Jak jsme již zmínili, ve španělštině se setkáme se třemi způsoby vyjádření slovesa „být“. Prvním a základním vyjádřením bylo sloveso SER, které se používá např. u trvalých vlastností či povaze věcí a osob. Nyní se podíváme na druhý způsob vyjádření slovesa „být“, kterým je sloveso ESTAR. V češtině znamená „být“ či „nacházet se“. Situace, ve kterých se tyto dva španělské výrazy používají, je potřeba striktně odlišovat. Špatně zvolený výraz by totiž mohl zcela změnit význam věty.

1Sloveso ESTAR se používá v těchto situacích

  • hovoříme-li o dočasných, aktuálních a přechodných stavech
  • chceme-li vyjádřit místo, kde se něco či někdo nachází
Česky:Španělský překlad:
já jsemyo ESTOY
ty jsitú ESTÁS
on, ona je/Vy jsteél, ella, usted ESTÁ
my jsmenosotros/as ESTAMOS
vy jstevosotros/as ESTÁIS
oni, ony jsou/ Vy jsteellos, ellas, ustedes ESTÁN

Další příklady použití:

Estoy en casa. Jsem doma.
Está cansada. Je unavená.
¿Está libre esta silla? Je tato židle volná?
Mi hermano está en el hospital. Můj bratr je v nemocnici.
¿Dónde está tu perro? Kde je tvůj pes?
Pedro está muy tranquilo hoy. Pedro je dnes velmi klidný/tichý.

2Pozor na význam věty

Nyní se podívejme, jak záměna slovesa ESTAR za sloveso ES změní význam celé věty.

¿Cómo está? Jak se má?
¿Cómo es? Jaká/ý je? (povahově)

Julia está muy guapa. Julii to dnes moc sluší.
Julia es guapa. Julie je hezká.

Qué tranquilo estás. Jsi dnes nějaký klidný.
Qué tranquilo es. Jsi velmi klidná osoba.

¿Tu amiga es morena? Je tvoje kamarádka snědá/tmavovlasá?
Tu amiga está morena. Tvoje kamarádka je opálená.

Mi amdre es rubia. Moje matka je blondýna.
Este verano estoy muy rubia. Toto léto jsem velmi světlá (neopálená).

Mi vecino nuevo es muy alegre. Můj nový soused je velice veselé povahy.
Mi vecino está muy alegre hoy. Dnes je můj nový soused velmi veselý.

Juan todavía es libre. Juan je zatím svobodný/volný.
Esta sillá está libre. Tato židle je volná.

V některých případech je třeba obzvlášť dávat pozor, jaké sloveso použijeme. Předejdeme tak případnému trapasu …

Su novio es rico. Její přítel je bohatý.
La comida está rica. To jídlo je chutné.

Los estudiantes ya están listos. Studenti jsou již připraveni/hotoví.
Los estudiantes son listos. Studenti jsou chytří.

Estás aburrido. Jsi znuděný.
Eres aburrido. Jsi nudný.

Carmen está mal. Carmen není dobře.
Carmen es mala. Carmen je zlá.

Napište nám pod náš článek, jaké máte zkušenosti se slovesem „být“.

Předchozí článekMinulý čas jednoduchý – pravidelná slovesa
Další článekOsobní zájmena
Profilový obrázek
Lektorka španělského jazyka. Věnuje se tvorbě kurzů a psaní článků. Španělštinou se zabývá již od střední školy. Její znalost jazyka nejvíce obohatily zahraniční studijní a pracovní zkušenosti ve Španělsku a Latinské Americe. Španělština se postupně stala jejím denním chlebem a koníčkem.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.