Výuka pomocí metody CLIL

0
1476

CLIL aneb „Content and Language Integrated Learning“, je obsahově a jazykově spojené vyučování. Jedná se o metodu výuky, která obnáší výuku nejazykového předmětu (dějepis, zeměpis, přírodopis…) pomocí cizího jazyka. Podle jazykové úrovně se tyto předměty vyučují buď celé s pomocí cizího jazyka anebo jen částečně. Žák se tak učí nejen látku daného předmětu, ale zvládne si zlepšit i jazykové kompetence.

Tato metoda pochází z finské Univerzity Jyväskylä a od roku 1994 se začala využívat po celém světě. Nejvíce oblíbená je pak především v zemích Evropské unie, kde začíná být stále častěji a častěji součástí každodenní výuky žáků.

1Co je cílem metody?

Díky metodě CLIL budou žáci schopni používat jazyk v dalších oblastech lidské činnosti, budou s jazykem více v kontaktu a dokáží jej postupem používat bez většího zaváhání. Žák se cíleně neučí jazykové dovednosti, které možná použije, nýbrž znalosti, které určitě využije, jelikož prostředí, ve kterém se učí, není uměle vytvořené (jako tomu bývá při klasických hodinách výuky), ale naprosto přirozené a podobné skutečným situacím. Cílem samotné metody CLIL je výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce s tím, že žáci ovládají odborné pojmy nejen v cizím jazyce, ale i ve své mateřštině.

Metoda by měla žáky motivovat jak k výuce v nejazykovém obsahu, tak k osvojování obsahu jazykového. Ve výuce se proto používají motivující úkoly a aktivity, které žákovi usnadní práci v cizím jazyce a zároveň si lehce osvojí nové znalosti a poznatky.

2Jak zavést metodu do výuky?

V počátcích výuky je vhodné, aby žáci měli samostatné hodiny cizího jazyka a nanejvýš jednu hodinu výuky metodou CLIL. Se zlepšujícími se znalostmi je možné vzdělávací obsah cizího jazyka plně integrovat s jedním nebo více nejazykovými předměty.

Na 1. stupni ZŠ je CLIL obvykle vyučován třídními učiteli, na 2. stupni ZŠ může CLIL vyučovat učitel, který jinak vyučuje cizí jazyk nebo učitel vybraného integrovaného nejazykového předmětu. V nejideálnějším případě učitel má aprobaci jak cizího jazyka, tak aprobaci vybraného nejazykového předmětu.

Pro metodu CLIL je vhodné klást velký důraz na všechny typy komunikace – verbální i vizuální. Je vhodné používat co nejvíce obrázků, příkladů a gest. Např. při zavedení metody CLIL v tělesné výchově lze používat u vysvětlování dané pohyby.

3Metodologie CLIL

Samotná metoda má několik variací, nejběžnější jsou však následující tři:

  1. Na prvním stupni základní školy se vyučuje tak, že cizí jazyk slouží jako prostředek k osvojení slovní zásoby, která je tematicky spojená s látkou probíranou v nejazykovém předmětu. Nová látka v nejazykovém předmětu a formulování úkolů je rodném jazyce, pokyny během hodin jsou v mateřském jazyce. (V případě jazykově nadané třídy je možné přidat i instrukce v cizím jazyce.)
  2. Pro 2. stupeň základní školy je doporučeno pro nové učivo a formulování úkolů použít mateřský jazyk. (V případě jazykově nadané třídy je možné přidat i instrukce a vybraný výklad v cizím jazyce.) Rozdíl oproti prvnímu stupni je však v tom, že žáci se více dostanou do kontaktu i s jazykem cizím, např. odpovědi na úkoly hledají i v cizojazyčném textu. Odpovědi na samotné otázky jsou doporučeny v mateřském jazyce.
  3. Žáci středních škol se pomocí integrované metody učí takto: jak nové učivo nejazykového předmětu, tak formulování úkolů pro tento předmět probíhá v cizím jazyce. Žáci mohou odpovídat jak v jazyce cizím, tak českém, texty k výuce mohou být rovněž v obou jazycích. Stejně je to s vysvětlováním nových gramatických jevů a slovních obratů.

4Závěrem

Zavedení CLIL metody výuky je dlouhodobým a systematickým úkolem, který vyžaduje speciální přípravu od pedagogů učících nejazykové předměty. Jistá náročnost přípravy jak ze strany pedagogů, tak ze strany žáků však přináší velký progres při aktivním použití cizího jazyka.

Máte praktické zkušenosti s CLIL metodou? Budeme rádi, když se s námi podělíte v diskusi pod článkem.
Pokud byste se chtěli CLIL metodě věnovat, doporučujeme přečíst článek o aktuálních grantových příležitostech, které podporují učitele při zavedení metody.

My jsme CLIL metodou nadšeni! Pracujeme na jejím zapojení do našich kurzů. Pokud vás zajímají podrobnosti, klikněte zde.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.