Jestliže chcete v němčině vyjádřit minulý čas, jednou z možností je préteritum (Präteritum), a právě na něj se v tomto článku zaměříme. Préteritum je pro mnohé tvrdým oříškem. My vám však ukážeme, jak ho lehce rozlousknout.

Dozvíte se vše o tvoření préterita u pravidelných i nepravidelných sloves. Neopomeneme ani slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami. Posvítíme si také na modální slovesa či slovesa sein, haben a werden.

Díky přehledným tabulkám zvládnete vytvořit préteritum od každého slovesa. A navíc dostanete pár dobrých tipů.

1. Co je préteritum a kdy se používá

Začněme nejdříve vysvětlením, co je préteritum. Préteritum (německy das Präteritum) je jednoduchý minulý čas. V němčině je kromě perfekta další variantou, jak vyjádřit minulý čas. Původně se tento minulých čas používal pro vyjádření prostého minulého děje bez vztahu k současnosti v mluveném projevu. Např. pokud jste vyprávěli zážitky z  prázdnin nebo dovolené.

 • In meinen Ferien verbrachte ich 3 Wochen in Italien. Ich lernte neue Freunde kennen. (O prázdninách jsem strávil 3 týdny v Itálii. Seznámil jsem se s novými přáteli.)

V současnosti se však v mluveném projevu více používá perfektum, které se často také označuje jako “čas dialogu”.

 • Was hast du gesagt? Ich habe dich nicht gut gehört. (Co jsi říkal? Neslyšel jsem tě dobře.)

Naproti tomu préteritum použijeme spíše v případě souvislého písemného textu v minulosti (setkáte se s ním tedy hlavně při četbě).

Jak jste se již dozvěděli, préteritum je jednoduchý minulý čas v němčině. Znamená to, že se tvoří jedním slovesným tvarem. Podle toho, zda je sloveso pravidelné nebo nepravidelné, rozlišujeme i způsob tvoření préterita.

2. Tvoření préterita u pravidelných sloves v němčině

Jestliže chcete tvořit préteritum u pravidelných sloves, udělejte následující tři jednoduché kroky.

1. Vycházejte z infinitivu slovesa. To znamená, že sloveso končí na -en. V tomto tvaru ho vyhledáte v překladači nebo ve slovníku.

 • sagen – říci, říkat

2. Odejměte infinitivní koncovku -en. Vznikne slovesný kmen, se kterým budete dále pracovat.

 • sagen → sag

3. Ke slovesnému kmeni přidávejte následující koncovky. Těmito koncovkami utvoříte minulý čas v němčině. Každá z koncovek patří k určité osobě a tvoří s ní nerozlučnou dvojici. Ukážeme vám to v následující tabulce.

Jednotné číslo Množné číslo 
ich sagte
(řekl jsem)
wir sagten
(řekli jsme)
du sagtest
(řekl jsi)
ihr sagtet
(řekli jste)
er, sie, es sagte
(řekl, řekla, řeklo)
sie, Sie sagten
(řekli, řekl/a jste - vykání)

Všimněte si, že tvar v 1. os. č. j. a 3. os. č. j. je stejný a končí vždy koncovkou -te. Také tvar v 1. os. č. mn. a 3. os. č. mn. je stejný a končí koncovkou -ten.

Moje rada zní: Naučte se tyto koncovky vždy ve spojitosti s danou osobou. Stejným postupem pak vytvoříte minulý čas u všech pravidelných sloves.

Pozor na slovesa s kmenem -t, -d a některá s kmenem -m, -n.

 • arbeiten (pracovat)
 • reden (mluvit)
 • atmen (dýchat)
 • rechnen (počítat)

Tato slovesa mají před danou koncovkou ještě -e. Je to z důvodu snadnější výslovnosti. V praxi to tedy bude vypadat takto:

Jednotné číslo Množné číslo 
ich arbeitete
(pracoval jsem)
wir arbeiteten
(pracovali jsme)
du arbeitetest
(pracoval jsi)
ihr arbeitetet
(pracovali jste)
er, sie, es arbeitete
(pracoval, pracovala, pracovalo)
sie, Sie arbeiteten
(pracovali, pracoval/a jste - vykání)

3. Tvoření préterita u nepravidelných sloves v němčině

Nepravidelná slovesa v préteritu tvoří mnohem početnější skupinu než v přítomném čase. Jak na ně?

Nepravidelná slovesa tvoří préteritum pomocí vlastních tvarů. V těchto tvarech se mění kmenová samohláska. Tvary nepravidelných sloves v préteritu vyhledáte ve slovníku nebo jsou uvedeny v překladači. Postupně bude třeba se je naučit.

Jako výchozí tvar se uvádí 3. os. č. j. Ostatní osoby vytvoříte přidáním koncovky pro přítomný čas. Nezapomeňte, že tvar 1. os. č. j. a 3. os. č. j. je vždy stejný a bez další koncovky. Více uvidíte na příkladu: gehen (jít, chodit)

Jednotné číslo Množné číslo 
ich ging
(šel jsem)
wir gingen
(šli jsme)
du gingst
(šel jsi)
ihr gingt
(šli jste)
er,sie,es ging
(šel, šla, šlo)
sie, Sie gingen
(šli, šel/ šla jste – vykání)

Pokud se chcete o nepravidelných slovesech v préteritu dozvědět víc, podívejte se na celý gramatický článek Nepravidelná slovesa. Najdete v něm i základní tabulku tvarů nepravidelných sloves v préteritu.

4. Préteritum u sloves s neodlučitelnou a odlučitelnou předponou

Teď se podíváme na préteritum u sloves s neodlučitelnou předponou v německém jazyce. Je to velmi jednoduché. Při tvorbě préterita se předpona u těchto sloves nikdy neodlučuje.

V případě, že se jedná o pravidelné sloveso, připojíte vhodnou koncovku k dané osobě.

 • besuchen (navštěvovat)
 • er besuchte (on navštěvoval)

Pokud jde o sloveso nepravidelné, pracujete s tvarem v préteritu, ke kterému kromě 1. os. č. j.  a 3. os. č. j. připojujete  koncovky.

 • erfahren (dozvědět se)
 • er erfuhr (dozvěděl se)
 • wir erfuhren (dozvěděli jsme se)

Naopak u sloves s odlučitelnou předponou se předpona při tvorbě préterita vždy odloučí a stojí až za slovesem.

Opět platí, že v případě pravidelného slovesa připojíte vhodnou koncovku k dané osobě.

 • ein kaufen (nakupovat)
 • er kaufte ein (nakupoval)

I v případě nepravidelného slovesa pracujete s tvarem v préteritu, ke kterému kromě 1. os. č. j.  a 3. os. č. j. připojujete koncovky.

 • an kommen (přijet)
 • er kam an (přijel)
 • wir kamen an (přijeli jsme)

Jestliže je sloveso s odlučitelnou předponou součástí věty, stojí tato předpona vždy na konci.

 • Gestern kam er spät im Büro an. (Včera přijel pozdě do kanceláře.)

Více o neodlučitelných a odlučitelných předponách se dozvíte v gramatickém článku Perfektum.

5. Modální slovesa v préteritu

Němčina používá modální slovesa velmi často. Toto je jejich přehled:

 • dürfen – smět
 • können – moci, umět
 • mögen – mít rád
 • müssen – muset
 • sollen – mít za povinnost
 • wollen – chtít

Spolu s modálními slovesy je obvykle uváděno i sloveso wissen – vědět, které sice ve skutečnosti není modálním slovesem, ovšem časuje se velmi obdobným způsobem.

Modální slovesa tvoří v préteritu samostatné tvary, které vycházejí z infinitivu, ale nikdy nemají přehlásku. Tvary modálního slovesa mají stejný kmen, jak v jednotném tak i v množném čísle, a připínají koncovky dané osoby v préteritu. Jejich úplný přehled naleznete v následující tabulce.

infinitivichduer,sie,eswirihrsie, Sie
müssenmusstemusstestmusstemusstenmusstetmussten
könnenkonntekonntestkonntekonntenkonntetkonnten
dürfendurftedurftestdurftedurftendurftetdurften
mögenmochtemochtestmochtemochtenmochtetmochtet
sollensolltesolltestsolltesolltensolltetsollten
wollenwolltewolltestwolltewolltenwolltetwollten
wissenwusstewusstestwusstewusstenwusstetwussten

Pozor na sloveso mögen. Ve všech tvarech préterita se navíc -g- mění na  -ch-. Tato změna je ve všech osobách.

 • Ich mag Sachertorte mit Schlagsahne. (Mám rád Sacher se šlehačkou.)
 • Ich mochte Sachertorte mit Schlagsahne. (Měl jsem rád Sacher se šlehačkou.)
TIP: Jestliže chcete použít modální sloveso v minulosti, jednoznačně doporučujeme dát přednost préteritu před perfektem. Má to hned několik výhod. Tvar slovesa je jednodušší a kratší. Navíc se vyvarujete tzv. vazbě dvou infinitivů v perfektu a ušetříte si tím mnoho starostí.
Als Kind musste ich jeden Morgen um 6.30 aufstehen.
(Jako dítě jsem musel každé ráno vstávat v 6.30.)
préteritum
Als Kinde habe ich jeden Morgen um 6.30 aufstehen müssen.
(Jako dítě jsem musel každé ráno vstávat v 6.30.)
perfektum

6. Slovesa haben, sein a werden v préteritu

Stejně jako u modálních sloves i u sloves sein (být), haben (mít) a werden (stát se) se mnohem častěji pro vyjadřování minulosti používají tvary préterita. Důvodem je opět jejich kratší tvar. V následující tabulce naleznete srovnání préterita a perfekta a jistě nám dáte za pravdu.

Sloveso sein

 přítomný časpréteritumperfektum 
ichbin war bin gewesen byl jsem
dubist warst bist gewesen byl jsi
er, sie, esist war ist gewesen byl, byla, bylo
wirsind waren sind gewesen byli jsme
ihrseid wart seid gewesen byli jste
sie,Siesind waren sind gewesen byli jste, byl/a jste

Sloveso sein tvoří v préteritu samostatný tvar war, ke kterému ve 2. os. č. j. a ve všech osobách čísla množného přidáváte koncovky daných osob.

Er war gestern in Prag.
(Byl včera v Praze.)
préteritum
Er ist gestern in Prag gewesen.
(Byl včera v Praze.)
perfektum

Sloveso haben

 přítomný časpréteritumperfektum 
ichhabehattehabe gehabtměl jsem
duhasthattesthast gehabtměl jsi
er, sie, eshathattehat gehabtměl, měla, mělo
wirhabenhattenhaben gehabtměli jsme
ihrhabthattethabt gehabtměli jste
sie, Siehabenhattenhaben gehabtměli-y, měl-i/y jste

Sloveso haben tvoří v préteritu samotný tvar hatte, ke kterému ve 2. os. č. j. a ve všech osobách čísla množného přidáváte koncovky daných osob.

Er hatte nicht genug Zeit.
(Neměl dost času.)
préteritum
Er hat nicht genug Zeit gehabt.
(Neměl dost času.)
perfektum

Sloveso werden

 přítomný časpréteritumperfektum 
ichwerdewurdebin geworenstaj jsem se
duwirstwurdestbist gewordenstal ses
er, sie, eswirdwurdeist gewordenstal/a/o se
wirwerdenwurdensind gewordenstali jsme se
ihrwerdetwurdetseid gewordenstali jste se
sie, Siewerdenwurdensind gewordenstali se, stal/a jste se

Sloveso werden tvoří v préteritu samostaný tvar wurde, ke kterému ve 2.os. č.j. a ve všech osobách čísla množného přidáváte koncovky daných osob.

Die Situation wurde besser.
(Situace se zlepšovala.)
préteritum
Die Situation ist besser geworden.
(Situace se zlepšovala.)
perfektum

7. Procvičení na závěr

Na závěr tu pro vás máme krátké cvičení na préteritum, abyste si ověřili, zda všemu rozumíte. Cvičení si můžete vyzkoušet online a zdarma pomocí aplikace Onlinejazyky.cz Systém ihned ukáže vaše odpovědi a jejich správnost.

Nebo se na cvičení můžete kouknout tady v článku. Řešení najdete pod cvičením.

Doplňte vhodná slovesa v préteritu
kommen (přijít), fahren (jezdit), bekommen (dostat), finden (najít), trinken (pít), essen (jíst), heiraten (ženit se, vdávat se), tanzen (tančit), leben (žít), feiern (slavit), sein 2x (být), werden (stát se), haben (mít).

 1. Es ………. eine Königin und sie ………. eine schöne Tochter.
 2. Als die Prinzessin 18 Jahre alt ………., ………. sie einen Mann.
 3. Sie ………. bald.
 4. Viele Gäste ………. zur Hochzeit.
 5. Sie ………. und ………. viel.
 6. Alle ………. und ………. bis zum Morgen.
 7. Nächsten Tag ……….. sie nach Hause.
 8. Sie ………. bald viele Kinder und ………. glücklich für alle Zeiten.

Řešení:

 1. war, hatte
 2. war, fand
 3. heiratete
 4. kamen
 5. aßen, tranken
 6. feierten, tanzten
 7. fuhren
 8. wurde
 9. bekamen, lebten
Předchozí článekMinulý čas v němčině
Další článekPerfektum (Perfekt) – Minulý čas v němčině
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

1 Komentář

 1. Dobrý den, látka je přehledně a srozumitelně uspořádána, jen mi chybí více příkladů k procvičování. Kde je najdu,? Děkuji. Lezáková

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.