Společný evropský referenční rámec pro jazyky je dokument navržený Radou Evropy. Stanovuje, jak určit stupeň znalosti cizího jazyka jednotlivců v rámci Evropské unie. Často se používá anglická zkratka CEFR (Common Europian Framework of Reference for Languages), protože název „Společný evropský referenční rámec pro jazyky“ je příliš dlouhý.

Existují tři hlavní skupiny pokročilosti anglického jazyka, a to A (basic speaker – má základní jazykové znalosti), B (independent speaker – umí použít cizí jazyk v praxi v omezené míře) a C (proficient speaker – jazyk používá v praxi bez velkých problémů).

Na základě znalostí a schopností studenta (hodnotí se především schopnost porozumění textu, mluvený a písemný projev) se základní úrovně dělí ještě na další dvě podúrovně – na 1 a 2.

Podrobné dělení dle CEFR je tedy následující:
A1 – Breakthrough (Beginner)
A2 – Waystage (Elementary)
B1 – Threshold (Intermediate)
B2 – Vantage (Upper Intermediate)
C1 – Effective Operational Proficiency (Advanced)
C2 – Mastery (Proficiency)

ZJISTĚTE SVOJI JAZYKOVOU ÚROVEŇ

Nyní se podrobně podíváme na jednotlivé jazykové úrovně podle dovedností a schopností studenta. Hodnotí se především schopnost porozumění, mluvení a psaní.

1Úroveň A1 (Beginner)

Student, jehož znalosti z angličtiny jsou na úrovni A1, rozumí výrazům běžného života a každodenním zcela základním frázím. Tyto fráze dokáže s pomocí použít v praxi. Uživatel je schopen sám sebe představit, dokáže klást otázky týkající se místa (kde žije, bydlí), lidí (rodiny, přátel), věcí a předmětů (které vlastní a užívá). Na tyto otázky je schopný i sám odpovědět. Dokáže se také velmi zjednodušeně domluvit, pokud je konverzace vedená pomalu a partner je ochotný mu pomoci.

Porozumění

Uživatel na úrovni A1 rozumí známým slovům a heslům na plakátech, v katalozích či časopisech. Rozumí takové konverzaci, která je vedená velmi pomalu a zřetelně, týká se bezprostředního okolí, základních frází a slovní zásoby na téma jeho osoby, rodiny, zálib a koníčků.

Mluvení

Základními a jednoduchými větami umí popsat sebe, svoji rodinu a místo, kde žije. Zvládne klást jednoduché otázky. V případě, že partner hovoří zřetelně a pomalu, užívá základní slovní zásobu a je ochoten pomoci uživateli s formulacemi, dokážete se s ním domluvit.

Psaní

Písemný projev je velmi stručný. Student zvládne napsat pozdrav z dovolené či vyplnit formuláře s osobními údaji (jako je jméno, příjmení, adresa).

2Úroveň A2 (Elementary)

Student s jazykovou úrovní A2 dokáže používat výrazy každodenní povahy nebo oblastí, které se ho bezprostředně týkají (například o rodině, místě, kde žije, o zaměstnání, svých zálibách). Při komunikaci využívá jednoduché fráze, které se vztahují k známým a běžným událostem.

Porozumění

Jednoduché a krátké texty si student s jazykovou úrovní A2 dokáže přeložit. Orientuje se v každodenních činnostech (například umí si přečíst jídelní lístek nebo jízdní řád). Porozumí i krátkým osobním emailovým zprávám nebo sms zprávám.

Mluvení

Pro komunikaci jsou používány jednoduché věty a fráze vyžadující jednoduchou přímou výměnu informací. Student je schopný zapojit se do společenské konverzace, nerozumí ale natolik, aby sám dokázal konverzaci vést. Témata konverzace se týkají běžných událostí a činností.

Psaní

S úrovní A2 je student schopný napsat krátké poznámky týkající se jeho základních potřeb. Dovede také sepsat jednoduchý osobní dopis.

ZJISTĚTE SVOJI JAZYKOVOU ÚROVEŇ

3Úroveň B1 (Intermediate)

Student s touto jazykovou úrovní rozumí hlavním konverzačním tématům z oblasti práce, studia, aktivit ve volném čase. Je schopný si poradit se situacemi, se kterými se běžně setká při cestování, nakupování, ve volném čase. Dokáže napsat souvislý text na témata, o která se osobně zajímá a která dobře zná. Student je schopný popsat své zážitky, názory, plány a pocity.

Porozumění

Student rozumí textům s často užívanou slovní zásobou. Poslech mu nedělá problémy, pokud se týká běžných témat (práce, škola, volný čas). Rozumí hlavním myšlenkám, pokud jsou vysloveny spisovným jazykem, zřetelně a pomalu.

Mluvení

Uživatel si umí poradit s většinou situací. Dokáže se bez přípravy zapojit do konverzace, dokáže se zeptat na cestu nebo zjednodušeně hovořit o aktuálních událostech. Je schopný stručně odůvodnit své plány do budoucna. Umí také například přiblížit obsah knihy.

Psaní

Student je schopný napsat text na témata, která ho zajímají a která dobře zná. Umí napsat osobní dopis. Dokáže vylíčit své osobní zážitky.

4Úroveň B2 (Upper Intermediate)

Na úrovni B2 je student schopný rozumět hlavním myšlenkám složitých textů. Rozumí konkrétním i abstraktním tématům diskuzí. Vede plynulou konverzaci i na odborné téma ze svého oboru. Může hovořit s rodilým mluvčím bez většího úsilí. Stejně tak nemá potíže s psaním textů na různá témata.

Porozumění

Student s úrovní B2 rozumí zprávám a textům zabývajícím se aktuálními problémy. Rozumí televizním zprávám a programům ve spisovném jazyce.

Mluvení

Se znalostmi na úrovni B2 se student bez problémů dokáže zapojit do konverzace, a to tak spontánně a plynule, že může konverzovat s rodilým mluvčím. V konverzaci dokáže vysvětlit a obhájit svůj postoj a názor. Srozumitelně se dokáže vyjádřit k široké škále témat z oblastí, které ho zajímají. Dokáže se vyjádřit k aktuálním otázkám.

Psaní

Psaní jedinci s úrovní B2 nedělá potíže. Dokáže napsat srozumitelný text z oblasti svého zájmu. V písemné komunikaci je schopný obhájit svůj názor.

ZJISTĚTE SVOJI JAZYKOVOU ÚROVEŇ

5Úroveň C1 (Advanced)

Uživatel s jazykovou úrovní C1 rozumí spektru dlouhých textů. Dokáže rozklíčovat skrytý význam textu. Plynule hovoří a vyjadřuje se bez hledání jednotlivých výrazů a slovíček. Cizí jazyk využívá pružně dle potřeby – pro společenské či pracovní účely. Psaní odborných článků a textů studentovi s úrovní C1 nedělá problémy.

Porozumění

Rozumí složitým textům. Chápe odborné publikace a dovede se zorientovat i v technických instrukcích i v případě, že se netýkají oboru zájmu studenta. Poslech je pro uživatele bez větší námahy srozumitelný, a to i tehdy, pokud je v náznacích. Rozumí televizním programům, zprávám i filmům.

Mluvení

Student zvládne jasně zformulovat své názory, pohotově a plynule se vyjadřuje bez hledání slovní zásoby. Dokáže popsat složitá témata, obohatit je o vlastní názory a rozvíjet konverzaci.

Psaní

Jedinec s úrovní C1 umí napsat podrobný dopis, zprávu nebo text o složitých tématech. Zdůraznit svá stanoviska a vysvětlit své názory. Dokáže zvolit správný styl textu v závislosti k jakému účelu je text určen.

6Úroveň C2 (Proficiency)

S úrovní C2 uživatel velmi snadno rozumí převážně jakémukoli textu a poslechu. Umí se spontánně, přesně a plynule vyjadřovat. Je schopný rozlišit i intonační a významové rozdíly ve složitých situacích.

Porozumění

Studentovi s úrovní C2 nedělá problém porozumění jakémukoli textu. Problémem nejsou ani abstraktní či odborné texty, příručky nebo krásná literatura. Bez potíží rozumí rodilým mluvčím i v případě, pokud mluví rychle nebo s dialektem.

Mluvení

Uživatel se dokáže zapojit do jakékoli konverzace. Umí používat hovorový jazyk a idiomy. Plynule se vyjadřuje, bez problémů reaguje na jakékoli dotazy, umí rozvést diskuzi. Jeho řeč má efektivní a logickou strukturu.

Psaní

Dokáže napsat podrobný text v různých stylech. Student zvládne napsat recenze odborných prací, dokáže použít odborné výrazy.

7Víte, jaké jazykové úrovně dosahujete?

Chcete znát svoji jazykovou úroveň v angličtině a popis jednotlivých dovedností Vám nestačí k tomu, abyste svůj stupeň pokročilosti sami správně určili? Pak si své znalosti můžete otestovat v rozřazovacím testu. Zkuste třeba tento Testy z angličtiny online a zdarma.

ZJISTĚTE SVOJI JAZYKOVOU ÚROVEŇ

Předchozí článek8 zásad, jak se správně učit jazyk online
Další článekCo znamená být začátečníkem
Vendula Nedělová
Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.