Minulý čas (Past tense)

  0
  97394

  1 Úvod

  Minulý čas je velmi důležitý ve chvíli, kdy se chceme s ostatními podělit o naše zážitky a zkušenosti z minulosti. V angličtině ho rozdělujeme na minulý čas prostý a minulý čas průběhový. Jejich tvorba se řídí určitými pravidly a každý z časů má své odlišnosti. Pojďme si vysvětlit oba časy a na příkladových větách probrat, jaký je mezi nimi rozdíl.

  2 Minulý čas prostý (Past simple)

  Začneme minulým časem prostým. Použijete ho vždy, když chcete stručně popsat, co se dělo v minulosti.

  Například: Vařil jsem večeři. – I cooked dinner.

  Nejdříve si objasníme, jak se tento čas tvoří.

  2.1 Tvoření minulého času prostého

  Co vše potřebujete pro vytvoření minulého času prostého?

  podmět + pravidelné sloveso s -ed / 2. tvar nepravidelného slovesa + zbytek věty

  TIP: Nejste si jistí, co je to pravidelné a nepravidelné sloveso? Na konci článku, který se podrobně věnuje minulému času prostému, jsme pro vás připravili podkapitolu Slovesa v minulém čase včetně přehledných tabulek.

  Kladný tvar

  Kladný tvar minulého času prostého je pro všechny osoby stejný. Pozor si musíte dát pouze při rozlišování pravidelných a nepravidelných sloves v angličtině.

  Pravidelné sloveso v kladném tvaru:

  • I cooked lunch yesterday. – Včera jsem vařil oběd.

  Nepravidelné sloveslo v kladném tvaru:

  • I ran a mile yesterday. – Včera jsem uběhl míli (1,6 kilometru).

  Záporný tvar

  Zápor přítomného času prostého v angličtině tvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso DID. V záporu už nemusíme myslet na to, jestli je sloveso pravidelné nebo nepravidelné, použijeme pokaždé infinitiv:

  • I did not run yesterday. – Včera jsem neběhal.
  • I did not cook yesterday. – Včera jsem nevařil.

  Zkrácený tvar, který běžně používáme v mluvené angličtině, je DIDN’T:

  • I didn´t run yesterday. – Včera jsem neběhal.

  Otázka

  Tvorba otázka je velmi jednoduchá. Pouze přehazujeme podmět věty s pomocným slovesem DID. Sloveso, stejně jako v záporu, zůstává v infinitivu:

  • Did you run yesterday? – Včera jsi běhal?
  • Did you cook yesterday? – Včera jsi vařil?

  U otázky v minulém času prostém se často setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi.
  Například na otázku Did you cook yesterday? (Vařil jsi včera?) odpovídáme Yes, I did. (Ano.) nebo No, I didn´t. (Ne.).

  2.2 Použití minulého času prostého

  Minulý čas prostý se používá pro minulost, která už skončila nebo která se pravidelně opakuje. Tento princip už budete znát z použití přítomného času prostého.

  1. Něco se událo v minulosti a tento děj v minulosti také skončil:
  He sent me a postcard two weeks ago. – Před dvěma týdny mi poslal pohlednici.
  We spent last summer in Italy. – Minulé léto jsme strávili v Itálii.

  2. Něco se dělo v minulosti a tento děj se pravidelně opakoval:
  She didn´t bring me the keys again. – Zase mi nepřinesla ty klíče.
  When he was younger, he ran five miles every day. – Když byl mladší, každý den uběhl 5 mil (8 kilometrů).

  2.3 Příslovce pojící se s minulým časem prostým

  Většina časů v angličtině se pojí s určitými příslovci, která nám pomohou se zorientovat v tom, jaký čas použijeme. Jinak tomu není ani u minulého času prostého.

  YESTERDAY – včera

  Toto příslovce budete používat asi nejčastěji a dáváme ho většinou na konec věty. Když chceme ale zdůraznit, že se něco stalo včera, můžeme dát YESTERDAY na začátek věty.

  • It rained yesterday. – Včera pršelo.
  • He didn´t write me an email yesterday. – Včera mi e-mail nenapsal.
  • Did you miss the bus yesterday? – Včera ti ujel autobus?
  • Yesterday we saw each other! – To včera jsme se viděli!

  Příslovce začínající slovíčkem LAST

  Další příslovce, která se pojí s minulým časem prostým, začínají slovíčkem LAST. Řadíme je většinou na konec věty, ale pro zdůraznění je umístíme opět na začátek. Patří sem:

  LAST WEEK (minulý týden), LAST WEEKEND (minulý víkend), LAST YEAR (minulý rok), LAST MONTH (minulý měsíc), LAST SATURDAY (minulou sobotu)…

  • It rained a lot last summer. – Loňské léto hodně pršelo.
  • He didn´t come over last Sunday. – Minulou neděli se nezastavil.
  • Did you start playing the piano last year? – Minulý rok jsi začal hrát na piano?
  • Last month we received a performance bonus! – Minulý měsíc jsme dostali prémie!

  Příslovce končící slovíčkem AGO

  Dalšími hodně používanými příslovci s minulým časem prostým v angličtině jsou ta, která končí slovíčkem AGO. Platí pro ně stejná pravidla jako pro příslovce začínající slovíčkem LAST. Jsou to například tato příslovce:

  TWO DAYS AGO (předevčírem), THREE WEEKS AGO (před dvěma týdny), A YEAR AGO (před rokem)…

  • I was on maternity leave 5 years ago. – Před 5 lety jsem byla na mateřské.
  • She didn´t go to the cinema with us three weeks ago. – Před třemi týdny s námi nešla do kina.
  • Did you start playing the piano only a year ago? – Na piano jsi začal hrát teprve před rokem?
  • Two days ago he gave me his phone number! – Předevčírem mi dal své telefonní číslo!

  Tento souhrnný přehled vás seznámí s tím nejdůležitějším z minulého času prostého v angličtině. Daleko více praktických příkladů, přehledných tabulek a podrobné vysvětlení tvorby tohoto času najdete v článku Minulý čas prostý (Past simple). Naučíte se v něm:

  • názorné tabulky s tvary minulého času prostého
  • v jakých případech použijete minulý čas prostý
  • jaká příslovce se pojí s časem minulým prostým a kam je umístíte ve větě
  • jak rozlišit pravidelná a nepravidelná slovesa a jejich zákonitosti při psaní

  Přečíst článek minulý čas prostý (past simple)

   

  A nyní se seznámíte s minulým časem průběhovým v angličtině.

  3 Minulý čas průběhový (Past continuous)

  Minulý čas průběhový použijeme, když chceme mluvit o tom, že něco probíhalo v určitý moment v minulosti. To ho odlišuje od minulého času prostého, kterým vyjadřujeme, že se něco v minulosti stalo.

  Například: I was reading a book at 6 p.m. yesterday. – Včera v 6 hodin večer jsem si četl knihu.

  Nejdříve se podíváme na to, jak se minulý čas průběhový tvoří, a poté si řekneme, v jakých případech se používá.

  3.1 Tvoření minulého času průběhového

  Co všechno potřebujeme k vytvoření minulého času průběhového?

  podmět + WAS/ WERE + významové sloveso s koncovkou –ING + zbytek věty

  Kladný tvar

  Kladný tvar minulého času průběhového tvoříme pomocnými slovesy WAS/WERE, které přidáváme před významové sloveso s koncovkou – ING. Pomocné sloveso WAS použijeme v 1. a 3. osobě čísla jednotného, ve všech ostatních případech je správně WERE.

  • You/We/They were cooking. – Vařil jsi. / Vařili jste. / Vařili jsme. / Vařili.
  • I/He/She/It was cooking. – Vařil jsem. / Vařil. / Vařila. / Vařilo.

  Záporný tvar

  Záporný tvar vznikne přidáním záporky NOT za pomocné sloveso WAS / WERE.

  • You/We/They were not cooking. – Nevařil jsi. /Nevařili jste. / Nevařili jsme. / Nevařili.
  • I/He/She/It was not cooking. – Nevařil jsem. / Nevařil. / Nevařila. / Nevařilo.

  Zkrácený tvar je pak podle příslušné osoby WEREN‘T nebo WASN‘T: You weren’t cooking. (Nevařil jsi.) / She wasn’t cooking. (Nevařila.).

  Otázka

  Otázku uděláme tak, že přehodíme podmět věty a pomocné sloveso WAS / WERE:

  • Were you / we / they cooking? – Vařil jsi? /Vařili jste? / Vařili jsme? / Vařili?
  • Was I / he / she / it cooking? – Vařil jsem? / Vařil? / Vařila? / Vařilo?

  I v minulém čase průběhovém v angličtině používáme tzv. krátké odpovědi. Například na otázku Were you cooking? (Vařil jsi?) odpovídáme Yes, I was. (Ano.) nebo No, I wasn´t. (Ne.)

  3.2 Použití minulého času průběhového

  Časem minulým průběhovým vyjádříme, že něco probíhalo, nejčastěji v těchto 3 případech:

  1. Něco probíhalo v určitý okamžik v minulosti, který je ve vyjádření klíčový:

  • I was studying English at 5 o´clock. – V 5 hodin jsem studoval angličtinu. (Když bylo 5 hodin, tak jsem studoval, soustředím se na průběh, na to co se zrovna v tu dobu dělo.)
  • Yesterday morning he was swimming. – Včera ráno plaval. (Opět se soustředím na průběh včerejšího rána, kdy plaval, a tato doba je důležitá.)

  2. Dvě činnosti v minulosti probíhaly současně a my obě zmiňujeme:

  • I was studying English while my sister was swimming. – Učil jsem se angličtinu, zatímco moje sestra plavala. (Opět vyjadřujeme důležitost okamžiku, ve které obě události probíhaly.)
  • Was he sleeping when she was talking to him? – Spal, když na něj mluvila?

  3. Naše činnost je určená jiným dějem a my nyní mluvíme o jejím průběhu, který je pro nás důležitý:

  • I was studying English when somebody knocked on the door. – Zrovna jsem studoval angličtinu, když někdo zaklepal na dveře. (To, že někdo zaklepal na dveře, je jednorázový děj, který vyjádříme minulým časem prostým. Pro nás je důležitá činnost, která v tu chvíli probíhala – zrovna jsem studoval.).
  • Was she sleeping when he arrived? – Zrovna spala, když dorazil? (Věta „když dorazil“ určuje čas, kdy probíhala činnost, o které mluvíme – spánek.).

  3.3 Příslovce pojící se s minulým časem průběhovým

  K minulému času průběhovému se vážou opět určitá slova a příslovce, která nám ho pomohou ve větě odhalit:

  Vyjadřujeme určitý čas
  Mluvíme-li o konkrétním čase, používáme běžná časová určení. Tato příslovce dáváme na konec věty. Když je potřebujeme zdůraznit, tak na začátek věty. Patří sem například:

  • AT 5 O’CLOCK (v pět hodin), YESTERDAY MORNING (včera ráno)…
  • I was cleaning the kitchen at 4 o´clock. – V 4 hodiny jsem uklízela kuchyň.
  • Yesterday night he was reading a book. – Včera večer si četl knihu.

  Jak víte z předchozí podkapitoly, určitý čas můžete vyjádřit i vedlejší větou:

  • I was cleaning the kitchen while he was reading a book. – Zatímco jsem uklízela kuchyň, četl si knihu.

  Ohraničujeme časový úsek
  Pokud mluvíme o časovém úseku, používáme k tomu například tato příslovce: BETWEEN, např. BETWEEN 5 AND 6 (mezi pátou a šestou) nebo FROM – TO, např. FROM 5 TO 6 (od pěti do šesti):

  • I was cleaning the kitchen between 5 and 6 p.m. – Mezi 5 a 6 večer jsem uklízela v kuchyni.
  • Yesterday from 7 to 8 a.m. he was reading a book. – Včera mezi 7 a 8 ráno si četl knihu.

  Mluvíme o dvou dějích, které probíhají současně
  Když mluvíme o dvou dějích, které probíhaly zároveň, hodí se nám příslovce jako WHEN (kdy), WHILE (zatímco) nebo AND (a). WHILE a WHEN můžeme dát jak na začátek věty, tak mezi dva zmiňované děje. AND umísťujeme pouze mezi dva zmiňované děje.

  • When you were exercising, I was watching TV. – Když jsi cvičil, díval jsem se na televizi.
  • I was reading my newspaper, while he was drinking his coffee. – Četl jsem si noviny, zatímco on pil kávu.
  • They were talking and we were playing football. – Povídali si a my hráli fotbal.

  Toto shrnutí vám ukáže to nejdůležitější z minulého času průběhového v angličtině. Mnohem více praktických příkladů, názorných tabulek a podrobné vysvětlení tvorby tohoto času najdete v článku Minulý čas průběhový (Past continuous). Najdete v něm:

  • názorné tabulky s tvary minulého času průběhového
  • v jakých případech použijete minulý čas průběhový
  • jaká příslovce se pojí s časem minulým průběhovým a jak je použijete ve větě
  • jak správně psát slovesa s koncovnkou -ING
  • v jakých případech minulý čas průběhový nemůžete použít

  Přečíst článek minulý čas průběhový (past continuous)

  4 Rozdíl mezi minulým prostým a průběhovým časem

  Pojďme si ještě jednou shrnout, jaký je tedy rozdíl mezi minulým časem prostým a minulým časem průběhovým.

  • Když řekneme „The phone rang.“ (Zazvonil telefon.), sdělujeme tím pouze to, že se to stalo. Nijak to nerozvíjíme, prostě jen konstatujeme, že zazvonil.
  • Pokud řekneme „The phone was ringing.“ (Telefon zvonil.), zdůrazňujeme tím, že zvonění nějakou dobu probíhalo a my jsme u toho zatím například vařili, uklízeli či prováděli jinou činnost.

  Více musíte zapřemýšlet, který z časů použít, když mluvíte o dvou dějích, které se v minulosti odehrávají jinak.

  • What were you doing, when the phone rang? – Co jsi dělal, když zazvonil telefon?

  Telefon zazvonil a přerušil činnost, která právě probíhala. Proto bude věta „when the phone rang“ v minulém čase prostém a věta „what were you doing“ v minulém čase průběhovém.

  Pojďme si ukázat pro porovnání a lepší pochopení ještě další dva příklady.

  • I was looking for my keys, while the phone was ringing. – Hledal jsem klíče, zatímco telefon zvonil.

  Po celou dobu, co zvonil telefon, jsem hledal klíče. Jeden děj nepřerušil druhý, tyto děje probíhaly současně, a proto použijeme v obou případech minulý průběhový čas.

  • He found his keys, opened the door and the phone rang.

  V tomto případě se jedná o výčet událostí, které zmiňujeme tak, jak se odehrály po sobě. Žádná z činností neprobíhala současně s jinou. Nejdříve našel klíče, pak si odemkl a potom zazvonil telefon. Proto je v tomto případě správně minulý čas prostý.

  5 Cvičení: rozdíl mezi minulým prostým a průběhovým časem

  Udělejte si krátké cvičení a ujistěte se, že jste vše pochopili. Doplňte do vět správné tvary minulého času prostého nebo průběhového.

  When I _________ (arrive), everybody ___________ (sleep) already.
  She ____________(not to believe), that I ___________ (steal) the money.
  Yesterday I __________ (take) the bus, ______ (go) shopping and then _______ (meet) with Joanna for a cup of coffee.
  While we ___________ (talk), somebody suddenly ________(scream).
  I ________ (write) a letter, when they _________ (come).
  They ________ (play) tennis and we _________(sit) and_________ (watch) them.

  Řešení: arrived… was sleeping, didn´t believe… stole, took…went…met, were talking… screamed, was writing… came, were playing… were sitting and watching.

  Předchozí článekPředbudoucí čas (Future perfect)
  Další článekPředpřítomný čas (Present Perfect)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".