Minulý čas (Past tense)

  0
  43361

  1 Úvod

  Minulý čas je velmi důležitý ve chvíli, kdy se chceme s ostatními podělit o naše zážitky a zkušenosti z minulosti. V angličtině ho rozdělujeme na minulý čas prostý a minulý čas průběhový. Jejich tvorba se řídí určitými pravidly a každý z časů má své odlišnosti. S čím ale nejvíce studentů bojuje, jsou anglická nepravidelná slovesa, na která se také podíváme. Pojďme si je oba časy postupně vysvětlit.

  2 Minulý čas prostý (Past simple)

  Představte si, že se vás u večeře kamarádky ptají, co jste dnes celý den dělali. Nechcete jim to nijak barvitě vypravovat, pouze stručně popsat, co se dělo. K tomu přesně slouží minulý čas prostý:

  • Šel jsem na koupaliště. – I went to the swimming pool.
  • Přečetl jsem knihu. – I read a book.
  • Dokončil jsem ten projekt. – I finished the project.

  V jakých situacích se tento čas používá, si řekneme podrobněji v podkapitole Použití minulého času prostého. Teď se pojďme společně podívat na to, jak se tento čas tvoří.

  2.1 Tvoření minulého času prostého

  Co vše potřebujeme pro vytvoření minulého času prostého?

  podmět + pravidelné sloveso s  -ed / 2. tvar nepravidelného slovesa + zbytek věty

  Pro ty z vás, kteří si nejsou jistí, co je to pravidelné a nepravidelné sloveso jsme na konci dokumentu připravili podkapitolu Slovesa v minulém čase.

  Kladný tvar    
  Iwatched TVyesterday.Včera jsem koukal na televizi.
  Youwatched TVyesterday.Včera ses koukal na televizi.
  He watched TVyesterday.Včera se koukal na televizi (on).
  She watched TVyesterday.Včera se koukala na televizi (ona).
  We watched TVyesterday.Včera jsme koukali na televizi.
  Youwatched TVyesterday.Včera jste koukali na televizi.
  They watched TVyesterday.Včera se koukali na televizi.
  • Zápor minulého času prostého tvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso DID (I did not play).
  • DID zde neznamená „dělal“, pouze nám pomáhá k tvoření záporu.
  • Slovesa pak následují v infinitivu, protože v angličtině stačí vyjádřit minulost pouze jedenkrát (v tomto případě použitím did):
   • I did not watch TV
   • Nikoliv I did not watched TV
  • Zkrácený tvar je zde DIDN‘T (I didn‘t watch.):

  podmět + did not / didn’t + sloveso v infinitivu + zbytek věty

  Záporný tvar   
  Ididn't watch TVyesterday. Včera jsem se nekoukal na televizi.
  Youdidn't watch TVyesterday.Včera ses nekoukal na televizi.
  Hedidn't watch TVyesterday.Včera se nekoukal na televizi (on).
  She didn't watch TVyesterday.Včera se nekoukala na televizi (ona).
  Wedidn't watch TVyesteday.Včera jsme se nekoukali na televizi.
  Youdidn't watch TVyesterday.Včera jste se nekoukali na televizi.
  They didn't watch TVyesterday.Včera se nekoukali na televizi.
  • Při tvorbě otázky pouze přehazujeme podmět věty s pomocným slovesem DID.
  • Sloveso, stejně tak jako v záporu, zůstává v infinitivu:
   • Did you watch TV?
   • Nikoliv Did you watched TV?
  Otázka   
  Did I watch TVyesterday? Koukal jsem se včera na televizi?
  Did you watch TVyesterday?Koukal ses včera na televizi?
  Did he watch TVyesterday?Koukal se včera na televizi (on)?
  Did she watch TVyesterday?Koukala se včera na televizi (ona)?
  Did we watch TVyesterday?Koukali jsme se včera na televizi?
  Did you watch TVyesterday? Koukali jste se včera na televizi?
  Did theywatch TVyesterday?Koukali se včera na televizi?

  Velmi často se setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na otázku Did you watch TV?
  (Koukal jsi včera na televizi?) odpovídáme Yes, I did. (Ano.).

  2.2 Použití minulého času prostého

  Pojďme se teď společně podívat na to, kdy se minulý čas prostý používá:
  1) Když se něco stalo v minulosti a v minulosti to také skončilo

  He wrote me an e-mail two days ago.Před dvěma dny mi napsal e-mail.
  We went to Spain last summer.Minulé léto jsme jeli do Španělska.
  They played computer games yesterday.Včera hráli počítačové hry.

  2) Když se něco v minulosti opakuje

  When I was young, I played tennis every day.Když jsem byl malý, hrál jsem každý den tenis.
  She didn’t come to school again.Už zase nepřišla do školy.

  2.3 Příslovce pojící se s minulým časem prostým

  Minulý čas prostý se v angličtině vyznačuje častým použitím následujících slovíček:

  • YESTERDAY – včera

  Toto příslovce dáváme většinou na konec věty:

  He cooked dinner for me yesterday.Včera mi uvařil večeři.
  Did it rain yesterday?Pršelo včera?
  We didn’t see each other yesterday.Včera jsme se neviděli.

  Pokud chceme zdůraznit, že se něco stalo včera, můžeme dát YESTERDAY na začátek věty:

  Yesterday I texted you!To včera jsem ti psal!
  • Příslovce začínající slovíčkem LAST

  Mezi další slovíčka, která se pojí s minulým časem prostým, patří příslovce, která začínají slovíčkem LAST. Tato příslovce řadíme většinou na konec věty. Pokud je ale chceme zdůraznit, umístíme je na začátek:

  LAST WEEK (minulý týden)
  I gave him my number last week.Dala jsem mu své telefonní číslo minulý týden.
  Last week I gave him my number.Minulý týden jsem mu dala své telefonní číslo.
  LAST WEEKEND (minulý víkend)
  I had the football match last weekend.Ten fotbalový zápas jsem měl minulý víkend.
  Last weekend I had the football match.Minulý víkend jsem měl ten fotbalový zápas.
  LAST YEAR (minulý rok)
  I started playing the piano last year.Začal jsem hrát na piano minulý rok.
  Last year I started to play the piano.Minulý rok jsem začal hrát na piano.

  Se slovíčkem LAST se samozřejmě pojí mnoho dalších příslovcí, jako například: LAST MONTH (minulý měsíc), LAST SATURDAY (minulou sobotu), apod.

  • Příslovce končící slovíčkem AGO

  Pro příslovce, která končí slovíčkem AGO, platí stejná pravidla jako pro příslovce začínající slovíčkem LAST. Dáváme je na konec věty, ale v případě, že je chceme zdůraznit, je umístíme na začátek:

  TWO DAYS AGO (předevčírem)
  I was ill two days ago.Předevčírem jsem byl nemocný.
  Two days ago I was ill.Předevčírem jsem byl nemocný.
  THREE WEEKS AGO (před dvěma týdny)
  I got this phone three weeks ago.Dostala jsem tento telefon před třemi týdny.
  Three weeks ago I got this phone.Před třemi týdny jsem dostala tenhle telefon.
  A YEAR AGO (před rokem)
  We started dating a year ago.Začali jsme spolu chodit před rokem.
  A year ago we started dating.Před rokem jsme spolu začali chodit.

  3 Minulý čas průběhový (Past continuous)

  Minulý čas průběhový používáme tehdy, když chceme sdělit, že něco probíhalo v určitý moment v
  minulosti. Liší se tak od minulého času prostého, kterým pouze stručně říkáme, že se něco v minulosti stalo. U minulého času PRŮBĚHového jde ale především o průběh.

  Představte si, že se vás kamarádka u kávy ptá, jak probíhalo vaše rande. Chcete jí co nejlépe popsat průběh večera, a proto použijete minulý čas průběhový:

  • Celý večer jsme seděli v restauraci, pili víno a povídali si. – For the whole evening, we were sitting in the restaurant, drinking wine and talking to one another.

  Než si ale detailněji vysvětlíme užívání tohoto času, pojďme se společně podívat na to, jak se tvoří.

  3.1 Tvoření minulého času průběhového

  Co všechno potřebujeme k vytvoření minulého času průběhového?

  podmět + WAS/ WERE + významové sloveso s koncovkou –ING + zbytek věty

  • Sloveso WAS / WERE jsou zde pomocnými slovesy. Nepřekládáme je proto jako „byl“, pouze nám pomáhají tento čas vytvořit. Protože nám minulost vyjádří WAS / WERE, další tvary sloves budou už jen s koncovkou-ing.
  • Jestli použijeme WAS nebo WERE záleží na osobě, o které mluvíme. WAS používáme v první a třetí osobě jednotného čísla. S ostatními osobami se pojí slovíčko WERE.
  Kladný tvar   
  I waseating.Jedl jsem.
  You wereeating.Jedl jsi.
  He waseating.Jedl (on).
  We wereeating.Jedli jsme.
  You wereeating.Jedli jste.
  They wereeating.Jedli.
  • Záporný tvar vytvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso WAS / WERE.
  • Zkrácený tvar je WEREN‘T nebo WASN‘T (You weren’t eating (nejedl jsi)/She wasn’t
   eating (nejedla).
  Záporný tvar   
  I wasn'teating.Nejedl jsem.
  You weren'teating.Nejedl jsi.
  He wasn'teating.Nejedl (on).
  She wasn'teating.Nejedla (ona).
  We weren'teating.Nejedli jsme.
  You weren'teating.Nejedli jste.
  They weren'teating.Nejedli.
  • Otázku vytvoříme tak, že přehodíme podmět věty a pomocné sloveso WAS / WERE.
  Otázka   
  WasI eating?Jedl jsem?
  Wereyou eating?Jedl jsi?
  Washeeating?Jedl (on)?
  Wasshe eating?Jedla (ona)?
  Wereweeating?Jedli jsme?
  Wereyou eating?Jedli jste?
  Weretheyeating?Jedli?

  Jak už bylo řečeno, velmi často se setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na otázku Were
  you eating?
  (Jedl jsi?) odpovídáme Yes, I was. (Ano.).

  3.2 Použití minulého času průběhového

  Pojďme se teď společně podívat na situace, při kterých používáme minulý čas průběhový.

  Mluvíme o něčem, co probíhalo v určitý okamžik v minulosti

  I was playing tennis at 3 o’clock.Ve tři hodiny jsem hrál tenis.
  • Touto větou oznamujeme, že hraní tenisu ve tři hodiny zrovna probíhalo.
  • Představte si například, že se v okolí vyšetřuje zločin a vy říkáte detektivovi, který vás
   vyslýchá, že jste zrovna v ty tři hodiny hráli tenis, nemohli jste tím pádem u incidentu být.
  • Kdybychom použili minulý čas prostý, tedy: „I played tennis yesterday“, pouze bychom
   poukázali na činnost, kterou jsme dělali včera, nikoliv na její průběh v určitou hodinu.
  Were you playing tennis at 3 o’clock?Hrál jsi ve tři hodiny tenis?
  I wasn’t playing tennis at 3 o’clock.Nehrál jsem ve tři hodiny tenis.

  Mluvíme o dvou činnostech, které probíhaly současně

  I was studying while my mom was cooking.Učila jsem se, zatímco mamka vařila.
   • Touto větou sdělujeme, že ve stejnou chvíli, kdy jsem se učila, moje maminka vařila. Oba tyto děje probíhaly současně v určitý okamžik v minulosti.
  Was he sleeping when she was calling?Spal, když volala?
  She wasn’t listening when he was speaking.Neposlouchala, když mluvil.

  Mluvíme o činnosti, která je časově určená jiným dějem

  I was reading when the phone rang.Zrovna jsem si četl, když zazvonil telefon.
  • První část věty I was reading je v minulém čase průběhovém, protože se jedná o průběh
   nějaké činnosti, která probíhala v určitý čas v minulosti. Tento čas je určen druhou částí věty when the phone rang, která je v minulém čase prostém, protože její průběh není důležitý – jde pouze o to, že se to stalo.
  • Kdybychom chtěli zdůraznit i průběh zvonění telefonu, věta by vypadala takto:
   • I was reading when the phone was ringing. (Četl jsem si, když zvonil telefon.)
    • Většinou si ale člověk jen tak nečte při zvuku zvonění telefonu, ale odloží
     knihu a jde ho zvednout. Proto se s touto větou téměř nesetkáte.
  Were you cooking when he arrived?Vařila jsi zrovna, když přijel?
  • Zde je opět první část Were you cooking v minulém průběhovém, protože se ptáme na
   průběh. Druhá část věty when he arrived určuje čas, kdy se to stalo.
  • Kdybychom chtěli použít minulý průběhový v obou částech věty, význam se změní:
   • Were you cooking when he was arriving? (Vařila jsi, když přijížděl?)
  We weren’t sleeping when you came.Nespali jsme, když jsi přišel.

  3.3 Příslovce pojící se s minulým časem průběhovým

  Následující slovíčka se velmi často pojí s minulým časem průběhovým:

  Mluvíme o určitém čase

  Pokud mluvíme o určitém čase, používáme běžné časové určení, např.: AT 5 O’CLOCK (v pět hodin), YESTERDAY MORNING (včera ráno), atd. Tato příslovce dáváme na konec věty. Když je chceme zdůraznit, umístíme je na začátek.

  I was writing a letter yesterday night.Včera večer jsem psal dopis.
  Yesterday night I was writing a letter.Včera večer jsem psal dopis.

  Pokud bychom použili minulý čas prostý, význam by byl jiný. Znamenalo by to, že jsme dopis napsali, ne psali:

  I wrote a letter yesterday night.Včera v noci jsem napsal dopis.

  Jak jsme si uváděli v předchozí podkapitole, určitý čas můžeme určit i vedlejší větou:

  I was writing a letter when the phone rang.Psal jsem zrovna dopis, když zazvonil telefon.

  Mluvíme o časovém úseku

  Pokud mluvíme o časovém úseku, používáme k tomu slovíčko BETWEEN, např. BETWEEN 5 AND 6 (mezi pátou a šestou) nebo FROM – TO, např. FROM 5 TO 6 (od pěti do šesti).

  I was writing a letter between 5 and 6.Psal jsem dopis mezi pátou a šestou.
  Between 5 and 6, I was writing a letter.Mezi pátou a šestou jsem psal dopis.

  Mluvíme o dvou současně probíhajících dějích

  Když hovoříme o dvou dějích, které probíhaly ve stejnou chvíli, používáme pro příslovce WHEN (kdy), WHILE (zatímco) nebo AND (a).

  • WHILE i WHEN můžeme umístit jak na začátek věty, tak i mezi dva zmiňované děje:
  I was watching TV when you were swimming.Koukal jsem se na televizi, když jsi plaval.
  When you were swimming, I was watching TV.Když jsi plaval, koukal jsem se na televizi.
  He was watering the plants while
  I was cutting the grass.
  Zaléval květiny, zatímco já jsem sekala trávu.
  While I was cutting the grass, he was watering the plants.Zatímco jsem sekala trávu, on zaléval květiny.
  • AND umísťujeme pouze mezi dva zmiňované děje:
  We were talking and they were listening.My jsme mluvili a oni poslouchali.

  4 Rozdíl mezi minulým prostým a průběhovým

  Pojďme si ještě jednou shrnout, jaký je tedy rozdíl mezi minulým časem prostým a minulým časem průběhovým.

  • Když řekneme “The phone rang.“ (Zazvonil telefon.), sdělujeme tím pouze to, že se to stalo.  Nijak to nerozvíjíme, prostě jen konstatujeme, že zazvonil.
  • Pokud řekneme “The phone was ringing.“ (Zvonil telefon), zdůrazňujeme tím, že zvonění nějakou dobu probíhalo a vy jste u toho zatím například vařili, uklízeli či prováděli jinou činnost.

  5 Slovesa v minulém čase

  Anglická slovesa rozdělujeme na pravidelná a nepravidelná slovesa. Pokud chceme vytvořit minulý tvar od pravidelných sloves, přidáváme k nim koncovku -ed. Pro nepravidelná slovesa v angličtině ale bohužel žádné pravidlo neexistuje a jejich minulý tvar se musíme naučit. Pro přehlednost se nepravidelná slovesa píší do tabulek, kde minulý tvar vždy nalezneme ve druhém sloupečku.

  5.1 Pravidelná slovesa v minulém čase

  Jak už jsme si řekli, pro vytvoření minulého času u pravidelných sloves přidáváme ke slovesu koncovku -ed:

  • Watch → watched (koukal)
  • Listen → listened (poslouchal)
  • Cook → cooked (vařil)

  Změkčení Y na I
  Pokud pravidelné sloveso končí na -y a je před ním souhláska, dochází při tvorbě minulého tvaru ke změkčení:

  • Study → studied studoval

  Pokud je před koncovým -y samohláska, ke změně nedochází:

  •  Play → played hrál

  Zdvojení souhlásky u jednoslabičných sloves
  Mezi jednoslabičná pravidelná slovesa patří například to mop (setřít podlahu). Pokud tato slovesa končí samohláskou (v našem příkladu P) a před ní je samohláska (v našem příkladu O), dochází ke zdvojení koncové souhlásky:

  • Mop → mopped     (stíral podlahu)
  • Stop → stopped     (přestal)

  Přidání pouze koncové souhlásky -d
  Pokud končí pravidelné sloveso na samohlásku E, která se ale nevyslovuje, jako například u slov LIKE a CARE, pro vytvoření minulého tvaru slovesa přidáme pouze koncovou souhlásku -d:

  • Like → liked        (měl rád)
   • Nikoliv likeed
  • Care → cared        (staral se)
   • Nikoliv careed

  Výslovnost
  Častou chybou studentů je špatné vyslovování koncového -ed. Správná výslovnost této koncovky závisí na posledním písmenku slovesa v základním tvaru.
  Pokud sloveso v základním tvaru končí na T nebo D, koncovka -ed se vyslovuje /ɪd/:

  V ostatních případech záleží na tom, jestli končí sloveso v základním tvaru na znělou nebo neznělou hlásku. Mezi znělé hlásky patří všechny samohlásky + b, d, g, v, z, ʒ, dʒ, ð, l, r, m, n, ŋ, j, w. Mezi neznělé hlásky patří p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ.

  Pokud končí sloveso v základním tvaru na znělou hlásku, koncovku -ed vyslovujeme jako /d/:

  Pokud končí sloveso v základním tvaru na neznělou hlásku, koncovku -ed vyslovujeme jako /t/:

  5.2 Nepravidelná slovesa v minulém čase

  A potom tu máme nepravidelná slovesa v angličtině, která mají při použití v minulém čase různé tvary. Jaká slovesa to jsou, zjistíte z tabulek a přehledů, které se musíte naučit. Jedině tak budete schopni rozeznat, které sloveso je nepravidelné a ke kterému v minulém čase přidáte pouze koncovku -ed.

  Pro lepší přehlednost jsme pro vás připravili tabulku nepravidelných sloves do nového článku. Dozvíte se v něm také, s jakými slovesy začít a jak se je nejlépe naučit.

  Předchozí článekPředbudoucí čas (Future perfect)
  Další článekPředpřítomný čas (Present Perfect)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti OLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".