Přítomný čas prostý (Present simple)

  0
  40400

  Čas přítomný prostý v angličtině

  Přítomným časem prostým vyjadřujeme naše zvyklosti. Říkáme, co obvykle děláme, a použijeme ho také vždy, když mluvíme o obecně platných věcech. Je to čas, se kterým se jako studenti angličtiny setkáte hned ve svých začátcích. Pojďme si proto ukázat, jak se přítomný čas prostý v angličtině tvoří, v jakých případech se mu nevyhnete a na jaké nejčastější chyby si dávat pozor.

  1 Jak tvořit přítomný čas prostý

  K vytvoření přítomné času prostého potřebujete:
  podmět + sloveso v základním tvaru (infinitiv) + zbytek věty

  Kladný tvar   
  Irunevery day.Každý den běhám.
  You runevery day.Každý den běháš.
  We runevery day.Každý den běháme.
  You runevery day.Každý den běháte.
  Theyrunevery day.Každý den běhají.

  Co byste si měli o tvorbě kladného tvaru zapamatovat:

  1. Tvorba kladného tvaru je jednoduchá, významové sloveso zůstává v infinitivu u všech osob kromě 3. osoby čísla jednotného. Tam dochází k drobné změně, která se pak promítá i do tvorby záporu a otázky.

  2. Pro třetí osobu v jednotném čísle HE/SHE/IT (on, ona, ono) platí, že za sloveso v základním tvaru přidáváme koncovku -s:

  Herunsevery day.Každý den běhá (on).
  Sherunsevery day.Každý den běhá (ona).
  Itrunsevery day.Každý den běhá (ono).

  Záporný tvar    
  Idon't runevery day.Neběhám každý den.
  Youdon't runevery day.Neběháš každý den.
  We don't runevery day.Neběháme každý den.
  Youdon't runevery day.Neběháte každý den.
  Theydon't runevery day.Neběhají každý den.

  Co byste si měli o tvorbě záporu zapamatovat:

  1. Zápor přítomného času prostého tvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso DO.

  • I do not run every day. – Neběhám každý den.

  2. Pomocné sloveso DO zde neznamená „dělat“, pouze nám pomáhá k tvoření záporu. Sloveso DO tedy v tomto případě nikdy nepřekládáme.

  3. Zkrácený tvar, který běžně používáme v mluvené angličtině, je zde DON’T a vzniká spojením pomocného slovesa DO a záporky NOT.

  • I don’t run every day. – Neběhám každý den.

  4. Pozornost věnujte opět třetí osobě, kde dochází ke změně. Jak už víte z tvorby kladného tvaru, třetí osobu vyjadříme přidáním koncovky -s, která se nám promítne i do záporu: místo DO NOT/ DON’T používáme DOES NOT/ DOESN’T.

  5. Pozor – významové sloveso zůstává v infinitivu a koncovku -s k němu už nepřidáváme!

  • Jak je to správně: He doesn’t run every day.
  • Nikoliv: He doesn’t runs every day.

  Hedoesn't runevery day. Neběhá každý den (on).
  Shedoesn't runevery day. Neběhá každý den (ona).
  Itdoesn't runevery day. Neběhá každý den (ono).

  Otázka   
  Do Irunevery day? Běhám každý den?
  Do yourunevery day? Běháš každý den?
  Do we runevery day? Běháme každý den?
  Do yourunevery day? Běháte každý den?
  Do theyrunevery day? Běhají každý den?

  Co byste si měli o tvorbě otázek zapamatovat:

  1. Při tvorbě otázky zaměňujeme podmět věty s pomocným slovesem DO.

  • Kladná otázka: Do you run every day? – Běháš každý den?
  • Záporná otázka: Don´t you run every day? – Neběháš každý den?

  2. Ve třetí osobě zaměňujeme podmět věty s pomocným slovesem DOES. Ano, opět se nám sem promítne již zmiňovaná koncovka -s.

  3. A stejně jako u záporu, i zde si dejte pozor na třetí osobu – významové sloveso zůstává v infinitivu a koncovku -s k němu už nepřidáváme, protože už jsme ji použili v pomocném slovesu DOES.

  • Jak je to správně: Does he run every day?
  • Nikoliv: Does he runs severy day?
  Does herunevery day? Běhá každý den (on)?
  Does sherun every day? Běhá každý den (ona)?
  Does it runevery day? Běhá každý den (ono)?

  Krátké odpovědi

  Velmi často se setkáváme hlavně v mluvené podobě s tzv. krátkými odpověďmi, na které odpovídáme ano nebo ne. V tom případě pak můžeme například na otázku Do you play football? (Hraješ fotbal?) odpovědět Yes, I do. (Ano). nebo No, I don´t. (Ne).

  2 Kdy použít přítomný čas prostý

  Teď už víme, jak se přítomný čas prostý tvoří. Pojďme se tedy podívat na to, v jakých situacích ho používáme:

  1) Když se nějaká činnost opakuje

  I visit my grandparents every weekend.Navštěvuji své prarodiče každý víkend.
  He always watches the news in the morning.Vždycky kouká ráno na zprávy.
  We usually eat dinner together.Většinou večeříme společně.

  2) Když se jedná o záliby, postoje a zvyky

  She loves animals.Miluje zvířata.
  Does your father smoke?Kouří tvůj otec?

  3) Když je něco všeobecně platné

  The sun rises in the morning.Slunce vychází ráno.
  Apples grow on trees.Jablka rostou na stromech.

  4) Když chceme vyjádřit dlouhodobou činnost

  Where does your boyfriend live?Kde bydlí tvůj přítel?
  I work as a teacher.Pracuji jako učitelka.

  5) Když chceme vyjádřit vlastnost nebo dovednost podmětu

  You speak English really well!Mluvíš anglicky opravdu dobře!

  6) Když mluvíme o nějakém řádu

  The bus leaves at 5 o’clock.Autobus odjíždí v pět hodin.
  The movie starts at 8 o’clock.Film začíná v osm hodin.

  3 Příslovce, která se pojí s přítomným časem prostým

  Protože v angličtině nemáme jen jeden přítomný čas, ale rovnou dva – o rozdílu mezi přítomným časem prostým a průběhovým se dozvíte v tomto článku – občas váháme, který z nich použít. Naštěstí se oba přítomné časy v angličtině pojí s určitými příslovci, která nám napoví, jak je to správně. Jaká příslovce to jsou pro přítomný čas prostý?

  • OFTEN – často

  OFTEN ve větě patří před významové sloveso (tj. před sloveso, které nese hlavní význam věty – například PLAY – hrát):

  I often play tennis.Často hraji tenis.
  Do you often play tennis? Hraješ často tenis?
  I don't often play tennis.Tenis nehraju často.

  Pokud je ale ve větě sloveso BÝT, patří OFTEN v kladné větě až za něj. V otázce se vyskytuje za zájmenem a v záporu až za záporkou NOT:

  I am often tired.Jsem často unavený.
  Are you often tired?Jsi často unavený?
  I'm not often tired. Nejsem často unavený.

  Pokud ale chceme zdůraznit, že něco děláme velmi často – VERY OFTEN – dáváme
  příslovce až na konec věty:

  I play tennis very often.Velmi často hraji tenis.
  Do you play tennis very often?Hraješ tenis velmi často?
  I don't play tennis very often.Moc často tenis nehraju.
  • USUALLY – obvykle, SOMETIMES – občas, ALWAYS – pořád

  Všechna tato příslovce patří ve větě před významové sloveso:

  I usually agree with you.Obvykle s tebou souhlasím.
  Do you sometimes cook for your family at weekends? Vaříš občas o víkendech pro rodinu?
  I don't always spend so much money. Ne vždy utrácím tolik peněz.

  Pokud je ale ve větě sloveso BÝT, patří tato příslovce v kladné větě ažza něj. V otázce se
  vyskytuje za zájmenem a v záporu až za záporkou NOT:

  I am usually very busy.Většinou jsem velmi zaneprázdněný.
  You are sometimes very annoying.Občas jsi vážně otravný.
  I am not always so tired. Nejsem vždy tak unavený.

  Pokud chceme ale tato příslovce zdůraznit, objevují se i na začátku věty:

  Usually, I agree with you.
  Obvykle s tebou souhlasím.
  Sometimes, I cook for my family at weekends.Občas vařím o víkendu pro rodinu.
  Always, I spend so much money.Vždycky utrácím tolik peněz.
  • NEVER – nikdy

  NEVER ve větě také patří před významové sloveso:

  I never drink alcohol.Nikdy nepiji alkohol.

  Stejně jako ostatní příslovce, i pro NEVER platí, že pokud je ve větě sloveso BÝT, patří
  za něj. Je to ale negativní příslovce, takže to, co se na první pohled zdá jako kladná věta, je vlastně zápor.

  I am never tired.Nikdy nejsem unavený.
  Are you never tired?Ty nejsi nikdy unavený?
  • Objeví-li se v anglické větě negativní příslovce, nedáváme už do věty záporku NOT.
   Neříkáme tedy: I am not never tired.
  • Pokud chceme toto příslovce zdůraznit, dochází u zbytku věty k inverzi:
  Never have I experienced such treatment.Nikdy jsem takovou léčbu nezažil.
  Never have I seen such a beautiful sight.Nikdy jsem neviděl tak krásný pohled.

  Zjednodušeně řečeno – pokud chceme dát NEVER na začátek věty, zbytek věty tvoříme tak, jako by se jednalo o otázku.
  Neříkáme tedy: Never I lie to my friends. Never he comes on time.

  Ostatní příslovce

  Mezi další slovíčka, která se velmi často vyskytují s přítomným časem prostým, patří příslovce začínající slovíčkem EVERY. Tato příslovce dáváme zpravidla na konec věty. Platí ale, že pokud je chceme zdůraznit, řadíme je na začátek věty:

  EVERY DAYkaždý den

  I dance every day.Tančím každý den.
  Every day, I dance.Každý den tančím.

  EVERY WEEKkaždý týden

  I play the piano every week.Hraji na klavír každý týden.
  Every week, I play the piano.Každý týden hraji na klavír.

  EVERY WEEKENDkaždý víkend

  I relax every weekend. Relaxuji každý víkend.
  Every weekend, I relax.Každý víkend relaxuji.

  EVERY YEARkaždý rok

  I go abroad every year.Jezdím do zahraničí každý rok.
  Every year, I go abroad.Každý rok jezdím do zahraničí.

  Se slovíčkem EVERY se samozřejmě pojí spoustu dalších příslovcí jako například: EVERY MONTH (každý měsíc), EVERY MONDAY (každé pondělí), EVERY WEEKDAY (každý den v týdnu) a podobně.

  4 Přítomný čas prostý – psaní a výslovnost

  Tato kapitola se zaměřuje na látku pro pokročilé studenty

  Psaní koncovky -s

  Aby toho nebylo málo, u některých sloves si musíme dávat pozor i na pravopis. Nestačí pouze přidat koncovku -s. Podívejme se na pár pravidel, která se týkají slovesa ve 3. osobě čísla jednotného (HE, SHE, IT) v přítomném čase prostém:

  • Když sloveso vyslovíme a končí na sykavku (s, z, c, š, ž, č, dž), musíme přidat koncovku -es. Existují také slovesa, která na sykavku sice nekončí, ale koncovka -es se k nim také přidává – jako třeba DO a GO:
  HewatchesTV every morning.Každé ráno se kouká na televizi.
  He brusheshis teeth every evening.Každý večer si čistí zuby.
  She washesthe dishes every day.Umývá nádobí každý den.
  Hedoeshis homework in the evening.Úkoly si píše večer.
  Shegoesto school by bus.Jezdí do školy autobusem.
  • Pokud sloveso končí na Y, které následuje po souhlásce, dochází ke změkčení Y na I:
  Hestudiesevery week.Každý týden se učí.
  She partiesquite often.Celkem často chodí na párty.
  • Pokud sloveso končí na Y, které následuje po samohlásce, tak ke změně nedochází a přidáváme pouze koncové -s:
  Hepaysalways on time.Vždy platí včas.

  Výslovnost koncovky -s

  Správná výslovnost této koncovky závisí ve většině případů na posledním písmenku slovesa v základním tvaru. Přesněji řečeno záleží na tom, jestli končí sloveso v základním tvaru na znělou nebo neznělou hlásku.

  Mezi znělé hlásky patří všechny samohlásky + b, d, g, v, z, ʒ, dʒ, ð, l, r, m, n, ŋ, j, w.

  Mezi neznělé hlásky patří p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ.

  Pokud končí sloveso v základním tvaru na znělou hlásku, koncovku -s vyslovujeme jako /z,ɪz/:

  Pokud končí sloveso v základním tvaru na neznělou hlásku, koncovku -s vyslovujeme jako /s, ɪs/:

  Některá slovesa mají ve třetím tvaru nepravidelnou výslovnost, jako například:

  5 Nejčastější chyby v přítomném čase prostém

  V jakých případech studenti nejvíce chybují? Pozornost věnujte především těmto situacím.

  1. Chybování ve 3. osobě čísla jednotného – nezapomínejte na přidání koncovky -s k infinitivu:

  • Častá chyba: She live in London.
  • Jak je to správně: She lives in London.

  2. Chybování ve 3. osobě čísla jednotného – končí-li sloveso na sykavku, přidáváme koncovku -es:

  • Častá chyba: She watchs TV only on Sundays.
  • Jak je to správně: She watches TV only on Sundays.

  3. Chybování ve 3. osobě čísla jednotného – končí-li sloveso na Y, které následuje po souhlásce, musíme sloveso změkčit:

  • Častá chyba: She crys very often.
  • Jak je to správně: She cries very often.

  4. Chybování v tvorbě otázky – vždy používáme pomocné sloveso DO/DOES, které stojí na prvním místě, za ním následuje podmět a pak významové sloveso a zbytek věty:

  • Častá chyba: They drink coffee?
  • Častá chyba: Drink they coffee?
  • Jak je to správně: Do they drink coffee?

  5. Chybování v tvorbě otázky ve 3. osobě čísla jednotného – vždy používáme pomocné sloveso DOES, k významovému slovesu koncovku -s už nepřidáváme:

  • Častá chyba: Do he drink coffee?
  • Častá chyba: Do he drinks coffee?
  • Častá chyba: Does he drinks coffee?
  • Jak je to správně: Does he drink coffee?

  6. Chybování v tvorbě záporu – vždy používáme pomocné sloveso DO a záporku NOT (případně zkrácený tvar DON´T/DOESN´T):

  • Častá chyba: I read not magazines.
  • Častá chyba: I not read magazines.
  • Jak je to správně: I don´t read magazines.

  7. Chybování v tvorbě záporu ve 3. osobě čísla jednotného – vždy používáme pomocné sloveso DOES NOT (DOESN´T), k významovému slovesu koncovku -s už nepřidáváme:

  • Častá chyba: He read not magazines.
  • Častá chyba: He reads not magazines.
  • Častá chyba: He don´t read magazines.
  • Častá chyba: He don´t reads magazines.
  • Častá chyba: He doesn´t reads magazines.
  • Jak je to správně: He doesn´t read magazines.

  A tou největší chybou je, že přítomný čas prostý použijete místo přítomného času průběhového a naopak. Více se přítomném času průběhovém dozvíte v tomto článku.