Zvratná slovesa (les verbes pronominaux) se skládají z významového slovesa a ze zvratného zájmena. S každou osobou se váže jiné zvratné zájmeno, je tedy důležité nezapomínat nejen na tvary významových sloves, které se skloňují podle toho, do jaké třídy patří, ale také právě na správný tvar zvratných zájmen.

Většina sloves, která jsou zvratná v češtině (zvratné zájmeno se), jsou zvratná i ve francouzštině, existují ale i výjimky (např. učit se neboli apprendre není ve francouzštině zvratné, naopak se reposer – odpočívat ve francouzštině zvratné je). Některá slovesa mohou být zvratná i nezvratná, v takových případech záleží na kontextu, ve kterém se vyskytují. Pokud jsou zvratná slovesa v záporném tvaru nebo v časech s pomocnými slovesy, je nutné dávat pozor na pořadí částí slovesného tvaru.

1Zvratná zájmena

Infinitiv a každá osoba mají své zvratné zájmeno:

osobazvratné zájmeno: se
jeme
tute
il / elle / on jettese
nousnous
vousvous
ils / ellesse

Pokud slovesa začínají na h nebo na samohlásku, e u se, me, te nahrazujeme apostrofem (s’habiller – obléci se).

2Slovesné tvary v přítomném čase

Již v úvodu bylo zmíněno, že kromě měnění tvaru zájmena také časujeme významové sloveso podle jeho třídy.

  • SLOVESA I. TŘÍDY

se concentrer (soustředit se)
je me concentrejá se soustředím
tu te concentresty se soustředíš
il / elle / on se concentre on / ona / se soustředí
nous nous concentrons my se soustředíme
vous vous concentrezvy se soustředíte
ils / elles se concentrent oni / ony se soustředí
Např.: Je me concentre sur la production écrite en français. – Soustředím se na písemný projev ve francouzštině.

  • SLOVESA II. TŘÍDY

se sentir (cítit se)
je me sensjá se cítím
tu te sensty se cítíš
il / elle / on se senton / ona se cítí
nous nous sentonsmy se cítíme
vous vous sentezvy se cítíte
ils / elles se sententoni / ony se cítí
Např. Nous nous sentons très bien quand nous sommes avec vous. – Cítíme se dobře, když jsme u vás.

  • SLOVESA III. TŘÍDY

se mettre (dát se – do něčeho)
je me mets já se dávám
tu te mets ty se dáváš
il / elle / on se meton / ona / se dává
nous nous mettons my se dáváme
vous vous mettez vy se dáváte
ils / elles se mettentoni / ony se dávají
Např.: Finalement, il se met au travail. – Konečně se dává do práce.

Stejným způsobem se časují i zvratná slovesa např. v l’imperfait, budoucím čase prostém, le subjonctif nebo podmiňovacím způsobu, jelikož k jejich vytvoření nepotřebujeme pomocné sloveso. Např.: Ils se verrons avec ses parents. – Oni se uvidí s jeho rodiči. (budoucí čas prostý). Tu te leveras tard. – Vstával bys pozdě. (podmiňovací způsob).

3Slovesné tvary v minulém čase

Zvratná slovesa se v minulém čase pojí se slovesem être, které je mezi zvratným zájmenem a významovým slovesem vzhledem ke slovesu être musíme u koncovky významového slovesa rozlišit, zda je podmět mužského nebo ženského rodu a v jednotném nebo množném čísle.

se préparer připravovat se
je me suis préparé(e) já se připravoval(a)
tu t’es préparé(e) ty ses připravoval(a)
il s’est préparéon se připravoval
elle s’est préparée ona se připravovalo
on s’est préparé se připravovalo
nous nous sommes préparé(e)s my se připravovali (y)
vous vous êtes préparé(e)s vy jste se připravovali (y)
ils s’est préparés oni se připravovali
elles s’est préparées ony se připravovaly

Např.: Elle s’est préparée pour DELF soigneusement. – Pečlivě se připravila na DELF.

4Slovesné tvary v blízké budoucnosti

Vyčasovaný tvar pomocného slovesa aller je mezi zvratným zájmenem a významovým slovesem, které je v infinitivu.

se réposerodpočívat
je vais me réposerjá budu odpočívat
tu vas te réposer ty budeš odpočívat
il / elle / on va se réposer on / ona / se bude odpočívat
nous allons nous réposer my budeme odpočívat
vous allez vous réposer vy budete odpočívat
ils / elles vont se réposer oni / ony budou odpočívat

Např.: Moi et mon mari partons pour vacances le 7 juillet, je vais me réposer. – Já a můj manžel odjíždíme 7. července na dovolenou, budu odpočívat.

5Záporné tvary zvratných sloves

Záporná částice ne je vždy před zvratným zájmenem a záporná částice pas před významovým slovesem.

  • přítomný čas:

Je ne me concentre toute la journée.
Nesoustředím se celý den.

  • budoucí čas prostý:

Tu ne te verras avec ton professeur pour deux mois, donc dis lui au revoir.
Neuvidíš se se svým profesorem dva měsíce, tak mu řekni na shledanou.

  • podmiňovací způsob:

Vous ne vous laverais pas plus tôt que nous.
Nevzbudili byste se dříve než my.

  • minulý čas:

Je ne me suis pas préparée pour le test et maintenant je n’aime pas la mauvaise note.
Nepřipravovala jsem se na test a teď se mi nelíbí špatná známka.

  • blízká budoucnost:

Elles ne se vont réposer car elles doivent faire le ménage.
Nechystají se odpočívat, jelikož musí uklízet.

6Zvratné nebo nezvratné sloveso

Některá slovesa jsou v některých případech zvratná a v některých ne. Poznáme to podle kontextu věty, v těchto případech si můžeme pomoci i češtinou.

Je vois trois chats sur cette image Na tomto obrázku vidím tři kočky. (zvratné sloveso)
Je me vois dans un miroir. Vidím se v zrcadle. (nezvratné sloveso)
Je me lave chaque matin et chaque soir. Myji se každé ráno a každý večer. (zvratné sloveso)Je lave mon vélo deux fois par moi. Myji své kolo dvakrát za měsíc. (nezvratné sloveso)
Ce prisonnier a tué huit hommes ! Tento vězeň zabil osm mužů! (nezvratné sloveso)Elle s’est tuée il y a onze ans. Zabila se před jedenácti lety. (zvratné sloveso)

Jaké máte zkušenosti s výukou zvratných sloves ve francouzštině Vy? Napište nám do diskuze.

Předchozí článekSlovesné třídy
Další článekČlen v němčině
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.