Chystáte sa na skúšku z anglického jazyka a neviete, čo vás čaká? Neviete, ako sa pripraviť a kde začať? Neviete, čo znamenajú jednotlivé názvy skúšok, alebo vás čaká maturita, prijímacie skúšky alebo štátnice? Tak to ste tu správne! Máme pre vás kompletné informácie, ktoré budete k jazykovým skúškam potrebovať – zistíte, o čom dané skúšky sú, akú úroveň angličtiny budete potrebovať a tiež vám bude jasné, čo aký názov skúšky znamená.

1 Jazykové úrovne v angličtine podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Na základe znalostí a schopností študenta rozlišujeme tri hlavné skupiny pokročilosti anglického jazyka a to A (basic speaker – má základné jazykové znalosti), B (independent speaker –vie použiť cudzí jazyk v praxi v obmedzenej miere) a C (proficient speaker – jazyk používa v praxi bez veľkých problémov). Tieto základné úrovne sa ešte delia na ďalšie dve podúrovne – na 1 a 2.

Podrobné delenie podľa CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) je teda nasledujúce:
A1 – Breakthrough (Beginner)
A2 – Waystage (Elementary)
B1 – Threshold (Intermediate)
B2 – Vantage (Upper Intermediate)
C1 – Effective Operational Proficiency (Advanced)
C2 – Mastery (Proficiency)

2 Všeobecné skúšky

Najskôr sa spoločne pozrieme na všeobecné anglické skúšky. Názvy, alebo skôr skratky týchto skúšok, sú nám všetkým určite dobre známe. My sa ale pozrieme hlbšie, pretože ak chceme získať certifikát k danej skúške, musíme vedieť, čo od nej očakávať.

2.1 KET (A2 Key)

Key English Test je skúška základnej úrovne, vďaka ktorej zistíte vaše silné a slabé stránky v používaní jazyka. Tak sa vďaka tejto skúške môžete ľahšie posunúť k ďalším úrovniam angličtiny.

Certifikát z tejto anglickej skúšky potvrdzuje, že ovládate základy anglického jazyka a že ste schopní dorozumieť sa v každodenných situaciách. Ďalej tento certifikát dokladuje vašu schopnosť klásť otázky o sebe alebo o iných ľuďoch a odpovedať na ne, schopnosť porozumieť pomalým a zrozumiteľným správam a formulovať svoj názor na to, čo ste si prečítali alebo počuli.

Tento certifikát je uznávaný v celom svete množstvom zamestnávateľov, firiem a univerzít ako základná kvalifikácia v angličtine.

Zloženie skúšky KET:

 čítanie a písanieposluchhovorený prejav
doba trvania70 minút30 minút8-10 minút
% získaných bodov50%25%25%

2.2 PET (B1 Preliminary)

Preliminary English Test je skúška testujúca vaše znalosti a schopnosti použitia anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni. Táto úroveň je očakávanou výstupnou úrovňou angličtiny zo stredných škôl. Mali by ste byť schopní vyjadriť, čo sa vám páči a nepáči a hovoriť o tom, porozumieť hovoreným a písomným správam, napísať osobný dopis a zapísať si poznámky napr. z rokovania.

Certifikát získaný vďaka absolvovaniu tejto skúšky dokladuje, že ste schopní komunikovať v angličtine v každodenných praktických situáciách. Vďaka PET budete schopní používať angličtinu pri štúdiu, aj na cestách. I tento certifikát je uznávaný množstvom zamestnávateľov ako dôkaz o schopnosti ovládať a používať anglický jazyk pri úradníckych a manažérskych pozíciách. Ďalej je táto skúška uznávaná v odvetviach, v ktorých sa nezaobídete bez hovorovej angličtiny, napr. turizmus, predaj, atď.

Zloženie skúšky PET:

 čítanie a písanieposluchhovorový prejav
doba trvania90 minút30 minút10-12 minút
% získaných bodov50%25%25%

2.3 FCE (B2 First)

Ak úspešne absolvujete First Certificate in English ste schopní rozprávať a písať po anglicky na takej úrovni, aby ste mohli pracovať a študovať v anglicky hovoriacom prostredí. Získaním certifikátu FCE dokazujete, že ovládate jazyk na mierne pokročilej úrovnii, čo vám prináša veľkú výhodu napr. pri žiadostiach o prácu.

Ak chcete zložiť First Certificate in English očakáva sa od vás schopnosť vysvetliť myšlienku a viesť podrobnú diskusiu v angličtine, rozumieť všeobecnej angličtine v oznamovacích prostriedkoch a písať krátke správy, emaily alebo oznámenia.

Zloženie skúšky FCE:

 čítanie a gramatikapísanieposluchhovorený prejav
doba trvania75 minút80 minút40 minút14 minut
% získaných bodov40%20%20%20%

2.4 CAE (C1 Advanced)

Ak chcete študovať a pracovať v zahraničí a zaoberáte sa odvetviami, ktoré vyžadujú znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni, tak práve Cambridge Advanced Certificate in English je pre vás to pravé.

Pre získanie certifikátu CAE je nutné, aby ste boli schopní komunikovať v angličte na profesionálnej a akademickej úrovni. Ďalej sa od vás očakáva schopnosť vyjadrovať zložitejšie myšlienky v angličtine, porozumieť textom od beletrie až po náročnejšie novinové články, napísať zložitejšiu správu a formulovať poznámky z rokovaní a prednášok.

Zloženie skúšky CAE:

 čítanie a gramatikapísanieposluchhovorený prejav
doba trvania90 minút90 minút40 minút15 minút
% získaných bodov40%20%20%20%

<h3–2.5 CPE (C2 Proficiency)

Cambridge Certificate of Proficiency in English je skúška na najvyššej úrovni medzi cambridgeskými jazykovými skúškami. Absolvovaním tejto skúšky dokazujete, že ste schopní angličtinu plynule používať v zložitých výskumných, akademických a profesijných situáciách, ale tiež dokazujete, že bez problému rozumiete hovorovým výrazom.

Ako všetky predchádzajúce certifikáty, tak aj CPE je medzinárodne uznávaný medzi zamestnávateľmi a univerzitami a môžete si byť istí, že pokiaľ budete majiteľmi práve CPE certifikátu, tak budete mať otvorené dvere takmer všade.

loženie skúšky CPE:

 čítanie a gramatikapísanieposluchhovorový prejav
doba trvania90 minút90 minút40 minút16 minút
% získaných bodov40%20%20%20%

3 Business skúšky

Okrem všeobecných anglických skúšok existuje rad odborných skúšok. Medzi tie najžiadanejšie patria obchodné anglické skúšky.

3.1 BEC (B1 Business Preliminary)

Business English Certificate (BEC) Preliminary je jeden z cambridgeských certifikátov obchodnej angličtiny, ktorým dokazujete, že ovládate obchodnú komunikáciu v angličtine v anglickom prostredí.

K tomu, aby ste skúšku úspešne absolvovali, je nutné porozumieť bežnej obchodnej diskusii, ďalej je potrebné vedieť prejednať praktické obchodné úlohy, napr. objednávky a dopyty a napísať stručné obchodné správy.

Zloženie skúšky BEC Preliminary:

 čítanie a písanieposluchhovorený prejav
doba trvania90 minút40 minút12 minút
% získaných bodov50%25%25%

3.2 BEC (B2 Business Vantage)

Business English Certificate Vantage se nachádza na rovnakej jazykovej úrovni ako anglická skúška FCE. Splnením tejto skúšky teda dokazujete, že sa vaša schopnosť vyjadrovať sa po anglicky, nachádza na úrovni B2. V tomto prípade sa ale jedná o obchodný jazyk a nie o všeobecnú angličtinu.

Ak máte záujem o zloženie tejto obchodnej skúšky, mali by ste byť okrem iného schopní porozumieť obchodným správam a dopisom, viesť rokovania o vecných témach, predniesť prezentáciu a napísať krátky návrh.

Zloženie skúšky BEC Vantage:

 čítaniepísanieposluchhovorený prejav
doba trvania60 minút45 minút40 minút14 minút
% získaných bodov25%25%25%25%

3.3 BEC (C1 Business Higher)

Business English Certificate Higher potvrzuje vaše znalosti obchodnej angličtiny, ktoré potrebujete na úrovni senior manažéra. Aj táto anglická obchodná skúška zodpovedá všeobecnej anglickej skúške, tentokrát je to skúška CAE. Očakáva sa teda od vás jazyková úroveň C1.

Keď chcete svojmu zamestnávateľovi dokázať, že ste schopní účelovo sa orientovať v anglickom obchodnom prostredí, očakáva sa od vás efektívna účasť na obchodných jednaniach, umenie vyjadriť svoje stanoviská a obhájiť svoj názor, porozumieť väčšine obchodných správ a korešpondencie a schopnosť napísať podrobné obchodné návrhy a dopisy.

Zloženie skúšky BEC Higher:

 čítaniepísanieposluchhovorený prejav
doba trvania60 minút70 minút40 minút16 minút
% získaných bodov25%25%25%25%

4 Finančné a účtovnícke skúšky

Medzi ďalšie veľmi žiadané skúšky patria finančné a účtovnícke anglické jazykové skúšky. Tak si poďme jednu takú spoločne predstaviť.

4.1 ICFE (International Certificate in Financial English B2 – C1)

International Certificate in Financial English je samozrejme vhodný pre profesionálov z oblasti účtovníctva a finančníctva, aby dokázali, že sú schopní komunikovať v medzinárodnom anglicky hovoriacom obchodnom prostredí, ašak skvele sa hodia i pre študentov účtovníctva a financií.

ICFE skúška testuje vaše jazykové schopnosti a znalosti úrovně B2 a C1 Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Výsledky sú rozdelené na tri stupne úspešnosti (C1 Pass with Merit, C1 Pass a B2 Pass).

Zloženie skúšky ICFE:

 čítaniepísanieposluchhovorový prejav
doba trvania75 minút75 minút40 minút16 minút
% získaných bodov25%25%25%25%

5 Maturitná skúška z Anglického jazyka

Ďalšou veľmi dôležitou skúškou z anglického jazyka je maturita. Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca sa štátna maturita z anglického jazyka pohybuje na úrovni B1. Ide teda o mierne pokročilú úroveň angličtiny.

Maturita z anglického jazyka sa skladá z troch veľkých celkov, ktoré se potom ďalej delia. Jedná se o didaktický test, ktorý sa delí na posluchový test a test čítania s porozumením. Posluchový test trvá 35 minút a skladá sa zo štyroch typov cvičenia, test čítania s porozumením trvá 60 minút a opäť sa skladá z rôznych druhov cvičenia. Druhou časťou je písomná práca deliaca sa tiež na dve časti, ktoré sa líšia rozsahom písaného textu. Na písomnú prácu máte 60 minút. Tretia časť je ústna skúška. Aj tá sa skladá z niekoľkých čiastkových častí krátke predstavenie, otvorené otázky, popis a porovnanie obrázku, maturitná otázka, rozhovor. Samotná ústna skúška trvá 15 minut. Na potítku strávite 20 minut.

6 Štátna jazyková skúška z Anglického jazyka

Na Slovensku máme možnosť zložiť Štátne jazykové skúšky. I tieto skúšky sa delia do niekoľkých úrovní: Základná štátna jazyková skúška (B2), Všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2). Odborná štátna jazyková skúška (C1), Špeciálna štátna jazyková skúška z odboru prekladateľstvo (C2), Špeciálna štátna jazyková skúška z odboru tlmočníctvo (C2).

TIP: Tieto štátne jazykové skúšky poskytujú jazykové školy s právom štátnej jazykovej skúšky, medzi ktoré patrí napr. Jazyková škola, Bratislava 1, Lingua Academia alebo E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Štátna jazyková skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomná časť sa ďalej delí na štyri časti: porozumenie čítanému textu, voľný písomný prejav, porozumenie počutého textu a preklad do angličtiny.

7 Prijímacie skúšky z Anglického jazyka

Ďalšou skúškou z anglického jazyka, s ktorou sa môžeme stretnúť, je prijímacia skúška na strednú, alebo vysokú školu.

Na stredné školy sa konajú jednotné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky. Z angličtiny vás prijímačky teda väčšinou nečakajú, ale aj tak je možné, že niektoré školy si sami určia, že budú testovať práve aj anglický jazyk. Napriek tomu, že sa prijímacie skúšky z angličtiny skôr nekonajú, školy majú vo zvyku svojich nových študentov po prijatí rozdeliť do skupín podľa znalosti angličtiny, preto sa nejakému menšiemu testu najskôr nevyhnete.

Čo sa týka vysokých škôl, prijímacie konanie sa odvíja od odboru, na ktorý sa uchádzač hlási. Pokiaľ si teda podávate prihlášku na odbor, kde je angličtina nutnosťou, môžete očakávať aj prijímaciu skúšku z anglického jazyka.

8 Zaraďovací test

Pokiaľ by ste radi absolvovali niektorú z vyššie spomenutých skúšok, či už kvôli zamestnaniu, škole, alebo len tak pre seba a neviete na akej úrovni sa vaša angličtina pohybuje, nie je nič jednoduchšie, ako si urobiť zaraďovací test.

A to je presne to, čo pre vás máme! V článku Testy z angličtiny online a zadarmo získate prístup do online zaraďovacieho testu a svoju úroveň angličtiny zistíte v priebehu 10 – 25 minút. Vstupný jazykový test z angličtiny obsahuje 120 otázok a preverí ako vašu slovnú zásobu, tak aj gramatické javy a schopnosť porozumieť a tiež orientáciu v anglickom jazyku. Aby ste neboli pri teste z angličtiny zaťažovaní príliš náročnými otázkami, je zložitosť testu zvyšujúca sa. Najskôr dostanete otázky najnižšej úrovne A1 (začiatočníci), ktoré postupne stúpajú až do úrovne profesionálov. Test pre vás končí na maximálnej úrovni, kam až siahajú vaše znalosti.

TIP: Jazykový test z angličtiny je vhodný ako pre koncových užívateľov, tak i pre zamestnávateľov, školy, jazykové školy, personálne agentúry a podobne. Tak neváhajte a zistite svoju úroveň anglického jazyka ihneď.

9 Aký certifikát si vybrať?

Rozhodujete sa, aký certifikát si vybrať? Máme pre vás pár tipov!

Ak ste práve odmaturovali a blížia sa prijímacie skúšky na vysokú školu a vy chcete mať istý úspech, rozhodne je na mieste absolvovanie jednej zo všeobecných skúšok, ktorými dokážete svoju znalosť anglického jazyka. FCE certifikát je vhodný napr. pre odpustenie prijímacích skúšok. Na vysokej škole kde sa primárne neštuduje jazyk, by vám tiež mohol
stačiť na uznanie bežných jazykových skúšok v priebehu prvých rokov štúdia. Takéto odpustenie skúšok samozrejme záleží na každej vysokej škole zvlášť. Neexistuje pre to žiadne pravidlo.Platí ale, že čím vyššia je všeobecná skúška, tým vyššiu šancu na odpustenie rôznych foriem skúšania máte.

Dokončili ste strednú alebo vysokou školu a hľadáte zamestnanie? Rozhodli ste sa, že chcete zamestnávateľa očariť svojimi jazykovými schopnosťami a hľadáte ten správny certifikát z anglického jazyka, ktorý mu predložíte? Pokiaľ sa jedná o pracovnú pozíciu, na ktorej budete používať angličtinu na bežnú komunikáciu, nič nepokazíte všeobecnou skúškou PET alebo FCE, v lepšom prípade potom CEA. Ak ale ide o pozíciu, kde je vyžadovaná komunikácia vo vedeckom či profesionálnom prostredí, je vhodnejšie rovno staviť na CEA, v najlepšom prípade na CPE. S CPE certifikátom budete mať dvere otvorené všade.

Zameriavate sa na obchodné prostredie alebo vás láka svet financií a účtovníctva a vaše ambície smerujú do medzinárodných firiem? Potom sú pre vás ideálne skúšky typu BEC, kde si zvolíte vami požadovanú obtiažnosť podľa vašich jazykových znalostí. Pre potvrdenie vašich vedomostí ohľadom financií sa vám bude skvele hodit skúška ICFE.

Vo výbere už máte určitě jasno! Preto sa vrhnite do štúdia a využite výhody jazykových skúšok vo svoj prospech!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.