Nepravidelná slovesa v angličtině (Past Tense Irregular Verbs)

  0
  108111

  1 Nebojte se nepravidelných sloves

  Nepravidelná slovesa v angličtině jsou pro mnoho studentů velkým strašákem, ale naprosto zbytečně. Bojí se jejich odlišnosti a právě té nepravidelnosti. Když budete ale věnovat čas jejich prozkoumání a učení nazpaměť (ano, tady se biflování moc nevyhnete), zjistíte, že i v té nepravidelnosti je jistý řád, který vám učení usnadní. A my vám v tomto článku dáme několik dalších tipů, díky kterým se anglická nepravidelná slovesa naučíte.

  Najdete u nás i kompletní tabulku nepravidelných sloves a na závěr si můžete vyzkoušet online test/cvičení.

  2 Rozdíl mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy v angličtině

  Minulý čas pravidelných sloves se tvoří podle jednoho vzorce – přidáním koncovky -ed na konec slovesa.

  • Ask → I asked (minulý čas) → I had asked (předminulý čas)

  Minulý čas nepravidelných sloves se podle žádného vzorce netvoří. Musíte se naučit všechny tři tvary slovesa – infinitiv, minulý čas a příčestí minulé.

  • Drive (infinitiv) → drove (minulý čas) → driven (předminulý čas)

  Jak už bylo zmíněno v článku o minulém čase, nepravidelná slovesa se zapisují do tabulek.

  V prvním sloupečku tabulky je sloveso v infinitivu (tj. v základním tvaru), ve druhém sloupečku najdeme sloveso v minulém čase a ve třetím takzvané příčestí minulé, které se používá například v předpřítomném nebo předminulém čase.

  Pro tvoření minulého času prostého nás zajímá druhý sloupeček s minulými tvary sloves.

  Začátečníkům postačí nejprve pracovat pouze se základními nepravidelnými slovesy (být, dělat, jíst, pít, psát apod.). Postupně pak můžete pár sloves týdně přidávat. Nebojte, není to tak hrozné, jak se na první pohled zdá. :)

  3 Tabulka 35 základních nepravidelných sloves v AJ

  INFINITIVMINULÝ ČASMINULÉ PŘÍČESTÍČESKY
  bewas, werebeenbýt
  beginbeganbegunzačít
  buyboughtboughtkupovat
  choosechosechosenvybrat si
  comecamecomepřijít
  dodiddonedělat
  drivedrovedrivenjet, řídit
  drinkdrankdrunkpít
  eatateeatenjíst
  feelfeltfeltcítit
  findfoundfoundnalézt
  getgotgottendostat, obdržet
  givegavegivendát
  gowentgonejít, jet
  havehadhadmít, vlastnit
  hearheardheardslyšet
  knowknewknownznát
  learnlearned/learntlearned/learntučit se
  leaveleftleftopustit
  makemademadedělat
  readreadreadčíst
  runranrunběžet
  saysaidsaidříkat, říci
  seesawseenvidět
  singsangsungzpívat
  sitsatsatsedět
  sleepsleptsleptspát
  speakspokespokenmluvit
  standstoodstoodstát
  swimswamswumplavat
  taketooktakenvzít
  telltoldtoldpovědět
  thinkthoughtthoughtmyslet
  winwonwonvyhrát, zvítězit

  4 Jak se učit nepravidelná slovesa

  Kromě toho, že se zpočátku zaměříte hlavně na základní nepravidelná slovesa, máme pro vás ještě dalších pár tipů, jak si je snáze zapamatovat.

  1. Metoda kartiček
  Vytvořte si kartičky a na každou z nich si z jedné strany napište všechny tři tvary nepravidelného slovesa a na tu druhou, co sloveso znamená v češtině. Pak se je učte, jak jste zvyklí pomocí kartičkové metody.

  • choose – chose – chosen (vybrat si)

  2. Zkontrolujte si (ne)pravidelnost slovesa
  Když se učíte jakékoli nové sloveso, podívejte se, zda se v minulém čase tvoří pravidelně nebo nepravidelně. Nepravidelná slovesa se rovnou učte ve všech třech tvarech.

  3. Nezapomínejte na kontext
  Tvořte si příkladové věty a tvary slovesa si rovnou zasaďte do kontextu. Například:

  • I usually drink beer, I already drank lemonade, but I’ve never drunk beer with lemonade!

  4. Slovesa si rozdělte do skupin
  Utvořte si tematické skupiny:

  • buy – bought – bought (koupit)
  • sell – sold – sold (prodat)

  Uspořádejte slovesa podle podobnosti jejich tvarů:

  • blow – blew – blown (foukat)
  • grow – grew – grown (růst)
  • throw – threw – thrown (hodit)

  5 Tvary nepravidelných sloves AJ

  Jak už jste si jistě všimli, některá slovesa se liší ve všech třech tvarech (infinitivu, minulém čase a příčestí minulém), jiná jsou naopak ve všech třech tvarech totožná a další mají dva shodné tvary – v čase minulém a v příčestí minulém, případně se shoduje infinitiv a příčestí minulé. U těchto sloves máme tedy učení trochu usnadněné, ale opět platí, že se musíme naučit ta, která to jsou.

  Shoda ve všech třech tvarech

   • bet – bet – bet (sázet)
   • cut – cut – cut (krájet)
   • cost – cost – cost (stát – kolik)

  Shoda v čase minulém a v příčestí minulém

   • leave – left – left (opustit)
   • keep – kept – kept (držet)
   • pay – paid – paid (platit)

  Shoda v infinitivu a v příčestí minulém

   • come – came – come (přijít)
   • become – became – become (stát se)
   • overcome – overcame – overcome (porazit)

  A na konec pro vás máme přehled nepravidelných anglických sloves, ze kterého si všechna slovesa můžete postupně nastudovat.

  6 Kompletní tabulka nepravidelných sloves AJ

  Výslovnost sloves si můžete poslechnout zde:

   

  INFINITIVMINULÝ ČASMINULÉ PŘÍČESTÍČESKY
  arisearosearisenvzniknout
  awakeawokeawokenprobudit (se)
  bewas, werebeenbýt
  bearborebornrodit, narozen
  beat beatbeatenbít, tlouci
  becomebecamebecomestát se
  beginbeganbegunzačít
  betbetbetsázet
  bidbid/badebid/biddennabídnout (počet)
  bitebitbittenkousat
  bleed bledbledkrvácet
  blowblewblownfoukat
  breakbrokebrokenlámat
  breedbredbredplodit
  bringbroughtbrougthpřinést
  buildbuiltbuiltstavět
  burnburned/burntburned/burnthořet, pálit
  buyboughtboughtkupovat
  cast castcastházet
  catchcaughtcaughtchytit
  choosechosechosenvybrat si
  comecamecomepřijít
  costcostcoststát (kolik)
  creep creptcreptlézt
  cutcutcutřezat, krájet
  dealdealt dealtjednat, zabývat se
  digdugdugkopat
  dodiddonedělat
  drawdrewdrawnkreslit
  dreamdreamed/dreamtdreamed/dreamtsnít
  drivedrovedrivenjet, řídit
  drinkdrankdrunkpít
  eatateeatenjíst
  fall fellfallenpadat
  feedfedfedkrmit
  feel feltfeltcítit
  fightfoughtfoughtbojovat
  findfound foundnalézt
  flyflewflown letět
  forecastforecastforecastpředpovídat
  forget forgotforgottenzapomenout
  forgiveforgaveforgivenodpustit
  forsakeforsookforsakenopustit
  freezefrozefrozenmrznout
  getgotgottendostat, obdržet
  givegavegivendát
  go wentgonejít, jet
  growgrewgrownrůst
  hanghunghungviset
  have had hadmít, vlastnit
  hearheardheard slyšet
  hidehid hiddenskrývat
  hithithitudeřit, zasáhnout
  holdheld helddržet
  hurthurthurtzranit, bolet
  keepkeptkeptdržet
  kneel kneltkneltpokleknout
  know knew knownznát
  laylaidlaidpoložit
  lead ledledvést
  learnlearned/learntlearned/learntučit se
  leaveleft leftopustit
  lendlentlentpůjčit
  let let letnechat
  lielaylain/laidležet
  lightlighted/litlighted/litzapálit
  loselostlostztratit
  make mademadedělat
  meanmeantmeantmínit
  meetmetmetpotkat, poznat
  mistakemistookmistakenmýlit se
  misunderstandmisunderstoodmisunderstoodneporozumět
  overcastovercastovercastzatáhnout
  overcomeovercameovercomeporazit
  overdooverdidoverdonepřehánět
  overgrowovergrewovergrownpřerůst
  overlayoverlaidoverlainzakrýt
  overspreadoverspreadoverspreadpokrýt
  overtakeovertookovertakendohonit, překvapit
  paypaidpaidplatit
  put put putdát, položit
  readreadreadčíst
  rebuildrebuiltrebuiltpřebudovat
  rendrent rent roztrhnout
  repayrepaidrepaidvrátit (peníze)
  resetresetresetznovu nastavit
  retellretoldretoldpřevyprávět
  rewindrewoundrewoundpřetočit
  ridridridzbavit
  rideroderiddenjezdit na kole, jet na koni
  ringrangrungzvonit
  riseroserisenvstát
  runranrunběžet
  sawsawedsawnřezat pilou
  saysaidsaidříkat, říci
  seesawseenvidět
  seeksoughtsoughthledat
  sellsold soldprodat
  sendsentsentposlat
  setsetsetpoložit, postavit
  sewsewedsewnšít
  shakeshookshakentřást
  shearshearedshornstříhat
  shineshoneshonesvítit, zářit
  shootshotshotstřílet
  showshowedshownukázat
  shredshreddedshreddeddrtit
  shrinkshrankshrunkscvrknout se
  shut shutshutzavřít
  singsangsungzpívat
  sink sanksunkklesnout
  sit satsatsedět
  slay slew/slayedslainzabít
  sleepsleptsleptspát
  slideslidslidklouzat (se)
  slit slitslitrozříznout
  smellsmeltsmeltčichat, páchnout
  smite smotesmittenudeřit
  speakspokespokenmluvit
  spellspeltspelthláskovat
  spendspentspentutratit (peníze), strávit (čas)
  spill spiltspiltrozlít
  spitspatspatplivat
  split splitsplitrozštípnout
  spoil spoiltspoiltzkazit (se)
  spreadspreadspreadprostřít, rozprostřít
  stand stood stoodstát
  stealstolestolenkrást
  stick stuckstuckvězet, nalepit
  stinkstankstunkzapáchat
  stride strodestriddenkráčet
  strike struckstrucktlouct
  swearswoteswornpřísahat
  swimswamswumplavat
  swing swungswunghoupat se
  taketook takenvzít
  teachtaughttaughtučit (někoho)
  tear toretorntrhat
  tell told toldpovědět
  thinkthought thoughtmyslet
  throwthrewthrownházet
  understandunderstoodunderstoodrozumět
  undoundidundone rozvázat, zrušit
  upsetupsetupsetzvrhnout
  wake (up)woke (up) woken (up)vzbudit (se)
  wearworewornnosit, mít na sobě
  weep wept weptplakat
  win won wonvyhrát, zvítězit
  wind woundwoundnavíjet
  withdrawwithdrawnwithdrawnodvolat
  write wrote writtenpsát