Přítomný čas průběhový (Present continuous)

  0
  43358

  Čas přítomný průběhový v angličtině

  Přítomným časem průběhovým sdělujeme, co se děje v naší přítomnosti právě teď, co v daný moment děláme. Je to jeden z nejpoužívanějších časů v angličtině, a tak se pojďme podívat na to, jak se přítomný čas průběhový v angličtině tvoří, za jakých okolností ho použijete a jakých nejčastějších chyb se vyvarovat.

  1 Jak tvořit přítomný čas průběhový

  K vytvoření přítomného času průběhového potřebujete:

  podmět + pomocné sloveso TO BE + významové sloveso s koncovkou –ING

  Kladný tvar   
  Iamrunning.Běžím.
  Youarerunning.Běžíš.
  Heisrunning.Běží (on).
  She isrunning.Běží (ona).
  Wearerunning.Běžíme.
  Youarerunning.Běžíte.
  They arerunning.Běží.

  Co byste si měli o tvorbě kladného tvaru zapamatovat:

  1. Pomocné sloveso TO BE je v tabulce ve druhém sloupečku a časuje se podle osoby, o které hovoříme. Toto pomocné sloveso nepřekládáme, pouze nám pomáhá vyjádřit daný čas.

  • Častá chyba v překladu: I am running. – Já jsem, běžím.
  • Jak je to správně: I am running. – Běžím.

  2. Významové sloveso je ve třetím sloupečku a nese hlavní význam věty. K významovému slovesu vždy připojujeme koncovku -ING.

  Záporný tvar   
  Iam notrunning.Neběžím.
  Youare notrunning.Neběžíš.
  Heis notrunning.Neběží (on).
  Sheis notrunning.Neběží (ona).
  Weare notrunning.Neběžíme.
  Youare notrunning.Neběží.
  Theyare notrunning.Neběží.

  Co byste si měli o tvorbě záporu zapamatovat:

  1. Záporný tvar vznikne přidáním záporky NOT za pomocné sloveso TO BE. Opět platí, že toto sloveso slouží pouze jako pomocník pro vytvoření času, neznamená BÝT.

  2. Zkrácený tvar je pak AREN’T nebo ISN’T:

  • You aren’t running. – Neběžíš.
  • She isn’t running. – Neběží.

  3. Také ale můžeme použít zkrácený tvar slovesa TO BE a záporku NOT. Význam zůstává zcela stejný.

  • You’re not running. – Neběžíš.
  • She’s not running. – Neběží.
  Otázka   
  AmI running?Běžím?
  Areyourunning?Běžíš?
  Isherunning?Běží (on)?
  Issherunning?Běží (ona)?
  Arewerunning?Běžíme?
  Areyourunning?Běžíte?
  Aretheyrunning?Běží?

  Co byste si měli o tvoření otázek zapamatovat:

  1. Tvorba otázky je velmi jednoduchá a nepotřebujeme k ní žádné další pomocné sloveso jako u přítomného času prostého.

  2. Otázku tvoříme přehozením podmětu věty a pomocného slovesa TO BE ve správném tvaru.

  • Kladná otázka: Are you running? – Běžíš?
  • Záporná otázka: Aren´t you running? – Neběžíš?

  Krátké odpovědi

  I u přítomného času průběhového se velmi často setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Použijeme je v případě, že na danou otázku můžeme odpovědět ano nebo ne. Například na otázku Are you running? (Běžíš?) odpovídáme Yes, I am. (Ano). nebo No, I´m not. (Ne).

  2 Kdy použít přítomný čas průběhový

  Přítomný čas průběhový už umíte vytvořit. Pojďme si teď ještě vysvětlit, v jakých případech ho používáme.

  • Mluvíme o něčem, co se děje právě teď
  I am watching TV.Koukám se na televizi. (teď)
  Are you watching TV? Koukáš se na televizi? (teď)
  We are not watching TV. Nekoukáme se na televizi. (teď)
  • Mluvíme o budoucím plánu, kterým jsme si jisti
  I am flying to Paris tomorrow. Zítra letím do Paříže.
  (Jsem si tím jistý, protože už mám koupené letenky.)
  • Mluvíme o nějaké změně v řádu
  The bus is leaving at 5 o'clock. Autobus odjíždí v pět hodin.
  (Došlo ke změně, původně měl odjíždět v jiný čas.)
  Paul is working in Paris this week. Paul bude tento týden pracovat v Paříži.
  (Pracuje tam pouze přechodně, obvykle pracuje v Praze.)

  3 Příslovce, která se pojí s přítomným časem průběhovým

  Aby to nebylo zas tak jednoduché, v angličtině nemáme jen jeden přítomný čas, ale dva – o rozdílu mezi přítomným časem prostým a průběhovým se dozvíte v tomto článku. Není tedy divu, že občas nevíme, který z nich použít. Existuje ale dobrá pomůcka, která vám rozhodování usnadní, a tou jsou určitá příslovce, se kterými se oba přítomné časy pojí. Jaká příslovce to jsou pro přítomný čas průběhový?

  • Mluvíme o přítomnosti

  NOW – teď, AT THE MOMENT – v tuto chvíli, teď

  Pokud mluvíme o přítomném okamžiku, používáme příslovce NOW a AT THE MOMENT. Tato příslovce dáváme na konec věty.

  What are you doing now?Co teď děláš?
  I am writing a letter at the moment.Teď píšu dopis.

  Chceme-li tato příslovce zdůraznit, dáme je na začátek věty.

  Now, I am listening.Teď poslouchám.
  At the moment, I am concentrating.V tuto chvíli se soustředím.
  • Mluvíme o plánované budoucnosti

  TOMORROW – zítra, THE DAY AFTER TOMORROW – pozítří, NEXT WEEK – příští týden, NEXT WEEKEND – příští víkend, NEXT YEAR – příští rok.

  Tato příslovce využijeme, když mluvíme o plánované budoucnosti. Patří také na konec věty.

  I'm not going to school tomorrow.Zítra nejdu do školy.
  Are you going with them next week?Půjdeš příští týden s nimi?

  Pokud chceme tato příslovce zdůraznit, umístíme je na začátek věty:

  Tomorrow, we are going on foot.Zítra jdeme pěšky.
  Next week, we are cleaning the windows. Příští týden umyjeme okna.

  4 Přítomný čas průběhový – psaní

  V přítomném čase průběhovém jsme si řekli, že významové sloveso musíme vždy doplnit koncovkou -ING. Ne vždy ale stačí ke slovesu přidat pouze tuto koncovku, v některých případech dochází i k dalším pravopisným změnám. Jaké to jsou?

  • Pokud významové sloveso končí na -E, tak při přidání koncovky -ING nám toto -E odpadne. Tedy například správný tvar od slovesa have není haveing, ale having.
  HAVEHe is having dinner right now. Právě teď večeří.
  DRIVEI am driving my new car.Řídím mé nové auto.
  TYPEAre you typing it?Zapisujete si to (na počítači)?
  • V přítomném čase prostém dochází ke změkčení slovesa ve 3. osobě čísla jednotného, pokud sloveso končí na -Y. Nenechte se zmást, u přítomného času průběhového to neplatí! Tady -Y zůstává a píšeme tak -Y a -I vedle sebe.
  PLAYI am playing football.Hraju fotbal.
  SAYWhat are you saying? Co říkáš?
  STAYHe is staying at home today. Dnes zůstane doma.
  • U jednoslabičných sloves, která končí souhláskou (SHOP), před kterou je jedna samohláska (SHOP), dochází ke zdvojení této koncové souhlásky (SHOPPING). Pro přehlednost se podíváme na několik příkladů:
  SHOPI am shopping clothes with my friend tomorrow.Zítra nakupuji oblečení s kamarádkou.
  WINClearly I am winning this time.Tentokrát to jasně vyhrávám.
  SWIMAre you swimming or not?Poplaveš nebo ne?

  Kdy toto pravidlo neplatí?

  1. Toto pravidlo neplatí pro slovesa, která mají před koncovou souhláskou dvě samohlásky vedle sebe (COOK > COOKING).
  2. Nepoužijete ho ani v případě, že jsou na konci slovesa dvě souhlásky (TALK > TALKING).
  3. Také se to netýká dvojslabičný sloves (LIS-TEN > LISTENING).
  4. Pravidlo vylučuje i slovesa, která končí na -W (GROW > GROWING) nebo -X (BOX > BOXING).

  5 Kdy nelze použít přítomný čas průběhový

  V angličtině rozlišujeme dva typy sloves – stavová a dynamická. Dynamická slovesa můžeme použít v přítomném času průběhovém podle libosti. Ale stavová nemůžeme, ta musíme vždy, když mluvíme o přítomnosti, použít s přítomným časem prostým.

  Dynamická slovesa

  Jsou slovesa, která vyjadřují nějakou činnost a její průběh. Pokud si položíme otázku „Co právě teď děláš?“ A můžeme si na ni odpovědět tímto slovesem, jedná se s největší pravděpodobností o sloveso dynamické, které můžeme použít jak v přítomném čase prostém tak průběhovém.

  Přítomný čas průběhovýPřítomný čas prostý
  What are you doing? – Co právě teď děláš?What do you do at 7 a.m.? – Co děláš v 7 ráno?
  I´m sleeping. – Právě teď spím.I usually sleep. – Obvykle spím.
  I´m eating breakfast. – Právě teď snídám.I eat my breakfast. – Snídávám.

  Jaká jsou nejtypičtější dynamická slovesa?

  V angličtině je jich drtivá většina. Pro ukázku vybíráme 20 nejčastějších sloves:

  Dynamická anglická slovesaČeský překlad
  cook vařit
  drink pít
  eat jíst
  go jít (ale i jet)
  grow
  růst
  jump skákat
  listen poslouchat
  open
  otevřít
  read číst
  run běžet
  say
  říci
  sleep spát
  speak mluvit
  stand stát
  study studovat
  talk mluvit
  type psát (na stroji, počítači)
  watchsledovat
  work pracovat
  write psát

  Stavová slovesa

  Stavová slovesa vyjadřují emoce, smysly, mentální procesy, stavy, postoje či názory. Nejedná se o činnosti, které mohou probíhat, ale o stav, který buď je, nebo není. Proto se nedají použít v průběhových časech. Pokud si položíme otázku „Co právě teď děláš?“, stavovým slovesem na ni nedokážeme odpovědět.

  What are you doing? – Co právě teď děláš?
  Proč nelze odpovědět stavovým slovesem
  I believe in you. – Věřím ti.„Believe“ zde vyjadřuje stav, který neplatí jen teď, ale pořád.
  I hate it, when people come late. – Nemám rád, když lidé chodí pozdě.„Hate“ vyjadřuje emoci, která neprobíhá jen v tento moment.

  U těchto sloves tedy nelze vyjádřit průběh.

  Jaká jsou nejtypičtější stavová slovesa?

  Stavová slovesa v angličtiněČeský překlad
  admit připustit
  agree souhlasit
  believe věřit
  belong patřit
  containobsahovat
  consist ofskládat se z něčeho
  depend záviset
  deserve zasloužít si
  doubt pochybovat
  envy závidět
  fear obávat se
  forget zapomenout
  hate nenávidět
  have mít ve smyslu vlastnit
  hear slyšet
  hope doufat
  know vědět, znát
  like mít rád
  love milovat
  mean mínit, znamenat
  mind starat se o něco/ někoho
  miss chybět
  need potřebovat
  own vlastnit
  possessvlastnit
  prefer dát přednost
  realize uvědomit si
  recognize rozpoznat
  rememberpamatovat
  respect respektovat
  see vidět, spatřit
  seem zdát se (vypadat jako)
  sound znít
  suppose předpokládat
  think mít názor
  understand rozumět
  want chtít

  Výjimky u stavových sloves

  Ale samozřejmě existují i výjimky sloves, která jsou (nebo vypadají jako) stavová, ale můžeme je použít i v průběhovém tvaru. Která to jsou?

  BE

  • Stav: We are sad. – Jsme smutní.
  • Činnost: You´re being stupid. – Chováš se hloupě.

  HAVE

  • Stav: I have a dog. – Mám psa.
  • Činnost: He is having lunch now. – Právě obědvá.

  TASTE

  • Stav: It tastes well. – Chutná to dobře.
  • Činnost: They´re tasting new kind of cheese. – Ochutnávají nový druh sýru.

  THINK

  • Stav: I think I am ready. – Myslím, že jsem připraven.
  • Činnost: What are you thinking about? – O čem právě přemýšlíš?

  Dalšími slovesy, která lze takto použít jsou například see, appear, feel, look, smell.

  6 Nejčastější chyby v přítomném čase průběhovém

  V čem studenti nejvíce chybují? Pozor si dejte především v těchto případech.

  1. Chybějící pomocné sloveso BE. Pomocné sloveso se v přítomném čase průběhovém používá v otázce, kladném i záporném tvaru.

  • Častá chyba: She studying in London.
  • Jak je to správně: She is studying in London.
  • Častá chyba: She not studying in Paris.
  • Jak je to správně: She isn´t studying in Paris.
  • Častá chyba: Where she studying?
  • Jak je to správně: Where is she studying?

  2. Chybějící koncovka -ING u významového sloveso. Vždy když tvoříte přítomný čas průběhový, musíte ji přidat.

  • Častá chyba: She is study in London.
  • Jak je to správně: She is studying in London.

  3. Špatné použití záporu – zdvojeně nebo ve špatném tvaru. Zápor se v přítomném čase průběhovém tvoří přidáním záporky NOT nebo zkrácených tvarů AREN´T/ISN´T.

  • Častá chyba: She isn´t not studying in London.
  • Jak je to správně: She isn´t studying in London.
  • Častá chyba: She is no studying in London.
  • Jak je to správně: She is not studying in London.

  4. Záměna s přítomným časem prostým. Vždy si odpovězte na otázku, zda se situace děje obvykle nebo právě teď/ v tomto období.

  • Častá chyba: She lives in London this winter.
  • Jak je to správně: She is living in London this winter. (V Londýně žije nyní přechodně, toto léto. Jinak ale žije úplně někde jinde.)

  5. Smísení přítomného času prostého s průběhovým. Přítomný čas průběhový má vždy koncovku -ING a používá pomocné sloveso BE. Přítomný čas si pomáhá slovesem DO/DOES a používá infinitiv.

  • Častá chyba: Do you living in London this winter?
  • Jak je to správně: Are you living in London this winter?
  • Častá chyba: Are you live in London this winter?
  • Jak je to správně: Are you living in London this winter?

  7 Srovnání přítomného průběhového a prostého času

  Několikrát jsme zmínili přítomný čas prostý, se kterým můžete čas průběhový snadno zaměnit. Jaký je mezi nimi významový rozdíl?

  Přítomný čas průběhový a přítomný čas prostý jsou dva základní tvary přítomného času v angličtině. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, jakým způsobem se vztahují k času děje.

  Přítomný čas průběhový se používá pro popis dějů a aktivit, které právě probíhají v okamžiku mluvy nebo které jsou naplánovány na konkrétní budoucí čas. Například: „I am writing an email right now.“ (Právě teď píšu email.) nebo „I am meeting my friends tomorrow evening.“ (Zítra večer se setkávám s kamarády.)

  Na druhé straně přítomný prostý se používá pro popis pravidelných, opakovaných nebo obecných dějů, které se odehrávají v přítomnosti nebo v budoucnosti. Například: „I play tennis every Sunday.“ (Hraju tenis každou neděli.) nebo „The concert starts at 8 pm.“ (Koncert začíná v 20:00.)

  V angličtině se oba tvary často používají společně, například když popisujeme plány do budoucna nebo když popisujeme pravidelnou aktivitu doplněnou o aktuální situaci. Například: „I usually go for a run in the park, but today I am feeling tired.“ (Obvykle běhám v parku, ale dnes se cítím unavený.)

  Přečtěte si více o přítomném času prostém.

  8 Cvičení na přítomný čas průběhový s vysvětlením

  Nyní si zkuste následující cvičení a ověřte si, jak dobře tvorbu a použití přítomných časů zvládáte.

  8.1 Zadání

  1) Doplnění vět
  Doplňte věty v přítomném čase průběhovém o aktuálních dějích a aktivitách.
  Příklad: „I ___________ (watch) TV right now.“ (Odpověď: „I am watching TV right now.“)
  a) „She ___________ (listen) to music at the moment.“
  b) „They ___________ (play) football in the park.“
  c) „He ___________ (study) for his exams this week.“
  d) „We ___________ (prepare) dinner for our guests tonight.“
  e) „I ___________ (read) a book in my room now.“

  2) Rozpoznání tvaru
  Rozpoznávejte tvary přítomného času průběhového a prostého v konkrétních větách a určete, který tvar se použije.
  Příklad: „I ___________ (read) a book now.“ (Odpověď: Přítomný průběhový)
  a) „She ___________ (work) in a cafe every day.“ (Přítomný prostý / Přítomný průběhový?)
  b) „They ___________ (travel) to France next week.“ (Přítomný prostý / Přítomný průběhový?)
  c) „He ___________ (play) the guitar at the moment.“ (Přítomný prostý / Přítomný průběhový?)
  d) „We ___________ (study) English every Monday and Wednesday.“ (Přítomný prostý / Přítomný průběhový?)
  e) „I ___________ (swim) in the pool right now.“ (Přítomný prostý / Přítomný průběhový?)

  3) Dotazy na aktuální dění
  Tvořte dotazy v přítomném čase průběhovém s na aktuální dění a aktivitu.
  Příklad: „What ___________ (you / do) right now?“ (Odpověď: „I am watching TV.“)
  a) „What ___________ (she / listen) to at the moment?“
  b) „What ___________ (they / watch) on TV right now?“
  c) „What ___________ (he / study) for his exams this week?“
  d) „What ___________ (we / prepare) for our guests tonight?“
  e) „What ___________ (you / read) at the moment?“

  8.2 Správné řešení

  1) Doplnění vět
  a) „She is listening to music at the moment.“
  b) „They are playing football in the park.“
  c) „He is studying for his exams this week.“
  d) „We are preparing dinner for our guests tonight.“
  e) „I am reading a book in my room now.“

  2) Rozpoznání tvaru
  a) „She works in a cafe every day.“ – Přítomný čas prostý se používá pro vyjádření věcí, které se pravidelně dějí, v tomto případě, že ona pracuje v kavárně každý den.

  b) „They are travelling to France next week.“ – Přítomný průběhový se používá pro vyjádření činností, které se dějí v okamžiku mluvy nebo v blízké budoucnosti. V tomto případě, že oni budou cestovat do Francie příští týden.

  c) „He is playing the guitar at the moment.“ – Přítomný průběhový se používá pro vyjádření činností, které se dějí v okamžiku mluvy, v tomto případě že on hraje na kytaru.

  d) „We study English every Monday and Wednesday.“ – Přítomný čas prostý se používá pro vyjádření věcí, které se pravidelně dějí, v tomto případě, že studujeme angličtinu každé pondělí a středu.

  e) „I am swimming in the pool right now.“ – Přítomný průběhový se používá pro vyjádření činností, které se dějí v okamžiku mluvy, v tomto případě že plavu v bazénu.

  3) Dotazy na aktuální dění
  a) „What is she listening to at the moment?“
  b) „What are they watching on TV right now?“
  c) „What is he studying for his exams this week?“
  d) „What are we preparing for our guests tonight?“
  e) „What are you reading at the moment?“

  9 Příběh s použitím přítomného času průběhového

  V následujícím příběhu je použito několik časů včetně přítomného průběhového. Podívejte se na kontext, ve kterém se objevuje a zkuste zodpovědět kontrolní otázky.

   

  Lily is practicing her guitar, singing her favorite songs, and recording them to listen to later. She is also taking online music classes to improve her playing techniques and learn more about music theory.

  Despite the lack of opportunities in her small town, Lily is not giving up on her dreams. She is currently planning to move to a bigger city to have more chances to perform and meet other musicians. She is determined to pursue her dream, and she is working hard to make it happen.

  Lily is currently preparing for a local music festival where she will be performing. She is practicing tirelessly, and she is feeling both nervous and excited about sharing her music with others. She is also feeling grateful for the opportunity to perform at the festival.

  Finally, it’s her turn to perform, and as she is playing her guitar and singing her heart out, she is realizing that this is what she is meant to do. The crowd is cheering her on, and she is feeling happy and fulfilled.

  After the festival, a record producer approaches Lily and is impressed by her talent. He is offering her a recording contract, and Lily is accepting it without hesitation.

  From that day on, Lily’s music career is taking off. She is performing in bigger venues, releasing her own albums, and collaborating with other musicians. Through hard work and dedication, she is making her dreams come true.

  9.1 Kontrolní otázky k příběhu

   1) What kind of music is Lily playing and singing as she is practicing every day?
   2) Is Lily happy living in her small town or is she currently planning to move to a bigger city?
   3) Why is Lily taking online music classes?
   4) Is Lily giving up on her dream of becoming a musician?
   5) What is Lily feeling as she is currently preparing for the local music festival?
   6) Is Lily feeling grateful for the opportunity to perform at the festival?
   7) What is happening while Lily is playing her guitar and singing her heart out during her performance?
   8) Is Lily’s music career currently taking off or has it already taken off?
   9) Who approaches Lily after the festival and what is he offering her?
   10) Is Lily making her dreams come true through hard work and dedication?

  9.2 Odpovědi

   1) What kind of music is Lily playing and singing as she is practicing every day?

  Lily is playing and singing her favorite songs as she is practicing every day.

   2) Is Lily happy living in her small town or is she currently planning to move to a bigger city?

  Lily is currently planning to move to a bigger city to have more chances to perform and meet other musicians.

   3) Why is Lily taking online music classes?

  Lily is taking online music classes to improve her playing techniques and learn more about music theory.

   4) Is Lily giving up on her dream of becoming a musician?

  Lily is not giving up on her dream of becoming a musician.

   5) What is Lily feeling as she is currently preparing for the local music festival?

  Lily is feeling both nervous and excited about sharing her music with others as she is currently preparing for the local music festival.

   6) Is Lily feeling grateful for the opportunity to perform at the festival?

  Yes, Lily is feeling grateful for the opportunity to perform at the festival.

   7) What is happening while Lily is playing her guitar and singing her heart out during her performance?

  While Lily is playing her guitar and singing her heart out during her performance, she is realizing that this is what she is meant to do, and the crowd is cheering her on.

   8) Is Lily’s music career currently taking off or has it already taken off?

  Lily’s music career is currently taking off.

   9) Who approaches Lily after the festival and what is he offering her?

  A record producer approaches Lily after the festival and is offering her a recording contract.

   10) Is Lily making her dreams come true through hard work and dedication?

  Yes, Lily is making her dreams come true through hard work and dedication.