Neurčitá zájmena (Indefinite Pronouns)

  0
  8162

  Neurčitých zájmen máme v angličtině nejvíce. Obecně pro ně platí, že se vztahují jak na mužský, ženský, tak i střední rod. V tabulce najdete seznam těchto zájmen a jejich užití ve větě:

  Neurčitá zájmenaUžití ve větě
  Univerzální neurčitá zájmenaUniverzální neurčitá zájmena
  Every
  (každý)
  I exercise every day.
  (Cvičím každý den.)
  Each
  (každý)
  Each person from this small group is special to me.
  (Každý z této malé skupiny pro mě mnoho znamená.)
  All
  (všichni)
  All of my friends are students.
  (Všichni moji přátelé jsou studenti.)
  Both
  (oba)
  They both came yesterday.
  (Včera oba přišli.)
  Existenční neurčitá zájmenaExistenční neurčitá zájmena
  Some
  (nějaký)
  I have some pictures to show you.
  (Mám nějaké fotky, co ti chci ukázat.)

  Would you like some tea?
  (Dal by sis nějaký čaj?)
  Any
  (kterýkoliv, žádný, nějaký)
  Have you got any plans tomorrow?
  (Máš zítra nějaké plány?)

  She doesn’t know any people here.
  (Nezná tu žádné lidi.)
  Negativní neurčitá zájmena
  Negativní neurčitá zájmena
  No
  (žádný)
  They have got no school today.
  (Dnes nemají žádnou školu.)
  None
  (žádný)
  None of you can tell me what to do!
  (Žádný z vás mi nemůže říkat, co mám dělat!)
  Neither
  (ani jeden ze dvou)
  Neither phone works.
  (Ani jeden (ze dvou) telefonů nefunguje.)
  No one
  (nikdo)
  No one can beat him at tennis.
  (Nikdo ho nedokáže porazit v tenise.)
  Nobody
  (nikdo)
  Nobody deserves it more than you!
  (Nikdo si to nezaslouží víc než ty.)
  Nothing
  (nic)
  Nothing compares to a good meal!
  (Nic se nevyrovná dobrému jídlu!)
  Kvantifikátory množstvíKvantifikátory množství
  Many
  (hodně)
  We have got many plans for summer.
  (Máme hodně plánů na léto.)
  Much
  (hodně)
  They haven’t got much snow this year.
  (Oni letos nemají moc sněhu.)
  Few
  (málo)
  I have few friends I can really trust.
  (Mám málo přátel, kterým mohu opravdu věřit.)
  Little
  (málo)
  It takes little time to get there.
  (Trvá to jen chvilku se tam dostat.)

  Pojďme si ke každému neurčitému zájmenu říct několik důležitých informací. Těm z vás, kteří s angličtinou teprve začínají, doporučujeme nelámat si s touto částí hlavu a spíše se pokusit procvičovat jednotlivá slovíčka a jejich překlad.

  1 EVERY + EACH (každý)

  EVERY (každý)

  Toto zájmeno pojíme s podstatnými jmény v jednotném čísle. Používáme ho tehdy, když chceme mluvit o větší skupině lidí nebo věcí:

  • Every employee can use these benefits. (Každý zaměstnanec může využít tyto benefity.)

  EACH (každý)

  Toto zájmeno je velmi podobné zájmenu EVERY. Používáme ho ale obecně spíše ve chvíli, kdy mluvíme o menší skupině lidí nebo věcí:

  • I have three dogs and each is very lazy. (Mám tři psy a každý z nich je velmi líný.)

  Zájmeno EACH můžeme také přeložit jako „za kus“, když platíme:

  • 3 tickets cost 15 dollars. That’s 5 dollars each. (3 vstupenky stojí 15 dolarů. To je pět dolarů za kus.)

  2 ALL (všichni)

  Neurčité zájmeno ALL pojíme buď s nepočitatelnými podstatnými jmény, nebo s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle:

  • All money is gone. (Všechny peníze jsou pryč.)
  • All my friends are abroad right now. (Všichni moji kamarádi jsou teď v zahraničí.)

  3 BOTH (oba)

  Zájmeno BOTH se pojí vždy s podstatnými jmény v množném čísle:

  • We are both very tired today. (Jsme dneska oba unavení.)

  4 SOME (nějaký) + ANY (kterýkoliv, žádný, nějaký)

  SOME (nějaký)

  Zájmeno SOME pojíme vždy buď s nepočitatelnými podstatnými jmény, nebo s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle.

  • Give me some time to think, please. (Dej mi prosím nějaký čas na rozmyšlenou.)
  • I have some ideas which I would like to share. (Mám nějaké nápady, které bych s vámi rád sdílel.)

  Zájmeno SOME můžeme použít buď v kladné větě, nebo ve zdvořilostní otázce.

  • I know some good restaurants around here. (Znám tu okolo pár dobrých restaurací.)
  • Would you like some coffee, Mr. Brown? (Dal byste si kávu, pane Brown?)

  ANY (kterýkoliv, žádný, nějaký)

  Toto zájmeno se pojí buď s nepočitatelnými podstatnými jmény, nebo s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle.

  • We haven’t got any milk. (Nemáme žádné mléko.)
  • Do you know any people here? (Znáš tu nějaké lidi?)

  Používáme ho v otázkách (ve významu „nějaký“ a v záporných větách (ve významu „žádný“):

  • Have you got any siblings? (Máš nějaké sourozence?)
  • I haven’t got any siblings. (Nemám žádné sourozence.)

  5 NO + NONE (žádný)

  NO (žádný)

  Zájmeno NO pojíme buď s nepočitatelnými podstatnými jmény, nebo s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle.

  • We have got no time. (Nemáme čas.)
  • She has got no children. (Nemá žádné děti.)

  NONE (žádný)

  Zájmeno NONE ve větě zastupuje podstatná jména:

  • I wanted to give them some cookies but we have got none. (Chtěla jsem jim dát nějaké sušenky, ale žádné nemáme.) → Zde nám slovíčko none zastupuje podstatné jméno sušenky.
  • I heard some people but I could see none. (Slyšel jsem nějaké lidi, ale žádná jsem neviděl.) → V tomto případě none stojí na místě podstatného jména lidé

  Mnohdy také tvoří vazbu none of (nic z , žádný z):

  • She wanted to buy a t-shirt, but liked none of those in the shop. (Chtěla si koupit tričko, ale v obchodě se jí žádné nelíbilo.)
  • No, thanks. I want none of it. (Ne, děkuji. Nic z toho nechci.)

  6 NEITHER (žádný)

  Zájmeno NEITHER používáme v případě, chceme-li sdělit, že se něco netýká ani jednoho ze dvou subjektů:

  • Neither book was difficult to understand. (Žádná kniha (ze dvou) nebyla těžká na porozumění.)
  • He was looking for two of his favourite toys, but could find neither. (Hledal své dvě oblíbené hračky, ale nemohl najít ani jednu.)

  Také se pojí s předložkou of stejně jako none:

  • Neither of my friends likes romantic movies. (Žádný z mých kamarádů nemá rád romantické filmy.)
  • Neither of the parts is suitable. (Ani jedna z částí není vhodná.)

  7 NO ONE + NOBODY (nikdo)

  Obě tato slovíčka ve významu „nikdo“ a pojí se pouze s lidmi. Můžeme je zaměňovat, takže záleží čistě na naší preferenci. No one se však bere za formálnější.

  • No one can sing like he does! (Nikdo neumí zpívat tak jako on!)
  • Nobody told him the news. (Nikdo mu neřekl tu novinku.)

  8 NOTHING (nic)

  Toto zájmeno se může nahrazovat pouze neživé věci, například I was looking for my wallet, but I could find nothing. (Hledal jsem svojí peněženku, ale nenašel jsem nic.). Nemůžeme ho tedy použít pro lidi. Pro ty používáme zájmeno nobody, například I was looking for Jacob, but I found nobody. (Hledal jsem Jakuba, ale nikoho jsem nenašel).

  • There is nothing we can do. (Není nic, co bychom mohli udělat.)
  • There is nothing in there. (Nic tam není.)

  Angličtina, na rozdíl od češtiny, nemá dvojitý zápor. Pokud už ve větě je sloveso v záporu, nesmíme použít záporné zájmeno.

  Například: I can‘t find nothing. (Nemůžu nic najít). Správná věta by zněla: I can‘t find anything.

  9 MANY + MUCH (hodně)

  MANY (hodně)

  Zájmeno MANY pojíme pouze s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle:

  • We sent many invitations. (Poslali jsme hodně pozvánek.)
  • There are many animals at the zoo. (V zoo je spousta zvířat.)

  Častá vazba: how many (kolik) – používá se pouze s počitatelnými podstatnými jmény

  • How many cats has your grandma got? – Kolik koček má tvoje babička?
  • I know how many cats she has! – Já vím, kolik koček má!

  MUCH (mnoho)

  Zájmeno MUCH pojíme pouze s nepočitatelnými podstatnými jmény:

  • We haven’t got much money left. (Už nemáme moc peněz.)
  • There isn’t much cheese left in the fridge. (V ledni už není moc sýra.)

  Častá vazba: how much – používá se pouze s nepočitatelnými podstatnými jmény:

  • How much milk did you buy? (Kolik mléka jsi koupil?)
  • She wants to know how much water there is. (Chce vědět, kolik je tam vody.)

  10 FEW + LITTLE (málo)

  FEW (málo)

  Zájmeno FEW pojíme pouze s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle:

  • There are few people I trust. (Je málo lidí, kterým věřím.)
  • There are few cars I like. (Je jen málo aut, které se mi líbí.)

  Pokud přidáme před zájmeno FEW neurčitý člen, překládá se jako „pár“ nebo „několik“:

  • There are a few jokes I can tell you. (Je tu pár vtipů, které bych ti mohl povědět.)
  • I had a fewproblems along the way. (V průběhu jsem měl několik problémů.)

  LITTLE (málo)

  Zájmeno LITTLE pojíme pouze s nepočitatelnými podstatnými jmény:

  • She has got little free time. (Má málo volného času.)
  • I have little experience. (Mám málo zkušeností.)

  Přidáním neurčitého členu před toto zájmeno se mění význam na „trochu“:

  • I need a little more time. (Potřebuji trochu více času.)
  • A little less salt and I would be muc more delicious. (Trochu méně soli a bylo by to o mnoho chutnější.)
  Předchozí článekOtázky (Questions)
  Další článekPřivlastňovací zájmena (Possessive Pronouns)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".