Budoucí čas (Future tense)

  0
  43129

  Úvod

  Pokud chceme druhým sdělit, co budeme dělat zítra, příští týden nebo zkrátka kdykoliv v budoucnosti, potřebujeme k tomu v angličtině budoucí čas. Budoucnost můžeme vyjádřit buď pomocí budoucího času prostého (will), vazby BE GOING TO, budoucího času průběhového, nebo přítomného času průběhového. Pojďme se na všechny tyto způsoby vyjádření budoucnosti společně podívat.

  Pokud jste začátečníci, nelamte si hlavu se všemi způsoby a naučte se pouze vazby s „will“ a „be going to“, s nimi si v komunikaci bohatě vystačíte.

  1 Budoucí čas prostý (WILL)

  Představte si, že jste pozvali na večeři pár kamarádů. Večeře se protáhla a všichni odešli domů celkem pozdě. Protože jste unavení a nádobí se vám už uklízet nechce, řeknete si – uklidím to až zítra – I will clean up tomorrow. Jedná se tedy o momentální rozhodnutí, že něco uděláte v budoucnu. A právě na to potřebujete v angličtině budoucí čas prostý. Může jít například o věty jako:

  • Udělám si domácí úkoly až odpoledne. – I will do my homework in the afternoon.
  • Stavím se za ním zítra. – I will visit him tomorrow.

  Kdy přesně tento čas použít se dozvíme za chvilku v podkapitole Použití budoucího času prostého. Pojďme se ale nejprve podívat na to, jak se tvoří.

  1.1 Tvoření budoucího času prostého (WILL)

  Co všechno potřebujeme k vytvoření budoucího času prostého?
  podmět + WILL + sloveso v základním tvaru (infinitiv) + zbytek věty

  Kladný tvar   
  I willgo.Pojedu.
  Youwillgo.Pojedeš.
  Hewillgo.Pojede (on).
  Shewillgo.Pojede (ona).
  We willgo.Pojedeme.
  Youwillgo.Pojedete.
  Theywillgo.Pojedou.
  • Zápor budoucího času prostého tvoříme přidáním záporky NOT za WILL (I will not go).
  • Zkrácený tvar je zde WON‘T (I won‘t go.)
   • Pozor – studenti si často pletou výslovnost zkráceného tvaru won’t a slovesa want (chtít)

  podmět + will not / won‘t + sloveso v infinitivu + zbytek věty

  Záporný tvar   
  Iwon'tgo.Nepojedu.
  Youwon'tgo.Nepojedeš.
  Hewon'tgo.Nepojede (on).
  Shewon'tgo.Nepojede (ona).
  Wewon'tgo.Nepojedeme.
  Youwon'tgo.Nepojedete.
  Theywon'tgo.Nepojedou.
  • Při tvorbě otázky pouze přehazujeme podmět věty a WILL.
  Otázka   
  WillIgo?Pojedu?
  Willyougo?Pojedeš?
  Willhego?Pojede (on)?
  Willshego?Pojede (ona)?
  Willwego?Pojedeme?
  Willyougo?Pojedete?
  Willtheygo?Pojedou?

  Velmi často se setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na otázku Will you go? (Pojedeš?) odpovídáme Yes, I will. (Ano.).

  1.2 Použití budoucího času prostého (WILL)

  Teď už víme, jak se budoucí čas prostý tvoří. Nyní se podíváme na to, v jakých situacích ho používáme:
  1) Když jsme se zrovna rozhodli

  A: Oh no, it's raining! A: Ale ne, prší!
  B: I will take you home by car.B: Vezmu tě domů autem.

  2) Když je něco v budoucnosti možné nebo pravděpodobné

  Maybe he will join us.Možná se k nám připojí.
  I think they will be late again.Myslím, že zase přijedou pozdě.
  We will probably come with you next summer.Pravděpodobně s vámi pojedeme příští léto.

  3) Když slibujeme

  I will give you the money back next week.Vrátím ti ty peníze příští týden.

  4) Když objednáváme

  I will have the large ham sandwich.Dám si ten velký šunkový sendvič.

  5) Když vyhrožujeme

  I will never speak to you again if you tell her!Už nikdy s tebou nepromluvím, když jí to
  řekneš.

  6) Když varujeme

  Be careful or you will get hurt!Buď opatrná, nebo se zraníš!

  1.3 Slovíčka pojící se s budoucím časem prostým (WILL)

  Budoucí čas prostý se v angličtině vyznačuje častým použitím následujících slovíček. Když si nejsme jistí, jaký čas použít, tato slovíčka nám mohou napovědět:

  • MAYBE – možná
   MAYBE ve větě dáváme většinou na začátek

  Maybe, I will walk to work tomorrow.    –    Možná půjdu zítra do práce pěšky.

  • I THINK – myslím si
   I THINK také dáváme většinou na začátek věty. Může se ale objevit i na konci:

  I think (that) he will not come.    –    Myslím, že nepřijde.
  He will not come, I think.    –    Nepřijde…myslím.

  • PROBABLY – pravděpodobně

  PROBABLY ve větě obvykle umísťujeme za podmět a WILL:
  I will probably see you tomorrow.    –    Asi (pravděpodobně) se uvidíme zítra.

  V záporu dáváme PROBABLY mezi podmět + WILL a záporku NOT.

  I will probably not see you tomorrow.    –    Asi (pravděpodobně) se zítra neuvidíme.

  2 Vazba BE GOING TO

  Vazbu BE GOING TO překládáme do češtiny jako CHYSTAT SE. Tato vazba patří mezi způsoby vyjádření budoucnosti, a protože je v angličtině používána velice často, společně si ji teď představíme. Zjednodušeně řečeno tuto vazbu potřebujeme tehdy, když chceme vyjádřit, že něco plánujeme v budoucnosti udělat. Například:

  • Chystám se navštívit o víkendu babičku. – I am going to visit my grandmother at the weekend.
  • Moje sestra má v plánu vyklidit půdu. – My sister is going to clean up the attic.

  Kdy přesně tuto vazbu použít se dozvíme za chvilku v podkapitole Použití vazby BE GOING TO. Pojďme se ale nejprve podívat na to, jak se tvoří.

  2.1 Tvoření vět s vazbou BE GOING TO

  Co všechno potřebujeme k vytvoření této vazby?
  podmět + pomocné sloveso TO BE + GOING TO + významové sloveso v infinitivu

  Kladný tvar   
  I am going torelax.Chystám se odpočívat.
  You aregoing torelax.Chystáš se odpočívat.
  He isgoing torelax.Chystá se odpočívat (on).
  She isgoing torelax.Chystá se odpočívat (ona).
  We aregoing torelax.Chystáme se odpočívat.
  You aregoing torelax.Chystáte se odpočívat.
  They aregoing torelax.Chystají se odpočívat.
  • Zápor vazby BE GOING TO tvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso TO BE
   (I am not going to relax.)

  podmět + pomocné sloveso TO BE + NOT + GOING TO + významové sloveso v infinitivu

  Záporný tvar   
  I'm notgoing torelax.Nechystám se odpočívat.
  You're notgoing torelax.Nechystáš se odpočívat.
  He's notgoing torelax.Nechystá se odpočívat (on).
  She's notgoing torelax.Nechystá se odpočívat (ona).
  We're notgoing torelax.Nechystáme se odpočívat.
  You're notgoing torelax.Nechystáte se odpočívat.
  They're notgoing torelax.Nechystají se odpočívat.
  • Při tvorbě otázky pouze přehazujeme podmět věty a pomocné sloveso TO BE:
  Otázka   
  Am Igoing torelax?Chystám se odpočívat?
  Are yougoing torelax?Chystáš se odpočívat?
  Is hegoing torelax?Chystá se odpočívat (on)?
  Is shegoing torelax?Chystá se odpočívat (ona)?
  Are wegoing torelax?Chystáme se odpočívat?
  Are yougoing torelax?Chystáte se odpočívat?
  Are theygoing torelax?Chystají se odpočívat?

  I zde se velmi často setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na otázku Are you
  going to relax? (Chystáš se odpočívat?) 
  odpovídáme Yes, I am. (Ano.).

  2.2 Použití vazby BE GOING TO

  Teď už víme, jak vytvořit věty s vazbou BE GOING TO. Nyní se podíváme na to, v jakých situacích se vám budou hodit:
  1) Když mluvíme o již promyšlených plánech do budoucnosti
  Nejedná se o momentální rozhodnutí, ale o plán, který máme už nějakou dobu promyšlený:

  We are going to get married.    –    Plánujeme se vzít.
  She is going to travel to Africa.    –    Plánuje vycestovat do Afriky.

  2) Když předvídáme, že se v budoucnu něco stane

  Jedná se o takové situace, kdy předvídáme budoucnost na základě nějakého důkazu.
  V následující větě například vidíme mraky, a právě proto si myslíme, že bude sněžit:

  Look at the clouds! It’s going to snow.    –    Koukej na ty mraky! Bude sněžit.

  2.3 Hovorová angličtina a vazba BE GOING TO

  Nejspíš jste se už někdy setkali s výrazem GONNA. Takové výrazy můžete často slyšet v písničkách, ve filmech, nebo v komunikaci rodilých mluvčích. Protože je na ně totiž vazba TO BE GOING TO příliš dlouhá, v běžné hovorové angličtině se zkracuje. Nejen, že se zkrátí ‚I am‘ na I’m, ‚she is‘ na she’s a podobně – i část vazby GOING TO se zkrátí na GONNA:

  I’m gonna spend some time in New York.Plánuji strávit nějaký čas v New Yorku.
  It’s gonna rain again - look at the sky.Zase bude pršet – koukej na tu oblohu.
  We’re gonna visit some friends.Chystáme se navštívit nějaké kamarády.

  3 Přítomný čas průběhový

  Další možností, jak vyjádřit budoucnost, je pomocí přítomného času průběhového. Přítomný čas průběhový používáme v případě, že mluvíme o něčem, co se odehrává právě teď v tuto chvíli. Také nám ale pomáhá vyjádřit plánovanou budoucnost – něco, čím jsme si na 100% jistí.

  Představte si například, že máte horečku a víte, že zítra nepůjdete do práce. A přesně pro tento případ potřebujeme přítomný čas průběhový:

  I’m not going to work tomorrow. – Zítra nejdu do práce. (Jsem si jistý, je mi opravdu zle)

  Možná si říkáte, že to zní nějak podezřele podobně, jako vazba BE GOING TO. Podobně to sice zní, ale to samé to není, srovnejte sami:

  I’m not going to school tomorrow (př. průběhový) – Zítra nejdu do školy.
  x
  I’m not going to GO to school tomorrow. (vazba BE GOING TO) – Zítra se nechystám jít do školy.

  Významově se tyto dvě možnosti vyjádření budoucnosti liší v tom, že pokud jsme si něčím jisti na 100%, použijeme přítomný čas průběhový. Pokud něco už dlouho plánujeme, ale nepřikládáme tomu plánu 100% jistotu, používáme vazbu BE GOING TO.

  4 Budoucí čas průběhový (Future continuous)

  Budoucí čas průběhový pro vás bude hračka, pokud si pamatujete, jak se tvoří průběhový čas u minulého a přítomného času. Budoucí čas průběhový používáme tehdy, když chceme sdělit, že něco bude v budoucnu PROBÍHAT.

  Představte si, že zítra letíte na dovolenou a nemůžete se dočkat. Kouknete se na hodinky a
  řeknete si potěšeně:

  • Zítra touhle dobou už budu plavat v moři! – By this time tomorrow, Iwill be
   swimming in the sea.

   • A právě na to potřebujeme budoucí čas průběhový – říkáme, co bude v danou
    dobu v budoucnosti probíhat.

  K tomu, kdy tento čas používáme, si řekneme více v podkapitole Použití budoucího času průběhového. Teď se ale podíváme na to, jak tento čas vytvořit.

  4.1 Tvoření budoucího času průběhového

  Co je potřeba k vytvoření budoucího času průběhového?
  podmět + WILL BE + významové sloveso s koncovkou -ING

  Kladný tvar   
  Iwill bedancing.Budu tančit.
  Youwill bedancing.Budeš tančit.
  Hewill bedancing.Bude tančit (on).
  Shewill bedancing.Bude tančit (ona).
  Wewill bedancing.Budeme tančit.
  Youwill bedancing.Budete tančit.
  Theywill bedancing.Budou tančit.
  • Záporný tvar vytvoříme přidáním záporky NOT za WILL.
  • Zkrácený tvar je WON‘T (You won’t be dancing – Nebudeš tančit).
  Záporný tvar   
  I won't bedancing.Nebudu tančit.
  Youwon't bedancing.Nebudeš tančit.
  Hewon't bedancing.Nebude tančit (on).
  Shewon't bedancing.Nebude tančit (ona).
  Wewon't bedancing.Nebudeme tančit.
  Youwon't bedancing.Nebudete tančit.
  Theywon't bedancing.Nebudou tančit.
  • Otázku vytvoříme tak, že přehodíme podmět věty s WILL BE dáváme až za podmět:
  Otázka   
  WillI bedancing?Budu tančit?
  Willyou bedancing?Budeš tančit?
  Willhe bedancing?Bude tančit (on)?
  Willshe be dancing?Bude tančit (ona)?
  Willwe be dancing?Budeme tančit?
  Willyou bedancing?Budete tančit?
  Willthey bedancing?Budou tančit?

  Jak už bylo řečeno, velmi často se setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na
  otázku Will you be dancing? (Budeš tančit?) odpovídáme Yes, I will. (Ano.).

  4.2 Použití budoucího času průběhového

  Pojďme si nyní vysvětlit, kdy budoucí čas průběhový používáme.

  • Něco bude probíhat v budoucnosti

  Tomorrow, I will be skiing in the Alps.    –    Zítra budu lyžovat v Alpách.
  (Odkazuje na konkrétní čas, ve kterém bude něco probíhat.
  Pozor však na to, že rodilí mluvčí by nepoužil frází „Tomorrow, I will ski.“, znělo by mu to nepřirozeně, protože lyžování je aktivita, která probíhá, proto je zde použitý průběhový čas. Určitě by Vám však rozuměl, co se snažíte sdělit.)

  This time next week, we will be lying on the beach.    –    Příští týden touto dobou budeme ležet na pláži.

  • Zdůrazňujeme, jak dlouho něco bude trvat

  I will be waiting for you for two hours.    –    Budu na tebe čekat dvě hodiny.

  • Mluvíme o plánech (dovolené, výlety, cesty)

  They will be leaving in the morning.    –   Budou odjíždět ráno.

  4.3 Slovíčka pojící se s budoucím časem průběhovým

  • THIS TIME TOMORROW – zítra touto dobou

  THIS TIME TOMORROW dáváme na začátek věty. Za THIS TIME můžeme dát samozřejmě i jiné časové určení budoucnosti, například THIS TIME NEXT WEEK (za týden touto dobou), THIS TIME NEXT YEAR (za rok touto dobou) a podobně.

  This time tomorrow, we will be taking the test.    –    Zítra touto dobou budeme psát ten test.

  This time next week, I will be driving to France.    –    Příští týden touto dobou budu řídit do Francie.

  5 Rozdíl mezi jednotlivými způsoby vyjádření budoucnosti

  Pojďme si společně ještě jednou shrnout, jaký je tedy rozdíl mezi čtyřmi způsoby, kterými vyjadřujeme v angličtině budoucnost.

  • Budoucí čas prostý (WILL): Pokud řekneme “I will clean the house tomorrow.“
   (Uklidím doma zítra) znamená to, že jsme se právě rozhodli, že zítra doma uklidíme.
  • Vazba BE GOING TO: Pokud řekneme: “I am going to clean the house tomorrow.“
   (Chystám se zítra doma uklidit), sdělujeme tím, že se jedná o plán, který už máme nějakou dobu promyšlený.
  • Přítomný čas průběhový: Pokud řekneme: “I am cleaning the house tomorrow.“ (Zítra doma uklízím), vyjadřujeme tím, že jsme si na 100% jisti, že budeme doma uklízet (např. protože čekáme důležitou návštěvu).
  • Budoucí čas průběhový: Pokud řekneme “I will be cleaning the house the whole day
   tomorrow.“ (Zítra budu doma celý den uklízet) zdůrazňujeme tím, že činnost bude mít nějaký časový průběh.
  Předchozí článekTrpný rod v angličtině (Passive voice)
  Další článekPředbudoucí čas (Future perfect)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".