promote – podporovat/prosazovat
introduce – představit/přijít (s něčím)
vulnerable – zranitelný
launch – spustit (něco)
campaign – kampaň
empty – prázdný

  1. What do you think about this whole thing?
  2. Do you think it could catch on in your country?

People in UK asking if Labour party Jeremy Corbyn has not gotten too far with his latest idea of trains only for women. Critics say that it only promotes segregation and the picture of women safe from male predators leads to mentality that women are victims.

But it is not a new idea. UK had these „only ladies“ trains in history. They were introduced in 1874 and where scrapped in 1977 due to lack of interest and also in time when Margaret Thatcher was the prime minister and words like women´s equality was a big thing. There is no doubt about increasing number of reports of sexual harassment which leads to Corbyns idea to turn back the clock and protect vulnerable women and young girls.

And it is not only in UK, there are many examples in the world that this idea is shared in other countries. But with different results.

A nice example is Japan. Eight private train operators launched „pink“ carriages. It is interesting, that men also liked the idea, because of fear to be accused of sexual harassment. That is not the case anymore in Japan.

The right opposite example is Brazil and Mexico, where in 2000 started a campaign where every train have few cars for women only. But men there did not care too much and used these cars as well.

In Jakarta in Indonesia, they tried similar thing, but even in rush hours these cars were empty, while those for mixed where full. So they scrapped the idea after seven months.

Although in Egypt they had some success, there were some complaints about men flouting the rules and other cars filled too much. On top of that some Egyptians took their chances and hop onto these cars and sold hair accessories and other stuff to women.

But for inspiration we should look to India. The country where women are sexually attacked every day, they had great success in big cities. Male inspectors guide away men and fine them if they do not move on.

Vagóny jen pro ženy

Lidé v UK se ptají, pokud Labouristický Jeremy Corbyn nezašel příliš daleko s jeho posledním nápadem na vlaky jen pro ženy. Kritikové říkají, že to jen podporuje segregaci a obrázek žen, bezpečných před mužskými predátory vede k názoru, že ženy jsou jen oběti.

Ale není to nová myšlenka.  UK už v historii tyto vlaky „jen pro ženy“ měla. Byly představeny v roce 1874 a zrušeny v roce 1977 z důvodu nedostatku zájmu a také v době, kdy byla premiérkou Margaret Thatcherová a slova jako ženská rovnoprávnost byly velká věc.

Není pochyb o vzrůstajících počtech hlášení o sexuálním harašení, které vedou Corbyna k návratu času a chránění žen a mladých dívek.

A není to jen v UK, ve světě je mnoho příkladů, že tato myšlenka je sdílena i v dalších zemích. Ale s rozdílnými výsledky.

Hezký příklad je Japonsko. Osm soukromých vlakových provozovatelů spustilo „růžové“ vagóny. Je zajímavé, že i mužům se tento nápad líbí, ze strachu aby nebyli obviněni ze sexuálního harašení. Což už není případ v Japonsku.

Přesně opačný přiklad je Brazílie a Mexiko, kde v roce 2000 začali kampaň, kde každý vlak musí mít několik vagónů jenom pro ženy. Ale muži zde se o to moc nestarali a také využívali tyto vagóny.

V Jakartě v Indonésii, zkusili podobnou věc, ale i ve špičce byly tyto vagóny prázdné, zatímco vagóny pro všechny byly plné. Takže tento nápad zavrhli po sedmi měsících.

Ačkoliv měli v Egyptě částečný úspěch, byly zde některé stížnosti na muže, že ignorují pravidla a další vagóny jsou příliš plné. A navíc někteří Egypťané využili situace a lezli do těchto vagónů a prodávali vlasové přípravky a další zboží ženám.

Ale pro inspiraci bychom se měli podívat do Indie. Země kde se na ženy sexuálně útočí každý den, měli velký úspěch ve velkých městech. Mužští inspektoři směřují ostatní muže pryč a dokonce je pokutují, pokud tak neučiní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.