1 Predprítomný čas jednoduchý a priebehový v angličtine

V slovenčine predprítomný čas neexistuje, a preto pre nás môže byť ťažšie ho pochopiť. Práve z tohto dôvodu sme pre vás napísali prehľadný článok, ktorý jasne vysvetľuje, prečo je predprítomný čas v angličtine dôležitý.
Predprítomný čas má v anglickej gramatike svoje miesto a použijeme ho v radu situácií. Najčastejšie predprítomný čas používame, keď hovoríme o deji, ktorý začal v minulosti a svojim trvaním alebo výsledkom ovplyvňuje prítomnosť. Predprítomný čas tiež použijeme napríklad v momente, keď popisujeme svoje skúsenosti a zážitky.

Pýtate sa, aký je rozdiel medzi predprítomným časom jednoduchým a prúbežným a kedy aký čas použiť? Odpovede nájdete v tomto zhrnutom článku. Povieme si tiež, ako sa oba časy tvoria a porovnáme si predprítomný čas s časom minulým.

2 Predprítomný čas jednoduchý (Present perfect simple)

Predprítomný čas je jedným z prítomných časov. Vyjadrením v predprítomnom čase sdielame, že sa niečo odohráva v prítomnosti, alebo sa k nej váže. Činnosti, ktoré takto popisujeme, začali v minulosti a stále ešte trvajú, prechádzajú do prítomnosti alebo ju ovplyvňujú.
Jednoducho povedané, predprítomný čas jednoduchý použijeme, keď hovoríme o situácii, ktorá začala v minulosti a stále trvá, alebo už skončila, ale svojím dejom ovplyvnila prítomnosť. Predprítomný čas jednoduchý sa zameriava na výsledok popisovaného deja.

2.1 Tvorba predprítomného času jednoduchého

Ako vytvoríme predprítomný čas jednoduchý?
podmet + have/has + príčastie minulé + zvyšok vety

Kladný tvar
Kladný tvar vety predprítomného času jednoduchého nie je náročný na vytvorenie, stačí si zapamätať vyššie spomenutý vzorec a podľa neho tvoriť vlastné vety. Dajte si ale pozor na 3. osobu čísla jednotného, kde miesto pomocného slovesa have musíme použiť has.

 • I/You/We/They have seen two films today. – Dnes som videl dva filmy. (ja, ty, my, oni)
 • He/She/It has seen two films today. – Dnes videl dva filmy. (on, ona, ono)

Záporný tvar
Zápor predprítomného času jednoduchého vytvoríme pomocou pridaní zápornej NOT za pomocné sloveso HAVE. Bežne sa miesto „have not“ používa zjednodušený tvar „haven’t“, ako vidíte v nasledujúcich príkladoch.

 • I/You/We/They haven’t seen this film yet. – Ešte som tento film nevidel. (ja, ty, my, oni)
 • He/She/It hasn’t seen this film yet. – Ešte tento film nevidel. (on, ona, ono)

Ďalšia možnosť, ako môžeme vytvoriť zápor v predprítomnom čase, je použitie slova never.
Never tvorí zápor v vete, a preto už nepoužívame zápor NOT k pomocnému slovesu HAVE.

 • I have never cried in the cinema. I have not never cried in the cinema. – Nikdy som neplakal v kine.

Otázka
Pri tvorbe otázky v predprítomnom čase len presunieme podmet a pomocné sloveso „have/has“.

 • Have I/you/we/they said it right? – Povedal som to správne? (ja, ty, my, oni)
 • Has he/she/it said it right? – Povedal to správne? (on, ona, ono)

2.2 Použitie predprítomného času jednoduchého

Ako študenti angličtiny sa v prípade predprítomného času často stretnete so zložitými poučkami. My si ale vysvetlíme tento čas jednoduchým spôsobom.
Kedy sa v angličtine používa predprítomný čas jednoduchý?
Pre správne použitie vám budú stačiť 4 základné poučky:

1) Čas, o ktorom hovoríme ešte neskončil
I have seen my friend today. – Dnes som videl svojho kamaráta.
She has won three tournaments this year. – Tento rok vyhrala tri turnaje.

2) Čas vôbec neurčíme
Have you seen my car keys? – Nevidel si moje kľúče od auta?

3) S použitím výrazov ever a never
I have never been to Prague. – Nikdy som nebol v Prahe.
Have you ever eaten an octopus? – Jedol si niekedy chobotnicu?

4) Skúsenosti a zážitky
I have been to England. – Bola som v Anglicku.

Tento rýchly prehľad vám umožnil primárne sa zoznámiť s predprítomným časom jednoduchým. Daleko viac praktických príkladov a podrobné vysvetlenie vytvárania tohto času nájdete v článku Predprítomný čas jednoduchý. Naučíte sa v ňom:

  • ako vytvárať predprítomný čas jednoduchý
  • kedy použiť predprítomný čas jednoduchý
  • kedy nie je možné použiť predprítomný čas jednoduchý
  • najčastejšie chyby v predprítomnom čase jednoduchom

3 Predprítomný čas priebehový (Present perfect continuous)

predprítomný čas priebehový zameriava na priebeh daného úkonu.

Stále ide o predprítomný čas: úkony, ktoré takto popisujeme, začali v minulosti a stále ešte trvajú – prekračujú do prítomnosti.

3.1 Tvorba predprítomného času priebehového

Ako správne tvorit vetu v predprítomnom čase priebehovom?
podmet + have/has + príčastie minulého slovesa „to be“ + príčastie prítomné (-ing) + zvyšok vety

Kladný tvar
Kladný tvar predprítomného času priebehového sa od jednoduchého líši len tým, že pridáme príčastie minulého od slovesa „to be“ a významového slovesa s koncovkou -ing.

 • I/You/We/They have been repairing my car. – Opravujem svoje auto. (akcia začala v minulosti)
 • He/She/It has been repairing his/her car. – Opravuje jeho/jej auto. (on, ona, ono)

Záporný tvar
Zápor predprítomného času priebehového vytvoríme pridaním zápornej výpovedky NOT k pomocnému slovesu HAVE/HAS. Používa sa veľmi zriedka, napríklad v momente, keď chceme povedať, že sme miesto jednej činnosti robili nejakú inú.

 • I/You/We/They haven’t been repairing my car. – Neopravujem svoje auto. (ja, ty, my, oni)
 • He/She/It hasn’t been repairing his/her car. – Neopravuje jeho/jej auto. (on, ona, ono)

Ako už vieme z predprítomného času jednoduchého, ďalšou možnosťou, ako vytvoriť zápor u predprítomných časov, je použitie slova never. To isté platí aj pre predprítomný čas priebehový.

OtázkaPri tvorbe otázky v predprítomnom čase priebehovom opät iba prehodíme podmet a pomocné sloveso have/has.

 • Have I/you/we/they been doing it right? – Dělám to správne? (ja, ty, my, oni)
 • Has he/she/it been doing it right? – Dělá to správne? (on, ona, ono)

3.2 Použitie predprítomného času priebehového

Predprítomný čas priebehový použijeme:
1) Ak hovoríme o činnosti (dianí), ktoré začalo v minulosti a stále ešte trvá.
I have been sitting here for ten minutes. – Sedím tu desať minút.
Sadol som si pred desiatimi minútami, a ešte som nevstal, teda dej stále pokračuje.

2) Ak sa zameriavame na dej a nie na výsledok.
She has done her homework.- Vypracovala domácu úlohu.
X
She has been doing her homework. – Robí domácu úlohu.

V prvom prípade je dej ukončený – úloha už je napísaná, a preto používame predprítomný čas jednoduchý. V druhom príklade dej pravdepodobne stále trvá – daná osoba začala písať v minulosti a (pravdepodobne) stále ešte píše. Použijeme teda predprítomný čas priebehový.

3) Ak hovoríme o deji (činnosti), ktoré viedlo k niečomu, čo je súčasne aktuálne.
I am prepared because I have been training – Som pripravený, pretože som trénoval.

Nezmieňujem presný čas, keď dej prebiehal, len ho uvádzam ako dôvod súčasného stavu. Predprítomný čas priebehový použijeme preto, že dávame najavo, že priebeh dané činnosti je dôvod pre súčasný stav.

Tento prehľad vás oboznámil so základmi predprítomného času priebehového. Množstvo praktickejších príkladov spolu s podrobnejším vysvetlením tvorby tohto času nájdete v článku Predprítomný čas priebehový. Naučíte sa v ňom:

   • ako tvoríte predprítomný čas priebehový
   • kedy používate predprítomný čas priebehový
   • kedy nemožno použiť predprítomný čas priebehový
   • najčastejšie chyby v predprítomnom čase priebehovom

4 Príslovky a predložky spojené s predprítomným časom

Predprítomný čas v angličtine sa často používa v spojení s týmito predložkami a príslovkami.
JUST – práve
vyjadruje, že sa udalosť odohrala pred krátkou chvíľou

   • I’m not hungry. I’ve just had lunch. – Nemám hlad. Pred chvíľou som mala obed.

ALREADY – už
používame často v prípade, že sa niečo odohrá skôr, než sme očakávali

   • I’ve already told him. – Už som mu to povedal.
   • We’ve been running for an hour already. – Beháme už hodinu.

YET – dosiaľ, ešte
ukazuje, že hovorca očakáva, že sa niečo stane, v predprítomnom čase ho používame iba v otázkach a negatívnych vetách

   • I haven’t spoken to her yet. – Ešte som s ňou nehovoril.

RECENTLY – nedávno, v poslednej dobe
chceme vyjadriť, že uplynula len krátka chvíľa od okamihu, ktorý sa stal

   • Have you seen any good film recently? – Videl si nedávno nejaký dobrý film?
   • Recently, I have been feeling tired. – V poslednej dobe som unavený.

FOR – po, počas
doba, počas ktorej sa niečo deje

   • I have worked in England for ten years. – Už desať rokov pracujem v Anglicku.
   • You have been painting the room for ages. – Maľuješ izbu celý večnosti.

SINCE – od
okamih, od ktorého sa niečo deje

   • She has been married to Tom since 2014. – Je vydatá za Toma od roku 2014.
   • I haven’t been teaching since last September. – Neučím od minulého septembra.

EVER SINCE – odvtedy
niečo sa deje od určitého okamihu až doteraz

   • I’ve felt fine ever since. – Odvtedy sa cítim dobre.

SO FAR – dosiaľ, doteraz
niečo sa deje od určitého okamihu až doteraz

   • I haven’t done it so far. – Zatiaľ som to neurobil.
   • So far we have made £32,000. – Dosiaľ sme zarobili 32 000 libier.

5 Rozdiel medzi predprítomným časom jednoduchým a priebehovým

Pre predprítomný čas jednoduchý je dôležité, či je dej ukončený. Kladi dôraz na výsledok aktivity, nie na jej priebeh. Naopak predprítomný čas priebehový zdôrazňuje trvanie daného činu. Rozdiely medzi predprítomným časom priebehovým a jednoduchým si prejdite v nasledujúcej tabuľke, kde nájdete aj niekoľko príkladových vet.

Porovnanie predprítomného času priebehového a jednoduchého

Předpřítomný čas průběhovýPředpřítomný čas prostý
I have been writing a letter for two hours.
Už dvě hodiny píšu dopis.
I’ve written a letter.
Napsal jsem dopis.
- začal jsem v minulosti, ještě jsem neskončil
- důraz na činnost
- prosté sdělení, že jsem něco udělal
- důraz na výsledek
I have been picking mushrooms.
Sbíral jsem houby.
I have picked five mushrooms so far.
Zatím jsem nasbíral pět hub.
- nezáleží, kolik hub mám, ale že jsem je sbíral
- důraz na činnost, prostě sděluji, že jsem je sbíral
- podstatný je výsledek - kolik hub už mám.
He’s been losing his keys regularly.
Pravidelně ztrácí klíče.
He’s lost his keys.
Ztratil klíče.
- děj, který se opakuje po nějakou dobu, která stále trvá- prosté oznámení, že se něco stalo (nezmiňujeme čas kdy)

6 Porovnanie predprítomného a minulého času

Študenti často miesto predprítomného času nesprávne používajú minulý čas. Poďme si povedať, kedy ktorý z týchto časov použiť. Taktiež si ukážeme niekoľko praktických príkladov, z ktorých rozdiel ľahko pochopíte.

Hlavným rozdielom je, že minulý čas popisuje udalosť, ktorá sa stala v minulosti.

 • I was born in 1988. – Narodil som sa v roku 1988.
  Stalo sa to v minulosti.

Predprítomný čas sa spája skôr s prítomnosťou alebo aspoň čas daného udalosti je v prítomnosti.

 • I have found it. – Našiel som to.
  Výsledok vidím tu a teraz v prítomnosti.
 • I have lost it. – Stratil som to.
  Vidím tu a teraz, že to nemám.

Porovnanie minulého a predprítomného času

Minulý čas prostýPředpřítomný čas prostý
- obsahuje údaj o tom, kdy k události došlo
- čas je důležitou součástí věty
- neobsahuje údaj o tom, kdy k události došlo
- přesný čas není podstatný
- může se jednat o děj, který se stal (je tudíž minulostí), ale stal se během časového úsek, který ještě běží, např. dnes, tento týden apod.
I saw her yesterday.
Viděl jsem ji včera.
I've seen her today.
Viděl jsem ji dnes.
- uvedené období skončilo- uvedené období doposud neskončilo
They got married last year.
Vzali se minulý rok.
They have been married for two years.
Jsou manželé už dva roky.
- přesný čas události v minulosti- opakované události
I was in Berlin in 2014.
Byl jsem v Berlíně v roce 2014.
I have never been to Berlin.
Nikdy jsem nebyl v Berlíně.
- bez vztahu k přítomnosti
- prosté vyprávění
- něco v současnosti je důsledkem toho, co se stalo
- vztah k přítomnosti
I broke my hand when I was a child.
Zlomila jsem si ruku, když jsem byla dítě.
I've broken my hand and I can't play the piano now.
Zlomila jsem si ruku, a teď nemůžu hrát na piano.
VÝRAZY:
five days ago, last year, yesterday, last week, in 1998
VÝRAZY:
just, already a not yet, this week/year, so far, today, ever, never

7 Cvičenie s vysvetlením

A teraz pre vás máme malé cvičenie. Skúste sa, či ste všetko pochopili a doplnte do viet vhodné časy: predprítomný jednoduchý, predprítomný priebehový, minulý jednoduchý, prítomný priebehový

1. Tom …………… (learn) English for two years.
2. Look! Somebody …………… (break) that window.
3.You look tired. …………… (you, work) hard?
4. My dad is an actor. He …………… (appear) in several films.
5. The police …………… (arrest) three people, but later let them go.
6. I’m tired. I …………… (not, sleep) well last night.
7. …………… (you, see) Lisa, recently?
8. Is Anna on holiday this week? No, she …………… (work).
9 Do you like Prague? I don’t know. I ………….. (never, be) there.
10. …………. (you, go) to the cinema last night?

Správne riešenie s vysvetlením

Tom has been learning English for two years.
Predpona for naznačuje použitie predprítomného času. Ide o dej, ktorý začal v minulosti a stále ešte prebieha.

2. Look! Somebody has broken that window.
Použitie predprítomného času je nutné, pretože vidíme následok deja, ktorý prebehnul v minulosti.

3. You look tired. Have you been working hard?
Tu použijeme predprítomný čas prebiehavý, pretože vidíme, že človek
najskôr vykonával (a možno stále vykonáva) prácu po určitú dobu, a preto vyzerá unavený.

4. My dad is an actor. He has appeared in several films.
Použijeme predprítomný čas jednoduchý, pretože neuvádzame presný čas. Navyše výsledkom toho, že otec je herec, je to, že sa objavil v niekoľkých filmoch. Tento výsledok nejakým spôsobom ovplyvnil prítomnosť.

5. The police arrested three people, but later let them go.
Tu použijeme minulý čas jednoduchý, pretože druhá časť vety naznačuje, že zatknutie netrvá v prítomnosti.

6. I’m tired. I didn’t sleep well last night.
Last night nám udáva presný čas, a preto tu máme minulý čas.

7. Have you seen Lisa, recently?
Recently (nedávno, v poslednej dobe) nám naznačuje použitie predprítomného času.

8. Is Anna on holiday this week? No, she is working.
Ide o prítomný čas priebehový, pretože hovoríme o tomto týždni (o tom, čo sa deje práve teraz).

9. Do you like Prague? I don’t know. I have never been there.
Tým, že hovoríme, že sme v Prahe nikdy neboli, hovoríme o situácii, ktorá pretrváva z minulosti do prítomnosti. V tomto prípade ide o skúsenosť alebo zážitok, ktorý ešte neprebehol.

10. Did you go to the cinema last night?
Včera nám udáva presný čas, a preto tu máme minulý čas.

8 Príbeh s využitím predprítomného času

A na záver pre vás máme príbeh, v ktorom sa vyskytuje predprítomný čas.

In a far-off land, there has been a young prince named Jack. He has grown up in a grand castle, surrounded by luxuries and servants, but he has always felt unfulfilled. He has been searching for something more meaningful in his life. One day, he has decided to leave the castle and go on a journey to find his purpose.

He has been traveling for days, through mountains and valleys, meeting new people, and learning new things. He has come across a small village that was being terrorized by a dragon. The villagers have been living in fear and have been unable to protect themselves. Jack has decided to help them and set off to find the dragon.

He has been tracking the dragon for hours, and finally, he has found it. It has been a fierce and terrifying creature, but Jack has not been afraid. He has been determined to save the village. He has battled the dragon and has successfully defeated it. The villagers have been overjoyed and have thanked Jack for his bravery.

After his victory, Jack has realized that his true purpose has been to help others and protect the innocent. He has decided to stay in the village and help the people. He has been living there ever since, and he has been happy and fulfilled for the first time in his life. He has been known as the dragon slayer and has been respected and loved by the villagers. Jack has finally found his true calling, and his journey has been a success.

8.1 Kontrolné otázky k príbehu

  1) Who has been searching for something more meaningful in his life?
  2) How long has Jack been traveling on his journey?
  3) What has Jack come across on his journey?
  4) How have the villagers been living in the village that Jack has come across?
  5) Why has Jack decided to help the villagers?
  6) How long has Jack been tracking the dragon before he has found it?
  7) How has Jack defeated the dragon?
  8) How have the villagers reacted to Jack’s victory over the dragon?
  9) What has Jack realized about his true purpose after defeating the dragon?
  10) How has Jack been living in the village after defeating the dragon?

8.2 Odpovede

  1) Who has been searching for something more meaningful in his life?

Jack has been searching for something more meaningful in his life.

  2) How long has Jack been traveling on his journey?

Jack has been traveling for days on his journey.

  3) What has Jack come across on his journey?

Jack has come across a small village that was being terrorized by a dragon on his journey.

  4) How have the villagers been living in the village that Jack has come across?

The villagers have been living in fear and have been unable to protect themselves in the village that Jack has come across.

  5) Why has Jack decided to help the villagers?

Jack has decided to help the villagers because the village was being terrorized by a dragon.

  6) How long has Jack been tracking the dragon before he has found it?

Jack has been tracking the dragon for hours before he has found it.

  7) How has Jack defeated the dragon?

Jack has defeated the dragon by battling it.

  8) How have the villagers reacted to Jack’s victory over the dragon?

The villagers have been overjoyed and have thanked Jack for his bravery.

  9) What has Jack realized about his true purpose after defeating the dragon?

Jack has realized that his true purpose has been to help others and protect the innocent after defeating the dragon.

  10) How has Jack been living in the village after defeating the dragon?

Jack has been living in the village after defeating the dragon, staying there to help the people, and he has been happy and fulfilled for the first time in his life.