Czas przyszły ciągły (Future Continuous)

  0
  121

  1 Co jest przyszły czas ciągły w języku angielskim?

  Przyszły czas ciągły (Future Continuous) jest określeniem czasowym używanym w języku angielskim do wyrażania działania, które będzie się odbywać w przyszłości w określonym okresie czasowym. Jest używany do wyrażania przyszłego czynu, który będzie trwał przez pewien czas i będzie się odbywał w przyszłości.
  W przeciwieństwie do przyszłego czasu prostego tu skupia się na tym, że działanie będzie trwało przez pewien czas lub będzie się odbywać w danym momencie w przyszłości.

  Na przykład:
  I will be studying for my exams next week. (Będę się uczył na egzaminach w przyszłym tygodniu.)
  Next Monday at 5 am, I will be flying to Sweden. (W przyszły poniedziałek o 5 rano, będę latał do Szwecji.)

  2 Jak tworzyć przyszły czas ciągły (Future Continuous)?

  Przyszły czas ciągły (Future Continuous) tworzy się w języku angielskim za pomocą czasownika modalnego „will”, czasownika „be” oraz czasownika pełnym znaczeniem z końcówką „-ing”.
  Na przykład:
  I will be studying. (Będę uczył się.)
  They will be waiting. (Będą czekać.)
  He will be cooking. (Będzie gotował.)

  2.1 Tworzenie zdania twierdzącego

  Forma twierdząca czasu przyszłego ciągłego ma następującą strukturę:
  podmiot + will + be + czasownik rdzenny + końcówka -ing + reszta zdania

  • I will be studying for my exams next week. – Będę się uczył na egzaminy przyszłym tygodniu.
  • They will be waiting for the bus at the bus stop. – Będą czekać na autobus na przystanku.
  • He will be cooking dinner for us tonight. – Będzie gotował kolację dla nas dzisiejszej nocy.

  2.2 Tworzenie zdania przeczącego

  W tworzeniu zdania przeczącego przed czasownikiem modalnym will dodajemy przeczenie NOT:
  podmiot + will + not + be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

  • I will not be studying for my exams next week. – Nie będę się uczył na egzaminach przyszłego tygodnia.
  • They will not be waiting for the bus at the bus stop. – Oni nie będą czekali na autobus na przystanku.
  • He will not be cooking dinner for us tonight. – On nie będzie gotował dla nas dzisiaj wieczorem.

  2.3 Tworzenie pytania

  Podczas tworzenia pytania kolejność czasownika modalnego “will” i podmiotu zmienia się następująco:
  will + podmiot + be + czasownik z -ing

  • Will I be studying for my exams next week? – Czy będę uczył się na egzaminy w przyszłym tygodniu?
  • Will they be waiting for the bus at the bus stop? – Czy oni będą czekali na autobus na przystanku?
  • Will he be cooking dinner for us tonight? – Czy on będzie gotował kolację dla nas dziś wieczorem?

  3 Podsumowanie tworzenia czasu przyszłego ciągłego (Future Continuous)

  • I will be studying all day. – Będę się uczył cały dzień.
  • I will not be studying all day. – Nie będę się uczył cały dzień.
  • Will you be studying all day? – Będziesz się uczył cały dzień?
  • She will be cooking dinner for us. – Ona będzie gotowała kolację dla nas.
  • She will not be cooking dinner for us. – Ona nie będzie gotowała kolacji dla nas.
  • Will she be cooking dinner for us? – Czy ona będzie gotowała kolację dla nas?
  • They will be traveling to Europe next month. – Oni będą podróżować do Europy w przyszłym miesiącu.
  • They will not be traveling to Europe next month. – Oni nie będą podróżować do Europy w przyszłym miesiącu.
  • Will they be traveling to Europe next month? – Czy oni będą podróżować do Europy w przyszłym miesiącu?
  • We will be throwing a party on Saturday. – Będziemy organizować imprezę w sobotę.
  • We will not be throwing a party on Saturday. – Nie będziemy organizować imprezy w sobotę.
  • Will we be throwing a party on Saturday? – Czy będziemy organizować imprezę w sobotę?
  • The sun will be shining tomorrow. – Słońce będzie świecić jutro.
  • The sun will not be shining tomorrow. – Słońce nie będzie świecić jutro.
  • Will the sun be shining tomorrow? – Czy słońce będzie świecić jutro?

  4 Powiązane zjawiska gramatyczne

  W języku angielskim istnieje kilka sposobów wyrażenia czasu przyszłego. Oprócz czasu przyszłego ciągłego (Future Continuous) są to np.:

  4.1 Czas przyszły prosty (Future Simple)

  Mówiąc o działaniu, które zacznie się i skończy w przyszłości, nie planujemy go lub jest to decyzja chwilowa, użyjemy czasu przyszłego prostego. Jest on tworzony pomocniczym czasownikiem „will” lub „shall” i formą podstawową czasownika.
  podmiot + will + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

  • I will finish the project on time. – Skończę projekt na czas.
  • They will visit us next week. – Odwiedzą nas w przyszłym tygodniu.

  4.2 Zwrot „be going to”

  Aby opisać działania, których się spodziewamy i mamy je w planie, najodpowiedniejsze jest użycie „be going to”. Ten zwrot składa się z czasownika „be” w odpowiedniej formie i „going to”, które jest takie samo dla wszystkich osób.
  podmiot + odpowiednia forma czasownika be + going to + pełnowartościowe czasownik + reszta zdania

  • I am going to visit my grandparents next month. – Zamierzam odwiedzić moich dziadków w przyszłym miesiącu.
  • They are going to move to a new house next year. – Oni zamierzają przeprowadzić się do nowego domu w przyszłym roku.

  4.3 Teraźniejszy czas przyspieszony (Present Continuous)

  Przyszłość można także wyrazić teraźniejszym czasem przyspieszonym, jeśli istnieje dowód, że jest to zaplanowana akcja lub jest prawie 100% pewności, że do aktywności dojdzie.
  podmiot + forma czasownika be + czasownik rdzeniowy z końcówką -ing + reszta zdania

  • I am finishing school this year. – W tym roku kończę szkołę.
  • Peter is flying to Switzerland next week. – Peter leci do Szwajcarii w przyszłym tygodniu. (Zaplanował to, już ma kupione bilety…)

  4.4 Czas teraźniejszy prosty (Present Simple)

  Aktywności w przyszłości, które są planowane i najczęściej również podane w jakimś harmonogramie, opisujemy czasem teraźniejszym prostym.
  podmiot + czasownik pełny + reszta zdania

  • The train leaves at 5 o’clock. – Pociąg odjeżdża o piątej.
  • The movie starts at 8. – Film zaczyna się o ósmej.

  Różnice między tymi czasami polegają na tym, w jaki sposób przyszłe działania lub wydarzenia są wyrażane. Na przykład czas teraźniejszy prosty jest używany do wyrażania działań, które są regularnie powtarzające się lub zaplanowane na konkretny czas w przyszłości, podczas gdy czas przyszły ciągły jest używany do wyrażania działania, które będzie trwało w określonym momencie w przyszłości.

  Zilustrujmy różnicę między nimi na następujących przykładach:

  • Kate is working tomorrow. – Kate jutro pracuje.
  • Kate is going to work tomorrow. – Kate zamierza jutro pracować. (W obu przypadkach jest to zaplanowana aktywność, która na 99% dojdzie do skutku.)
  • Kate will work tomorrow. – Kate będzie jutro pracować. (Obecna decyzja, stopień pewności można poznać tylko z kontekstu).
  • When I get home tomorrow, Kate will be working tomorrow. – Kiedy jutro wrócę do domu, Kate będzie właśnie pracować. (Podkreślamy albo to, że aktywność będzie trwała dłuższy czas, albo że będzie trwała w momencie, kiedy nastąpi jakiś zdarzenie – when I get home tomorrow).
  • I am seeing my boss on Friday at 5.
  • I am going to see my boss on Friday at 5. (Umówione wcześniej, zaplanowane)
  • I will see my boss tomorrow on Friday at 5. (Właśnie zdecydowałem, nie jest to 100% pewne, możliwe, że spotkanie nie dojdzie do skutku).
  • I will be seeing my boss on Friday at 5. (W piątek o 17 będę właśnie trwał w spotkaniu z moim szefem.)

  Czy interesują Cię porównanie z innymi czasami gramatycznymi? Więcej przydatnych narzędzi znajdziesz tutaj.

  5 Czasowniki stanowe vs. czasowniki działania

  W połączeniu z przyszłym czasem przyszłym zazwyczaj używamy czasowników działania, a nie czasowników stanowych. Jak już sugeruje nazwa, te czasowniki wyrażają stan i nie są przeznaczone do wyrażenia ciągłego działania lub czynności, która będzie miała miejsce w przyszłości.
  Nie możemy powiedzieć na przykład: I will be having the book in the evening. – Wieczorem będę miał tą książkę.

  Wyjątkiem są bardzo uprzejme pytania, w których może pojawić się np. czasownik need lub want:

  • Will they be needing these documents on Friday? – Czy będą potrzebować tych dokumentów w piątek?
  • Will you be wanting to cancel the hotel reservation if you miss your flight? – Czy będzie chciał/a zrezygnować z rezerwacji hotelu, jeśli przegapi lot?

  6 Przykład praktycznego użycia czasu przyszłego ciągłego (Future Continuous)

  Tomorrow at 10 AM, I will be running in a race. I can’t wait to stand at the starting line and take off on the course. During the race, I will be wearing my new running shoes that I bought last week. I believe they will help me perform better. On the way to the race, I will be warming up to be ready. When I finish, I will be feeling completely exhausted, but happy. I hope to have a good time and beat my personal record.

  Tomorrow at 10 AM, I will be running in a race. – Wskazanie czasowe mówi nam, że w tym czasie będzie trwała jakaś aktywność.
  During the race, I will be wearing my new running shoes that I bought last week. – Przez cały czas trwania zawodów będę je miał na sobie, aktywność trwa długo.
  On the way to the race, I will be warming up to be ready. – Podczas gdy będę na drodze do zawodów, będę się rozgrzewał i rozciągał. – Aktywność będzie trwała.
  When I finish, I will be feeling completely exhausted, but happy. – Można by użyć również czasu przyszłego prostego, ale w ten sposób nadajemy wagę trwaniu.

  7 Ćwiczenie czasu przyszłego

  W następującym tekście poza czasem przyszłym ciągłym możesz ćwiczyć również inne formy wyrażania przyszłości.

  I _______________ (study) for my exams next week when you _______________ (call). I’m sorry, but I _______________ (not/be able) to talk at that time. While I _______________ (study), I _______________ (focus) on my notes and _______________ (try) to absorb as much information as possible. My goal is to get an A on every test.
  After I _______________ (finish) studying, I _______________ (relax) for a bit by watching a movie or reading a book. I _______________ (not/watch) TV or use my phone because I _______________ (want) to avoid distractions.
  At 8 PM, I _______________ (make) dinner for myself and my roommates. I _______________ (choose) a recipe that _______________ (be) healthy and delicious. While the food _______________ (cook), I _______________ (set) the table and _______________ (pour) some drinks.
  After dinner, I _______________ (do) the dishes and _______________ (clean) up the kitchen. Then, I _______________ (go) to bed early because I _______________ (want) to get a good night’s sleep. I _______________ (need) to be well-rested for my exams the next day.

  Poprawne rozwiązanie
  I will be studying for my exams next week when you call. I’m sorry, but I won’t be able to talk at that time. While I am studying, I will be focusing on my notes and trying to absorb as much information as possible. My goal is to get an A on every test.
  After I finish studying, I will relax for a bit by watching a movie or reading a book. I won’t watch TV or use my phone because I want to avoid distractions.
  At 8 PM, I will make dinner for myself and my roommates. I will choose a recipe that is healthy and delicious. While the food is cooking, I will set the table and pour some drinks.
  After dinner, I will do the dishes and clean up the kitchen. Then, I will go to bed early because I want to get a good night’s sleep. I need to be well-rested for my exams the next day.

  Wyjaśnienie
  Czas przyszły ciągły jest używany do opisywania czynności, która będzie trwała w pewnym momencie w przyszłości. Tworzony jest z pomocniczego czasownika „will” lub „shall” i formy czasownika -ing. W tym ćwiczeniu czas przyszły ciągły jest używany do opisywania czynności, które będą trwać równocześnie w różnych momentach w przyszłości.

  8 Opowieść z wykorzystaniem czasu przyszłego prostego i ciągłego

  Opowieść można posłuchać z brytyjskim akcentem tutaj:

  Amerykański akcent jest dostępny tutaj:

   

  Once upon a time, in a bustling city called New York, there lived a young man named Jack. Jack was an ambitious and hardworking person, always striving to achieve his goals and succeed in his career.

  One day, Jack will be walking home from work when he will notice a strange light in the sky. It will be a bright, shimmering ball of light that seems to be getting closer and closer. Jack will stare at it in amazement, not quite sure what to make of it.

  As the light will get closer, Jack will realize that it is actually a spaceship. And it will be heading straight towards him.

  Without hesitation, Jack will run as fast as he can to get out of the way. He will hear the spaceship coming closer and closer, the sound of its engines roaring in his ears.

  Just when Jack will think he will not make it, the spaceship will suddenly come to a stop in front of him. The door will open and out will step a group of aliens.

  Jack will be shocked and will stare at the aliens in disbelief. They will be tall, slender creatures with blue skin and big, almond-shaped eyes.

  „Greetings, Earthling,” one of the aliens will say in a strange, robotic voice. „We come in peace. We are the Zorgons, and we have been traveling the galaxy in search of intelligent life. And we have found it in you, Jack.”

  Jack will be too stunned to speak, and he will just stand there staring at the aliens.

  „We have observed your planet and have determined that you are the most advanced and intelligent species on it,” the alien will continue. „We would like to invite you to join us on a journey to explore the galaxy. Will you accept our invitation, Jack?”

  Jack will take a moment to collect his thoughts. He will be tempted by the offer, but he will also be hesitant.

  „I don’t know,” Jack will say. „I have a life here on Earth. I have a job and friends and family. I can’t just leave all that behind.”

  „We understand your hesitation,” the alien will say. „But think of the opportunities that await you out there in the vastness of space. You will be able to see and experience things that no human has ever seen before. And you will be helping us to further our knowledge and understanding of the universe. Won’t you at least consider it, Jack?”

  Jack will think about it for a moment, and then he will make his decision.

  „Alright,” Jack will say. „I will consider it. But I need some time to think it over. Can you come back in a week and I will give you my answer?”

  The aliens will agree to this and will say their goodbyes, promising to return in a week’s time.

  And so, Jack will spend the next week weighing the pros and cons of going on this journey. He will talk to his friends and family about it, and he will think long and hard about what he really wants in life.

  Finally, the day of the aliens’ return will arrive. And when they do, Jack will be ready with his answer.

  8.1 Pytania kontrolne do opowieści

   1) What will Jack be doing when he notices the strange light in the sky?
   2) How will the aliens greet Jack?
   3) Why have the aliens come to Earth?
   4) What will the aliens offer Jack?
   5) How will Jack initially respond to the aliens’ offer?
   6) What does Jack need to think about before making his decision?
   7) How long will Jack have to think about the aliens’ offer?
   8) When will the aliens return for Jack’s answer?

  8.2 Odpowiedzi

   1) What will Jack be doing when he notices the strange light in the sky?

  Jack will be walking home from work when he notices the strange light in the sky.

   2) How will the aliens greet Jack?

  The aliens will greet Jack with „Greetings, Earthling.”

   3) Why have the aliens come to Earth?

  The aliens have come to Earth in search of intelligent life.

   4) What will the aliens offer Jack?

  The aliens will offer Jack the opportunity to join them on a journey to explore the galaxy.

   5) How will Jack initially respond to the aliens’ offer?

  Jack will initially be stunned and will say, „I don’t know. I have a life here on Earth. I have a job and friends and family. I can’t just leave all that behind.

   6) What does Jack need to think about before making his decision?

  Jack needs to think about the pros and cons of going on the journey and what he really wants in life.

   7) How long will Jack have to think about the aliens’ offer?

  Jack will have a week to think about the aliens’ offer.

   8) When will the aliens return for Jack’s answer?

  The aliens will return in a week’s time for Jack’s answer.