Ve francouzštině vyjadřujeme minulý čas dvěma základními způsoby – minulým časem složeným (le passé composé) a imperfektem (l’imparfait). Tento článek bude zaměřený na minulý čas složený.

Nejprve si ukážeme, jak vypadají slovesné tvary. Při jejich tvoření je nejdůležitější pamatovat si, že se skládají vždy ze dvou částí – vyčasovaného pomocného slovesa être (být) nebo avoir (mít) a minulého tvaru slovesa. Zároveň je nutné ujasnit si, která slovesa se pojí s être a která s avoir. Ve druhé části článku si ukážeme, v jakých situacích používáme pro vyjádření minulosti právě tento čas.

1Tvoření slovesného tvaru

Každý slovesný tvar v minulém čase prostém musí obsahovat minulý tvar slovesa.

  • minulé tvary sloves I. třídy

Shodné pravidlo pro všechna slovesa: Od infinitivního tvaru slovesa odtrhneme koncovku -er a nahradíme ji -é. Podívejte se na příklady.

travailler (pracovat) – travaillé
manger (jíst) – mangé
chanter (zpívat) – chanté

  • minulé tvary sloves II. a III. třídy

Zde se již tvoření neřídí žádnými pravidly, je tedy nutné se minulé tvary naučit. Tvary bývají k dispozici v každém výkladovém slovníku, my si zde ukážeme minulé tvary od často užívaných sloves.

être (být)été
avoir (mít) eu
faire (dělat) fait
finir (skončit)fini
dormir (spát)dormi
prendre (vzít)pris
voir (vidět) vu
vouloir (chtít)voulu
pouvoir (moci)pu
devoir (muset)
ouvrir (otevřít)ouvert
recevoir (obdržet)reçu
savoir (umět)su
venir (přijít)venu
naître (narodit se)
mourir (zemřít) mort
connaître (znát)connu
lire (číst)lu

Mezi podmětem a slovesem v minulém tvaru se nachází vyčasované pomocné sloveso avoir nebo être: j’ai, tu as, il / elle / on a, nous avons, vous avez, ils / elles ont nebo je suis, tu es, il / elle / on est, nous sommes, vous êtes, ils / elles ont.

2Slovesa pojící se s pomocným slovesem ÊTRE

• slovesa spojená s pohybem

SlovesoPřeklad
allerjít
arriver přijet
venirpřijít
sortirprocházet se
partirodejít
retournervrátit se
monter vystoupat
descendresejít
resterzůstat
entrervstoupit
passer projít
tomberspadnout

• slovesa označující začátek a konec života
SlovesoPřeklad
naîtrenarodit se
mourirzemřít

• všechna zvratná slovesa
SlovesoPřeklad
s’appellerjmenovat se
se réveiller probouzet se
se promener procházet se

Minulé tvary sloves pojících se s être závisí na rodě a čísle podmětu:
• rod mužský, číslo jednotné: základní minulý tvar,
• rod ženský, číslo jednotné: k základnímu tvaru přidáváme -e,
• rod mužský, číslo množné: k základnímu tvaru přidáváme -s,
• rod ženský, číslo jednotné: k základnímu tvaru přidáváme –es.

Příklady vět venir (přijít):

je suis venu – já přišel / je suis venue – já přišla
tu es venu – ty jsi přišel / tu es venue – ty jsi přišla
il est venu – on přišel / elle est venue – ona přišla / on est venu – přišlo se
nous sommes venus – my jsme přišli (mužský rod) / nous sommes venues – my jste přišly (ženský rod)
vous êtes venus – vy jste přišli (mužský rod) / vous êtes venues – vy jste přišly (ženský rod)
ils sont venus – oni přišli / elles sont venus – ony přišly

Příklady vět se lever (vstávat):

je me suis levé – já vstal / je me suis levée – já vstala
tu t’es levé – ty jsi vstal / tu t’est levée – ty jsi vstala
il s’est levé – on vstal / elle s’est levée – ona vstala / on s’est levé – vstávalo se
nous nous sommes levés – my jsme vstali (mužský rod) / nous nous sommes levées – my jsme vstaly (ženský rod)
vous vous êtes levés – vy jste vstali (mužský rod) / vous vous êtes levées – vy jste vstaly (ženský rod)
ils se sont levés – oni vstali / elles se sont levés – ony vstaly

3Slovesa pojící se s pomocným slovesem AVOIR

Jedná se o všechna zbývající slovesa. Minulé tvary mají vždy stejný tvar ve všech osobách.

dormirspát
j’ai dormi já spal / já spala
tu as dormi ty jsi spal / ty jsi spala
il a dormi / elle a dormi / dormi on spal / ona spala / spalo se
nous avons dormi my jsme spali (mužský rod) / my jsme spaly (ženský rod)
vous avez dormi vy jste spali (mužský rod) / vy jste spaly (ženský rod)
ils ont dormi / elles ont dormioni spali / ony spaly

êtrebýt (jako významové sloveso)
j’ai étéjá byl / já byla
tu as été ty jsi byl / ty jsi byla
il a été / elle a été / on a étéon byl / ona byla / bylo
nous avons été my jsme byli (mužský rod) / my jsme byly (ženský rod)
vous avez été vy jste byli (mužský rod) / vy jste byly (ženský rod)
ils ont été, elles ont étéoni byli / ony byly

avoirmít (jako významové sloveso)
j’ai eu já měl / já měl
tu as eu ty jsi měl / ty jsi měla
il a eu / elle a eu / on a étéon měl / ona měla / mělo se
nous avons eumy jsme měli (mužský rod) / my jste měly (ženský rod)
vous avez euvy jste měli (mužský rod) / vy jste měly (ženský rod)
ils ont eu /elles ont eu
oni měli / ony měly

4Použití

• události dokončené v minulosti
Hier, j’ai mangé trois pommes. – Včera jsem snědla tři jablka.
Heureusement, j’ai passé tous mes examens. – Naštěstí jsem složila všechny své zkoušky.

• jednorázové události
Je suis née à Prague. – Narodila jsem se v Praze.
Victor Hugo est mort le 22 mai 1885 à Paris. – Victor Hugo zemřel 22. Května 1885 v Paříži.

• opakované události
J’ai visité Londres sept fois. – Sedmkrát jsem navštívil Londýna.
Nous nous sommes presentés deux fois. – Dvakrát jsme se představili.

• výčet po sobě jdoucích událostí
Simon a fait la cuisine, il a regardé la télé est puis il a dormi. – Simon uvařil, podíval se na televizi a poté spal.
Ils ont commencé le match et finalement ils ont gagné. – Oni začali zápas a nakonec vyhráli.

Máte zkušenosti s minulým časem složeným ve francouzštině? Napište nám Vaše zkušenosti a také to, zda Vám článek pomohl si tuto část gramatiky ujasnit.

Předchozí článekBudoucí čas prostý
Další článekImperfektum
Věra Tauchmanová
Anglický a francouzský jazyk vystudovala na pedagogické fakultě, zároveň studuje i mediální studia. Je ráda, že v SoGood Languages může propojit obě svá zaměření. Již několik let se věnuje individuální i skupinové výuce anglického a francouzského jazyka u různých věkových kategorií. Cizí jazyky a poznávání cizích kultury se staly její celoživotní zálibou.

2 Komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.