Everything is about your attitude. If you are negative and search only mistakes and failures, you can’t be successful. And you can’t enjoy your life with this negativity. And because you have only one life, you need to change. And it doesn’t matter when. You are never too old for this kind of change.

So at first, you need to think positive. Look for the good things you did and try to learn from your mistakes. You can’t think, you can’t do something. Because you are able to do whatever you want or at least you can try.

You also need to remember your positive changes. You did something a month ago, but now you changed it and it’s better. So don’t be shy, and compliment yourself. After a year, you can look in the past and you can see how much you changed your attitude and what it brings to your life.

It’s easier to do it once or twice, but it’s quite tough to do it continuously, so you must be persistent, because you know, you do it only for yourself. So don’t wait for some appreciation for your work from someone.

You also need to set your goals or at least have in front of you the reason, why you do all this stuff. Because it’s much easier when you do that. If you want to change your lifestyle and body, you can check yourself in the mirror and see the changes. And this is what push you forward.

Slovíčka

Attitude – přístup
Failure – selhání
Mistake – chyba
Successful – úspěšný
Kind – druh
Look for – hledat
Whatever – cokoliv
Be able to – být schopen
Remember – pamatovat si
Shy – stydlivý
Compliment – pochválit
Past – minulost
Bring – přinést
Tough – těžký
Continuously – neustále
Persistent – vytrvalý
Appreciation – uznání
Goal – cíl

Překlad

Všechno je o vašem přístupu. Pokud jste negativní a hledáte pouze chyby a selhání, nemůžete být úspěšní. A nemůžete si kvůli této negativitě užít svůj život. A protože máte pouze jeden život, potřebujete se změnit. A nezáleží na tom kdy. Nikdy nejste příliš staří na tento druh změny.

Nejprve musíte myslet pozitivně. Hledat ty dobré věci, které jste udělali a snažit se poučit ze svých chyb. Nemůžete si myslet, že něco nemůžete udělat. Protože jste schopni udělat cokoliv chcete nebo se o to aspoň pokusit.

Musíte si také zapamatovat vaše pozitivní změny. Něco jste udělali před měsícem, ale nyní jste to změnili a hned je to lepší. Takže se nestyďte a pochvalte se. Po roce se můžete podívat do minulosti a uvidíte, jak moc jste změnili svůj přístup a vám to přineslo do života.

Je jednodušší to udělat jednou nebo dvakrát, ale už je docela těžké to dělat neustále, takže musíte být vytrvalí, protože víte, že to děláte pouze pro sebe. Takže nečekejte na nějaké uznání za vaši práci od někoho jiného.

Také si musíte stanovit své cíle nebo aspoň mít před sebou důvod, proč tyto věci děláte. Protože když to uděláte, je to mnohem jednodušší. Pokud chcete změnit svůj životní styl a tělo, můžete se kontrolovat v zrcadle a vidět ty změny. A to je to, co vás tlačí kupředu.

You are annoyed and you think your life sucks and you don’t have the strength to change yourself. But you still have the chance. Everyone has the chance to change and have a better future. You simply can’t give up. The only thing you need to do is to change your attitude. Because everything is easier, when you are positive.

At first, you need to completely change your mind. Earlier you thought, you can’t do something. Now it’s time to change it and try it. Nothing is too hard for you. Maybe you are not able to do everything, but at least you tried and you deserve appreciation for it. And thanks to this, you know, you should keep trying.

You should also notice your changes. Now you are doing something, you thought was impossible for you. And that’s success. And success is the reason, why you do all the stuff.

It’s tough to try hard continuously, but at least at the beginning it’s really important. You need to forget all your old bad habits and make new ones. Another important thing is that you can’t wait for any appreciation for your work from someone. You do it for yourself and when you are happy, you can be proud of yourself.

Order is also one important word for you. Because order means effective use of time and space. And that can make everything easier for you. You need to plan your time and your activities, so you can be as efficient as possible.

Definice

Annoyed – to be irritated
Give up – To lose hope for
Attitude – the way a person views something or tends to behave towards it
Be able to – can
Deserve – be worthy
Appreciation – thanks or gratitude
Notice – to pay attention
Continuously – Uninterrupted in time
Habit – a tendency or disposition to act in a particular way
Proud of – feeling pleasurable satisfaction over something
Order – a state in which all components or elements are arranged logically

Slovíčka

Annoyed – otrávený
Give up – vzdát se
Attitude – přístup
be able to – být schopen
deserve – zasloužit si
Appreciation – uznání
Notice – všímat si
Continuously – neustále
Habit – zvyk
Proud of – pyšný na
Order – pořádek

Překlad

Jste otrávení a myslíte si, že váš život je k ničemu a že nemáte sílu se změnit. Ale šanci máte stále. Každý má šanci se změnit a mít lepší budoucnost. Pouze se nesmíte vzdávat. Jediná věc, kterou musíte udělat, je změnit svůj přístup. Protože všechno jde lépe, když jste pozitivní.

Nejprve musíte kompletně změnit myšlení. Dříve jste si mysleli, že něco nedokážete. Nyní je čas to změnit a vyzkoušet to. Nic pro vás není příliš obtížné. Možná nejste schopni udělat vše, ale aspoň jste to zkusili a zasloužíte si za to uznání. A díky tomu víte, že byste měli pokračovat.

Měli byste si také všímat svých změn. Nyní děláte něco, co jste si myslel, že je pro vás nemožné. A to je úspěch. A úspěch je ten důvod, proč tohle všechno děláte.

Je těžké se takhle snažit neustále, ale aspoň pro začátek je to opravdu důležité. Musíte zapomenout na všechny vaše staré špatné zvyky a vytvořit si nové. Další důležitou věcí je, že nemůžete čekat na nějaké uznání za vaši práci od někoho jiného. Děláte to pro sebe, a když jste vy šťastní, můžete být na sebe pyšní.

Pořádek je pro vás také důležité slovo. Protože pořádek znamená efektivní využití času a prostoru. A to vám může všechno ulehčit. Musíte si naplánovat svůj čas a aktivity, tak abyste mohli být co nejefektivnější to jenom jde.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.