achieve – dosáhnout
surge – nárust (prudký)
occur – vyskytovat se
fertilization – oplodnění
suggest – navrhnout, nalézt
convince – přesvědčít

  1. What exactly did the scientists learn about the female orgasm?
  2. What are the names of the scientists?

Pavličev said: “There is a lot of discussion about whether it could have any functions like in bonding behaviour and things like that – so we cannot exclude that it actually has co-opted some other function after it lost its function in reproduction,”

This is an article summarizing the recent discoveries of two scientists about the biological origins of the female orgasm. I have tried to clear it up some.  The main point of the article is the theory that the female orgasm is a happy leftover from a previous evolution of man.

Good news guys, scientist may have solved the age old mystery that is the female orgasm. But before you read the remainder of this article the scientists are talking about the evolutionary biology of the female orgasm. So they did not find some magical formula to allow any man to bring any woman to orgasm. Hurray science.

Why human females experience orgasm is a scientific puzzle? This is not because it is often very difficult to achieve, but because the euphoric sensation is unnecessary as far as conception is concerned. Two scientists, Michaela Pavličev and Günter Wagner, have conducted research and found that perhaps it is merely a fluke of evolution in which women have orgasms at all.

According to their research mammals feel a surge in hormones during sex that they believe to be a type of female orgasm. Some mammals, such as cats and rabbits, need this surge of hormones in order to ovulate. So these mammals need sex to occur before they release eggs for fertilization. This process they call, “male-induced ovulation”.

However, human females do not need to experience this hormone surge in order to release an egg. Human females release eggs spontaneously. This is the same way most mammals ovulate, including other primates. In other words, human females do not need any sexual contact in order to prepare for reproduction.

In step our two scientists, Pavličev and Wagner, who make the extraordinary claim that perhaps this is a leftover evolutionary process that remained even though human females evolved from a “male-induced” to a spontaneous ovulation. This means that this ever elusive hormonal surge is just a vestigial trait that survived our evolutionary process.

Pavličev and Wagner claim that this is physically evident in the location of the clitoris. In the “male-induced ovulation” mammals, the clitoris is located near or even in the female sex canal. Whereas those mammals that ovulate spontaneously the clitoris is located further away. Pavličev takes this claim a step further, suggesting that this is the reason most women do not have orgasms during sex.

Not all of the scientific community is convinced though. Scientist David Puts, claims that this theory is plausible, he adds that, “Of course, it is difficult or impossible to investigate sexual pleasure in nonhuman animals.” In other words, it is not easy to get your cat to answer those awkward questions about her most recent sexual experience. As promiscuous as she is, she doesn’t share any details of the experiences with anyone. Not even in the interest of science.

Dobrá zpráva, chlapi, vědci možná objasnili věky starou záhadu ženského orgasmu. Ale ještě předtím, než si přečtete zbytek článku, vědci mluví o biologickém vývoji ženského orgasmu. To znamená, že nenašli žádný kouzelný recept, který by každému muži umožňoval dovést každou ženu k orgasmu. Sláva vědě!

To, proč ženské pohlaví zažívá orgasmus je vědecká záhada. Není to proto, že je často velmi těžké toho dosáhnout, ale proto, že ten pocit euforie není nezbytný, dokud nedojde k početí. Dva vědci, Mihaela Pavličev a Günter Wagner, provedli výzkum, který ukázal, že je to spíše shoda šťastných náhod, že ženy dosahují orgasmu.

Podle jejich výzkumu cítí savci v průběhu sexu prudký nárůst hladiny hormonů, o kterém si myslí, že se jedná o druh ženského orgasmu. Někteří savci, jako kočky nebo králíci, potřebují tuto zvýšenou hladinu hormonů k tomu, aby ovulovali. To znamená, že tito savci potřebují mít sex předtím, než uvolní vajíčka k oplodnění. Tento proces nazývají „samcem vyvolanou ovulací“.
Avšak ženské pohlaví nepotřebuje zažít nic z předešlého k tomu, aby uvolnilo vajíčko. Ženy naopak uvolňují vajíčko spontánně. Stejným způsobem ovuluje většina dalších savců, včetně jiných primátů. Jinými slovy, ženy nepotřebují žádný sexuální kontakt k tomu, aby se připravily k rozmnožování.

Pavličev a Wagner došli společně ke stejnému závěru a zjistili, že se jedná pouze o přežitek evolučního procesu, který setrval i přes to, že se ženy vyvinuly od „mužem vyvolané“ ke spontánní ovulaci. To znamená, že tento nedosažitelný hormonální nárůst je pouze zbytková vlastnost, která přežila náš evoluční vývoj. Jak strašně sexy.

Pavličev a Wagner tvrdí, že je to fyzicky zjevné v oblasti klitorisu. V případě “samcem vyvolané ovulace” se klitoris nachází blízko nebo dokonce v pohlavním orgánu. Kdežto ti savci, kteří ovulují spontánně, mají klitoris umístěn dále. Pavličev dál uvádí, že právě toto je důvod, proč většina žen nedosahuje orgasmu v průběhu sexu.

Ne celá vědecká komunita je však přesvědčena o tom samém. Vědec David Puts tvrdí, že tato teorie je věrohodná. „Samozřejmě, že je těžké nebo nemožné zjistit sexuální potěšení u nelidských tvorů.“ Jinak řečeno, není snadné dostat z vaší kočky odpověď na trapné otázky ohledně jejího posledního sexuálního zážitku. Tak jak je promiskuitní, stejně nesdílí žádné detaily o svých zážitcích s nikým. Ani v zájmu vědy.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.