Máte nepravidelná slovesa za strašáka? Nebojte se! Vše vám přehledně vysvětlíme a odteď už se jich bát nikdy nebudete!

Vysvětlíme si rozdíl mezi nepravidelnými a pravidelnými slovesy. Budeme se věnovat jejich časování v přítomném čase a v rozkazovacím způsobu. Posvítíme si na tvoření nepravidelných sloves jak v perfektu, tak i v préteritu.

Nevynecháme dobré tipy, které vám určitě toto téma usnadní. V přehledných tabulkách s příklady najdete vše, co potřebujete vědět, abyste nemuseli váhat, v jakém tvaru to či ono sloveso použít. Nakonec dostanete užitečnou pomůcku, která vám usnadní učení.

1. Rozdělení sloves a jejich názvosloví

Slovesa hrají v němčině velmi důležitou roli. Jsou jedním ze základních stavebních prvků vět a souvětí. Slovesa ve větě mají několik funkcí. Mohou vyjadřovat činnost, stav nebo změnu stavu. Bez sloves se v němčině jednoduše neobejdete.

Slovesa rozdělujeme na dvě základní skupiny – slovesa plnovýznamová a neplnovýznamová. Jaký je mezi nimi rozdíl?

 • Slovesa plnovýznamová mají vlastní věcný význam. Vyjadřují ve větě činnost/děj.
  • Das Kind geht zur Schule. (Dítě jde do školy).
  • Die Leute kaufen im Supermarkt ein. (Lidé nakupují v supermarketu).
 • Slovesa plnovýznamová mohou také vyjádřit stav nebo jeho změnu.
  • Er wird Arzt. (Stane se lékařem).
  • Sie wurde rot. (Zčervenala).
 • Slovesa neplnovýznamová nemají plný věcný význam a většinou musí být doplněná dalším plnovýznamovým slovesem. Jedná se hlavně o modální slovesa, která určují okolnosti děje.
  • Ich muss zur Schule gehen.(Musím chodit do školy.)
  • Er will zu Hause sein. (Chce být doma).

Více o německých slovesech se můžete dozvědět v našem článku německá slovesa.

2. Rozdíl mezi nepravidelnými a pravidelnými slovesy

V rámci plnovýznamových sloves rozlišujeme dvě velké skupiny. Slovesa pravidelná/slabá a slovesa nepravidelná/silná. Dnes se více používá označení pravidelná a nepravidelná slovesa. V čem se tyto skupiny liší?

Pravidelná/slabá slovesa, jak již název napovídá, tvoří při časování pravidelné tvary ve všech gramatických časech. To znamená, že v žádném z gramatických časů se nemění kmen slovesa a příčestí minulé se tvoří pomocí koncovky -t.

 • sagen (říkat)
 • er sagt (on říká) – přítomný čas
 • er sagte (on řekl) – préteritum
 • er hat gesagt (on řekl) – perfektum

Nepravidelná slovesa mohou tvořit nepravidelné tvary buď ve všech gramatických časech, tedy mění kmen slovesa a příčestí minulé tvoří pomocí koncovky -en

 • laufen (běžet)
 • er läuft (on běží) – přítomný čas
 • er lief (on běžel) – préteritum
 • er ist gelaufen (on běžel) – perfektum

nebo pouze v časech minulých (v čase přítomném se žádná změna v kmeni slovesa neobjeví).

 • gehen (jít)
 • sie geht (ona jde) – přítomný čas
 • sie ging (ona šla) – préteritum
 • sie ist gegangen (ona šla) – perfektum

3. Časování nepravidelných sloves v přítomném čase

Nejdříve si ukážeme časování nepravidelných sloves v čase přítomném. V přítomném čase dochází ke dvěma změnám. Ty se týkají pouze sloves, která mají ve svém kmeni -e- nebo -a-. Co tím míníme? Jde o slovesa, jež mají uprostřed samohlásku -e- nebo -a-.

 • Např.: lesen (číst), sehen (vidět), sprechen (mluvit), schlafen (spát), laufen (běhat).

O jaké změny se jedná, vám ukážeme na schématu:

-e- mění -i-sprechener spricht (on mluví)
-e- mění -ie-lesener liest (on čte)
-a- mění -ä-schlafener schläft (on píše)

Mění se tedy pouze kmenové samohlásky e/i,ie a a/ä. Koncovky času přítomného zůstávají stejné. Tato změna se však neobjevuje ve všech osobách, ale pouze ve 2.os.č.j. a v 3.os.č.j. Ve zbývajících osobách se tvary nemění.

Pro názornost uvádíme přehlednou tabulku s příklady:

 ichduer, sie, eswirihrsie, Sie
sprechensprechesprichstsprichtsprechensprechtsprechen
lesenleseliestliestlesenlestlesen
schlafenschlafeschläfstschläftschlafenschlaftschlaft
laufenlaufeläufstläuftlaufenlauftlaufen

Důležité upozornění!!! Nevyplývá z toho, že všechna slovesa s -e- a -a- ve svém kmeni jsou nepravidelná a podléhají této změně. Tak tomu určitě není. Jde pouze o jednu z možností. Některá slovesa s tímto kmenem se v přítomném čase nemění. Např.:

 • machen → er macht (on dělá)
 • sagen → er sagt (on říká)
 • gehen → er geht (on jde)
 • reden → er redet (on mluví)

Bohužel nelze na pouhý pohled rozlišit, zda se bude tvar měnit, či nikoliv. Ta nejpoužívanější slovesa doporučujeme naučit se.

Pro přehlednost zde uvádíme několik nejčastějších nepravidelných sloves v přítomném čase:

-e- změna v -i-

 duer, sie, es
sprechen (mluvit)sprichstspricht
essen (jíst)isstisst
geben (dávat)gibstgibt
nehmen (brát, vzít)nimmstnimmt
vergessen (zapomenout)vergisstvergisst

U slovesa nehmen se pouze ve 2. a 3.os. č.j. navíc ještě mění hláska h na mm.

-e- změna v -ie-

 duer, sie, es
sehen (vidět)siehstsieht
lesen (číst)liestliest
empfehlen (doporučit)empfiehlstempfiehlt

-a- změna v -ä-

 duer, sie, es
schlafen (spát)schläfstschläft
fahren (jet)fährstfährt
gefallen (líbit se)gefällstgefällt
laufen (běhat)läufstläuft
halten (držet)hältsthält

Ještě jeden dobrý tip. Platí, že všechna slovesa, která se časují nepravidelně v přítomném čase, jsou nepravidelná i v časech minulých. Viz nepravidelná slovesa v perfektu a nepravidelná slovesa v préteritu.
Slovesa s jinými samohláskami v kmeni v přítomném čase změnou nikdy neprocházejí.

4. Rozkazovací způsob nepravidelných sloves

Pokud chcete vytvořit rozkazovací způsob u nepravidelných sloves, dejte pozor na to, která samohláska se mění v přítomném čase.

U sloves se změnou kmenové samohlásky -e-/ -i-, -ie- se tato změna projeví i v rozkazovacím způsobu ve 2.os.č.j.:

 • du liest (ty čteš) → lies!  (čti!)
 • du isst (ty jíš) → iss! (jez!)

Naopak u sloves se změnou kmenové samohlásky -a-/-ä-  se tato změna neprojeví v  rozkazovacím způsobu ve 2.os.č.j.,  tvar zůstává vždy bez přehlásky:

 • du schläfst (ty spíš) → schlaf! (spi!)
 • du läufst (ty běžíš) → lauf! (běž!)

5. Nepravidelné slovesa v perfektu

Nejdříve si vysvětlíme, co je to perfektum. Perfektum je složený minulý čas, který se používá k vyjádření děje v  minulosti, jenž má vztah k přítomnosti. Vždy je tvořen ze dvou částí – z pomocného slovesa haben nebo sein a příčestí minulého plnovýznamového slovesa. Více o perfektu se můžete dozvědět v našem gramatickém článku Perfektum.

 • Er hat das Buch genommen.  (Vzal si knihu.)

Nepravidelná slovesa v perfektu tvoří daleko početnější skupinu než v přítomném čase. Patří sem nejen slovesa se změnou -e-/-i-,-ie- a -a-/-ä-, ale i mnohá další. Jak je poznáte? Platí, že nepravidelná slovesa v perfektu většinou končí na -en.

 • er hat gesprochen (on mluvil)
 • ich habe gelassen (já jsem nechal)

Může se zároveň měnit i jejich kmen (tedy samohlásky uprostřed) oproti infinitivu:

InfinitivPerfektum
schreiben (psát)er hat geschrieben (psal)
schwimmen (plavat)er ist geschwommen (plaval)
finden (najít)er hat gefunden (hledal)

Nebo může slovesný kmen zůstat stejný jako infinitiv:

InfinitivPerfektum
kommen (přijít)er ist gekommen (přišel)
lesen (číst)er hat gelesen (četl)
fahren (jet)er ist gefahren (jel)

Nepravidelná slovesa v perfektu někdy končí  na -t. Jde o tzv. smíšená slovesa, kterých však není mnoho. Koncovka -t je spojena se změnou kmene.

InfinitivPerfektum
denken (myslet)er hat gedacht (myslel)
bringen (přinést)er hat gebracht (přinesl)
kennen (znát)er hat gekannt (znal)

Pokud sloveso tvoří nepravidelný tvar v perfektu, bude ho tvořit i v préteritu, avšak jiným způsobem.

6. Nepravidelná slovesa v préteritu

Nejdříve se podívejme na to, co je to préteritum. Préteritum je jednoduchý minulý čas, který je tvořen pouze jedním slovesným tvarem. Používá se v souvislém vyprávění o minulých událostech a nebo v písemném projevu. Více o préteritu se můžete dozvědět v našem gramatickém článku Préteritum.

 • er kam und sagte (přišel a řekl)

I tady platí, že nepravidelná slovesa v préteritu tvoří daleko početnější skupinu než v přítomném čase. Patří sem nejen slovesa se změnou -e-/-i-,-ie- a -a-/-ä-, ale i mnohá další. Jak je poznáte?

Nepravidelná slovesa v préteritu tvoří samostatné tvary, které se v daných osobách dále časují. Pojďme si to ukázat na příkladech:

Přítomný časPréteritum
er kommt (on přijde)er kam (přišel)
er spricht (on mluví)er sprach (mluvil)
er denkt (on myslí)er dachte (myslel)

Tento tvar je výchozím tvarem pro časování v dalších osobách. Platí, že v préteritu je tvar 1.os. a 3.os. č.j. stejný a nepřibírá další koncovku. V ostatních osobách se přibírá koncovka dané osoby.

Ukážeme vám to v jednoduché tabulce:

 ichduer, sie, eswirihrsie, Sie
kommenkamkamstkamkamenkamtkamen
sprechensprachsprachstsprachsprachensprachtsprachen
denkendachtedachtestdachtedachtendachtetdachten

Nabízí se otázka, jak u  nového slovesa v infinitivu poznáte, zda je sloveso  v perfektu a préteritu nepravidelné. Bohužel nepravidelná slovesa nelze dle infinitivu rozeznat. Zkuste si k celé tabulce na chvíli sednout a postupně se vybraná slovesa naučit nazpaměť. Časem už nad nimi ani nebudete přemýšlet!

Podívejme se na pomůcku pro snadné zapamatování. Nepravidelná slovesa lze rozdělit podle následujících skupin.

7. Rozdělení nepravidelných sloves v minulých časech dle skupin

Podle toho, jak se mění kmenová samohláska nepravidelných sloves v préteritu a perfektu oproti infinitivu, se slovesa rozdělují do tří skupin:

skupina A – B – A
V infinitivu a perfektu je stejná kmenová samohláska:

ABA 
infinitivpréteritumperfektum
sehener saher hat gesehenvidět – viděl - viděl
gebener gaber hat gegebendávat- dal - dal
fahrener fuhrer ist gefahrenjet - jel – jel

skupina A – B – B
Stejná kmenová samohláska v préteritu a perfektu:

ABB 
infinitiv préteritum perfektum
bleibener blieber ist geblieben zůstat – zůstal – zůstal
stehener stander hat gestanden stát – stál – stál
schreibener schrieber hat geschrieben psát – psal – psal

skupina A – B – C
V každém tvaru je jiná kmenová samohláska:

ABC 
infinitiv préteritum perfektum
nehmener nahmer hat genommen vzít – vzal – vzal
schwimmener schwammer ist geschwommen plavat – plaval – plaval
sprechener spracher hat gesprochen mluvit – mluvil – mluvil

V následující tabulce jsou uvedena nejčastěji používaná nepravidelná slovesa v němčině. Tvary sloves v přítomném a minulém čase jsou uvedeny ve 3.os. č.j.

8. Tabulka základních nepravidelných sloves v němčině

infinitivpřítomný časpréteritumperfektum 
beginnenbeginntbegannhat begonnenzačít
bittenbittetbathat gebetenprosit
bleibenbleibtbliebist gebliebenzůstat
bringenbringtbrachtehat gebrachtpřinést
denkendenktdachtehat gedachtmyslet
empfehlenempfiehltempfahlhat empfohlendoporučit
essenissthat gegessenjíst
fahrenfährtfuhrist gefahrenjet
fallenfälltfielist gefallenpadat
findenfindetfandhat gefunden najít
fliegenfliegtflogist geflogenlétat
gebengibtgabhat gegebendát
gehengehtgingist gegangenjít
habenhathattehat gehabtmít
haltenhälthielthat gehaltendržet
helfenhilfthalfhat geholfenpomáhat
kommenkommtkamist gekommenpřijít
laufenläuftliefist gelaufenběžet
lesenliestlashat gelesenčíst
liegenliegtlaghat gelegenležet
nehmennimmtnahmhat genommenvzít, brát
rufenruftriefhat gerufenvolat
schlafenschläftschliefhat geschlafen spát
schreibenschreibtschriebhat geschriebenpsát
schwimmenschwimmtschwammist geschwommenplavat
sehensiehtsahhat gesehenvidět
seinistwarist gewesenbýt
sitzensitztsaßhat gesessensedět
sprechensprichtsprachhat gesprochenmluvit
stehenstehtstandhat gestanden stát
sterbenstirbtstarbist gestorbenumřít
tragenträgttrughat getragennosit
treffentriffttrafhat getroffenpotkat
trinkentrinkttrankhat getrunkenpít
waschenwäschtwuschhat gewaschenmýt, prát

9. Cvičení na závěr

Na závěr tu pro vás máme krátké cvičení, abyste si ověřili, zda všemu rozumíte. Cvičení si můžete vyzkoušet online a zdarma pomocí aplikace Onlinejazyky.cz Systém ihned ukáže vaše odpovědi a jejich správnost.

Nebo se na cvičení můžete kouknout tady v článku. Řešení najdete pod cvičením.

Doplňte vhodná slovesa – v čase přítomném/minulém (préteritum, perfektum)

lesen (číst), fahren (jezdit), nehmen (brát, vzít), gehen (jít), schlafen (spát), geben (dávat), essen (jíst), sehen (vidět)

1. Nico ………. schnell zur Schule.
2. Mein Bruder ………. zum Frühstück nur ein Joghurt.
3. Wer ………. am Wochenende 10 Stunden?
4. Was ………. ihr zum Essen?
5. Meine Schwester ………. nach dem Abendessen die Zeitung.
6. Wohin ………. du? In den Supermarkt.
7. ………. du das Mädchen da? Das ist meine Freundin.
8. Ulli ………. den Kindern ein Stück Kuchen.

Řešení:
1. geht/ging/ist gegangen
2. isst/aß/hat gegessen
3. schläft/schlief/hat geschlafen
4. nehmt/nahmt/ habt genommen
5. liest/las/hat gelesen
6. fährst/fuhrst/bist gefahren
7. siehst/sahst/hast gesehen
8. gibt/gab/hat gegeben

Předchozí článekPerfektum (Perfekt) – Minulý čas v němčině
Další článekČasování sloves (Konjugation der Verben)
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.