hovoříme. Významové sloveso je ve třetím sloupečku a nese hlavní význam
  věty.

  Kladný tvar   
  Iamrunning.Běžím.
  Youarerunning.Běžíš.
  Heisrunning.Běží (on).
  She isrunning.Běží (ona).
  Wearerunning.Běžíme.
  Youarerunning.Běžíte.
  They arerunning.Běží.
  • Záporný tvar vytvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso TO BE. Toto sloveso zde opravdu slouží pouze jako pomocník pro vytvoření času, neznamená zde BÝT.
  • Zkrácený tvar je AREN’T nebo ISN’T
   You aren’t running. – Neběžíš. / She isn’t running. – Neběží.
  • Také ale můžeme říci You’re not running. – Neběžíš / She’s not running. – Neběží.
   Význam zůstává zcela stejný.
  Záporný tvar   
  Iam notrunning.Neběžím.
  Youare notrunning.Neběžíš.
  Heis notrunning.Neběží (on).
  Sheis notrunning.Neběží (ona).
  Weare notrunning.Neběžíme.
  Youare notrunning.Neběží.
  Theyare notrunning.Neběží.
  • Otázku vytvoříme tak, že přehodíme podmět věty a pomocné sloveso TO BE.
  Otázka   
  AmI running?Běžím?
  Areyourunning?Běžíš?
  Isherunning?Běží (on)?
  Issherunning?Běží (ona)?
  Arewerunning?Běžíme?
  Areyourunning?Běžíte?
  Aretheyrunning?Běží?

  Jak už bylo řečeno, velmi často se setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na otázku Are you running? (Běžíš?) odpovídáme Yes, I am. (Ano).

  2.2 Použití přítomného času průběhového

  Pojďme si teď vysvětlit, kdy přítomný čas průběhový používáme.

  • Mluvíme o něčem, co se děje právě teď
  I am watching TV.Koukám se na televizi. (teď)
  Are you watching TV? Koukáš se na televizi? (teď)
  We are not watching TV. Nekoukáme se na televizi. (teď)
  • Mluvíme o budoucím plánu, kterým jsme si jisti
  I am flying to Paris tomorrow. Zítra letím do Paříže.
  (Jsem si tím jistý, protože už mám koupené letenky.)
  • Mluvíme o nějaké změně v řádu
  The bus is leaving at 5 o'clock. Autobus odjíždí v pět hodin.
  (Došlo ke změně, původně měl odjíždět v jiný čas.)
  Paul is working in Paris this week. Paul bude tento týden pracovat v Paříži.
  (Pracuje tam pouze přechodně, obvykle pracuje v Praze.)

  2.3 Příslovce pojící se s přítomným časem průběhovým

  Když si nejsme jistí, který čas v dané situaci použít, můžou nám k tomu pomoci slovíčka, která jsou pro daný čas typická. Toto jsou příslovce, která se pojí s přítomným časem průběhovým:

  • Mluvíme o přítomnosti

  Pokud mluvíme o přítomném okamžiku, používáme příslovce NOW (teď) a AT THE MOMENT (v tuto chvíli, teď). Tyto příslovce dáváme na konec věty.

  What are you doing now?Co teď děláš?
  I am writing a letter at the moment.Teď píšu dopis.

  Chceme-li tato příslovce zdůraznit, dáme je na začátek věty.

  Now, I am listening.Teď poslouchám.
  At the moment, I am concentrating.V tuto chvíli se soustředím.
  • Mluvíme o plánované budoucnosti

  Pokud mluvíme o plánované budoucnosti, používáme slovíčka jako TOMORROW (zítra), THE DAY AFTER TOMORROW (pozítří), NEXT WEEK (příští týden), NEXT WEEKEND (příští víkend), NEXT YEAR (příští rok). Tato příslovce také patří na konec věty.

  I'm not going to school tomorrow.Zítra nejdu do školy.
  Are you going with them next week?Půjdeš příští týden s nimi?

  Pokud chceme tato příslovce zdůraznit, umístíme je na začátek věty:

  Tomorrow, we are going on foot.Zítra jdeme pěšky.
  Next week, we are cleaning the windows. Příští týden umyjeme okna.

  3 Rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým

  Pojďme si ještě jednou shrnout, jaký je tedy rozdíl mezi přítomným časem prostým a přítomným časem průběhovým.

  • Pokud řekneme “I run“, znamená to, že se jedná o činnost, kterou děláme opakovaně.  Většinou do věty zapojíme slovíčko, které ji blíže určí.
   Např. “I often run“ (běhám často), “I run every day“ (běhám každý den) a podobně.
  • Pokud řekneme “I am running“ (běžím) znamená to, že běžíme právě teď.

  4 Přítomný čas prostý – psaní a výslovnost

  Tato kapitola se zaměřuje na látku pro pokročilé studenty

  Podívejme se na pár pravidel, která se týkají slovesa ve 3. osobě (HE, SHE, IT) v přítomném čase prostém:

  • Když sloveso vyslovíme a končí na sykavku (s, z, c, š, ž, č, dž), musíme přidat koncovku -es. Existují také slovesa, která na sykavku sice nekončí, ale koncovka -es se k nim také přidává – jako třeba DO a GO:
  HewatchesTV every morning.Každé ráno se kouká na televizi.
  He brusheshis teeth every evening.Každý večer si čistí zuby.
  She washesthe dishes every day.Umývá nádobí každý den.
  Hedoeshis homework in the evening.Úkoly si píše večer.
  Shegoesto school by bus.Jezdí do školy autobusem.
  • Pokud sloveso končí na Y, které následuje po souhlásce, dochází ke změkčení Y na I:
  Hestudiesevery week.Každý týden se učí.
  She partiesquite often.Celkem často chodí na párty.

  Výslovnost koncovky -s

  Správná výslovnost této koncovky závisí ve většině případů na posledním písmenku slovesa v základním tvaru. Přesněji řečeno záleží na tom, jestli končí sloveso v základním tvaru na znělou nebo neznělou hlásku.

  Mezi znělé hlásky patří všechny samohlásky + b, d, g, v, z, ʒ, dʒ, ð, l, r, m, n, ŋ, j, w.

  Mezi neznělé hlásky patří p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ.

  Pokud končí sloveso v základním tvaru na znělou hlásku, koncovku -s vyslovujeme jako /z,ɪz/:

   

  Pokud končí sloveso v základním tvaru na neznělou hlásku, koncovku -s vyslovujeme jako /s, ɪs/:

  Některá slovesa mají ve třetím tvaru nepravidelnou výslovnost, jako například:

  Previous articleThe Present Tense
  Petra Vicková
  Petru vždy bavilo bádat v jazykových vodách. A tak vystudovala obchodní korespondenci a překladatelství němčiny a ruštiny. V jazycích se i nadále zdokonalovala a používala je v každodenních reálných situacích. Proto začala pracovat se zahraničními klienty, jazyky se obklopila, a díky tomu dosáhla velmi pokročilé úrovně, o které se jí během studia ve škole ani nesnilo. Petra se řídí heslem: "Jazyky hlavně prakticky."