Stupňování přídavných jmen (Adjectives – Comparative and Superlative)

  0
  22866

  Stupňování přídavných jmen používáme tehdy, chceme-li něco či někoho porovnat.

  1 Základní pravidla (Basic Rules)

  Stupňování přídavných jmen v angličtině
  Než se pustíme do základních pravidel, určitě nebude na škodu si připomenout, co vlastně to stupňování přídavných jmen je. Představte si, že jste na běžeckých závodech, kde soutěží tři běžci. Při vyhlášení můžeme říci o běžci, který skončil na třetím místě, že i přesto, že prohrál, byl rychlý. Běžec, který se umístil na místě druhém, byl ale rychlejší a vítěz závodu nejrychlejší. Všechna zvýrazněná slova jsou přídavná jména, ale každé z nich má jiný „stupeň“. Stupňování přídavných jmen používáme tehdy, chceme-li určit pořadí nebo zkrátka něco či někoho porovnat.

  Pojďme se teď společně podívat na stupňování anglických přídavných jmen a na závěr si můžete zkusit vyplnit test, který jsme pro vás připravili a ověřit si tak své znalosti.

  1. Jak už jsme si naznačili v úvodu, u přídavných jmen rozlišujeme 3 stupně:

  • 1. Stupeň: základní tvar přídavného jména → dobrý, hezký apod.
   • Fast (rychlý)
  • 2. Stupeň (komparativ): porovnání dvou věcí, lidí, jevů → lepší, hezčí apod.
   • Faster (rychlejší)
  • 3. Stupeň (superlativ): určení něčeho NEJ → nejlepší, nejhezčí apod.
   • The fastest (nejrychlejší)

  2. Abychom byli schopni tvořit jednotlivé stupně, musíme ale také rozlišovat krátká a dlouhá přídavná jména, protože každá skupina má svá vlastní pravidla.

  a. Krátká přídavná jména jsou jednoslabičná nebo dvouslabičná, např.:

  • Jednoslabičná: Fast, slow, nice
  • Dvouslabičná: Funny, pretty, busy

  b. Dlouhá přídavná jména mají dvě a více slabik. Jak poznáme, jestli dvouslabičné přídavné jméno patří do první, nebo druhé skupiny? Ta přídavná jména, která končí na písmeno -y, se vždy řadí ke krátkým přídavným jménům a zbytek se ve většině případů řadí k dlouhým přídavným jménům, např.:

  • Dvouslabičná: Grateful, stressful, clever
  • Víceslabičná: Beautiful, interesting, expensive

  3.  Teď už jsme připraveni podívat se na stupňování anglických přídavných jmen:

  Krátká přídavná jména

  • První stupeň = základní tvar přídavného jména
   • Fast (rychlý)
  • Druhý stupeň = k základnímu tvaru přidáme koncovku -er
   • Faster (rychlejší)
  • Třetí stupeň = před základní tvar přidáme určitý člen a za základní tvar koncovku -est
   • The fastest (nejrychlejší)

  Stupňování krátkých přídavných jmen:

  1. Stupeň

  2. Stupeň
  (Komparativ)
  3. Stupeň
  (Superlativ)
  Slow
  (pomalý)
  Slower
  (pomalejší)
  The slowest
  (nejpomalejší)
  Nice
  (milý)
  Nicer
  (milejší)
  The nicest
  (nejmilejší)
  Big
  (velký)
  Bigger
  (větší)
  The biggest
  (největší)
  Small
  (malý)
  Smaller
  (menší)
  The smallest
  (nejmenší)
  Funny
  (srandovní)
  Funnier
  (srandovnější)
  The funniest
  (nejsrandovnější)
  Pretty
  (hezká)
  Prettier
  (hezčí)
  The prettiest
  (nejhezčí)
  Tall
  (vysoký - vzrůstem)
  Taller
  (vyšší)
  The tallest
  (nejvyšší)
  High
  (vysoký - např. budova)
  Higher
  (vyšší)
  The highest
  (nejvyšší)
  Wet
  (mokrý)
  Wetter
  (mokřejší)
  The wettest
  (nejmokřejší)
  Hot
  (pálivý)
  Hotter
  (pálivější)
  The hottest
  (nejpálivější)

  Zdvojování: Jak vidíte v tabulce, pokud je slovíčko v tomto pořadí: souhláska – samohláska – souhláska (BIG) a souhláska je přízvučná, ve 2. stupni dochází ke zdvojení posledního písmene (BIG → BIGGER)

  Změkčení Y na I: Pokud končí přídavné jméno na písmenko Y a před ním se nachází souhláska (FUNNY, PRETTY), dochází ke změkčení Y na I (FUNNY → FUNNIER, PRETTY → PRETTIER)

  Dlouhá přídavná jména

  • První stupeň = základní tvar přídavného jména
   • Beautiful (krásný)
  • Druhý stupeň = před základní tvar přidáme slovíčko MORE (více)
   • More beautiful (krásnější)
  • Třetí stupeň = před základní tvar přidáme určitý člen a slovíčko MOST (nejvíce)
   • The most beautiful (nejkrásnější)

  Stupňování dlouhých přídavných jmen:

  1. Stupeň

  2. Stupeň
  (Komparativ)
  3. Stupeň
  (Superlativ)
  Expensive
  (drahý)
  More expensive
  (dražší)
  The most expensive
  (nejdražší)
  Interesting
  (zajímavý)
  More interesting
  (zajímavější)
  The most interesting
  (nejzajímavější)
  Important
  (důležitý)
  More important
  (důležitější)
  The most important
  (nejdůležitější)
  Useful
  (užitečný)
  More useful
  (užitečnější)
  The most useful
  (nejužitečnější)
  Stressful
  (stresující)
  More stressful
  (vice stresující)
  The most stressful
  (nejvíce stresující)

  2 Druhý stupeň přídavných jmen (komparativ) (Comparative Degree)

  Vysvětlili jsme si, jak na stupňování přídavných jmen v angličtině.

  Pojďme se teď společně podívat detailněji na druhý stupeň přídavných jmen. Jak už jsme si řekli v úvodu, druhý stupeň užíváme k porovnání dvou věcí, lidí nebo jevů.

  Pokud chceme dvě přídavná jména porovnat ve větě, pomůže nám k tomu slovíčko THAN:
  • Hanna is taller than Tom. (Hana je vyšší než Tom.)
  • The red shirt is more expensive than the blue shirt. (To červené triko je dražší než to modré.)

  V případě, že chceme dát za slovíčko THAN osobní zájmeno, nejčastěji se používá v tzv. předmětovém tvaru (him, her, me):
  • Peter is slower than me. (Petr je pomalejší než já.)
  • I think my sister is more beautiful than her. (Myslím, že moje sestra je hezčí než ona.)

  Pokud chceme porovnání zdůraznit, můžeme přidat slovíčka FAR, MUCH, A LOT:
  • Far nicer (daleko milejší)
  • Much nicer (mnohem milejší)
  • A lot nicer (mnohem milejší)

  Pokud chceme porovnání zjemnit, můžeme přidat slovíčka A BIT, A LITTLE:
  • A bit nicer (trošku milejší)
  • A little nicer (trochu milejší)

  3 Třetí stupeň přídavných jmen (superlativ) (Superlative Degree)

  Stupňování druhého stupně přídavných jmen v angličtině jsme si podrobně vysvětlili.

  Pojďme se společně ještě jednou podívat i na třetí stupeň přídavných jmen. Jak jsme si říkali, třetí stupeň používáme v případě, že o něčem chceme říci, že je to to NEJ. Také jsme si uváděli, že pro tvoření potřebujeme určitý člen (a to jak u krátkých, tak u dlouhých přídavných jmen):
  • The biggest (největší)
  • The most expensive (nejdražší)

  Ve většině případů je určitý člen potřeba, není tomu ale tak pokaždé. Zjednodušeně si to můžeme vysvětlit tak, že pokud byste za přídavné jméno mohli dát podstatné jméno, člen tam být musí:
  • He is the best! (On je nejlepší!) = He is the best BOY. (On je ten nejlepší kluk.)

  V případě, že přídavné jméno nezastupuje podstatné jméno, člen tam není:
  • It’s best if we just go home. (Bude nejlepší, když prostě půjdeme domů.)

  Pokud chceme sdělení zdůraznit, můžeme přidat slovíčko VERY:
  • It was the very best I could do. (Bylo to to nejlepší, co jsem mohl udělat.)

  4 Další typy stupňování přídavných jmen (Other Types of Comparison)

  Stupňování nepravidelných přídavných jmen a ostatních slov v angličtině

  Pro některá přídavná jména neexistují pravidla, která by nám usnadnila jejich stupňování. Musíme se je zkrátka naučit nazpaměť. Dobrou zprávou je, že jich ale není mnoho. V tabulce máte pár příkladů:

  Nepravidelná přídavná jména:

  1. Stupeň

  2. Stupeň
  (Komparativ)
  3. Stupeň
  (Superlativ)
  Good
  (dobrý)
  Better
  (lepší)
  The best
  (nejlepší)
  Bad
  (zlý, špatný)
  Worse
  (horší)
  The worst
  (nejhorší)
  Far
  (daleko)
  Farther
  (dále)
  The farthest
  (nejdále)
  Little
  (málo)
  Less
  (méně)
  The least
  (nejméně)
  Much
  (mnoho)
  More
  (více)
  The most
  (nejvíce)

  Záporné stupňování

  Pokud chceme oslabit význam přídavných jmen (důležitý – méně důležitý – nejméně důležitý), můžeme pro to použít slovíčka LESS a THE LEAST z předchozí tabulky:

  Záporné stupňování:

  1. Stupeň

  2. Stupeň
  (Komparativ)
  3. Stupeň
  (Superlativ)
  Important
  (důležitý)
  Less important
  (méně důležitý)
  The least important
  (nejméně důležitý)
  Clever
  (chytrý)
  Less clever
  (méně chytrý)
  The least clever
  (nejméně chytrý)

  Přídavná jména, která se nedají stupňovat

  V tomto článku jsme se zaměřili na stupňování přídavných jmen v angličtině. Existují však přídavná jména, která se stupňovat nedají. Když je něco dřevěné, nemůže to být dřevěnější či dokonce nejdřevěnější. Těmto přídavným jménům se říká ABSOLUTNÍ přídavná jména. Podívejte se na pár příkladů absolutních přídavných jmen, která nemůžeme stupňovat:

  • Wooden (dřevěný)
  • Blind (slepý)
  • Married (vdaná, ženatý)
  • Dead (mrtvý)

  5 Test na stupňování přídavných jmen v angličtině

  Na závěr pro vás máme slibovaný test na stupňování anglických přídavných jmen. Pojďme se na něj společně podívat. Výsledky testu najdete dole pod testem.

  Doplňte 2. nebo 3. stupeň přídavného jména, které chybí ve větě.

  1. Jane is _______ than John. (Jane je vyšší než John.)
  2. Paul is my _______ friend. (Paul je můj nejlepší přítel.)
  3. This towel is _______ than that one. (Tento ručník je mokřejší než tamten.)
  4. My job is _______ than your job. (Moje zaměstnání je více stresující než tvé zaměstnání.)
  5. My aunt is _______ than my uncle. (Moje teta je daleko milejší než můj strýc.)
  6. This is _______ kid I have ever seen. (To je nejzábavnější dítě, které jsem kdy viděla.)
  7. My career is _______ than my family. (Moje kariéra je méně důležitá než moje rodina.)
  8. This is the _______ house in our street. (Toto je ten nejdražší dům v naší ulici.)

  Výsledky testu:
  1. taller, 2. best, 3. wetter, 4. more stressful, 5. far nicer, 6. the funniest, 7. less important, 8. most expensive