Předpřítomný čas (Present Perfect)

  0
  67431

  1 Čas předpřítomný prostý a průběhový v angličtině

  V češtině se předpřítomný čas nevyskytuje, a proto pro nás může být těžší ho pochopit. Právě z tohoto důvodu jsme pro vás sepsali přehledný článek, který jasně vysvětluje, proč je předpřítomný čas v angličtině důležitý.

  Předpřítomný čas má v anglické gramatice své místo a použijeme ho v řadě situací. Nejčastěji předpřítomný čas používáme, když mluvíme o ději, který začal v minulosti a svým trváním nebo výsledkem ovlivňuje přítomnost. Předpřítomný čas také použijeme například v momentě, kdy popisujeme své zkušenosti a zážitky.

  Ptáte se, jaký je rozdíl mezi předpřítomným časem prostým a průběhovým a kdy jaký čas použít? Odpovědi naleznete v tomto souhrnném článku. Řekneme si také, jak se oba časy tvoří a porovnáme si předpřítomný čas s časem minulým.

  2 Předpřítomný čas prostý (Present perfect simple)

  Předpřítomný čas je jedním z přítomných časů. Vyjádřením v předpřítomném čase sdělujeme, že se něco odehrává v přítomnosti, nebo se k ní váže. Činnosti, které takto popisujeme, začaly v minulosti a stále ještě trvají, přesahují do přítomnosti nebo ji ovlivňují.

  Jednoduše řečeno, předpřítomný čas prostý použijeme, když mluvíme o situaci, která začala v minulosti a stále trvá, nebo už skončila, ale svým dějem ovlivnila přítomnost. Předpřítomný čas prostý se zaměřuje na výsledek popisovaného děje.

  2.1 Tvoření předpřítomného času prostého

  Jak vytvoříme předpřítomný čas prostý?

  podmět + have/has + příčestí minulé + zbytek věty

  Kladný tvar
  Kladný tvar věty předpřítomného času prostého není náročný na vytvoření, stačí si zapamatovat výše zmíněný vzorec a podle něho tvořit vlastní věty. Dejte si ale pozor na 3. osobu čísla jednotného, kde místo pomocného slovesa have musíme použít has.

  • I/You/We/They have seen two films today. – Dnes jsem viděl dva filmy. (já, ty, my, oni)
  • He/She/It has seen two films today. – Dnes viděl dva filmy. (on, ona, ono)

  Záporný tvar
  Zápor předpřítomného času prostého vytvoříme pomocí přidání záporky NOT za pomocné sloveso HAVE. Běžně se místo „have not“ používá zkrácený tvar „haven’t“, jak vidíte v následujících příkladech.

  • I/You/We/They haven’t seen this film yet. – Ještě jsem tento film neviděl. (já, ty my, oni)
  • He/She/It hasn’t seen this film yet. – Ještě tento film neviděl. (on, ona, ono)

  Další možnost, jak lze vytvořit zápor v předpřítomném čase, je použití slova never.

  Never tvoří zápor ve větě, a proto už nepoužíváme záporku NOT k pomocnému slovesu HAVE.

  • I have never cried in the cinema. I have not never cried in the cinema. – Nikdy jsem nebrečel v kině.

  Otázka
  Při tvorbě otázky v předpřítomném čase pouze přehodíme podmět a pomocné sloveso have/has.

  • Have I/you/we/they said it right? – Řekl jsem to správně? (já, ty, my, oni)
  • Has he/she/it said it right? – Řekl to správně? (on, ona, ono)

  2.2 Použití předpřítomného času prostého

  Jako studenti angličtiny se v případě předpřítomného času často setkáte se složitými poučkami. My si ale vysvětlíme tento čas jednoduchým způsobem.

  Kdy se v angličtině používá předpřítomný čas prostý?
  Pro správné použití vám budou stačit 4 základní poučky:

  1) Čas, o kterém mluvíme ještě neskončil
  I have seen my friend today. – Dnes jsem viděl svého kamaráda.
  She has won three tournaments this year. – Tento rok vyhrála tři turnaje.

  2) Čas vůbec neurčíme
  Have you seen my car keys? – Neviděl jsi mé klíče od auta?

  3) S použitím výrazů ever a never
  I have never been to Prague. – Nikdy jsem nebyl v Praze.
  Have you ever eaten an octopus? – Jedl jsi někdy chobotnici?

  4) Zkušenosti a zážitky
  I have been to England. – Byla jsem v Anglii.

  Tento rychlý přehled vám umožnil prvotní seznámení s předpřítomným časem prostým. Daleko více praktických příkladů a podrobné vysvětlení tvorby tohoto času najdete v článku Předpřítomný čas prostý. Naučíte se v něm:

   • jak tvořit předpřítomný čas prostý
   • kdy použít předpřítomný čas prostý
   • kdy nelze použít předpřítomný čas prostý
   • nejčastější chyby v předpřítomném čase prostém

  3 Předpřítomný čas průběhový (Present perfect continuous)

  Na rozdíl od předpřítomného času prostého, který se zaměřuje na výsledek děje, se předpřítomný čas průběhový soustředí na průběh dané činnosti.

  Stále se jedná o předpřítomný čas: činnosti, které takto popisujeme, začaly v minulosti a stále ještě trvají – přesahují do přítomnosti.

  3.1 Tvoření předpřítomného času průběhového

  Jak správně tvořit věty v předpřítomném čase průběhovém?

  podmět + have/has + příčestí minulé slovesa „to be“ + příčestí přítomné (-ing) + zbytek věty

  Kladný tvar
  Kladný tvar předpřítomného času průběhového se od prostého liší pouze tím, že přidáme příčestí minulé od slovesa „to be“ a významové sloveso s koncovkou -ing.

  • I/You/We/They have been repairing my car. – Opravuji své auto. (akce začala v minulosti)
  • He/She/It has been repairing his/her car. – Opravuje své auto. (on, ona, ono)

  Záporný tvar
  Zápor předpřítomného času průběhového utvoříme přidáním záporky NOT k pomocnému slovesu HAVE/HAS. Používá se velmi zřídka, například v momentě, kdy chceme říci, že jsme místo jedné činnosti dělali nějakou jinou.

  • I/You/We/They haven’t been repairing my car. – Neopravuji své auto. (já, ty, my, oni)
  • He/She/It hasn’t been repairing his/her car. – Neopravuje své auto. (on, ona, ono)

  Jak již víme z předpřítomného času prostého, další možností, jak vytvořit zápor u předpřítomných časů, je použití slova never. To stejné platí i pro předpřítomný čas průběhový.

  Otázka
  Při tvorbě otázky v předpřítomném čase průběhovém opět pouze přehodíme podmět a pomocné sloveso have/has.

  • Have I/you/we/they been doing it right? – Dělám to správně? (já, ty, my, oni)
  • Has he/she/it been doing it right? – Dělá to správně? (on, ona, ono)

  3.2 Použití předpřítomného času průběhového

  Předpřítomný čas průběhový použijeme:

  1) Pokud mluvíme o činnosti (ději), který začal v minulosti a stále ještě trvá.
  I have been sitting here for ten minutes. – Sedím tu deset minut.
  Sedl jsem si před deseti minutami, a ještě jsem nevstal, tudíž děj stále pokračuje.

  2) Pokud se zaměřujeme na děj a ne na výsledek.
  She has done her homework.- Udělala domácí úkol.
  X
  She has been doing her homework. – Dělá domácí úkol.

  V prvním případě je děj ukončený – úkol je už napsán, a proto používáme předpřítomný čas prostý. V druhém příkladu děj pravděpodobně stále trvá – daná osoba začala psát v minulosti a (pravděpodobně) stále ještě píše. Použijeme tedy předpřítomný čas průběhový.

  3) Pokud mluvíme o ději (činnosti), který vedl k něčemu, co je současně aktuální.
  I am prepared because I have been training – Jsem připravený, protože jsem trénoval.

  Nezmiňuji přesný čas, kdy děj probíhal, jen ho uvádím jako důvod současného stavu. Předpřítomný čas průběhový použijeme proto, že dáváme najevo, že průběh dané činnosti je důvod pro současný stav.

  Tento souhrn vás seznámil se základy předpřítomného času průběhového. Mnohem více praktických příkladů spolu s podrobným vysvětlením tvorby tohoto času najdete v článku Předpřítomný čas průběhový. Naučíte se v něm:

    • jak tvořit předpřítomný čas průběhový
    • kdy použít předpřítomný čas průběhový
    • kdy nelze použít předpřítomný čas průběhový
    • nejčastější chyby v předpřítomném čase průběhovém

  4 Příslovce a předložky pojící se s předpřítomným časem

  Předpřítomný čas v angličtině se často používá ve spojení s těmito předložkami a příslovci.

  JUST – právě
  vyjadřuje, že se událost odehrála před krátkou chvílí

    • I’m not hungry. I’ve just had lunch. – Nemám hlad. Před chvílí jsem měla oběd.

  ALREADY – už
  používáme často v případě, že se něco odehraje dřív, než jsme očekávali

    • I’ve already told him. – Už jsem mu to řekl.
    • We’ve been running for an hour already. – Běháme už hodinu.

  YET – dosud, ještě
  ukazuje, že mluvčí očekává, že se něco stane, v předpřítomném čase ho používáme pouze v otázkách a negativních větách

    • I haven’t spoken to her yet. – Ještě jsem s ní nemluvil.

  RECENTLY – nedávno, v poslední době
  chceme vyjádřit, že uplynula jen krátká chvíle od okamžiku, který se stal

    • Have you seen any good film recently? – Viděl jsi v poslední době nějaké dobré filmy?
    • Recently, I have been feeling tired. – V poslední době jsem unavený.

  FOR – po, po dobu
  doba, po kterou se něco odehrává

    • I have worked in England for ten years. – Už deset let pracuji v Anglii.
    • You have been painting the room for ages. – Maluješ tu místnost celou věčnost.

  SINCE – od
  okamžik, od kterého se něco odehrává

    • She has been married to Tom since 2014. – Je vdaná za Toma od roku 2014.
    • I haven’t been teaching since last September. – Neučím od loňského září.

  EVER SINCE – od té doby
  něco se odehrává od určitého okamžiku až doposud

    • I’ve felt fine ever since. – Od té doby se cítím dobře.

  SO FAR – dosud, až doposud
  něco se odehrává od určitého okamžiku až doposud

    • I haven’t done it so far. – Ještě jsem to neudělal.
    • So far we have made £32,000. – Dosud jsme vydělali 32 000 liber.

  5 Rozdíl mezi předpřítomným časem prostým a průběhovým

  Pro předpřítomný čas prostý je důležité, zda je děj ukončený. Klade důraz na výsledek aktivity, ne na její průběh. Naopak předpřítomný čas průběhový zdůrazňuje trvání dané činnosti. Rozdíly mezi předpřítomným časem prostým a průběhovým si projděte v následující tabulce, kde najdete i několik příkladových vět.

  Porovnání předpřítomného času průběhového a prostého

  Předpřítomný čas průběhovýPředpřítomný čas prostý
  I have been writing a letter for two hours.
  Už dvě hodiny píšu dopis.
  I’ve written a letter.
  Napsal jsem dopis.
  - začal jsem v minulosti, ještě jsem neskončil
  - důraz na činnost
  - prosté sdělení, že jsem něco udělal
  - důraz na výsledek
  I have been picking mushrooms.
  Sbíral jsem houby.
  I have picked five mushrooms so far.
  Zatím jsem nasbíral pět hub.
  - nezáleží, kolik hub mám, ale že jsem je sbíral
  - důraz na činnost, prostě sděluji, že jsem je sbíral
  - podstatný je výsledek - kolik hub už mám.
  He’s been losing his keys regularly.
  Pravidelně ztrácí klíče.
  He’s lost his keys.
  Ztratil klíče.
  - děj, který se opakuje po nějakou dobu, která stále trvá- prosté oznámení, že se něco stalo (nezmiňujeme čas kdy)

  6 Srovnání předpřítomného a minulého času

  Studenti často místo předpřítomného času chybně používají čas minulý. Pojďme si říct, kdy který z těchto časů použít. Také si ukážeme několik praktických příkladů, ze kterých rozdíl snadno pochopíte.

  Hlavním rozdílem je, že minulý čas popisuje děj, který se stal v minulosti.

  • I was born in 1988. – Narodil jsem se v roce 1988.
   Stalo se to v minulosti.

  Předpřítomný čas se pojí spíše s přítomností nebo alespoň doba daného děje je v přítomnosti.

  • I have found it. – Našel jsem to.
   Výsledek vidím tady a teď v přítomnosti.
  • I have lost it.< – Ztratil jsem to.
   Vidím tady a teď, že to nemám.

  Porovnání minulého a předpřítomného času

  Minulý čas prostýPředpřítomný čas prostý
  - obsahuje údaj o tom, kdy k události došlo
  - čas je důležitou součástí věty
  - neobsahuje údaj o tom, kdy k události došlo
  - přesný čas není podstatný
  - může se jednat o děj, který se stal (je tudíž minulostí), ale stal se během časového úsek, který ještě běží, např. dnes, tento týden apod.
  I saw her yesterday.
  Viděl jsem ji včera.
  I've seen her today.
  Viděl jsem ji dnes.
  - uvedené období skončilo- uvedené období doposud neskončilo
  They got married last year.
  Vzali se minulý rok.
  They have been married for two years.
  Jsou manželé už dva roky.
  - přesný čas události v minulosti- opakované události
  I was in Berlin in 2014.
  Byl jsem v Berlíně v roce 2014.
  I have never been to Berlin.
  Nikdy jsem nebyl v Berlíně.
  - bez vztahu k přítomnosti
  - prosté vyprávění
  - něco v současnosti je důsledkem toho, co se stalo
  - vztah k přítomnosti
  I broke my hand when I was a child.
  Zlomila jsem si ruku, když jsem byla dítě.
  I've broken my hand and I can't play the piano now.
  Zlomila jsem si ruku, a teď nemůžu hrát na piano.
  VÝRAZY:
  five days ago, last year, yesterday, last week, in 1998
  VÝRAZY:
  just, already a not yet, this week/year, so far, today, ever, never

  7 Procvičení s vysvětlením

  A nyní pro vás máme malé cvičení. Otestujte se, jestli jste vše pochopili a doplňte do vět vhodné časy: předpřítomný prostý, předpřítomný průběhový, minulý prostý, přítomný průběhový

  1. Tom …………… (learn) English for two years.
  2. Look! Somebody …………… (break) that window.
  3.You look tired. …………… (you, work) hard?
  4. My dad is an actor. He …………… (appear) in several films.
  5. The police …………… (arrest) three people, but later let them go.
  6. I’m tired. I …………… (not, sleep) well last night.
  7. …………… (you, see) Lisa, recently?
  8. Is Anna on holiday this week? No, she …………… (work).
  9 Do you like Prague? I don’t know. I ………….. (never, be) there.
  10. …………. (you, go) to the cinema last night?

  Správné řešení s vysvětlením
  1. Tom has been learning English for two years.
  Předložka for naznačuje použití předpřítomného času. Jedná se o děj, který začal v minulosti a stále ještě probíhá.

  2. Look! Somebody has broken that window.
  Použití předpřítomného času je nutné, protože vidíme následek děje, který proběhl v minulosti.

  3. You look tired. Have you been working hard?
  Zde použijeme předpřítomný čas průběhový, protože vidíme, že člověk
  nejspíš vykonával (a možná stále vykonává) práci po určitou dobu, a proto vypadá unavený.

  4. My dad is an actor. He has appeared in several films.
  Použijeme předpřítomný čas prostý, protože neuvádíme přesný čas. Navíc výsledkem toho, že táta je herec, je to, že se objevil v několika filmech. Tento výsledek nějakým způsobem ovlivnil přítomnost.

  5. The police arrested three people, but later let them go.
  Zde použijeme minulý čas prostý, protože druhá část věty naznačuje, že zatčení
  netrvá v přítomnosti.

  6. I’m tired. I didn’t sleep well last night.
  Last night nám udává přesný čas, a proto zde máme minulý čas.

  7. Have you seen Lisa, recently?
  Recently (nedávno, v poslední době) nám naznačuje použití předpřítomného času.

  8. Is Anna on holiday this week? No, she is working.
  Jedná se o přítomný čas průběhový, protože mluvíme o tomto týdnu ( o tom, co se
  děje právě teď).

  9. Do you like Prague? I don’t know. I have never been there.
  Sdělením říkáme, že jsme v Praze nikdy nebyli. Jde o situaci, která přetrvává z
  minulosti do přítomnosti. V tomto případě jde o zkušenost nebo zážitek, který ještě neproběhl.

  10. Did you go to the cinema last night?
  Last night nám udává přesný čas, a proto zde máme minulý čas.

  8 Příběh s využitím předpřítomného času

  A na závěr pro vás máme příběh, ve kterém se vyskytuje předpřítomný čas.

  In a far-off land, there has been a young prince named Jack. He has grown up in a grand castle, surrounded by luxuries and servants, but he has always felt unfulfilled. He has been searching for something more meaningful in his life. One day, he has decided to leave the castle and go on a journey to find his purpose.

  He has been traveling for days, through mountains and valleys, meeting new people, and learning new things. He has come across a small village that was being terrorized by a dragon. The villagers have been living in fear and have been unable to protect themselves. Jack has decided to help them and set off to find the dragon.

  He has been tracking the dragon for hours, and finally, he has found it. It has been a fierce and terrifying creature, but Jack has not been afraid. He has been determined to save the village. He has battled the dragon and has successfully defeated it. The villagers have been overjoyed and have thanked Jack for his bravery.

  After his victory, Jack has realized that his true purpose has been to help others and protect the innocent. He has decided to stay in the village and help the people. He has been living there ever since, and he has been happy and fulfilled for the first time in his life. He has been known as the dragon slayer and has been respected and loved by the villagers. Jack has finally found his true calling, and his journey has been a success.

  8.1 Kontrolní otázky k příběhu

   1) Who has been searching for something more meaningful in his life?
   2) How long has Jack been traveling on his journey?
   3) What has Jack come across on his journey?
   4) How have the villagers been living in the village that Jack has come across?
   5) Why has Jack decided to help the villagers?
   6) How long has Jack been tracking the dragon before he has found it?
   7) How has Jack defeated the dragon?
   8) How have the villagers reacted to Jack’s victory over the dragon?
   9) What has Jack realized about his true purpose after defeating the dragon?
   10) How has Jack been living in the village after defeating the dragon?

  8.2 Odpovědi

   1) Who has been searching for something more meaningful in his life?

  Jack has been searching for something more meaningful in his life.

   2) How long has Jack been traveling on his journey?

  Jack has been traveling for days on his journey.

   3) What has Jack come across on his journey?

  Jack has come across a small village that was being terrorized by a dragon on his journey.

   4) How have the villagers been living in the village that Jack has come across?

  The villagers have been living in fear and have been unable to protect themselves in the village that Jack has come across.

   5) Why has Jack decided to help the villagers?

  Jack has decided to help the villagers because the village was being terrorized by a dragon.

   6) How long has Jack been tracking the dragon before he has found it?

  Jack has been tracking the dragon for hours before he has found it.

   7) How has Jack defeated the dragon?

  Jack has defeated the dragon by battling it.

   8) How have the villagers reacted to Jack’s victory over the dragon?

  The villagers have been overjoyed and have thanked Jack for his bravery.

   9) What has Jack realized about his true purpose after defeating the dragon?

  Jack has realized that his true purpose has been to help others and protect the innocent after defeating the dragon.

   10) How has Jack been living in the village after defeating the dragon?

  Jack has been living in the village after defeating the dragon, staying there to help the people, and he has been happy and fulfilled for the first time in his life.

  Předchozí článekMinulý čas (Past tense)
  Další článekPřítomný čas (Present tense)
  So Good Languages
  Pomáháme studentům na celém světě ovládnout jazyk tak, jak si vždy představovali. V článcích se dozvíte rady a tipy, které vás v jazyce posunou. Gramatiku snadno pochopíte z přehledných a komplexně připravených výkladů gramatiky. Učte se s námi jazyk zábavně a jednoduše.