Budúci priebehový čas (Future Continuous)

  0
  153

  1 Čo je budúci priebehový čas v angličtine?

  Budúci priebehový čas (Future Continuous) je časové určenie používané v angličtine na vyjadrenie činnosti, ktorá bude prebiehať v budúcnosti v určitom časovom období. Používa sa na vyjadrenie budúceho činu, ktorý bude trvať určitú dobu a bude prebiehať v budúcnosti.

  Na rozdiel od budúceho jednoduchého času tu je dôraz práve na to, že činnosť bude trvať nejakú dobu, alebo bude práve prebiehať v určitom momente v budúcnosti.

  Napríklad:
  I will be studying for my exams next week. (Budem sa učiť na skúšky budúci týždeň.)
  Next Monday at 5 am, I will be flying to Sweden. (Budúci pondelok o 5 hodine ráno práve letím do Švédska.)

  2 Ako tvoríme budúci priebehový čas (Future Continuous)?

  Budúci priebehový čas (Future Continuous) sa v angličtine tvorí pomocou modálneho slovesa „will“, slovesa „be“ a plnohodnotného slovesa s príponou „-ing“.
  Napríklad:
  I will be studying. (Budem študovať.)
  They will be waiting. (Budú čakať.)
  He will be cooking. (Bude variť.)

  2.1 Tvorba kladnej vety

  Kladný tvar budúceho priebehového času má nasledujúcu štruktúru:
  podmienka + will + be + plnohodnotné sloveso s koncovkou -ing + zvyšok vety

  • I will be studying for my exams next week. – Budem sa učiť na skúšky budúci týždeň.
  • They will be waiting for the bus at the bus stop. – Budú čakať na autobus na zastávke.
  • He will be cooking dinner for us tonight. – Bude variť večeru pre nás dnes večer.

  2.2 Tvorba záporné vety

  Pri tvorbe záporné vety sa za modálne sloveso will pripojí záporka NOT:
  podmienka + will + not + be + plnohodnotné sloveso s koncovkou -ing + zvyšok vety

  • I will not be studying for my exams next week. – Nebudem sa učiť na skúšky budúci týždeň.
  • They will not be waiting for the bus at the bus stop. – Nebudú čakať na autobus na zastávke.
  • He will not be cooking dinner for us tonight. – Nebude variť večeru pre nás dnes večer.

  2.3 Tvorba otázky

  Pri tvorbe otázky sa zmení poradie modálneho slovesa „will“ a podmienky nasledovne:
  will + podmienka + be + sloveso s -ing

  • Will I be studying for my exams next week? – Budem sa budúci týždeň učiť na skúšky?
  • Will they be waiting for the bus at the bus stop? – Budú čakať na autobus na zastávke?
  • Will he be cooking dinner for us tonight? – Bude pre nás dnes večer variť večeru?

  3 Rekapitulácia tvorby budúceho priebehového času (Future Continuous)

  • I will be studying all day. – Budem študovať celý deň.
  • I will not be studying all day. – Nebudem študovať celý deň.
  • Will you be studying all day? – Budeš celý deň študovať?
  • She will be cooking dinner for us. – Bude pre nás variť večeru.
  • She will not be cooking dinner for us. – Nebude pre nás variť večeru.
  • Will she be cooking dinner for us? – Bude pre nás variť večeru?
  • They will be traveling to Europe next month. – Budúci mesiac budú cestovať do Európy.
  • They will not be traveling to Europe next month. – Budúci mesiac nebudú cestovať do Európy.
  • Will they be traveling to Europe next month? – Budú budúci mesiac cestovať do Európy?
  • We will be throwing a party on Saturday. – V sobotu budeme organizovať oslavu.
  • We will not be throwing a party on Saturday. – V sobotu nebudeme organizovať oslavu.
  • Will we be throwing a party on Saturday? – Budeme v sobotu organizovať oslavu?
  • The sun will be shining tomorrow. – Zajtra bude svietiť slnko.
  • The sun will not be shining tomorrow. – Zajtra nebude svietiť slnko.
  • Will the sun be shining tomorrow? – Bude zajtra svietiť slnko?

  4 Súvisiace gramatické javy

  V angličtine existuje niekoľko spôsobov, ako vyjadriť budúci čas. Okrem budúceho priebehového času (Future Continuous) sú to napríklad:

  4.1 Budúci jednoduchý čas (Future Simple)

  Keď hovoríme o aktivite, ktorá začne a skončí v budúcnosti, neplánovali sme ju alebo ide o momentálne rozhodnutie, použijeme budúci jednoduchý čas. Je tvorený pomocným slovesom „will“ alebo „shall“ a základným tvarom slovesa.
  podmienka + will + plnohodnotné sloveso v základnom tvare + zvyšok vety

  • I will finish the project on time. – Projekt dokončím včas.
  • They will visit us next week. – Prídu nás navštíviť budúci týždeň.

  4.2 Fráza „be going to“

  Pre popis činností, na ktoré sa chystáme a máme ich v pláne, je najvhodnejšie použiť „be going to“. Táto fráza sa skladá zo slovesa „be“ v príslušnom tvare a „going to“, ktoré je rovnaké pre všetky osoby.
  podmet + príslušný tvar slovesa be + going to + plnovýznamové sloveso + zvyšok vety

  • I am going to visit my grandparents next month. – Budúci mesiac mám v pláne navštíviť mojich starých rodičov.
  • They are going to move to a new house next year. – Budúci rok majú v pláne presťahovať sa do nového domu.

  4.3 Prítomný priebehový čas (Present Continuous)

  Budúcnosť možno vyjadriť aj prítomným prúbežným časom, a to existuje-li dôkaz, že sa jedná o naplánovanú akciu, alebo je takmer 100% istota, že k aktivite dôjde.
  podmet + tvar slovesa be + plnovýznamové sloveso s koncovkou -ing + zvyšok vety

  • I am finishing school this year. – Tento rok končím školu.
  • Peter is flying to Switzerland next week. – Peter budúci týždeň odlieta do Švajčiarska. (Naplánoval si to, už má kúpené letenky…)

  4.4 Prítomný jednoduchý čas (Present Simple)

  Aktivity v budúcnosti, ktoré sú naplánované a často sú uvedené v nejakom rozvrhu, opisujeme prítomným jednoduchým časom.
  podmet + plnovýznamové sloveso + zvyšok vety

  • The train leaves at 5 o’clock. – Vlak odchádza v 5 hodín.
  • The movie starts at 8. – Film začína v 8 hodín.

  Rozdiely medzi týmito časmi sa týkajú spôsobu, akým sú budúce akcie alebo udalosti vyjadrené. Napríklad prítomný jednoduchý čas sa používa na vyjadrenie akcií, ktoré sa opakujú pravidelne alebo sú naplánované na konkrétny čas v budúcnosti, zatiaľ čo budúci prúběžný čas sa používa na vyjadrenie akcie, ktorá bude prebiehať v určitom okamihu v budúcnosti.

  Pozrime sa na rozdiel medzi nimi na nasledujúcich príkladoch:

  • Kate is working tomorrow. – Kate zajtra pracuje.
  • Kate is going to work tomorrow. – Kate sa chystá zajtra pracovať. (V oboch prípadoch ide o naplánovanú aktivitu, k nej dôjde na 99 %.)
  • Kate will work tomorrow. – Kate bude zajtra pracovať. (Momentálne rozhodnutie, mieru istoty možno poznať len z kontextu).
  • When I get home tomorrow, Kate will be working tomorrow. – Až zajtra prídem domov, Kate bude práve pracovať. (Dávame buď dôraz na to, že aktivita bude prebiehať dlhšiu dobu, alebo že bude práve prebiehať, keď nastane nejaký jav – keď sa dostanem zajtra domov).
  • I am seeing my boss on Friday at 5.
  • I am going to see my boss on Friday at 5. (Predom dohodnuté, naplánované)
  • I will see my boss tomorrow on Friday at 5. (Práve som sa rozhodol, nejedná sa o 100% istotu, možno k aktivite nedôjde).
  • I will be seeing my boss on Friday at 5. (V piatok o 5:00 práve budem uprostred aktivity – stretnutie so šéfom.)

  Máte záujem o porovnanie s ostatnými gramatickými časmi? Ďalšie užitočné pomôcky nájdete tu.

  5 Stavové vs. dynamické slovesá

  V kombinácii s budúcim časom priebehovým zvyčajne používame dynamické slovesá, nie stavové. Ako už názov napovedá, tieto slovesá vyjadrujú stav a nie sú určené na vyjadrenie priebežného diania alebo činnosti, ktorá prebieha v budúcnosti.
  Nie je teda možné povedať napríklad: I will be having the book in the evening. – Tú knihu budem mať večer.

  Výnimkou sú veľmi zdvorilé otázky, v ktorých sa môže objaviť napr. sloveso need alebo want:

  • Will they be needing these documents on Friday? – Budú v piatok potrebovať tieto dokumenty?
  • Will you be wanting to cancel the hotel reservation if you miss your flight? – Budete si želať zrušiť tú rezerváciu hotela, ak zmeškáte svoj let?

  6 Praktická ukážka použitia budúceho priebehového času (Future Continuous)

  Tomorrow at 10 AM, I will be running in a race. I can’t wait to stand at the starting line and take off on the course. During the race, I will be wearing my new running shoes that I bought last week. I believe they will help me perform better. On the way to the race, I will be warming up to be ready. When I finish, I will be feeling completely exhausted, but happy. I hope to have a good time and beat my personal record.
  Tomorrow at 10 AM, I will be running in a race. – Časové určenie nám hovorí, že v tom čase bude prebiehať nejaká aktivita.
  During the race, I will be wearing my new running shoes that I bought last week. – Počas celého závodu ich budem mať na sebe, aktivita prebieha dlhú dobu.
  On the way to the race, I will be warming up to be ready. – Zatiaľ čo budem na ceste na závod, budem sa rozcvičovať a zahrievať. – Aktivita opäť bude v priebehu.
  When I finish, I will be feeling completely exhausted, but happy. – Mohol by sa použiť aj budúci čas jednoduchý, ale takto dávame dôraz na priebeh.

  7 Precvičenie budúceho času

  V nasledujúcom texte si okrem budúceho času priebehového môžete precvičiť aj ďalšie formy vyjadrenia budúcnosti.

  I _______________ (study) for my exams next week when you _______________ (call). I’m sorry, but I _______________ (not/be able) to talk at that time. While I _______________ (study), I _______________ (focus) on my notes and _______________ (try) to absorb as much information as possible. My goal is to get an A on every test.
  After I _______________ (finish) studying, I _______________ (relax) for a bit by watching a movie or reading a book. I _______________ (not/watch) TV or use my phone because I _______________ (want) to avoid distractions.
  At 8 PM, I _______________ (make) dinner for myself and my roommates. I _______________ (choose) a recipe that _______________ (be) healthy and delicious. While the food _______________ (cook), I _______________ (set) the table and _______________ (pour) some drinks.
  After dinner, I _______________ (do) the dishes and _______________ (clean) up the kitchen. Then, I _______________ (go) to bed early because I _______________ (want) to get a good night’s sleep. I _______________ (need) to be well-rested for my exams the next day.

  Správne riešenie
  I will be studying for my exams next week when you call. I’m sorry, but I won’t be able to talk at that time. While I am studying, I will be focusing on my notes and trying to absorb as much information as possible. My goal is to get an A on every test.
  After I finish studying, I will relax for a bit by watching a movie or reading a book. I won’t watch TV or use my phone because I want to avoid distractions.
  At 8 PM, I will make dinner for myself and my roommates. I will choose a recipe that is healthy and delicious. While the food is cooking, I will set the table and pour some drinks.
  After dinner, I will do the dishes and clean up the kitchen. Then, I will go to bed early because I want to get a good night’s sleep. I need to be well-rested for my exams the next day.

  Vysvetlenie
  Budúci prúběhový čas sa používa na popis činnosti, ktorá bude prebiehať v určitom čase v budúcnosti. Je tvorený pomocným slovesom „will“ alebo „shall“ a present participle hlavného slovesa (t.j. základný tvar slovesa s príponou „-ing“). V tomto cvičení sa budúci prúběhový čas používa na popis činností, ktoré budú prebiehať súčasne v rôznych časoch v budúcnosti.

  8 Príbeh s využitím budúceho jednoduchého a priebehového času

  Príbeh si môžete vypočuť s britskou výslovnosťou tu:

  Americká výslovnosť k dispozícii tu:

   

  Once upon a time, in a bustling city called New York, there lived a young man named Jack. Jack was an ambitious and hardworking person, always striving to achieve his goals and succeed in his career.

  One day, Jack will be walking home from work when he will notice a strange light in the sky. It will be a bright, shimmering ball of light that seems to be getting closer and closer. Jack will stare at it in amazement, not quite sure what to make of it.

  As the light will get closer, Jack will realize that it is actually a spaceship. And it will be heading straight towards him.

  Without hesitation, Jack will run as fast as he can to get out of the way. He will hear the spaceship coming closer and closer, the sound of its engines roaring in his ears.

  Just when Jack will think he will not make it, the spaceship will suddenly come to a stop in front of him. The door will open and out will step a group of aliens.

  Jack will be shocked and will stare at the aliens in disbelief. They will be tall, slender creatures with blue skin and big, almond-shaped eyes.

  „Greetings, Earthling,“ one of the aliens will say in a strange, robotic voice. „We come in peace. We are the Zorgons, and we have been traveling the galaxy in search of intelligent life. And we have found it in you, Jack.“

  Jack will be too stunned to speak, and he will just stand there staring at the aliens.

  „We have observed your planet and have determined that you are the most advanced and intelligent species on it,“ the alien will continue. „We would like to invite you to join us on a journey to explore the galaxy. Will you accept our invitation, Jack?“

  Jack will take a moment to collect his thoughts. He will be tempted by the offer, but he will also be hesitant.

  „I don’t know,“ Jack will say. „I have a life here on Earth. I have a job and friends and family. I can’t just leave all that behind.“

  „We understand your hesitation,“ the alien will say. „But think of the opportunities that await you out there in the vastness of space. You will be able to see and experience things that no human has ever seen before. And you will be helping us to further our knowledge and understanding of the universe. Won’t you at least consider it, Jack?“

  Jack will think about it for a moment, and then he will make his decision.

  „Alright,“ Jack will say. „I will consider it. But I need some time to think it over. Can you come back in a week and I will give you my answer?“

  The aliens will agree to this and will say their goodbyes, promising to return in a week’s time.

  And so, Jack will spend the next week weighing the pros and cons of going on this journey. He will talk to his friends and family about it, and he will think long and hard about what he really wants in life.

  Finally, the day of the aliens‘ return will arrive. And when they do, Jack will be ready with his answer.

  8.1 Kontrolné otázky k príbehu

   1) What will Jack be doing when he notices the strange light in the sky?
   2) How will the aliens greet Jack?
   3) Why have the aliens come to Earth?
   4) What will the aliens offer Jack?
   5) How will Jack initially respond to the aliens‘ offer?
   6) What does Jack need to think about before making his decision?
   7) How long will Jack have to think about the aliens‘ offer?
   8) When will the aliens return for Jack’s answer?

  8.2 Odpovede

   1) What will Jack be doing when he notices the strange light in the sky?

  Jack will be walking home from work when he notices the strange light in the sky.

   2) How will the aliens greet Jack?

  The aliens will greet Jack with „Greetings, Earthling.“

   3) Why have the aliens come to Earth?

  The aliens have come to Earth in search of intelligent life.

   4) What will the aliens offer Jack?

  The aliens will offer Jack the opportunity to join them on a journey to explore the galaxy.

   5) How will Jack initially respond to the aliens‘ offer?

  Jack will initially be stunned and will say, „I don’t know. I have a life here on Earth. I have a job and friends and family. I can’t just leave all that behind.

   6) What does Jack need to think about before making his decision?

  Jack needs to think about the pros and cons of going on the journey and what he really wants in life.

   7) How long will Jack have to think about the aliens‘ offer?

  Jack will have a week to think about the aliens‘ offer.

   8) When will the aliens return for Jack’s answer?

  The aliens will return in a week’s time for Jack’s answer.