Interpunkce (Punctuation)

  0
  2489

  1 Úvod

  V této kapitole se podíváme na to, jaká jsou v angličtině interpunkční znaménka a jak je používáme. Ač je spousta pravidel pro interpunkci jak v češtině, tak v angličtině podobná či dokonce stejná, je třeba se v rozdílech orientovat. Jinak lze jednoduše změnit význam věty.

  2 Tečka

  Tečku používáme například v těchto případech:

  Na konci věty (oddělení vět)I like blue color. It is my favourite.
  (Mám rád modrou barvu. Je moje nejoblíbenější.)
  Ve zkratkáche.g. – například
  i.e. – t.j.
  V určení času nebo data22. 11. 1963
  9.30 a.m. – půl desáté ráno
  V peněžních částkách$5.50 for a lollipop?! Ridiculous!
  ($5.50 za lízátko?! Směšné!)
  V desetinných číslechThe sales have risen by 3.30 %.
  (Prodeje stouply o 3.30 %.)

  PAMATUJ
  Na rozdíl od češtiny se čárka nepíše ve spojení s řadovými číslovkami:

  • It happened on the 2nd of May.
  • It happened on the 2. of May.
   (Stalo se to druhého května.)

  3 Otazník

  Nyní se podíváme na použití otazníku:

  Ve všech otázkáchWas the match any good?
  (Byl ten zápas dobrý?)
  Při nejistotěThe painter was born ?1658.
  (Ten malíř se narodil zhruba roku 1658.)
  The bank is said to have been established 1849 (?).
  (Říká se, že ta banka byla založena okolo roku 1849.)

  4 Vykřičník

  Vykřičník využíváme:

  V příkazechGive me the key!
  (Dej mi ten klíč.)
  Při zvoláníchWhat a beautiful day!
  (To je ale krásný den!)

  5 Čárka

  Čárka je asi to nejkomplikovanější, na co můžeme v anglické interpunkci narazit. Nemá žádná jednoduchá pravidla pro její použití, tak se alespoň pojďme podívat na časté případy, kde ji používáme a jak:

  Ve výčtechI always have my phone, keys and wallet on me.
  (Vždy mám s sebou můj telefon, klíče a peněženku.)
  S větami vedlejšími
  • pokud je věta vedlejší v souvětí prvníWhen I see her, I will tell her.
  (Až ji uvidím, tak jí to řeknu.)
  • pokud je v souvětí nefinitní věta (tzn. věta, která obsahuje neurčitý slovesný tvar, například: infintiv, gerundium, nebo příčestí)She left him there, going back to her house.
  (Nechala ho tam a šla zpět k sobě domů.)
  • pokud je v souvětí věta přívlastková neurčující (dává nám pouze doplňující informace o podstatném jméně)My brother, who is a policeman, lives in Prague.
  (Můj bratr, který pracuje jako policista, žije v Praze.)

  To, že je bratr policistou, je zde pouze doplňující informace a můžeme ji z věty vypustit.
  • pokud je v souvětí věta přívlastková určující (definuje nám podstatné jméno, podává o něm nepostradatelné informace), čárku nepíšemeMy brother who is a policeman lives in Prague.
  (Můj bratr, který pracuje jako policista, žije v Praze.)

  Zde je možné, že mluvčí má více než jednoho bratra, a proto je informace o jeho zaměstnání důležitá, neboť dává najevo, o kterého z bratrů se jedná. Tuto informaci nemůžeme vypustit.
  • pokud máme v souvětí větu předmětnou, čárku – na rozdíl od češtiny – opět nepíšemeShe wanted to see what I bought.
  She wanted to see, what I bought.
  (Chtěla vidět, co jsem koupil.)
  V příslovečných větách
  • pokud souvětí příslovečnou větou začíná, čárku použijemeWhen I was a kid, I liked dinosaurs.
  (Když jsem byl malý, měl jsem rád dinosaury.)
  • čárku ale nepoužijeme, pokud je příslovečná věta jako druhá v pořadíI liked dinosaurs when I was a kid.
  (Měl jsem rád dinosaury, když jsem byl malý.)
  Oddělujeme jí volný přístavekJacob, my good friend, is in Germany.
  (Jakub, můj dobrý přítel, je v Německu.)
  Oddělujeme jí přímou řeč od zbytku"Leave me alone," said Joe.
  ("Nech mě být," řekl Pepa.)
  Používá se pro oddělení osloveníTim, come here!
  (Time, pojď sem.)
  Oddělujeme jí tázací dovětkyShe is too young, isn’t she?
  (Je příliš mladá, že?)
  Používáme ji připopisu místThe largest casinos are in Las Vegas, Nevada.
  (Největší kasina jsou v Las Vegas v Nevadě.)
  Spojujeme s ní věty hlavníHe came, sat down and then left.
  (Přišel, posadil se a pak zase odešel.)
  Oddělujeme s ní
  několikanásobný přívlastek
  Ann is a young, clever girl.
  (Anička je mladá, chytrá slečna.)
  Značí změny ve slovosledu
  (pokud věta začíná příslovečným určením)
  In the evening, I usually watch movies.
  (Večer se obvykle dívám na filmy.)
  Oddělujeme citoslovce od zbytku větyYes, he will be there.
  (Ano, bude tam.)
  She is great friend, indeed.
  (Je vskutku skvělá kamarádka.)
  Odděluje tisíce v číslovkách
  (v češtině používáme mezeru)
  The house costs $1,000,000.
  (To auto stojí 1 000 000 dolarů.)
  Pokud začínáme psát datum slovemMay 19, 2012
  (19. května 2012)
  Odděluje tzv. ukazatele diskursu (slovíčka, která nám pomáhají udržovat text "pohromadě" a udržovat jeho logický proud)
  • typické pro mluvený projevI could spend hours and hours talking about it. Anyway, we have to move on.
  (Mohl bych o tom vyprávět hodiny a hodiny. No nic, musíme zase dál.)
  • typické pro psaný projevFirstly, it was necessary. Secondly, there was no time to hesitate.
  (Zaprvé to bylo nutné a zadruhé nebyl čas váhat.)
  Pokud odpovídáme
  krátkou formou odpovědi
  A: Would you like a cup of tea?
  B: Yes, I would.
  (A: Dal by sis šálek čaje?
  B: Ano, dal.)

  6 Apostrof

  Použití apostrofu je například následovné:

  Vyjádření vlastnictvíThat is Edward’s car.
  (To je Eduardovo auto.)
  Ve stažených tvarechI can’t go there.
  (Nemohu tam jít.)
  V neformálním (slangovém) psaném projevu
  nahrazuje „g“ v –ing kocovkách
  She’s been cryin‘ all night.
  (Celou noc brečí.)

  7 Závorky

  Závorky používáme například takto:

  Kulaté
  komentář, dovětekHe looked at her (as if he didn’t like her) and walked away.
  (Podíval se na ní (jakoby mu vadila) a odešel.)
  doplňující informaceMount Everest (the highest mountain in the world) is located in Nepal.
  (Mount Everest (nejvyšší hora světa) se nachází v Nepálu.)
  Hranaté
  poznámky autorů (vysvětlení citací)"He [John Kennedy] was a great president," said a man from the audience.
  ("Byl [John Kennedy] to skvělý prezident," řekl muž z publika.)
  Složené
  • používají se zřídkaClass, you will need the following set of numbers: {35, 36, 52, 64 ,75}.
  (Třído, budete potřebovat následující množinu čísel: {35, 36, 52, 64 ,75}.)

  8 Dvojtečka

  Dvojtečku můžeme použít například takto:

  K uvedení výčtuYou will need the following things: a pen, a piece of paper and your ID.
  (Budete potřebovat následující věci: pero, kus papíru a váš průkaz.)
  K uvedení citace... and then he said: „I was the first here.“
  (... a pak řekl: „Já jsem tu byl první.“)
  K uvedení příkladuWe can only rely on one last thing: luck.
  (Už se můžeme spolehnout pouze na jedno: štěstí.)
  Odděluje součásti názvů (podtituly)Terminator 2: Judgement Day
  (Terminátor 2: Den zúčtování)

  9 Středník

  Středník se v angličtině vyskytuje daleko frekventovaněji (používá se spíše ve formálním jazyce) než v českém jazyce. Lze ho použít při:

  K výčtu komplexnějších
  frází
  We think that using ecological materials is very beneficial for the environment; exposes our brand; and raises the costs only slightly.
  (Myslíme si, že používání ekologických materiálů je velmi prospěšné pro životní prostředí; propaguje naši značku; a pouze mírně navyšuje náklady.)
  Pro oddělění protitvrzeníHe saw the crime in person; and yet he did not do anything about it.
  (Viděl ten zločin osobně; ani tak nic neudělal.)

  10 Pomlčka

  Pomlčkou oddělujeme následující:

  Doplnění, komentářeHe was very angry – at least he looked that way.
  (Byl velmi naštvaný – nebo alespoň tak vypadal.)
  Dává najevo pauzy v řečiI can only see one way out of this – break-up.
  (Vidím jenom jeden způsob, jak z toho ven – rozchod.)

  11 Spojovník

  Spojovník nejčastěji používáme v:

  V některých složených slovechice-cold – ledově chladný
  baby-sitter – chůva
  Odvozenináchnon-american – neamerický
  re-set – znovu nastavit
  V číslech psaných slovytwenty-one – dvacet jedna
  Při spojování krátkých slov
  (tvoří přídavná jména)
  My phone is always up-to-date.
  (Můj telefon je vždy aktualizovaný.)
  Rozdělení slova na konci řádku

  12 Uvozovky

  Na rozdíl od českých, jsou anglické uvozovky, vždy pouze nahoře. Používáme je v následujících případech:

  Uvození přímé řeči‘It was him,’ she said.
  („Byl to on,“ řekla.)
  Pro zvýraznění
  cizích výrazů
  Peter is a bit of our ‘enfant terrible’.
  (Petr je takové naše enfant terrible.)
  Pro vyjádření citace
  uvnitř citace
  She told me, “Tina said,‘I am looking forward to spending
  a week in California.’”
  (Řekla mi: „Tína řekla: ‘Těším se na to, jak strávím týden v Kalifornii.’“)

  13 Lomítko

  Jako poslední se podíváme na použití lomítka:

  Vyjadřuje alternativuI’m waiting for the new employee. He/She should be here in a minute.
  (Čekám na toho nového zaměstnance. Měl/a by tu být každou chvíli.)
  Vyjadřuje "za" ve zkratkáchHe went as fast as 200 km/h.
  (Jel 200 km/h.)
  Odděluje verše nebo řádky písňového textu
  (nutno s obou stran ohraničit mezerami)
  So am I still waitin‘ / For this world to stop hatin‘? / Can’t find a good reason, / Can’t find hope to believe in.
  (Sum 41 – Still Waiting)
  Ve frázi and/orYou can choose red and/or blue.
  (Můžete si vybrat červenou a/nebo modrou.)
  Předchozí článekSlovosled (Word order)
  Další článekZápor (Negation)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".