Spojky (Conjunctions)

  0
  33592

  1 Úvod

  Spojky jsou krátká slůvka, která nám pomáhají spojovat věty nebo větné členy. Dělí se na několik kategorií podle toho, jakým způsobem dané věty/větné členy spojují. Jedna spojka může mít hned několik významů, ale pro začátek si stačí zapamatovat ty hlavní. Pojďme se na ně tedy podívat.

  2 Spojky souřadicí

  Spojky souřadící spojují dvě a více vět hlavních nebo dvě a více vět vedlejších. Mohou také pouze spojovat jednotlivé větné členy (například I have a car and a bike. – Mám auto a kolo.; Was he good or bad? – Byl dobrý nebo špatný?). Tyto spojky vždy spojují prvky na stejné úrovni. Nyní si některé takovéto spojky ukážeme:

  SpojkaČeský překlad
  Anda
  Butale
  Ornebo
  Forneboť
  Norani
  Yetale, přesto
  Sotudíž, a tak

  • spojka and – a, a tak, tudíž
  → vyjadřuje něco navíc
  I lived in Prague and London. – Bydlel jsem v Praze a Londýně.

  → vyjadřuje sled událostí
  I cooked the dinner and ate it. – Uvaři jsem večeři a pak jsem ji snědl.

  → vyjadřuje kontrast
  Jacob is satisfied happy and Sarah is always complaining. – Jakub je spokojený a Sára si pořád stěžuje.

  → vyjadřuje podmínku
  Come here and I will give it to you. – Přijď sem a já ti to dám.

  → vyjadřuje důsledek
  I’ve lost my keys and now I can’t get home. – Ztratil jsem klíče, a tak se nemohu dostat domů.

  • spojka but – ale, avšak
  → vyjadřuje rozpor
  I am not good at geography, but I got an A. – Nejsem dobrý na zeměpis, ale dostal jsem jedničku.

  • spojka or – nebo, či
  → vyjadřuje vyloučení nebo volbu
  Do you like blue or red? – Máš raději modrou nebo červenou?

  → slouží k zopakování nebo opravě
  He is the best or at least he thinks so. – Je nejlepší nebo si to alespoň myslí.

  → vyjadřuje zápornou podmínku
  You should come quickly or there will be no food left for you. – Měl bys přijít rychle nebo tu pro tebe nezbyde žádné jídlo.

  • spojka for – neboť (vždy je oddělena čárkou)
  → vyjadřuje příčinu (zastaralá, velmi formální, používaná v literatuře)
  Then the knight slain his adversary, for his master had told him to do so. – Pak rytíř zabil svého soka, neboť mu to jeho pán nařídil.

  • spojka nor – ani
  → slouží ke spojení negativních prvků (vždy je oddělena čárkou)
  → spojka nor je negativní. To znamená, že pokud touto spojkou věta začíná následuje po ní inverze (posunutí podmětu za přísudek)
  I didn’t like his album, nor did I like his concerts. – Nelíbilo sem i jeho album ani jeho koncerty.

  • spojka yet – ale, ale i tak, přesto
  → vyjadřuje rozpor (přidává něco překvapivého a vždy je oddělena čárkou)
  He crashed at almost at 150 km/h, yet he survived. – Naboural téměř ve sto padesáti kilometrové rychlost, přesto přežil.

  • spojka so – a tak
  → vyjadřuje důsledek (vždy je oddělena čárkou)
  I was getting tired, so I had to slow down. – Začínal jsem být unavený , a tak jsem musel zpomalit.

  3 Spojky podřadicí

  Spojky podřadicí slouží ke spojení vět vedlejších a vět hlavních. Tyto spojky vždy spojují prvky, které nejsou na stejné úrovni, to znamená, že jeden je druhém závislý. Těchto spojek je velké množství a dělí se do několika kategorií, my si proto ukážeme jen ty nejfrekventovanější:

  SpojkyČeský překlad
  Přípustkové spojky
  althoughačkoli, přestože
  whilemezitímco
  whereaszatímco, přičemž
  Účelové/Příčinné spojky
  so thataby
  becauseprotože
  Časové spojky
  afterpo té co
  whenkdy
  untildokud
  wheneverkdykoli když
  beforenež
  Podmínkové spojky
  ifjestli
  whetherjestli
  unlessledaže, pokud ne
  Místní a způsobové
  whereverkdekoli, kde
  wherekde
  howjak

  Nyní si ukážeme použití těchto spojek ve větách:

  Spojky přípustkové

  • spojka although – ačkoli, přestože – využíváme, pokud je věta vedlejší v rozporu s větou hlavní
   → vyjadřuje rozpor
   Although I studied for the test, I failed. – Přestože jsem se na ten test učil, nezvládl jsem ho.
   Věta vedlejší I studied for the test (Učil jsem se na test.) je v rozporu s větou hlavní I failed (Neuspěl jsem). Proto použijeme spojku přípustkovou = ačkoli.
  • spojka while – mezitímco – využíváme, pokud děje v obou větách probíhají/probíhaly ve stejný čas
   → vyjadřuje souběžnost
   While I was still sleeping, mom prepared the breakfast. – Mezitímco jsem ještě spal, mamka udělala snídani.
   V době, kdy jsem ještě spal, mamka udělala snídani. Oba děje tedy po určitou dobu (než snídaní dodělala) probíhaly ve stejnou dobu = souběžně. Proto použijeme spojku mezitímco.
  • spojka whereas – zatímco, přičemž, kdežto – využíváme, pokud porovnáme děj věty vedlejší s dějem věty hlavní
   → vyjadřuje kontrast
   I like football, whereas my friend likes basketball. – Mám rád fotbal, kdežto můj kamarád má raději basketball.
   Protože já mám rád fotbal a můj kamarád něco jiného, musíme použít spojku vyjadřující nějaký rozdíl, v tomto případě zatímco/kdežto/přičemž.

  Spojky účelové

  • spojka so that – aby – využíváme, pokud věta vedlejší vyjadřuje záměr pro děj ve větě hlavní
   → vyjadřuje záměr
   I hid the treasure so that no one could find it. – Ukryl jsem ten poklad, aby ho nikdo nemohl najít.
   Ve větě hlavní I hid the treasure. (Ukryl jsem ten poklad.) máme nějakou činnost. Pokud přidáme spojku aby, znamená to, že v další větě vyjadřujeme účel děje ve větě předešlé.
  • spojka because – protože – využíváme, pokud věta vedlejší vyjadřuje důvod děje věty hlavní
   → vyjadřuje příčinu
   I went to bed early because I was tired. – Šel jsem brzy spát, protože jsem byl unavený.
   I went to bed early (Šel jsem brzy spát.) je větou hlavní. Přidáním spojky protože připojíme vedlejší tak, že nám vyjadřuje důvod/příčinu, proč jsme šli spát brzy – protože jsme byli velmi unavení.

  Spojky časové

  • spojka after – po té co, až – využíváme, pokud se děj věty hlavní stal až po ději věty vedlejší
   → vyjadřuje sled dějů
   Call me after you have finished your homework. – Zavolej mi, až si napíšeš domácí úkol.
   Pokud použijeme spojku po té co za větou hlavní Call me (Zavolej mi.), vyjádříme tím, že tento děj se uskuteční až se uskuteční děj věty vedlejší, kterou touto spojkou připojíme, tzn. až si napíšeme domácí úkol.
  • spojka when – až, kdy, když
   → vyjadřuje bod v čase
   When he came home, he had a snack. – Když přišel domů, dal si svačinu.
   Pozor neplést se spojkou if, kterou do češtiny překládáme také jako když. O těchto dvou spojkách se více dozvíte v kapitole „Spojky IF a WHEN“.
  • spojka until – dokud ne – využíváme, pokud děj věty hlavní skončil začátkem děje věty vedlejší
   → vyjadřuje čas do určitého bodu
   He didn’t leave until I arrived. – Neodošel, dokud jsem nepřijel.
   Na rozdíl od spojky až, dokud nám dává najevo, že děj ve větě hlavní He didn’t leave (Neodešel.) se neuskuteční/nenaplní, dokud se neuskuteční děj ve větě vedlejší, tudíž dokud nepřijdeme.
  • spojka whenever – kdykoli – využíváme, pokud chceme vyjádřit, že se něco stalo, kdykoli kdy se stalo něco jiného
   → vyjadřuje opakování děje, neurčitý čas
   Whenever I come into his rooom, he is sleeping. – Kdykoli příjdu do jeho pokoje, spí.
   Spojka kdykoli naznačuje, že děj ve větě hlavní He is sleeping (Spí.) proběhne pokaždé, když proběhne děj ve větě vedlejší, tudíž kdykoli, kdy přijdeme do jeho pokoje.
  • spojka before – než – využíváme, pokud se děj věty hlavní stal před dějem věty vedlejší
   → vyjadřuje sled dějů
   The policeman caught him before he could escape. – Policista ho chytil, než mohl utéct.
   Spojkou než vyjadřuje, že se děj věty hlavní The policeman caught him. (Policista ho chytil.) stal dříve než děj věty vedlejší, tzn. než pachatel stihl uniknout.

  Spojky podmínkové

  • spojka if – jestli – využíváme, pokud vyjadřujeme pravděpodobnost děje ve větě hlavní nebo podmínku pro jeho uskutečnění
   → vyjadřuje podmínku, pravděpodobnost
   I will go to the cinema if I have time. – Jestli budu mít čas, půjdu do kina.
   Spojka jestli nám vyjadřuje fakt, že děj věty hlavní I will go to the cinema (Půjdu do kina.) proběhne, jen pokud bude naplňena podmínka ve větě vedlejší = jestli budeme mít čas. Více v samostné kapitole od podmínkových větách.
  • spojka whether – jestli (jestli.. nebo..) – využíváme, pokud chceme říci, že ve větě vedlejší je více možných dějů
   → vyjadřuje volbu/váhání mezi dvěma možnostmi
   I don’t know whether he is married (or not). – Nevím, jestli je ženatý (nebo ne).
  • spojka unless – ledaže, pokud ne – využíváme pro vyjádření podmínky, která je nezbytná pro uskutečnění děje ve větě hlavní
   → vyjadřuje nutnost
   I can’t help you unless you tell me what is going on. – Nemohu ti pomoci, dokud mi neřekneš, co se děje.
   Díky spojce pokud ne vyjadřujeme, že děj věty hlavní I can’t help you (Nemohu ti pomoci.) neproběhne, pokud se nenaplní podmínka věty vedlejší = pokud neřekneme, co se děje.

  Spojky místní a způsobové

  • spojka wherever – kdekoli – využíváme, pokud chceme říci, že se děj věty hlavní stal „kdekoli“ – na neurčitém místě.
   → vyjadřuje neurčité místo
   Wherever I go, people like me. – Kamkoli přijdu, lidé mě mají rádi.
   Spojku kdekoli použijeme, pokud chceme říct, že děj věty hlavní People like me. ( LIdé mě mají rádi.) je nezávislý na místě. To znamená, že se může stát/děje kdekoli.
  • spojka where – kde – vyjadřuje, kde se děj věty hlavní stal/děje.
   → vyjadřuje určité místo
   Where I live, there is a beautiful forest. – Tam, kde žiji, je krásný les.
   Spojka kde nám jednoduše ve vedlešjí větě I live. (Žiji.) vyjadřuje místo děje věty hlavní, tedy There is a beautiful forest. (Je krásný les.)
  • spojka how – jak – využíváme pro vyjádření způsobu, jakým se děj stal
   → vyjadřuje způsob
   Tell me how you got that medal. – Řekni mi, jak jsi získal tamtu medaili.
   použítím spojky jak vyjadřujeme tohou po zjištění způsobu děje věty vedlejší = jak jsme získali tu medaili.

  Pokud souvětí začíná větou vedlejší oddělujeme ji čárkou (například If I have time, I will go there. – Pokud budu mít, zajdu tam.). Pokud ale souvětí začíná větou hlavní, zpravidla čárkou neoddělujeme (například I will go there if I have time. – Pokud budu mít čas, tak tam zajdu.). V češtině ale oddělujeme čárkou všechny věty.

  Spojky IF a WHEN

  Spojky if a when mohou být často zdrojem zmatku, protože se obě často překládají jako když. To ale neznamená, že jsou tyto dvě spojky zaměnitelné. V následující kapitole se podíváme na všechny možné překlady těchto spojek a ukážeme si jejich použití.

  1. spojku when můžeme přeložit jako
  • to děláme v momentě, kdy chceme vedlejší větou říci, kdy se stal/děje/stane děj ve větě hlavní.
   I will have a snack when I have time. – Dám si svačinu, až budu mít čas.
   Dám si svačinu v momentě, kdy budu mít čas. = ČASOVÉ URČENÍ

  2. také ale jako když

  • to se prakticky rovná překladu až, s tím rozdílem, že se používá spíše pro minulý čas (stále ale vyjadřuje, kdy se něco stalo):
   When I came to Prague, I was really suprised. – Když jsem přijel do Prahy, byl jsem opravdu překvapený.
   Byl jsem překvapený v momentě, kdy jsem dorazil. = ČASOVÉ URČENÍ

  3. spojku if překládáme stupně podmínky v podmínkové větě (tzv. kondicionálu):

  • pokud se jedná o kondicionál nultý, překládáme if jako když:
   Water freezes if the temperature falls below zero degrees celsius. – Voda mrzne, když teplota klesne pod nulu.
   zde dáváme najevo, že se děj ve větě hlavní (mrznutí), stane pokaždé když je naplněna podmínka věty vedlejší (teplota pod nulou).
  • v prvním kondicionálu překládáme if jako jestli:
   I will have a snack if I have time. – Dám si svačinu, jestli budu mít čas.
   v této větě říkáme, že první děj (svačina) proběhne, pokud se naplní podmínka věty vedlejší (dostatek času). Je ale možná, že se tak nestane, protože čas mít nebudeme.
  • zdrojem zmatků bývá to, že v první kondicionálu můžeme if přeložit i jako když. To znamená, že:

  I will have a snack if I have time. – Dám si svačinu, když budu mít čas.
  =
  I will have a snack if I have time. – Dám si svačinu, jestli budu mít čas.

  ale

  I will have a snack if I have time. – Dám si svačinu, když budu mít čas.

  I will have a snack when I have time. – Dám si svačinu, až budu mít čas.

  • v druhém kondicionálu používáme pro if překlad kdyby:
   I would have a snack if I had time. – Dal bych si svačinu , kdybych měl čas.
   tuto vazbu používáme, když víme, že naplnění podmínky není příliš pravděpodobné. To znamená, čas na svačinu zřejmě vůbec mít nebudeme.

  4 Korelativní dvojice

  Některé spojky mají dvě části. Takovým spojkám říkáme korelativní dvojice. Slouží k tomu, abychom mohli spojit dva členy na stejné úrovni (například: tak, jak – Neznám ho tak dobře, jako tebe). Zde je přehled několika takových korelativních dvojic:

  SpojkaPřeklad
  both/andjak/tak
  not only/but alsonejen/ale také
  either/or buď/nebo
  neither/nor ani/ani
  whether/or ať/nebo
  as/as tak/jako
  as many/as stějně/jako

  • spojka both/and – jak/tak
  → vyjadřuje přídavek
  I met both Peter and Paul. – Potkal jsem jak Petra, tak Pavla.

  • spojka not only/but also – nejen/ale také
  → vyjadřuje přídavek
  He is not only hard-working, but also a good friend. – Nejenže tvrdě pracuje, ale je i dobrý přítel.

  • spojka either/or – buď/nebo
  → vyjadřuje volbu mezi dvěma možnostmi
  Either you can go with me, or stay here forever. – Buďto můžeš jít se mnou nebo tu zůstat navždy.

  • spojka neither/nor – ani/ani
  → vyjadřuje negaci dvou a více věcí
  Neither him nor Mary like the show. – Ani jemu ani Marii se vystoupení nelíbilo.

  • spojka whether/or – nejen/ale také
  → vyjadřuje možnost
  Whether you like it or not, I will not leave her. – Ať si ti to líbí nebo ne, já ji neopoustím.

  • spojka as/as – tak/jako
  → vyjadřuje rozdíl v úrovni
  Handball is not as enjoyable as football. – Házená není tak zábavná jako fotbal.

  • spojka as many/as – stejně/jako
  → vyjadřuje shodu
  I can see as many shoes as there are people. – Vidím tolik bot, kolik tu je lidí.

  Předchozí článekZápor (Negation)
  Další článekVelká písmena v angličtině
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".