False Friends (neboli ‚Falešní přátelé‘) jsou slova nebo slovní spojení, která v různých jazycích zní nebo vypadají stejně, ale mají odlišné významy. Mnoha studentům tak mohou nejen ztížit učení jazyka, ale též je dostat do trapných situací při konverzaci s rodilým mluvčím. V tomto článku se zaměříme na konkrétní slova a jejich rozdíly v různých jazycích.

11 Když je přítel falešný

Pojem „falešní přátelé“ se poprvé objevil v knize francouzských lingvistů Maxima Kœsslera a Julese Derocquigna v roce 1928. Jedná se o zkrácený výraz názvu “faux amis du traducteur” tedy “falešný kamarád překladatele.” Jak už bylo zmíněno, jedná se o slova, která ve dvou či více jazycích vypadají či znějí stejně (tzv. homonyma), ale mají jiné významy. Tyto významy se mohou zcela lišit, či mít pouze jiné konotace. Stává se tak z mnoha důvodů – nejčastějším z nich je však ten, že bylo v minulosti slovo převzato z jiného jazyka, ale jeho význam byl postupem času změněn. Někdy je však podoba slov čistě náhodná.

Problémy dělají studentům především proto, že si ani sami neuvědomí možný jiný význam daného slovíčka. V konverzaci se tak může stát, že se mluvčí nepochopí. Velmi častým falešným přítelem může být třeba slovíčko gymnázium.

Řekněme, že se nás rodilý mluvčí zeptá:
What do you study?“ (Co studuješ?)
a vy odpovíte:
I go to the gymnasium.
Tato věta ale neznamená: „Chodím na gymnázium“, ale „Chodím do tělocvičny.“ Rodilý mluvčí by tak pravděpodobně vaší odpovědi příliš nerozuměl.

S něčím podobným se můžeme setkat např. i u slovíčka „bilión“:
Zatímco v češtině má bilión hodnotu 1,000,000,000,000
V angličtině je „billion“ 1,000,000,000
(v češtině by se tedy jednalo o úplně jinou číslovku – o miliardu).

Asi se teď sami sebe ptáte – Co s tím? Bohužel, neexistuje žádná kouzelná cesta, jak se nesprávnému použití těchto slovíček vyhnout. To jediné, co můžete udělat, je nespoléhat na to, že podobně znějící či vypadající slovo znamená to samé v cizím i v našem rodném jazyce.

V tom vám může pomoci právě tento článek, jelikož si o mnoha z problematických slovíček řekneme. Zaměřte se na ta slovíčka, která se vám pletou nejvíce, a zapamatujte si jejich správný význam.

Náš tip: Pro efektivnější zapamatování významu používejte místo překladů slovíček věty.
Anglické slovíčko „gum“ není v češtině „guma“, ale „žvýkačka“.
Místo zapamatování překladu, si tedy vytvořte a zapamatujte celou větu, např.:
„I am chewing gum.“
Tím vám dojde, že pravděpodobně „Žvýkáte žvýkačku.“ a ne že „Žvýkáte gumu.“

2Čeština x Angličtina

Nejprve projdeme slovíčka, která dělají problém především českým studentům. Mohli by ale též lehce napálit i anglického mluvčího, který by se chtěl naučit česky.
Většinu z nich najdete v následující tabulce:

Anglické slovíčkoČeský významČeské slovíčkoAnglický význam
absolve osvobodit, zprostitabsolvovat to undertake, to graduate
abstinent střídmý, zdrženlivý
abstinent teetotaller
accord dohoda, shoda, souhlasakord chord
actualskutečný, současnýaktuálnírelevant, topical
adeptobratný, zběhlý, zkušený adeptnovice, applicant
affectovlivnit, působitafekt affection
angina angína pectoris
angína tonsillitis
anticsskopičiny, šaškárnyantikaantiquity
antiquarianstarožitníkantikvariátantiquarian/second hand bookshop
apartment bytapartmá suite
archklenba, oblouk
archsheet
arealprostorový, plošný areálterritory
asparaguschřestasparágusasparagus fern
barrackskasárnybarákshack
basinpovodíbazénswimming pool
billion miliarda bilión trillion
blanket dekablanket form
brigade oddíl, četa brigádatemporary job, part-time job
cafékavárnakafe coffee
chef šéfkuchařšéf boss
cisternvodní nádrž, rezervoár cisternatank
closet komora, skříň klozet toilet
concrete betonovýkonkrétníparticular, factual
concurrenceshoda, souběhkonkurencecompetition
confectionery cukrářství, cukrovinkykonfekce clothes shop, ready-to-wear clothes
consultantprimář, lékař specialista konzultant adviser, tutor
controlovládat kontrolovat supervise
creaturestvoření, bytostkreaturamonster
criminalzločinec krimináljail
curiouspodivný, zvědavýkuriózníquaint
cursive (writing)psací písmo (spojované) kurzívaitalics
deaconjáhen děkandean
decadedeset let, desetiltí
dekádaten days, ten-day period
deskpsací stůldeskaboard
domekopuledómcathedral
dosedávkadózajar
dressšaty dresjersey
eventualvýsledný, konečný eventuálnípossible, potential
executionprovedení, realizace, poprava
exekuceseizure
fantasypředstava, přelud
fantazieimagination
frontpřední část
frontaqueue
gallantrygalantnostgalanteriehaberdashery
gumžvýkačka, dáseňgumarubber
gymnasiumtělocvičnagymnáziumhigh school, secondary school
hazardnebezpečí, riziko
hazardgambling
hosthostitel, moderátor
hostguest, visitor
hymnchvalozpěv, hymnus
hymnaanthem
interpretvykládat, tlumočit
interpretovatconstrue, perform
interruption přerušeníinterrupceabortion
literallydoslova, doslovněliterálníliterary
localmístní, lokálnílokálpub
maturitydospělost, vyzrálostmaturitagraduation, GCSE exam, SAT
mixermíchačkamixérblender
muteněmý, mlčící, ztlumit
mutovatmutate
novelrománnovelanovelette, amendment (novella zákona)
parcelbalíčekparcelaplot (of land)
pastatěstovinypastapaste
patheticubohý, žalostný, dojímavýpatetickýimpassioned, affected
preservativekonzervantprezervativcondom
promotionpovýšenípromovatgraduation
prospectvyhlídkaprospektleaflet
protectionochranaprotekcefavouritism
provisionopatření, poskytnutí, zajištěníprovizecommission
receiptúčtenkareceptrecipe, precription (recept v lékárně)
referpoukázat, odkázat se na něcoreferovatreport, inform
RomanŘímanrománnovel
seriousvážnýserióznírespectable
schemenávrh, plán, projekt
schéma
diagram
smokingkouření smokingtuxedo, dinner jacket
spleenslezina
splínblues
stepkroksteptap dance
stopzastavit, přestatstopovatto hitchhike

sympathetic
dojímavý, soucitnýsympatickýlikeable
tablestůltabuleboard
titlefunkce, titul, název
titulekheadline
trafficdopravatrafikatobacco shop, newsstand
transparentprůhledný transparentbanner
virtuallyprakticky, v podstatě
virtuálněvirtual
wagonnákladní vůz, povoz
vagóncarriage

3Čeština x Ostatní jazyky

Samozřejmě se s podobným problémem nesetkáme jen v angličtině. V této části najdete nejčastější “false friends” mezi naším mateřským jazykem a němčinou, francouzštinou, španělštinou a italštinou.

  • Čeština x Němčina
Německé slovíčkoČeský významČeské slovíčkoNěmecký význam
das Blechplechblechader Floh
das Buchknihabůhder Gott
dorttamdortdie Torte
dummblbýdůmdas Haus
hoch vysokýhochder Junge
jaanoich
das Klozáchodcloder Zoll
kolikkolikakolikwie viel
der Konkursbankrot, úpadekkonkurz das Auswahlverfahren
die Koststravakostder Knochen
luxjednotka osvětleníluxder Staubsauger
die Mappedesky na spisymapadie (Land)Karte
das Metallkovmetáldas Metal
der Obervrchníobrder Riese
die Pillepilulkapiladie Säge
das Radkolorádgern(e)
der Rocksukněrokdas Jahr
die Spinnepavoukšpínader Dreck
der Stierbýkštír der Skorpion
der Stromproudstromder Baum
der Stuhlžidlestůlder Tisch
der Tanknádržtankder Panzer
  • Čeština x Francouzština

V některých případech se též mezi jazyky mění i rod.
Ten je v tabulce vyznačen následovně: (m) – mužský, (ž) – ženský
např. české slovíčko “transparent” (m) je ve francouzském překladu “banderole” (ž)

Francouzské slovíčkoČeský významČeské slovíčkoFrancouzský význam
maturité (ž) zralost, dospělost maturitabaccalauréat (m)
nationalnárodní, státnínacionáleétat (m)
optique zrakový, optikaoptikoptician (m)
ordination (ž) uspořádáníordinacecabinet (m)
penaltrestní (zákoník, soudnictví) penal plumier (m)
perronvnější schodiště perónquai (m)
persienne (ž)žaluzie Perziánastrakan (m)
piste (ž) stopa, stezkapístpiston (m)
police (ž)policiepoliceétagère (ž)
potence (ž) jehla, stojanpotence puissance (ž)
principal hlavníprincipálpatron (m)
promotion (ž) povýšení promoceremise des diplômes (ž)
requisition (ž)obžalovací řečrekvizitaaccessoire (m)
restezbytek, zůstatekrest arriéré (m)
sécession (ž)odloučení sesecese Art noveau (m)
terminus (m)konečná (stanice) termíndélai (m); terme (m)
trafic (m)doprava (letecká, nákladní,..)trafika(bureau de) tabac (m)
transparent průhledný transparentbanderole (ž)
trace (ž) stopa, šlépějtrasaroute (ž)
trésor (m)poklad, pokladnicetrezor coffer-fort (m)
  • Čeština x Španělština
Španělské slovíčkoČeský významČeské slovíčkoŠpanělský význam
ano (m)řitní otvor ano
cancelar zrušit kancelář oficina (ž)
cosa (ž)věc kosaguadaña (ž)
fui šel jsem fujpuaj
pan (m)chléb pánseñor (m)
peroaleperopluma (m)
rana (ž)žábaránaherida (ž)
refrán (m)příslovírefrénestribillo (m)
ty tu (tady)aquí
  • Čeština x Italština
Italské slovíčkoČeský významČeské slovíčkoItalský význam
botta (ž)rána, peckabota scarpa (ž)
cappella (ž)kaplekapela gruppo (m) musicale
cena(ž)večeřecenaprezzo (m)
così takhle, taktokozycapre (ž)
letame (m)hnůjlétáme voliamo
lupa (ž)samice vlkalupalente (ž)
panna (ž)smetana pannavergine (ž)
rana (ž)žábarána ferita (ž)
stipendio (m)plat stipendium borsa (ž) di studio
vite (ž)vinná réva víte sapete

4Britská x Americká angličtina

False Friends se mohou objevit i mezi dialekty jednoho jazyka. V tomto případě se zaměříme na rozdíly ve významech stejných slovíček mezi britskou a americkou angličtinou. I ty totiž někdy mohou vést k problémové komunikaci. Jak totiž jednou prohlásil sám známý britský dramatik George Bernard Shaw: “Spojené státy Americké a Velká Británie jsou dva státy rozdělené společným jazykem.”

Jedním z často diskutovaných fenoménů je např. slovíčko „PANTS“.
Zatímco v britské angličtině jej používáme jako označení pro mužské spodní prádlo, v té americké se jedná o klasické kalhoty (pro které by mohlo být synonymem v britské angličtině slovíčko „trousers“)

Ve větě bychom je tedy použili následovně:
Britská angličtina: „Put your pants on!“ – „Obleč si spodky!“ (maminka na nahé dítě)
Americká angličtina: „I can’t get my pants zipped up.“ – „Nejdou mi zapnout kalhoty.“

SlovíčkoVýznam v Britské angličtinaVýznam v Americké angličtině
biscuitsušenka, keks vdolek, buchta
chemist drogerie, lékárna chemik
chips hranolky chipsy
footballfotbal americký fotbal (podobný rugby)
jumper svetrskokan
pants pánské spodkykalhoty
rubbergumaprezervativ
suspenderskšandy podvazky

5False friends mezi ostatními jazyky

Na závěr si pro zajímavost ukážeme ještě další možné falešné přátele z ostatních jazyků v kombinaci s angličtinou:

SlovíčkoVýznam v 1. jazyceVýznam v 2. jazyce
bright x breit Angličtina: zářivýNěmčina: široký
gymnasiumAngličtina: tělocvična Němčina: gymnázium
giftAngličtina: dárekNěmčina: jed
excited x excité Angličtina: nadšený Francouzština: podrážděný
preservative x préservatif Angličtina: konzervant Francouzština: prezervativ
slipAngličtina: uklouznoutFrancouzština: slipy, kalhotky
library x libreríaAngličtina: knihovnaŠpanělština: knihkupectví
success x suceso Angličtina: úspěchŠpanělština: událost, příhoda
to introduce x introducirAngličtina: uvéstŠpanělština: vložit, zavést
estateAngličtina: pozemekItalština: léto
cold x caldoAngličtina: studený Italština: horký
to attend x attendereAngličtina: zúčastnit se Italština: čekat, očekávat

Které z těchto slovíček vás nejvíce překvapilo, či vám dělá největší problém? Dejte nám vědět do komentářů.

1 Komentář

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.