Podstatná jména v němčině označují stejně jako v češtině osoby (der Vater), zvířata (die Katze), věci (das Heft) a abstraktní pojmy (die Liebe). Rozlišujeme u nich rod, číslo a pád.

Na rozdíl od češtiny se vždy píšou s velkým počátečním písmenem a také musí stát se členem (určitým, neurčitým, výjimečně nulovým) či jiným determinátorem v podobě např. přivlastňovacího zájmena, ukazovacího zájmena nebo číslovky viz. kapitola Člen v němčině.
Pády má němčina pouze čtyři:

1. pád – wer (kdo), was (co)
2. pád – wessen (čí)
3. pád – wem (komu)
4. pád – wen, was (koho, co)

Místo českého 5. pádu se používá 1. pád, místo českého 6. a 7. pádu se používá zpravidla podstatné jméno s předložkou (viz. kapitola Předložky v němčině).

1Skloňování podstatných jmen

Němčina má 3 typy skloňování podstatných jmen – silné (nejčastěji používané u podstatných jmen rodu mužského a středního), slabé (některá podstatná jména rodu mužského) a smíšené (většina podstatných jmen rodu ženského) .
K jakému typu skloňování podstatné jméno patří, tedy jak se budou tvořit tvary jednotného a množného čísla, zjistíme jednoduše ze slovníkového zápisu, a to podle koncovek, které jsou za podstatným jménem uvedeny (za podstatným jménem je uvedena zpravidla koncovka 2. pádu jednotného čísla, za ní stojí 1. pád množného čísla).

aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu

Silné skloňování podstatných jmen s neurčitý členem

-> v rodě mužském a středním přidáváme k podstatnému jménu v 2. pádě jednotného čísla koncovku -(e)s
-> ve všech rodech přidáváme k podstatnému jménu ve 3. pádě množného čísla koncovku-n, pokud již není součástí tvaru množného čísla anebo pokud není množné číslo podstatného jména tvořeno koncovkou -s (die Autos)

j. č.rod mužskýrod ženskýrod střední
1. pádein Vatereine Nachtein Kind
2. pádeines Vaterseiner Nachteines Kind(e)s
3. pádeinem Vatereiner Nachteinem Kind
4. pádeinen Vatereine Nachtein Kind

Neurčitý člen nemá množné číslo, podstatné jméno bude stát bez členu (člen nulový):
2.pád 
innerhalbinnerhalb der Ferien (během prázdnin)
währendwährend unseres Urlaubs (během naší dovolené)

Silné skloňování podstatných jmen s určitý členem
Podstatná jména mají stejný tvar jako v případě skloňování se členem neurčitým, platí tedy stejná pravidla, že:
-> v rodě mužském a středním přidáváme k podstatnému jménu v 2. pádě jednotného čísla koncovku -(e)s
-> ve všech rodech přidáváme k podstatnému jménu ve 3. pádě množného čísla koncovku -n, pokud již není tato koncovka součástí tvaru množného čísla (der Wagen – die Wagen) anebo pokud není množné číslo podstatného jména tvořeno koncovkou -s (das Auto – die Autos)
3.pád 
abab nächstem Monat (od příštího měsíce), von heute ab (ode dneška)
binnenbinnen einem Jahr (do, během jednoho roku)
mit mit zwanzig (Jahren) (ve dvaceti letech)
nachnach dem Unterricht (po vyučování)
seitseit vorigem Jahr (už od minulého roku)
anam Sonntag (v neděli)
inim Juli (v červenci), im Sommer (v létě), im Jahre 2011 (v roce 2011), in drei Tagen (za tři dny)
von - bisvon zehn bis zwölf (Uhr) (od desíti do dvanácti hodin)
vorvor einem Monat (před měsícem), vor fünf Uhr (před pátou hodinou)
zwischenzwischen zwölf und zwei (Uhr) (mezi dvanáctou a druhou hodinou)

V množném čísle mají všechny rody v příslušném pádě totožný tvar členu:
4.pád 
bisbis nächstes Jahr (do příštího roku)
fürfür zwei Wochen (na dva týdny)
gegengegen Mitternacht (kolem půlnoci)
umum sechs Uhr (v šest hodin), um fünf Minuten (za pět minut)
überüber das Wochenende (přes víkend)

Slabé skloňování podstatných jmen:
-> kromě 1. pádu jednotného čísla má podstatné jméno všude koncovku -(e)n
-> týká se pouze některých podstatných jmen rodu mužského:

• všechna podstatná jména rodu mužského končící na -e, která označují živé bytosti
př.: der Junge (chlapec), der Neffe (synovec), der Kollege (kolega), der Französe (Francouz), der Kunde (zákazník), der Hase (zajíc), der Affe (opice), …

• podstatná jména cizího původu končící na -ant, -ent, -ist , -oge
př.: der Elefant (slon), der Student (student), der Tourist (turista), der Biologe (biologie)

• několik dalších podstatných jmen
př.: der Mensch (člověk), der Nachbar (soused), der Herr (muž)
pozn.: V tabulce uvádíme již pouze podstatné jméno se členem určitým.

Předložky se 4. pádem 
bis - (až) dobis nächste Woche (až do příštího týdne), bis Prag (až do Prahy)
PAMATUJ! Používá se bez členu.
durch - skrz, přes; prostý 7. páddurch den Park (přes park, parkem), durch Zufall (náhodou)
für - pro, za, na (časově)für dich (pro tebe), für 100 Euro (za 100 euro), für zwei Wochen (na dva týdny)
gegen - proti, za, kolem (přibližně)Sparta gegen Slavia (Sparta proti Slavii), gegen Bargeld za hotové peníze), gegen Mittag (kolem poledne) ohne
ohne - bezohne mich (beze mne) PAMATUJ! Používá se často bez členu - ohne Geld (bez peněz), ohne Liebe (bez lásky), ohne Hilfe (bez pomoci)
um - kolem (místně), za, o (časově), v (časově)um den Tisch (kolem stolu), um die Ecke (za rohem), um 10 Minuten (za 10 minut), um 5 Uhr (v pět hodin)
entlang - podélPAMATUJ! Pokud stojí za podstatným jménem, pojí se se 4. pádem - den Fluss entlang (podél řeky). Pokud stojí před podstatným jménem, pojí se se 3. pádem (zřídka s 2. pádem) - entlang dem Fluss, (entlang des Flusses) (podél řeky)
wider - protiwider aller Erwartung (proti všemu očekávání). Zastaralá předložka, používá se většinou pouze v ustálených spojeních.

Pozor! Podstatné jméno der Herr má v 2., 3. a 4. pádě jednotného čísla koncovku -n, ale ve všech pádech množného čísla koncovku -en. Je to výjimka.
pozn.: V tabulce uvádíme již pouze podstatné jméno se členem určitým.
méně často používané:  
auβer, binnen, dank, entgegen, gemäβ, zuwider

Smíšené skloňování podstatných jmen
-> v jednotném čísle se skloňují silně – přibírají koncovku -(e)s ve 2. pádě u podstatných jmen mužského a středního rodu
-> v množném čísle se skloňují slabě – přibírají koncovku -(e)n ve všech pádech i rodech
-> patří sem několik podstatných jmen rodu mužského (der Staat – stát, der Strahl – paprsek) a středního (das Ende – konec, das Bett -postel), většina podstatných jmen rodu ženského.
pozn.: V tabulce uvádíme již pouze podstatné jméno se členem určitým.
nejčastěji používané:  
bis, durch, für, gegen, ohne, um

V množném čísle mají všechny rody v příslušném pádě totožný tvar členu:
pozn.: V tabulce uvádíme již pouze podstatné jméno se členem určitým.
méně často používané:  
entlang, wider

V němčině ještě existuje několik podstatných jmen se zvláštním (nepravidelným) typem skloňování:
-> rodu mužského
der Buchstabe (písmeno), der Fels (skála), der Frieden (mír), der Funke (jiskra), der Gedanke (myšlenka), der Glaube (víra), der Haufen (hromada), der Name (jméno), der Samen (semeno), der Wille (vůle)
V 2. pádě jednotného čísla se přidává koncovka -e(n)s, v ostatních pádech je koncovka -(e)n:
Jsou užívány především v odborné řeči. 
angesichts, anlässlich, anstatt (statt), anstelle, aufgrund, auβerhalb, dank, diesseits, infolge, inmitten, innerhalb, jenseits, längs, mittels, oberhalb, seitens, trotz, um...willen, unterhalb, unweit, während, wegen, zugunsten

-> rodu středního – das Herz (srdce)
V 1. a 4. pádě jednotného čísla je podstatné jméno bez koncovky, ve 2. pádě jednotného čísla se přidává koncovka -ens, v ostatních pádech je koncovka -en:
angesichts - vzhledem kangesichts der Umstände (vzhledem k okolnostem)
anlässlich - při příležitosti anlässlich seines Geburtstags (při příležitosti jeho narozenin)
anstatt, statt - místo, za statt deines Bruders (místo tvého bratra)
anstelle- (na)místo (v zastoupení)anstelle seiner Mutter (namísto jeho matky)
aufgrund - na základě, kvůliaufgrund einer Empfehlung (na základě doporučení)
auβerhalb - mimo, vněauβerhalb der Arbeitszeit (mimo pracovní dobu), auβerhalb der Stadt (mimo město)
dank - díkydank seiner Hilfe (díky jeho pomoci)
diesseits - z této strany, na této stranědiesseits des Flusses (na této straně řeky)
infolge - pro, v důsledkuinfolge des Unfalls (následkem nehody)
inmitten - uprostředinmitten der Stadt (uprostřed města)
innerhalb - uvnitř, v, běheminnerhalb des Hauses (uvnitř domu), innerhalb der Ferien (během prázdnin)
jenseits - na oné straně, na druhé stranějenseits der Grenze (na druhé straně hranice)
längs - podél, podlelängs des Flusses (podél řeky)
mittels - (s) pomocí čeho, skrze comittels der Bank (prostřednictvím banky)
oberhalb - nadoberhalb des Gipfels (nad vrcholem)
seitens - ze stranyseitens des Staates (ze strany státu)
trotz - navzdory, i přestrotz des schlechten Wetters (navzdory špatnému počasí)
um...willen - kvůli, proum meiner Eltern willen (kvůli mým rodičům)
unterhalb - poduterhalb der Schale (pod slupkou)
unweit- nedaleko, opodálunweit unseres Hauses (nedaleko našeho domu)
während - během, přiwährend unseres Urlaubs (během naší dovolené)
wegen - pro, kvůliwegen jeder Kleinigkeit (kvůli každé maličkosti) PAMATUJ! Ve spojení s osobními zájmeny tvoří "wegen" složeniny - meinetwegen (kvůli mě), ihretwegen (kvůli ní)
zugunsten - ve prospěchzugunsten der Kinder (ve prospěch dětí)

PAMATUJ:
Není třeba nutně si pamatovat detaily o typech skloňování (silné, slabé, smíšené). Je důležité s novým podstatným jménem naučit se jeho člen (rod), tvar 2. pádu jednotného čísla (stačí pouze u mužského a středního rodu, neboť ženský rod žádnou koncovku nepřibírá) a tvar množného čísla. Potom už budete schopni podstatné jméno bez problému vyskloňovat v obou číslech.

2Číslo podstatných jmen

-> Stejně jako v češtině, tak i v němčině mají podstatná jména dvojí číslo – číslo jednotné a číslo množné. (Způsobu tvoření množného se věnujeme níže.)
-> Taktéž stejně jako v češtině i v němčině existují podstatná jména, která se vyskytují pouze v čísle jednotném:
• jména látková – das Wasser (voda), die Milch (mléko)
hromadná – die Bevölkerung (obyvatelstvo), die Menschheit (lidstvo)
abstrakta – der Fleiβ (píle)

-> Jiná podstatná jména mají naopak pouze tvar možného čísla – podstatná jména pomnožná:
• názvy pohoří, souostroví a některých zemí – die Alpen, die Asoren, die USA
• skupiny osob – die Eltern (rodiče)
• časových období – die Ferien (prázdniny)
• některá nemoci – die Pocken (neštovice)
• některé právní a obchodní pojmy – die Kosten (náklady), die Finanzen (finance)
-> Některá podstatná jména mají v množném čísle dva tvary s různým významem:
př.:

Nejčastěji používané:
aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu

-> V množném čísle má podstatné jméno buď stejný tvar jako číslo jednotné, nebo přidáváme některé koncovky, případně přehlasujeme samohlásku či dvojhlásku.
V přehledu uvádíme základní pravidla tvoření množného čísla podstatných jmen:

ROD MUŽSKÝ

Méně často používané:
auβer, binnen, dank, entgegen, gemäβ, zuwider

ROD ŽENSKÝ
Předložky se 3. pádem 
aus - z, zeaus dem Schrank (ze skříně), aus der Schule (ze školy)
bei - u, přibei dir (u tebe), bei den Eltern (u rodičů)
gegenüber - naproti, vůčigegenüber der Post - der Post gegenüber (naproti poště)
POZOR! Pojí-li se předložka gegenüber s osobním zájmenem, případně vlastním jménem, stojí vždy až za ním.
mir gegenüber (vůči mě)
mit - s, se nebo prostý 7. pádmit meinem Freund (s mým přítelem), mit dem Auto (autem)
nach - po, podle, do (místně) nach dem Unterricht (po vyučování), nach dir (po tobě, podle tebe), nach Prag (do Prahy)
seit - od (v minulosti), už (časově)seit letztem Sommer (od minulého léta), seit zwei Jahren (už dva roky)
POZOR! Pokud děj začne v budoucnosti, používá se předložka ab (od).
Srovnej: seit gestern (od včerejška) x ab morgen (od zítřka)
von - o, od, z, ze; místo 2. páduvon der Tante (o tetě, od tety), jeder von uns (každý z nás); die Tasche von Sandra (Sandřina taška) PAMATUJ! von 8 bis 12 Uhr (od 8 do 12 hodin) - časově ohraničený děj von Prag nach Wien (z Prahy do Vídně
zu - k, ke, na, do, pro, ozum Geburtstag (k narozeninám), zum Bahnhof (na nádraží), zur Arbeit (do práce), zum Lachen (pro smích, k smíchu), zu Weihnachten (o Vánocích)
auβer - kromě, mimo auβer dir (kromě tebe)
binnen - do, za (průběh)binnen einer Woche (do jednoho týdne)
dank - díky, zásluhoudank seiner Hilfe (díky jeho pomoci) PAMATU! Tato předložka se pojí i se 2. pádem. Ten se upřednostňuje v množném čísle. dank deinen Erfahrungen (díky tvým zkušenostem)
entgegen - protientgegen dem Befehl = dem Befehl entgegen (proti rozkazu)
gemäβ - podle, v souladuvětšinou stojí za podstatným jménem - den Vorschriften gemäβ (podle předpisů)
zuwider - proti, v rozporustojí za podstatným jménem - dem Gesetz zuwider (v rozporu se zákonem)

ROD STŘEDNÍ

Nejčastěji používané:  
bis, durch, für, gegen, ohne, um

3Rod podstatných jmen

Jak již bylo uvedeno výše, v němčině jsou podstatná jména trojího rodu – mužského, ženského a středního. Je však třeba vědět, že rod podstatných jmen v němčině nemusí odpovídat rodu podstatných jmen v češtině. Proto je třeba naučit se společně s novým podstatným jménem také jeho rod, resp. člen.
der Garten (mužský rod) -> zahrada (ženský rod)
die See (ženský rod) -> moře (střední rod)
das Bild (střední rod) -> obraz (mužský rod)

U některých podstatných jmen má výraz různé významy v závislosti na členu.
der Band, mn.č. die Bände -> svazek knih
die Band, mn.č. die Bands -> kapela (např. džezová)
das Band, mn.č. die Bande -> pouto, okovy
das Band, mn.č. die Bänder -> stuha, tkanička

der See, mn.č. die Seen -> jezero
die See, mn.č. die See -> moře

Pokud podstatné jméno neznáme a nemáme k ruce slovník, lze si jeho rod odvodit dle následujících pravidel (neplatí však stoprocentně!), a to podle
a) příslušnosti slova ke kategorii slov významově nadřazených (např. dny v týdnu)
b) typické přípony

Méně často používané:  
entlang, wider

Předložky se 3. a 4. pádem
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

Osobajednotné číslomnožné číslo
1. ich habewir haben
2. du hastihr habt
3. er, sie, es hatsie, Sie haben

Předložky se 3. a 4. pádem 
an - na (svislá plocha), u, k, kewo? - an der Wand (na zdi)
wohin? - an die Wand (na zeď)
auf - na (vodorovná plocha), powo? - auf dem Boden (na zemi)
wohin? - auf den Boden (na zem)
hinter - zawo? - hinter dem Haus (za domem)
wohin? - hinter das Haus (za dům)
in - v, ve, do, zawo? - in der Küche (v kuchyni)
wohin? - in die Küche (do kuchyně)
in Prag (v Praze), in einer Stunde (za hodinu)
neben - vedlewo? - neben dir (vedle tebe)
wohin? - neben dich (vedle tebe)
über - nadwo? - über dem Tisch (nad stolem)
wohin? - über den Tisch (nad stůl)
unter - pod, mezi (více), za (ne místně) unter uns (mezi námi), unter vier Augen (mezi čtyřma očima), unter diesen Umständen (za těchto okolností)
vor - předwo? - vor dem Hotel (před hotelem)
wohin? - vor das Hotel (před hotel)
vor einer Stunde (před hodinou)
zwischen - mezi (dvěma)wo? - zwischen dem Schrank und der Couch (mezi skříní a pohovkou)
wohin? - zwischen den Schrank und die Couch (mezi skříň a pohovku)
zwischen Prag und Wien (mezi Prahou a Vídní)

Další tvary slovesa (pro 1. osobu jednotného čísla): 
préteritumich hatte
perfektumich habe gehabt
plusquamperfektumich hatte gehabt
budoucí časich werde haben

Osobajednotné číslomnožné číslo
1.ich binwir sind
2.du bistihr seid
3.er, sie, es istsie, Sie sind

Předchozí článekJak napsat motivační dopis ve francouzštině
Další článekJak napsat životopis ve francouzštině
Dagmar Jašková
Dagmar je jazyková lektorka a koučka. Svým studentům se při výuce snaží ukázat, že zvládnout němčinu je vlastně hračka. Chce to jen trochu píle, pochopit systém a odhodit zábrany. Promluvit s chybou je rozhodně lepší než nemluvit vůbec. Během koučovacích rozhovorů pomáhá svým klientům odkrýt jejich vlastní potenciál nejen v rámci jazykových dovedností, ale i v oblasti osobní a kariérní.

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.