Součástí ovládání obchodního jazyka je znát fráze pro nákup a prodej zboží či služeb. Ať už se jedná o zasílání e-mailu ohledně vystavení faktury či o telefonickou komunikaci o obchodní výměně, seriózní dojem zanecháte korektním vyjadřováním. I pro tyto případy jsme pro vás vybrali užitečné fráze.

1Před uzavřením obchodu…

Fráze:Překlad:
Le enviaré un catálogo para que conozca más sobre nuestros productos y precios.Pošlu Vám prospekt, který Vás seznámí s našimi výrobky a jejich cenami.
El período de entrega es de 4 días después de recibir el pedido.Dodací lhůta našich výrobků je 4 dny po obdržení potvrzení o platbě.
Tenemos una interesante oferta para su compañía.Máme zajímavou nabídku pro Vaši společnost.
Los precios están calculados para 100 unidades.Ceny jsou kalkulovány na množství 100 ks.
Le concederemos el 3% de descuento por un pedido de 500 piezas.Při odběru 500 kusů získáte slevu 3%.

El transporte será cargado a parte.
Doprava bude účtována zvlášť.
Los gastos de transporte ya están incluidos en el precio. V ceně jsou již zahrnuty dopravní náklady.
Nosotros somos importadores especialmente de esta gama de productos.Jsme dovozci především tohoto zboží.
Por favor, envíenos una copia del albarán. Pošlete nám, prosím, kopii dodacího listu.
Su compañía pertenece a uno de nuestros mejores clientes.Vaše firma patří mezi naše nejlepší zákazníky.
Encontrará adjunta la lista de precios actualizada.V příloze posílám aktuální ceník.
Ustedes no cumplieron con los términos del contrato.Nedodrželi jste podmínky smlouvy.

2Zboží objednáno? Zašlete zákazníkovi fakturu…

Fráze:Překlad:
Nos servimos a recordarle que la factura número 4598 está atrasada.Uctivě připomínáme, že Vaše faktura č. 4598 je po lhůtě splatnosti.
El monto total a pagare es...Celková splatná částka činí...
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros. Naše společnost fakturuje pouze v eurech.
Encontrará adjunta la factura número...V příloze najdete fakturu číslo...
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su recibo de pago.Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme potvrzení o zaplacení.

Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de este e-mail.
Pokud jste již poslal/a platbu, prosím, ignorujte tento e-mail.

3Na závěr si ještě projděte slovní zásobu, se kterou se při prodeji svých výrobků či služeb můžete setkat…

Fráze:Překlad:
el mercadotrh
la demandapoptávka
competitivo/akonkurenceschopný/á
el competidorkonkurent
el impuesto de consumospotřební daň
contribución sobre ingresosdaň z příjmu
impuesto sobre el valor añadido (IVA)daň z přidané hodnoty (DPH)
deseabležádoucí
términos comercialesobchodní podmínky
ampliar la ofertarozšířit nabídku
originalpůvodní, originální
el clientezákazník
la cámara de comercioobchodní komora
el descuento por volumenmnožstevní sleva
el contrato de comprasmluvní smlouva
el jefe de ventasmanažer prodeje
el pedidoobjednávka
el negociante/comercianteobchodník
establecer el precio finalstanovit konečnou cenu
vender por completo/agotar mercancíasvyprodat zboží
el director está ausente por negociosředitel je na služební cestě
las condiciones comerciales internacionales mezinárodní obchodní podmínky
el mercado interior/nacionaldomácí trh
el mercado exteriorzahraniční trh
el mercado internacionalmezinárodní trh
el arancel aduanerocelní tarif
el cálculo del preciokalkulace

Napište nám pod náš článek, jaké máte zkušenosti s obchodní španělštinou.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.