Vyjádřením slovesa „být“ ve španělštině jsme se zabývali již dvakrát. Byli jsme seznámeni se španělským slovesem SER a ESTAR. Nyní si představíme poslední, třetí, způsob vyjádření slovesa „být“. Jak jsme již zmínili, rozlišování těchto tří tvarů španělského „být“ je velmi důležité a to především kvůli zachování správného významu věty.

Tvar slovesa HAY je pro všechny osoby neměnný.

  • ¿Hay un médico por aquí? Je tu nějaký doktor?
  • Hay diez médicos en este hospital. V této nemocnici je deset doktorů.

HAY odpovídá těmto českým slovesným tvarům 3. osoby: je/jsou, nachází se/nacházejí se, vyskytuje se/vyskytují se, existuje/existují.

1Použití slovesa HAY

  • Vyjádření existence.

Někde se něco/někdo nachází. Neznáme to/jej však přesně. Většinou nemáme tušení o přesném počtu či názvu/jménu. Nejedná se o vyjádření přesného místa, kde se konkrétně někdo/něco známého nachází. Rozdíly si ukažme na příkladech:

En mi universidad hay checos. Na mojí univerzitě jsou nějací češi.(Slyšeli jsme, že u nás studují i nějací Češi.)
Los estudiantes checos están en el aula 45. Čeští studenti jsou právě v aule 45.(České studenty známe a víme, kde právě jsou.)

¿Hay algún médico? Je tady nějaký doktor?(Ptáme se, zda-li je v okolí vůbec nějaký doktor.)
¿Dónde está el médico? Kde je ten doktor? (Ptáme se, kde je konkrétní doktor,kterého známe.)

  • Výraz „hay“ používáme i při vyjadřování konkrétního počtu existujících jevů/osob/předmětů.

¿Cuántas farmacias hay en Valencia? Kolik lékáren je ve Valencii?
En Valencia hay 20 farmacias. Ve Valencii je 20 lékáren.

¿Cuántas manzanas hay en el sótano? Kolik je jablek ve sklepě?
Hay dos cajas de manzanas. Jsou tam dvě bedýnky jablek.

  • V případě, že se jedná o umístění.

En mi casa hay cinco dormitorios. V mém domě je 5 ložnicí.
En Praga hay muchos monumentos históricos. V Praze je spousta historických památek.

2ESTAR vs. HAY

Co se týče umístění, sloveso ESTAR používáme, pokud je podmět známý, tedy stojí s určitým členem, zájmenem ukazovacím či zájmenem přivlastňovacím. Dále se ESTAR používá pokud je podmětem vlastní jméno.

Sloveso HAY používáme, pokud podmět neznáme, dosud jsme o něm nehovořili, a proto nese člen neurčitý, číslovku určitou i neurčitou či zájmeno neurčité. Setkáme se s ním také u množného čísla bez členu. Opět si ukážeme příklady.

¿Dónde está el banco BBVA? Kde je tady banka BBVA?
¿Hay un banco por aquí? Je tady nějaká banka?

El banco BBVA está en la calle Torres. Banka BBVA je v ulici Torres.
Sí, hay dos bancos en esta calle. Ano, v této ulici jsou dvě banky.

¿Dónde está la playa Akumal? Kde se nachází pláž Akumal?
En México hay muchas playa bonitas. V Mexiku je spousta krásných pláží.

3Se slovíčkem „hay“ se pojí i několik ustálených frází

No hay nada nuevo. Není nic nového.
¿Qué hay de nuevo? Co je nového?
¿Qué hay? Jak je?/Co se děje?
¿Qué hay de tu vida? Jak jde život?

Používáte správně sloveso „HAY“ nebo Vám dělá problémy? Napište nám do diskuze svoje zkušenosti.

Předchozí článekOsobní zájmena
Další článekVyjádření pádů ve španělštině
Profilový obrázek
Lektorka španělského jazyka. Věnuje se tvorbě kurzů a psaní článků. Španělštinou se zabývá již od střední školy. Její znalost jazyka nejvíce obohatily zahraniční studijní a pracovní zkušenosti ve Španělsku a Latinské Americe. Španělština se postupně stala jejím denním chlebem a koníčkem.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.