Budoucí průběhový čas (Future Continuous)

  0
  818

  1 Co je budoucí průběhový čas v angličtině?

  Budoucí průběhový čas (Future Continuous) je časové určení používané v angličtině pro vyjádření akce, která bude probíhat v budoucnosti v určitém časovém období. Používá se k vyjádření budoucího činu, který bude trvat určitou dobu a bude probíhat v budoucnosti.

  Na rozdíl od budoucího prostého času je zde důraz právě na to, že činnost bude trvat nějakou dobu, nebo bude zrovna probíhat v určitém momentu v budoucnosti.

  Například:
  I will be studying for my exams next week. (Budu se učit na zkoušky příští týden.)
  Next Monday at 5 am, I will be flying to Sweden. (Příští pondělí v 5 hodin ráno zrovna poletím do Švédska.)

  2 Jak tvořit budoucí průběhový čas (Future Continuous)?

  Budoucí průběhový čas (Future Continuous) se v angličtině tvoří pomocí modálního slovesa „will“, slovesa „be“ a plnovýznamového slovesa s příponou „-ing“.

  Například:
  I will be studying. (Budu studovat.)
  They will be waiting. (Budou čekat.)
  He will be cooking. (Bude vařit.)

  2.1 Tvorba kladné věty

  Kladný tvar budoucího průběhového času má následující strukturu:
  podmět + will + be + plnovýznamové sloveso s koncovkou -ing + zbytek věty

  • I will be studying for my exams next week. – Budu se učit na zkoušky příští týden.
  • They will be waiting for the bus at the bus stop. – Budou čekat na autobus na zastávce.
  • He will be cooking dinner for us tonight. – Bude vařit večeři pro nás dnes večer.

  2.2 Tvorba záporné věty

  Při tvorbě záporné věty se za modální sloveso will připojí záporka NOT:
  podmět + will + not + be + plnovýznamové sloveso s koncovkou -ing + zbytek věty

  • I will not be studying for my exams next week. – Nebudu se učit na zkoušky příští týden.
  • They will not be waiting for the bus at the bus stop. – Nebudou čekat na autobus na zastávce.
  • He will not be cooking dinner for us tonight. – Nebude vařit večeři pro nás dnes večer.

  2.3 Tvorba otázky

  Při tvorbě otázky se změní pořadí modálního slovesa “will” a podmětu následovně:
  will + podmět + be + sloveso s -ing

  • Will I be studying for my exams next week? – Budu se učit na zkoušky příští týden?
  • Will they be waiting for the bus at the bus stop? – Budou čekat na autobus na zastávce?
  • Will he be cooking dinner for us tonight? – Bude vařit večeři pro nás dnes večer?

  3 Rekapitulace tvorby budoucího průběhového času (Future Continuous)

  • I will be studying all day. – Budu studovat celý den.
  • I will not be studying all day. – Nebudu studovat celý den.
  • Will you be studying all day? – Budeš celý den studovat?
  • She will be cooking dinner for us. – Ona bude vařit večeři pro nás.
  • She will not be cooking dinner for us. – Ona nebude vařit večeři pro nás.
  • Will she be cooking dinner for us? – Bude ona vařit večeři pro nás?
  • They will be traveling to Europe next month. – Budou cestovat do Evropy příští měsíc.
  • They will not be traveling to Europe next month. – Nebudou cestovat do Evropy příští měsíc.
  • Will they be traveling to Europe next month? – Budou cestovat do Evropy příští měsíc?
  • We will be throwing a party on Saturday. – Budeme pořádat oslavu v sobotu.
  • We will not be throwing a party on Saturday. – Nebudeme pořádat oslavu v sobotu.
  • Will we be throwing a party on Saturday? – Budeme pořádat oslavu v sobotu?
  • The sun will be shining tomorrow. – Zítra bude slunce svítit.
  • The sun will not be shining tomorrow. – Zítra nebude slunce svítit.
  • Will the sun be shining tomorrow? – Bude zítra slunce svítit?

  4 Související gramatické jevy

  V angličtině existuje několik způsobů, jak vyjádřit budoucí čas. Kromě budoucího průběhového času (Future Continuous) jsou to například:

  4.1 Budoucí prostý čas (Future Simple)

  Mluvíme-li o aktivitě, která započne i skončí v budoucnosti, neplánovali jsme ji nebo se jedná o momentální rozhodnutí, použijeme budoucí prostý čas. Je tvořen pomocným slovesem „will“ nebo „shall“ a základní tvar slovesa.
  podmět + will + plnovýznamové sloveso v základním tvaru + zbytek věty

  • I will finish the project on time. – Dokončím projekt včas.
  • They will visit us next week. – Přijedou nás navštívit příští týden.

  4.2 Fráze „be going to“

  Pro popis činností, na které se chystáme a máme je v plánu, je nejvhodnější použít „be going to“. Tato fráze se skládá ze slovesa „be“ v příslušném tvaru a „going to“, které je stejné pro všechny osoby.
  podmět + příslušný tvar slovesa be + going to + plnovýznamové sloveso + zbytek věty

  • I am going to visit my grandparents next month. – Mám v plánu navštívit moje prarodiče příští měsíc.
  • They are going to move to a new house next year. – Mají v plánu přestěhovat se do nového domu příští rok.

  4.3 Přítomný průběhový čas (Present Continuous)

  Budoucnost lze vyjádřit také přítomným průběhovým časem, a to existuje-li důkaz, že se jedná o naplánovanou akci, nebo je téměř 100% jistota, že k aktivitě dojde.
  podmět + tvar slovesa be + plnovýznamové sloveso s koncovkou -ing + zbytek věty

  • I am finishing school this year. – Letos končím školu.
  • Peter is flying to Switzerland next week. – Peter odlétá do Švýcarska příští týden. (Naplánoval si to, už má koupené letenky…)

  4.4 Přítomný prostý čas (Present Simple)

  Aktivity v budoucnu, které jsou plánované a nejčastěji také uvedené v nějakém rozvrhu, popisujeme přítomným prostým časem.
  podmět + plnovýznamové sloveso + zbytek věty

  • The train leaves at 5 o’clock. – Vlak odjíždí v pět hodin.
  • The movie starts at 8. – Film začíná v osm hodin.

  Rozdíly mezi těmito časy spočívají v tom, jakým způsobem jsou vyjádřeny budoucí akce nebo události. Například přítomný prostý čas se používá k vyjádření akcí, které jsou pravidelně opakující se nebo jsou naplánované na konkrétní čas v budoucnosti, zatímco budoucí průběhový čas se používá k vyjádření akce, která bude probíhat v určitém okamžiku v budoucnosti.

  Pojďme si rozdíl mezi nimi ilustrovat na následujících příkladech:

  • Kate is working tomorrow. – Kate zítra pracuje.
  • Kate is going to work tomorrow. – Kate se chystá zítra pracovat. (V obou případech jde o naplánovanou aktivitu, dojde k ní na 99 %.)
  • Kate will work tomorrow. – Kate bude zítra pracovat. (Momentální rozhodnutí, míru jistoty lze poznat pouze z kontextu).
  • When I get home tomorrow, Kate will be working tomorrow. – Až zítra dorazím domů, Kate bude zrovna pracovat. (Dáváme buď důraz na to, že aktivita bude probíhat delší dobu, nebo že bude právě probíhat, když nastane nějaký jev – when I get home tomorrow).
  • I am seeing my boss on Friday at 5.
  • I am going to see my boss on Friday at 5. (Předem dohodnuto, naplánováno)
  • I will see my boss tomorrow on Friday at 5. (Zrovna jsem se rozhodl, nejedná se o 100% jistotu, možná k aktivitě nedojde).
  • I will be seeing my boss on Friday at 5. (V pátek v pět zrovna budu uprostřed aktivity – setkání se šéfem.)

  Zajímá vás srovnání s ostatními gramatickými časy? Další šikovné pomůcky najdete zde.

  5 Stavová vs. dějová slovesa

  V kombinaci s budoucím časem průběhovým zpravidla používáme dějová slovesa, nikoliv stavová. Jak již název napovídá, tato slovesa vyjadřují stav a nejsou určena k vyjádření průběžného děje nebo činnosti, která probíhá v budoucnu.

  Nelze tedy říci například: I will be having the book in the evening. – Tu knihu budu mít večer.

  Výjimku tvoří velmi zdvořilé otázky, ve kterých se může objevit např. sloveso need nebo want:

  • Will they be needing these documents on Friday? – Budou v pátek potřebovat tyto dokumenty?
  • Will you be wanting to cancel the hotel reservation if you miss your flight? – Budete si přát zrušit tu rezervaci hotelu, pokud Vám uletí letadlo?

  6 Praktická ukázka použití budoucího průběhového času (Future Continuous)

  Tomorrow at 10 AM, I will be running in a race. I can’t wait to stand at the starting line and take off on the course. During the race, I will be wearing my new running shoes that I bought last week. I believe they will help me perform better. On the way to the race, I will be warming up to be ready. When I finish, I will be feeling completely exhausted, but happy. I hope to have a good time and beat my personal record.

  Tomorrow at 10 AM, I will be running in a race. – Časové určení nám říká, že v té době bude probíhat nějaká aktivita.
  During the race, I will be wearing my new running shoes that I bought last week. – Během celého závodu je budu mít na sobě, aktivita probíhá dlouhou dobu.
  On the way to the race, I will be warming up to be ready. – Zatímco budu na cestě na závod, budu se zahřívat a rozcvičovat. – Aktivita opět bude v průběhu.
  When I finish, I will be feeling completely exhausted, but happy. – Šel by použít i budoucí čas prostý, ale takhle dáváme důraz na průběh.

  7 Procvičení budoucího času

  V následujícím textu si kromě budoucího času průběhového můžete procvičit i další formy vyjádření budoucnosti.

  I _______________ (study) for my exams next week when you _______________ (call). I’m sorry, but I _______________ (not/be able) to talk at that time. While I _______________ (study), I _______________ (focus) on my notes and _______________ (try) to absorb as much information as possible. My goal is to get an A on every test.
  After I _______________ (finish) studying, I _______________ (relax) for a bit by watching a movie or reading a book. I _______________ (not/watch) TV or use my phone because I _______________ (want) to avoid distractions.
  At 8 PM, I _______________ (make) dinner for myself and my roommates. I _______________ (choose) a recipe that _______________ (be) healthy and delicious. While the food _______________ (cook), I _______________ (set) the table and _______________ (pour) some drinks.
  After dinner, I _______________ (do) the dishes and _______________ (clean) up the kitchen. Then, I _______________ (go) to bed early because I _______________ (want) to get a good night’s sleep. I _______________ (need) to be well-rested for my exams the next day.

  Správné řešení
  I will be studying for my exams next week when you call. I’m sorry, but I won’t be able to talk at that time. While I am studying, I will be focusing on my notes and trying to absorb as much information as possible. My goal is to get an A on every test.
  After I finish studying, I will relax for a bit by watching a movie or reading a book. I won’t watch TV or use my phone because I want to avoid distractions.
  At 8 PM, I will make dinner for myself and my roommates. I will choose a recipe that is healthy and delicious. While the food is cooking, I will set the table and pour some drinks.
  After dinner, I will do the dishes and clean up the kitchen. Then, I will go to bed early because I want to get a good night’s sleep. I need to be well-rested for my exams the next day.

  Vysvětlení
  Budoucí průběhový čas se používá k popisu akce, která bude probíhat v určitém čase v budoucnosti. Je tvořen pomocným slovesem „will“ nebo „shall“ a present participle hlavního slovesa (tj. základní tvar slovesa s příponou „-ing“). V tomto cvičení se budoucí průběhový čas používá k popisu akcí, které budou probíhat současně v různých časech v budoucnosti.

  8 Příběh s využitím budoucího prostého a průběhového času

  Příběh si můžete poslechnout s britskou výslovností zde:

  Americká výslovnost k dispozici zde:

   

  Once upon a time, in a bustling city called New York, there lived a young man named Jack. Jack was an ambitious and hardworking person, always striving to achieve his goals and succeed in his career.

  One day, Jack will be walking home from work when he will notice a strange light in the sky. It will be a bright, shimmering ball of light that seems to be getting closer and closer. Jack will stare at it in amazement, not quite sure what to make of it.

  As the light will get closer, Jack will realize that it is actually a spaceship. And it will be heading straight towards him.

  Without hesitation, Jack will run as fast as he can to get out of the way. He will hear the spaceship coming closer and closer, the sound of its engines roaring in his ears.

  Just when Jack will think he will not make it, the spaceship will suddenly come to a stop in front of him. The door will open and out will step a group of aliens.

  Jack will be shocked and will stare at the aliens in disbelief. They will be tall, slender creatures with blue skin and big, almond-shaped eyes.

  „Greetings, Earthling,“ one of the aliens will say in a strange, robotic voice. „We come in peace. We are the Zorgons, and we have been traveling the galaxy in search of intelligent life. And we have found it in you, Jack.“

  Jack will be too stunned to speak, and he will just stand there staring at the aliens.

  „We have observed your planet and have determined that you are the most advanced and intelligent species on it,“ the alien will continue. „We would like to invite you to join us on a journey to explore the galaxy. Will you accept our invitation, Jack?“

  Jack will take a moment to collect his thoughts. He will be tempted by the offer, but he will also be hesitant.

  „I don’t know,“ Jack will say. „I have a life here on Earth. I have a job and friends and family. I can’t just leave all that behind.“

  „We understand your hesitation,“ the alien will say. „But think of the opportunities that await you out there in the vastness of space. You will be able to see and experience things that no human has ever seen before. And you will be helping us to further our knowledge and understanding of the universe. Won’t you at least consider it, Jack?“

  Jack will think about it for a moment, and then he will make his decision.

  „Alright,“ Jack will say. „I will consider it. But I need some time to think it over. Can you come back in a week and I will give you my answer?“

  The aliens will agree to this and will say their goodbyes, promising to return in a week’s time.

  And so, Jack will spend the next week weighing the pros and cons of going on this journey. He will talk to his friends and family about it, and he will think long and hard about what he really wants in life.

  Finally, the day of the aliens‘ return will arrive. And when they do, Jack will be ready with his answer.

  8.1 Kontrolní otázky k příběhu

   1) What will Jack be doing when he notices the strange light in the sky?
   2) How will the aliens greet Jack?
   3) Why have the aliens come to Earth?
   4) What will the aliens offer Jack?
   5) How will Jack initially respond to the aliens‘ offer?
   6) What does Jack need to think about before making his decision?
   7) How long will Jack have to think about the aliens‘ offer?
   8) When will the aliens return for Jack’s answer?

  8.2 Odpovědi

   1) What will Jack be doing when he notices the strange light in the sky?

  Jack will be walking home from work when he notices the strange light in the sky.

   2) How will the aliens greet Jack?

  The aliens will greet Jack with „Greetings, Earthling.“

   3) Why have the aliens come to Earth?

  The aliens have come to Earth in search of intelligent life.

   4) What will the aliens offer Jack?

  The aliens will offer Jack the opportunity to join them on a journey to explore the galaxy.

   5) How will Jack initially respond to the aliens‘ offer?

  Jack will initially be stunned and will say, „I don’t know. I have a life here on Earth. I have a job and friends and family. I can’t just leave all that behind.

   6) What does Jack need to think about before making his decision?

  Jack needs to think about the pros and cons of going on the journey and what he really wants in life.

   7) How long will Jack have to think about the aliens‘ offer?

  Jack will have a week to think about the aliens‘ offer.

   8) When will the aliens return for Jack’s answer?

  The aliens will return in a week’s time for Jack’s answer.

  Předchozí článekPomocná slovesa (Auxiliary verbs)
  So Good Languages
  Pomáháme studentům na celém světě ovládnout jazyk tak, jak si vždy představovali. V článcích se dozvíte rady a tipy, které vás v jazyce posunou. Gramatiku snadno pochopíte z přehledných a komplexně připravených výkladů gramatiky. Učte se s námi jazyk zábavně a jednoduše.