Rozkazovacím způsobem (l’impératif) vyjadřujeme příkazy, rady nebo přání. Tvoří se pouze ve třech osobách, tedy 2. osobě čísla jednotného a 1. a 2. osobě čísla množného. Na rozdíl od sloves v oznamovacím způsobu se nepojí se zájmenem (vyjma zvratných sloves), to, o jakou osobu se jedná, tak musíme rozeznat pomocí koncovek sloves. Francouzština rozlišuje kladný a záporný rozkaz, který může být v přítomném nebo minulém čase.

**V článku si všimněte i toho, jak se ve francouzštině píše vykřičník – mezi ním a slovem jemu předcházejícím se vždy dělá mezera.**

1Rozkazovací způsob přítomný

Tři slovesa mají v rozkazovacím způsobu nepravidelný tvar, konkrétně avoir (mít), être (být) a savoir (umět).

avoir

Rozkazovací způsob:Překlad:
aie !měj!
ayons !mějme!
ayez !mějte!

Ayez très bon vacances !Mějte co nejlepší prázdniny!

être

Rozkazovací způsob:Překlad:
sois ! buď!
soyons !buďme!
soyez !buďte!

Sois toujours véridique ! Buď vždy pravdomluvný!

savoir

Rozkazovací způsob:Překlad:
sache !uměj!
sachons !umějme!
sachez !umějte!

Sachons parler avec tout le monde ! Umějme mluvit s každým!

  • Slovesa I. třídy

Tvary rozkazovacího způsobu přítomného se v množném čísle shodují s přítomným časem se podobají oznamovacímu tvaru, ale liší se v jednotném čísle. U sloves v rozkazovacím tvaru nepoužíváme koncovku es, ale pouze e.

Příklad:
travailler (pracovat)
travaille !pracuj!
travaillons !pracujme!
travaillez !pracujte!
Travaillez chaque jour !Pracujte každý den !

Toto pravidlo platí i pro sloveso aller (jít), které má ve 2. osobě čísla jednotného tvar vas. I zde poslední písmenko již nepoužíváme.

aller (jít)
va ! jdi!
allons !jděme!
allez !jděte!
Va comme le premier !Jdi jako první!

  • Slovesa II. a III. třídy

U těchto sloves se již tvary rozkazovacího způsobu shodují se způsobem oznamovacím.
finir (skončit)
finis !skonči!
finissons !skončeme!
finissez !skončete !
Finis avec ce travail !Skonči s touto prací!

ouvrir (otevřít)
ouvre !otevři!
ouvrons ! otevřeme!
ouvrez ! otevřete!
Ouvrez cette porte ! Otevřete tyto dveře!

vouloir (chtít) – Toto sloveso má pouze jeden tvar v rozkazovacím způsobu, a to veuillez. Používáme ho v dopisech ve spojení veuillez agréer, když žádáme o svolení.
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, de me présenter. = Dovolte mi, pane / paní, abych se představil.

2Rozkazovací způsob minulý

Zatímco s přítomným rozkazovacím způsobem se můžeme setkat poměrně často, minulý tak častý není. Označuje se jím činnost, která měla být v minulosti ukončena, do češtiny tedy rozkazovací způsob minulý překládáme přibližně tak, že „něco mělo být hotovo“.

Tvoření rozkazovacího způsobu minulého:

Rozkazovací tvar slovesa být nebo mít + příčestí minulé. Při tvorbě musíme dávat pozor na to, s jakým pomocným slovesem se významové sloveso váže.

allerjít
sois allé(e) !měl jsi jít !
soyons allé(e)s ! měli (měly) jsme jít !
soyez allé(e)s ! měli (měly) jste jít!

prendrevzít
aie pris ! měl jsi vzít !
ayons pris ! měli / měly jste vzít !
ayez pris ! měli / měly jste vzít !

Příklady vět:
Soyez allés avant nous ! Měli jste jít před námi !
Soyez allées avant la fin du film ! Měly jste jít před koncem filmu !
Ayons pris tous les choses avec vous ! Měli / měly jsme si vzít všechny věci s sebou !

3Zvratná slovesa a rozkazovací způsob

Již v úvodu článku bylo poznamenáno, že zvratná slovesa tvoří při tvoření rozkazovacího způsobu výjimku – s pomlčkou se za slovesa umisťují zájmena toi, nous, vous. Pro tvoření slovesných tvarů platí stejná pravidla jako u sloves nezvratných. Minulý rozkazovací způsob slovesa zvratná netvoří.

se réveiller vzbudit se
réveille-toi ! vzbuď se!
réveillons-nous ! vzbuďme se!
réveillez-vous !vzbuďte se!

Příklad věty:
Réveille-toi à 7 heures du matin ! Vzbuď se v sedm hodin ráno !

Podělte se s námi o Vaše zkušenosti s francouzskou gramatikou v naší diskuzi.

Předchozí článekČíslovky
Další článekBlízká budoucnost
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.