Jak už samotný název napovídá, ukazovací zájmena  “ukazují” nebo nás upozorňují na něco, o čem je, byla a nebo ještě bude v textu řeč. Společně si ukážeme, jak  ukazovací zájmena skloňovat, jak je správně použít a zopakujeme si jejich význam.

1. Skloňování ukazovacích zájmen v němčině

Ukazovací zájmena tak trochu “kradou” místo určitému členu. Jsou o něco důraznější a přesněji ukazují na osobu, věc, zvíře či vlastnost. S tím také souvisí i jejich skloňování, ukazovací zájmena se totiž (až na pár výjimek) skloňují právě jako člen určitý.

2. Zájmena der, die, das, die (ten, ta, to, ti)

Když se podíváme do tabulky, vidíme, že ukazovací zájmena se skloňují téměř stejně jako určitý člen der, die, das, die. Výjimku tvoří 2. pád jednotného a množného čísla a 3. pád množného čísla.

 • Den kenne ich nicht. – Toho neznám.
 • Hilf denen, die es brauchen! – Pomoz těm, kteří to potřebují!
 Jednotné číslo  Množné číslo
1. p.derdiedasdie
2. p.dessenderendessenderen/derer
3. p.demderdemdenen
4. p.dendiedasdie

3. Zájmena dieser, jener, solcher,..

 • dieser, diese, dieses, diese (tento, tato, toto, tito)
 • jener, jene, jenes, jene (onen, ona, ono, oni)
 • solcher, solche, solches, solche (takový, taková, takové, takoví)

I tato ukazovací zájmena skloňujeme jako člen určitý.

 Jednotné číslo  Množné číslo
1. p.dieserdiesediesesdiese
2. p.diesesdieserdiesesdieser
3. p.diesemdieserdiesemdiesen
4. p.diesendiesediesesdiese

!Stejně jako zájmeno dieser skloňujeme i zájmena jener a solcher.

 • Ich habe diesen Film noch nicht gesehen. – Tento film jsem ještě neviděla.
 • Mit diesem Bild bin ich nicht zufrieden. – S tímto obrazem nejsem spokojený.
 • Wir haben solchen Tisch wie sie. – My máme takový stůl jako oni.

Tvar SOLCH (takový, taková, takové, takoví)

 • Ukazovací zájmeno solcher, solche, solches můžeme použít také ve tvaru solch.
 • Solch může stát před neurčitým členem, ale dá se nahradit slovem so:
  Solch eine Katze mögen wir. (So eine Katze mögen wir.) – Takovou kočku máme rádi.
 • Solch může stát po členu neurčitém jako přívlastek. Skloňujeme ho jako přídavné jméno:
  für eine solche Katze – pro takovou kočku
  mit einem solchen Freund – s takovým kamarádem

4. Zájmena derjenige, derselbe,…

 • derjenige, diejenige, dasjenige, diejenigen (ten, ta, to, ti)
 • derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben (tentýž, tatáž, totéž, titíž)

Tato zájmena sice píšeme dohromady, ale každou jejich část skloňujeme zvlášť. To znamená jako určitý člen a přídavné jméno.
Skloňování si můžete zopakovat v článku Skloňování přídavných jmen v němčině.

 Jednotné číslo  Množné číslo
1. p.derselbedieselbedasselbedieselben
2. p.desselbenderselbendesselbenderselben
3. p.demselbenderselbendemselbendenselben
4. p.denselbendieselbedasselbedieselben

 • Das ist dasselbe Auto, das ich schon gefahren habe. – Je to totéž auto, které jsem už řídil.
 • Wir sehen denselben Tisch, den wir zu Hause haben.- Vidíme tentýž stůl, který máme doma.
 • Derjenige Student, der sich dafür interessiert, kommt erst morgen. – Ten student, který se o to zajímá, přijde až zítra.

5. Zájmena der gleiche, derselbe usw

 • der gleiche, die gleiche, das gleiche, die gleichen (stejný, stejná, stejné, stejní)
 • derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben (tentýž, tatáž, totéž, titíž)

der gleiche – označujeme osobu nebo věc stejného druhu (píšeme zvlášť!)

 • Sie hatte die gleiche Brille wie ich. – Ona měla stejné brýle jako já.

derselbe – označujeme totožné věci a osoby (píšeme dohromady!)

 • Sie hat schon seit fünf Jahren dieselbe Brille. – Ona má už pět let tytéž brýle.

6. Zájmeno selbst (sám)

Zájmeno selbst (selber v hovorové němčině) vyjadřuje české sám, bez cizí pomoci. Často ho můžeme přeložit i jako osobně.

 • Du musst selbst anrufen. – Musíš zavolat sám (osobně).

V češtině toto zájmeno běžně skloňujeme, v němčině je ale tento tvar nesklonný.

 • Ich entscheide mich selbst. – Rozhoduji se sám.
 • Du entscheidest dich selbst. – Rozhoduješ se sám.

Tvar allein (sám)

Tento tvar vyjadřuje osamocení, samotu.

 • Er wohnt dort allein. – Bydlí tam sám.

7. Cvičení na ukazovací zájmena

Tak jsme to společně zvládli. Ještě si zkuste krátké cvičení na ukazovací zájmena, ať se ujistíte, že jste vše pochopili. 

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.