Frázová slovesa (Phrasal Verbs)

  0
  104266

  1 Úvod

  Frázová slovesa jsou víceslovná spojení, na která ale nahlížíme jako na jeden celek. Zpravidla se skládají ze slovesa a jedné (nebo více) dalších částí – například příslovce (look UP – vyhledat), předložky (make FOR – vytvořit), nebo dokonce obojího (look FORWARD TO – těšit se na).

  I v češtině se frázová slovesa objevují. Protože je ale čeština jazyk syntetický – to znamená, že slova tvoříme většinou odvozováním a na všechno nám ve většině případů stačí jedno slovo – nejsou frázová slovesa tak viditelná. Angličtina je naopak jazyk analytický – většinou všechno řeší více slovy – a proto jsou v ní frázová slovesa více viditelná. Uveďme si to na příkladu:

  • sloveso stát znamená, že stojíme nehybně ve vzpřímené pozici. Pokud bychom chtěli změnit jeho význam na pohyb do stoje, přidali bychom předponu v-. To znamená:

  stát -> vstát

  • angličtina – jak jsme si již řekli – na to jde trochu jinak. Například sloveso stand (stát), které stejně jako v češtině znamená, že stojíme nehybně ve vzpřímené pozici. Pokud chceme naznačit pohyb do stoje, přidáme příslovce, které naznačuje pohyb směrem nahoru – up.

  stand -> stand up

  • stejným způsobem fungují i jiná slovesa, například:

  přijít – vejít = come – come in

  myslet – vymyslet = think – think up

  • na takovýto proces se ale nelze spoléhat vždy. Některá frázová slovesa úplně mění význam jejich základového slovesa. Například:

  carry – nést ≠ carry outvynést

  slovíčko carry out znamená vykonat

  bring – přinést ≠ bring up – vynést

  slovíčko bring up znamená vychovávat

  • frázová slovesa mají často více významů. Například slovíčko get down může znamenat například:

  trápit zapsat spolknout snížit

  2 Často používaná frázová slovesa

  Frázových sloves je opravdu nepřeberné množství. Jsou ale slovesa, která k tvorbě frázových sloves používáme velmi často. Pokud jste začátečníci, tato slovesa ještě znát nemusíte. Pokud by vás ale přeci jen zajímala, můžete si projít jejich přehled a význam v češtině. Nyní si několik takových ukážeme:

  Frázová slovesa s GET

  get across
  (vysvětlit)
  I managed to get my idea across.
  (Podařilo se mi vysvětlit můj nápad.)
  get over
  (přenést se)
  She finally got over the break-up.
  (Konečně se přenesla přes ten rozchod.)
  get along with
  (vycházet s)
  Tom gets along well with me.
  (Tom se mnou dobře vychází.)
  get away from
  (jít pryč od)
  Get away from me!
  (Jdi ode mě pryč!)
  get down
  (trápit)
  The situation is really getting me down.
  (Ta situace mě opravdu trápí.)
  get out of
  (dostat se z)
  He got out of talking to his father cleverly.
  (Chytře se dostal z rozhovoru se svým otcem.)
  get by
  (vycházet)
  They always get by only just.
  (Vždy vychází jen tak tak.)
  get at
  (mít na mysli)
  I know where you're getting at.
  (Vím, kam tím míříš.)
  get rid of
  (zbavit se)
  We got rid of him pretty quickly.
  (Zbavili jsme se ho docela rychle.)

  Frázová slovesa s GIVE

  give up/in
  (vzdát se)
  His opponent suddenly gave up/in.
  (Jeho soupeř se náhle vzdal.)
  give out
  (zeslábnout)
  I can't carry on. My arms gave out.
  (Nemůžu pokračovat. Moje ruce už nemůžou.)
  give out
  (rozdat)
  George, give out the tests, please.
  (Jirko, rozdej testy prosím.)
  give onto
  (vést k)
  This gate gives onto our garden.
  (Tahle brána vede do naší zahrady.)
  give way
  (dát přednost)
  Give way from the right!
  (Dej přednost zprava!)
  give back
  (vrátit)
  Give my money back! Now!
  (Okamžitě mi vrať moje peníze!)
  give away
  (vyzradit)
  Unfortunately, Peter has given the information away.
  (Petr tu informaci bohužel vyzradil.)
  give away
  (darovat)
  I'm giving away two tickets.
  (Daruji dva lístky.)
  give over to
  (věnovat)
  Jacob has given his old toys over to me.
  (Jakub mi věnoval své staré hračky.)

  Frázová slovesa s KEEP

  keep in
  (nevypouštět)
  He always keeps his dog in.
  (Vůbec svého psa nepouští ven.)
  keep on
  (pokračovat)
  Keep on making such great music!
  (Pokračujte v tvorbě té skvělé hudby.)
  keep up with
  (stačit)
  She can't keep up with me.
  (Nestačí mi.)
  keep from
  (nenechat)
  The noise keeps me from sleeping.
  (Ten hluk mě nenechá spát.)
  keep out
  (nevpouštět)
  The security kept him out of the building.
  (Ochranka ho nevpustila do budovy.)
  keep off
  (nevstupovat)
  Keep off the grass!
  (Zákaz vstupu na trávu.)
  keep to
  (dodržovat)
  Please, keep to the speed limit.
  (Dodržuj povolenou rychlost, prosím.)
  keep at
  (nevzdávat)
  You need to keep at the diet if you want to lose weight.
  (Nesmíš přestat s dietou, pokud chceš zhubnout.)
  keep on
  (pokračovat)
  Please, keep on coming.
  (Nepřestávej mě navštěvovat, prosím.)

  Frázová slovesa s TAKE

  take after
  (být podobný)
  Anna really takes after her mother.
  (Anna je hrozně podobná své mamince.)
  take apart
  (rozebrat)
  I've just taken the car apart.
  (Právě jsem rozebral auto.)
  take back
  (odvolat)
  I'm taking back my earlier statement.
  (Odvolávám své dřívější tvrzení.)
  take in
  (vstřebat)
  She took the lecture in quite well, I think.
  (Myslím, že tu přednášku vstřebala dobře.)
  take out on
  (vylévat si vztek)
  He was drunk and angry, so he took it out on me.
  (Byl opilý a naštvaný, tak si to na mně vybil.)
  take off
  (vzlétnout)
  The plane takes off at six o'clock p.m.
  (Letadlo vzlétá v šest hodin odpoledne.)
  take over
  (převzít kontrolu)
  Our new boss took over the company yesterday.
  (Náš nový šéf včera převzal firmu.)
  take up
  (začít s)
  Recently, I've taken up English.
  (Nedávno jsem se začal učit anglicky.)
  take aside
  (vzít stranou)
  I took him aside to tell him the truth.
  (Vzal jsem si ho stranou, abych mu řekl pravdu.)

  Frázová slovesa s PUT

  put down
  (položit)
  Put the gun down.
  (Polož tu pistoli.)
  put off
  (odložit)
  I will put off the homework to tomorrow.
  (Odložím ten úkol na zítra.)
  put on
  (obléct si)
  Put on that beautiful black dress.
  (Obleč si ty krásné černé šaty.)
  put together
  (dát dohromady)
  I eventually managed to put the car together.
  (Nakonec se mi povedlo dát to auto dohromady.)
  put towards
  (přispět)
  She put some money towards his birthday present.
  (Přispěla mu na dárek k narozeninám.)
  put through
  (přepojit)
  Hold on a second. I'm putting you through.
  (Okamžíček. Hned vás přepojím.)
  put by
  (šetřit si)
  I try to put by one thousand crowns each month.
  (Snažím se šetřit si tisíc korun každý měsíc.)
  put away
  (uvěznit)
  He has been put away for his deeds.
  (Za své skutky byl uvězněn.)
  put out
  (hasit)
  Firemen put out fires.
  (Hasiči hasí požáry.)

  Frázová slovesa s LOOK

  look after
  (starat se)
  Could you look after my dog while I am away?
  (Postarala by ses mi o psa, až budu pryč?)
  look for
  (hledat)
  I've been looking for my keys since yesterday.
  (Od včera hledám klíče.)
  look out for
  (dávat si pozor na)
  Look out for sharp objects.
  (Dej si pozur na ostré předměty.)
  look up to
  (vzhlížet k)
  I have always looked up to my grandmother.
  (Vždy jsem vzhlížel ke své babičce.)
  look through
  (krátce přečíst)
  She only looked through the text.
  (Jenom si text prolétla.)
  look into
  (prozkoumat)
  We should look into the problem carefully.
  (Měli bychom ten problém pečlivě prozkoumat.)
  look forward to
  (těšit se na)
  I'm looking forward to the party.
  (Těším se na tu párty.)
  look over
  (krátce prohlédnout)
  She looked over his new car.
  (Krátce si prohlédla jeho nové auto.)
  look around
  (porozhlédnout se)
  Suzie looked around my room quickly.
  (Zuzka se rychle porozhlédla po mém pokoji.)

  Frázová slovesa s GO

  go after
  (pronásledovat)
  They saw the suspect and went after him.
  (Spatřili podezřelého a začali ho pronásledovat.)
  go away
  (odejít)
  I want you to go away.
  (Chci, abys odešel.)
  go under
  (potopit se)
  The ship went under in a blink of an eye.
  (Loď se v mžiku potopila.)
  go for
  (vybrat si)
  I think that I will go for the blue shirt.
  (Myslím, že si nakonec vyberu to modré triko.)
  go on
  (pokračovat)
  Go on, please.
  (Prosím, pokračujte.)
  go out
  (zhasnout)
  I saw the lights go out.
  (Viděl jsem, jak světla zhasla.)
  go over
  (projít si téma)
  Could we go over the questions again?
  (Mohli bychom si znovu projít ty otázky?)
  go through
  (procházet si situací)
  Leave her alone. She's been going through difficult times.
  (Nech ji být. Prochází si teď těžkým obdobím.)
  go down
  (spadnout)
  He stumbled and went down.
  (Zakopl a spadl.)

  Frázová slovesa s BRING

  bring along
  (přivést)
  You can bring along you boyfriend.
  (Můžeš přivést svého přítele.)
  bring back
  (vyvolávat)
  This photo brings back so many memories.
  (Tahle fotka vyvolává tolik vzpomínek.)
  bring up
  (vychovávat)
  Jana is well brought up.
  (Jana je dobře vychovaná.)
  bring out
  (uveřejnit)
  The company has brought out their finanical report.
  (Firma uveřejnila svoji finanční zprávu.)
  bring down
  (shodit)
  We brought down the wall that surrounded our garden.
  (Shodili jsme zeď, která obíhala naši zahradu.)
  bring off
  (uspět)
  The race was so demanding, but he brought it off without any difficulities.
  (Ten závod byl velmi náročný, ale on uspěl bez větších potíží.)
  bring about
  (změnit situaci)
  We need more people in order to bring about some kind of improvement.
  (Potřebujeme více lidí, abychom dosáhli nějakého zlepšení.)

  3 Druhy frázových sloves

  Při dělení frázových sloves se řídíme jednou z jejich vlastností, a to je tranzitivnost. Ač to může znít složitě, vůbec to složité není. Nejprve si frázové sloveso rozdělíme (použijeme k tomu sloveso make up – vymyslet) na dvě části – část slovesnou (make) a část přípojnou (up). Tranzitivnost nám udává, s čím se část přípojná ve větě pojí a jestli se dané frázové sloveso dá dělit. S ohledem na tuto vlastnost si můžeme rozdělit frázová slovesa do dvou podskupin:

  Dělitelná frázová slovesa

  Pokud je frázové sloveso dělitelné (tranzitivní), tak je jeho přípojná část vázána na nějaký předmět. Co to znamená, si ukážeme v následujících příkladech:

  • to, že je frázové sloveso dělitelné, nám umožňuje volně pohybovat s jeho předmětem. Můžeme ho nechat za celým frázovým slovesem nebo ho posunout mezi jeho dvě části. Například takto:

  Put the gun down! = Put down the gun! Polož tu pistoli!

  • pozor ale, pokud máme v roli předmětu osobní zájmeno it. To může stát pouze za slovesnou částí frázového slovesa:

  Put it down! Polož to!

   Put down it! ≠ Polož to!

  • krom put down si můžeme uvést ještě například: bring along (přivést), keep up (udržet si) nebo take for (považovat za)

  Nedělitelná frázová slovesa

  Pokud je dané frázové sloveso nedělitelné (netranzitivní), může předmět stát pouze za jeho přípojnou částí. Také je možné, že takové sloveso vůbec předmět nepotřebuje.

  Pull over the car! – Zastavte vozidlo!

  Pull the car over! ≠ Zastavte vozidlo!

   

  • dalšími příklady nedělitelných sloves jsou: buckle up (připoutat se pásem), look ahead (dívat se dopředu) nebo lie down (lehnout si)
  Předchozí článekModální slovesa (Modal verbs)
  Další článekTrpný rod v angličtině (Passive voice)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".