Jednou z variant, jak vyjádřit minulý čas v němčině, je perfektum. Vysvětlíme vám, co perfektum je a kdy se používá. Ukážeme si tvoření perfekta u pravidelných i nepravidelných sloves a neopomeneme ani slovesa pomocná. Posvítíme si na výjimky a nepravidelnosti. Díky přehledným tabulkám zvládnete vytvořit perfektum od každého slovesa. A nakonec vám dáme pár užitečných rad, které vám tvoření  perfekta určitě usnadní.

1. Co je perfektum a kdy se používá

U slova  perfektum se mnohým studentům ježí vlasy hrůzou. My vám však ukážeme, že se není čeho bát. Začněme pěkně od začátku vysvětlením, co je perfektum.

Perfektum (německy das Perfekt) je složený minulý čas, který se používá k vyjádření děje v minulosti, jenž má vztah k přítomnosti. Často se označuje jako “čas dialogu”. Vyjadřují se jím  informace v běžném rozhovoru a konstatují fakta. Může však vyjadřovat i uzavřenou minulost stejně jako préteritum.

Perfektum se vždy  skládá ze dvou částí – pomocného slovesa haben nebo sein ve tvaru určitém a příčestí minulého plnovýznamového slovesa (gesagt, abgefahren, gekommen).

 • Ich habe es dir gestern gesagt. (Včera jsem ti to řekl.)
 • Sie ist nach Deutschland abgefahren. (Odjela do Německa.)

Pomocné sloveso stojí ve větě většinou na druhé pozici (oznamovací věta, zjišťovací otázka).

 • Sie ist nach Deutschland abgefahren. (Odjela do Německa.)
 • Ich habe es gestern gekauft. (Koupil jsem to včera.)
 • Wann bist du gekommen? (Kdy jsi přišel?)

Pouze v případě, že tvoříme zjišťovací  otázku (takovou, na kterou odpovíme ano či ne), je pomocné sloveso ve větě na první pozici.

 • Hast du es schon gehört? (Už jsi to slyšel?)

Zapamatujte si, že plnovýznamové sloveso v příčestí minulém stojí v hlavní větě vždy na konci.

2. Pomocná slovesa v perfektu

Pomocná slovesa hrají při tvoření perfekta velmi důležitou roli. V perfektu se užívají dvě pomocná slovesa, a to  haben nebo sein vždy v určitém tvaru, což je tvar vyčasovaného slovesa.

Kdy použijete haben a kdy sein, vám jednoduše vysvětlíme.

Ve většině případů je v perfektu pravidelných i nepravidelných sloves  pomocné sloveso haben.

 • ich habe gesagt (já jsem říkal)
 • er hat gegessen (on jedl)
Pozor!!! Jsou dva případy, kdy použijete pomocné sloveso sein.

1. Sloveso vyjadřuje pohyb, ve smyslu překonávání vzdálenosti:

 • Ich bin gekommen. (Já jsem přišel/přijel.)
 • Er ist gegangen. (On šel.)
 • Wir sind gereist. (My jsme cestovali.)

2. Sloveso vyjadřuje změnu stavu:

 • Er ist geboren. (Narodil se.)
 • Es ist nicht gelungen. (Nepodařilo se to.)
 • Was ist passiert? (Co se stalo?)

Teď jedna užitečná rada. V souvětí se stejným podmětem, ve kterých se plnovýznamová slovesa pojí ke stejnému pomocnému slovesu, ho můžete použít pouze jednou. Pojďme si to ukázat na příkladu.

 • Ich habe angerufen und geschrieben. (Telefonovala jsem a psala.)
 • Er hat gegessen und Zeitung gelesen. (Jedl a četl noviny.)
 • Die Kinder sind gesprungen und geschwommen. (Děti skákaly a plavaly).

Jestliže si nejste jisti, jaké pomocné sloveso použít, podívejte se do slovníku. U každého slovesa bývá uvedeno i pomocné sloveso v perfektu. Jako pomůcku zde naleznete tabulku základních nepravidelných sloves včetně sloves pomocných.

Ještě jedna poznámka na závěr. Slovesa haben a sein fungují v perfektu také jako plnovýznamová slovesa. Mnohem častěji se však používají v  préteritu. Srovnání můžete vidět v tabulce níže.

Sloveso sein je v perfektu tvořeno pomocným slovesem sein a tvarem gewesen.
V préteritu tvoří tvar war a k němu se připínají koncovky dalších osob (přičemž 1. a 3. osoba j.č. je stejná a bez koncovky!).

perfektumpréteritum 
ich bin gewesenich warjá jsem byl
du bist gewesendu warst ty jsi byl
er ist gewesener war on byl
wir sind gewesenwir waren my jsme byli
ihr seid gewesenihr wart vy jste byli
sie sind gewesensie waren oni byli
Sie sind gewesenSie waren Vy jste byl/byla/ byli

Sloveso haben je v perfektu tvořeno pomocným slovesem haben a tvarem gehabt. V préteritu se tvoří pomocí koncovek -te, -test, -te, -ten, -tet, -ten. Stejně jako u všech ostatních sloves v préteritu i u haben platí, že 1. a 3. osoba j. č. je stejná a bez koncovky.

perfektumpréteritum 
ich habe gehabt ich hatte já jsem měl
du hast gehabt du hattest ty jsi měl
er hat gehabt er hatte on měl
wir haben gehabt wir hatten my jsme měli
ihr habt gehabt ihr hattet vy jste měli
sie haben gehabt sie hatten oni měli
Sie haben gehabt Sie hatten Vy jste měl/měla/měli

3. Tvoření perfekta u pravidelných sloves

Teď si posvítíme na tvoření perfekta u pravidelných sloves. K tomu doporučujeme provést 4 následující kroky:

 1. Vycházejte z infinitivu slovesa, tedy tvaru končícího na -en. Stojí vždy bez podmětu (osobního zájmena či podstatného jména). V tomto tvaru ho naleznete ve slovníku.
  • machen (dělat)
  • kaufen (kupovat)
 2. Infinitivní koncovku -en odejměte. Vznikne tzv. slovesný kmen, ke kterému připojíte předponu ge-. Předponou ge- se tvoří perfektum u většiny sloves. Existují však výjimky, kdy ge- nepoužijete. O nich se dozvíte více v bodě 4. Ukážeme vám to na příkladu.
  • machenge+mach → gemach
 3. Jako další krok připojíte ještě ke slovesnému kmeni koncovku -t. Tato koncovka se přidává u všech pravidelných sloves. Vytvoříte tím tzv. příčestí minulé. Vzniká tak následující nečasovaný tvar.
  • machenge+mach+tgemacht

  Pokud slovesný kmen končí na -t, -d, -m, -n,  přidáte koncovku -et.

  • arbeiten (pracovat) → gearbeitet
  • reden (mluvit) → geredet
  • atmen (dýchat) → geatmet
  • rechnen (počítat) → gerechnet
 4. Co se týče tvaru plnovýznamového slovesa, je to vše. Nyní ještě musíte vybrat vhodné pomocné sloveso. Při volbě postupujte dle bodu 2 (pomocná slovesa v perfektu). Nakonec spojíte tvar pomocného slovesa s příčestím minulým a máte hotovo.
  • ich habe gemacht → já jsem dělal
  • er ist gereist → on cestoval

4. Tvoření perfekta u nepravidelných sloves

Nepravidelná slovesa v perfektu tvoří daleko početnější skupinu než v přítomném čase. Jak je vytvoříte? Stejně jako u pravidelných sloves použijete určitý tvar pomocného slovesa haben nebo sein a příčestí minulé plnovýznamového slovesa.

Platí, že nepravidelná slovesa v perfektu začínají na ge-, pokud nemají odlučitelnou předponu (viz. bod odlučitelné předpony) a většinou končí na -en.  Pouze tzv. skupina smíšených sloves končí na -t. Kmen nepravidelného slovesa se může měnit nebo zůstat stejný jako v infinitivu.

 • sprechen → er hat gesprochen (on mluvil)
 • lassen → ich habe gelassen (já jsem nechal)
 • kennen → wir haben gekannt (znali jsme)

Více o nepravidelných slovesech v perfektu a jejich tvoření, včetně tabulky základních nepravidelných sloves, se dozvíte v gramatickém článku Nepravidelná slovesa.

5. Výjimky při tvoření perfekta, resp. příčestí minulého

Teď přijde důležité upozornění!! Při tvorbě příčestí minulého pomocí přípony ge- existují dvě výjimky, kdy toto pravidlo neplatí. Jde o následující skupiny:
a) Infinitiv slovesa končí na -ieren. Jedná se převážně o slovesa cizího původu, takže je dobře poznáte. Jsou vždy pravidelná.

informierener hat informiertinformoval
diskutierener hat diskutiert diskutoval
reservierener hat reserviert rezervoval

b) Sloveso začíná neodlučitelnou předponou. A které  předpony jsou  neodlučitelné? Jde o následující: be-, empf-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-. Pokud sloveso touto předponou začíná, nikdy nepřipíná v příčestí minulém předponu ge-.

besuchener hat besucht navštívil
empfehlener hat empfohlen doporučil
entdeckener hat entdeckt objevil
erfahrener hat erfahren dozvěděl se
gehörener hat gehört patřil
misstrauener hat misstraut nedůvěřoval
verkaufener hat verkauft prodal
zerbrechener hat zerbrochen rozbil

V ostatních případech ge- vždy použijete.

Platí to i v případě, že sloveso začíná předponou odlučitelnou. Jedná se o tyto předpony: ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu-, zusammen-, zurück-, her-, hin-, los-, weg-, weiter-. Jestliže tedy sloveso začíná odlučitelnou předponou, vkládáte ge- mezi tuto předponu a sloveso.

abfahrener ist abgefahren odjel
ankommener ist angekommen přijel
aufräumener hat aufgeräumt uklízel
auspackener hat ausgepackt rozbalil
beitragener hat beigetragen přispěl
einkaufener hat eingekauft nakoupil
mitteilener hat mitgeteilt sdělil
nachsehener hat nachgesehen podíval se
vorschlagener hat vorgeschlagen navrhl
zumachener hat zugemacht zavřel
zusammendrückener hat zusammengedrückt stlačil
zurückgebener hat zurückgegeben vrátil
herstellener hat hergestellt vyrobil
hinfahrener ist hingefahren jel tam
loslassener hat losgelassen pustil
weggehener ist weggegangen odjel
weitermachener hat weitergemacht pokračoval

Určitě jste si všimli, že u odlučitelných či neodlučitelných předpon nehraje roli, zda je sloveso pravidelné  či nepravidelné. Vyskytují se v obou skupinách. Jestliže si tedy lámete hlavu nad tím, zda ge- připojit či nikoliv, řiďte se vždy výše uvedeným pravidlem odlučitelnosti či neodlučitelnosti.

6. Modální slovesa v perfektu

Jestliže chcete vytvořit modální sloveso v perfektu, postupujte dle známých pravidel. Použijte kombinaci pomocného slovesa ve tvaru určitém a příčestí minulého modálního slovesa. Jako pomocné sloveso slouží vždy sloveso haben. Tvary modálních sloves v perfektu začínají předponou ge- končí koncovkou -t. Nikdy neobsahují přehlásky, i když jsou v původním infinitu slovesa.

Ještě jedna poznámka. Modální slovesa v perfektu nejsou příliš frekventovanou záležitostí. Mnohem častěji se používá pro vyjádření minulého času u modálních sloves préteritum. Je to z důvodu, že tvar v préteritu je mnohem jednodušší a kratší. Pojďme si ukázat srovnání.

Přítomný časPerfektumPréteritum 
dürfener hat durfter durftesměl
könnener hat gekonnter konntemohl, uměl
mögener hat gemochter mochteměl rád
müssener hat gemusster musstemusel
sollener hat gesollter sollteměl za povinnost
wollener hat gewollter wolltechtěl

U slovesa mögen navíc dochází v perfektu i préteritu ke změně g na ch:

 • wir mögen (my máme rádi) – přítomný čas
 • wir mochten (my jsme měli rádi) – préteritum
 • wir haben gemocht (my jsme měli rádi) – perfektum

7. Vazba dvou infinitivů v perfektu

Jak to udělat, abyste mohli v jednoduché větě vyjádřit více plnovýznamových sloves v perfektu? Postupujte dle známého schématu, avšak s jedním rozdílem. Vzhledem k tomu, že ve větě je více plnovýznamových sloves na sobě závislých, jejich tvary na konci jsou v infinitivu, nikoliv v příčestí minulém.

 • Ich habe ihn kommen hören. (Slyšela jsem ho přicházet.)
 • Er hat uns lange arbeiten lassen. (Nechal nás dlouho pracovat.)

Pozor na správné pořadí infinitivů na konci věty. Jako poslední stojí infinitiv slovesa, které je v češtině ve tvaru určitém.

Stejným způsobem se tvoří i věty s modálním slovesem.

 • Sie hat leider nicht kommen können. (Bohužel nemohla přijít.)
 • Ich habe mit dem Bus fahren müssen. (Musela jsem jet autobusem.)
 • Sie haben es nicht hören wollen. (Nechtěli to slyšet.)

V těchto případech však doporučujeme dát přednost jednoduššímu tvaru préterita.

 • Sie konnte nicht kommen.
 • Ich musste mit dem Bus fahren.
 • Sie wollte es nicht hören.

8. Cvičení na závěr

Na závěr tu pro vás máme krátké cvičení, abyste si ověřili, zda všemu rozumíte. Cvičení si můžete vyzkoušet online a zdarma pomocí aplikace Onlinejazyky.cz Systém ihned ukáže vaše odpovědi a jejich správnost.

Nebo se na cvičení můžete kouknout tady v článku. Řešení najdete pod cvičením.

Doplňte vhodné slovesné tvary v perfektu:

kommen (přijít, přijet), essen (jíst), beenden (skončit), einschlafen (usnout), fahren (jet), anrufen (zavolat), machen (dělat), verbringen (strávit), aufstehen (vstávat), kochen (vařit), trinken (pít), fernsehen (dívat se na televizi), sich treffen (setkat se), arbeiten (pracovat)

 1. Sabine ________ um 6.30 Uhr ________.
 2. Dann ________ sie ihr Frühstück ________ und Kaffee ________.
 3. Um 7.30 ________ sie mit dem Auto zur Arbeit ________.
 4. Von 8.00 bis 12.00 ________ sie ________.
 5. Danach ________ Sabine eine Mittagspause ________.
 6. Um 17.00 ________ sie ihre Arbeit ________.
 7. Nach der Arbeit ________ sie sich mit ihrer Freundin Karin ________.
 8. Sie ________ zwei Stunden im Café ________.
 9. Kurz nach 19.00 ________ sie nach Hause ________.
 10. Sie ________ das Abendessen schnell ________ und dabei ihren Freund ________.
 11. Nach dem Abendessen ________ sie ________.
 12. Um 23.00 ________ sie schnell ________.

Řešení:

 1. ist aufgestanden
 2. hat gegessen, getrunken
 3. ist gefahren
 4. hat gearbeitet
 5. hat gemacht
 6. hat beendet
 7. hat getroffen
 8. hat/haben verbracht
 9. ist gekommen
 10. hat gekocht, angerufen
 11. hat ferngesehen
 12. ist eingeschlafen

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.