Minulý čas průběhový (Past continuous)

  0
  26478

  Minulý čas průběhový v angličtině

  Stejně jako u přítomného času má i minulý čas v angličtině dvě formy – prostou a průběhovou. v tomto článku se podíváme na minulý čas průběhový. Používáme ho, když mluvíme o ději, který probíhal a měl trvání. Také se mohlo jednat o dva zároveň probíhající děje v minulosti. Jak správně vytvoříte minulý čas průběhový, v jakých případech ho použijete ve větě a na co si musíte dát pozor? Kromě podrobného výkladu s tabulkami a příklady najdete na konci článku i cvičení na minulý čas průběhový.

  Minulý čas průběhový používáme tehdy, když chceme sdělit, že něco probíhalo v určitý moment v minulosti. Liší se tak od minulého času prostého, kterým pouze stručně říkáme, že se něco v minulosti stalo. U minulého času průběhového jde ale především o průběh.

  Představte si, že se vás kamarádka u kávy ptá, jak probíhalo vaše rande. Chcete jí co nejlépe popsat průběh večera, a proto použijete minulý čas průběhový:

  • Celý večer jsme seděli v restauraci, pili víno a povídali si. – For the whole evening, we were sitting in the restaurant, drinking wine and talking to each other.

  Než se detailněji vysvětlíme užívání tohoto času, pojďme se společně podívat na to, jak se tvoří.

  1 Tvorba minulého času průběhového

  Co všechno potřebujeme k vytvoření minulého času průběhového? Připravili jsme si pro vás 3 tabulky, ze kterých se dozvíte, jak se tvoří kladný tvar, záporný tvar a otázka. Začneme tvorbou kladného tvaru:

  podmět + WAS / WERE + významové sloveso s koncovkou – ING + zbytek věty

  • Sloveso WAS / WERE jsou zde pomocnými slovesy. Nepřekládáme je proto jako „byl“, pouze nám pomáhají tento čas vytvořit. Protože nám minulost vyjádří WAS / WERE, další tvary sloves budou už jen s koncovkou -ing.
  • Jestli použijeme WAS nebo WERE záleží na osobě, o které mluvíme. WAS používáme v první a třetí osobě jednotného čísla. S ostatními osobami se pojí slovíčko WERE.
  Kladný tvar   
  I waseating.Jedl jsem.
  You wereeating.Jedl jsi.
  He waseating.Jedl (on).
  We wereeating.Jedli jsme.
  You wereeating.Jedli jste.
  They wereeating.Jedli.
  • Záporný tvar vytvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso WAS / WERE.
  • Zkrácený tvar je WEREN’T nebo WASN’T (You weren’t eating (nejedl jsi)/ She wasn’t eating (nejedla)).
  Záporný tvar   
  I wasn'teating.Nejedl jsem.
  You weren'teating.Nejedl jsi.
  He wasn'teating.Nejedl (on).
  She wasn'teating.Nejedla (ona).
  We weren'teating.Nejedli jsme.
  You weren'teating.Nejedli jste.
  They weren'teating.Nejedli.
  • Otázku vytvoříme tak, že přehodíme podmět věty a pomocné sloveso WAS / WERE.
  Otázka   
  WasI eating?Jedl jsem?
  Wereyou eating?Jedl jsi?
  Washeeating?Jedl (on)?
  Wasshe eating?Jedla (ona)?
  Wereweeating?Jedli jsme?
  Wereyou eating?Jedli jste?
  Weretheyeating?Jedli?

  Velmi často se setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na otázku Were you eating? (Jedl jsi?) odpovídáme Yes, I was. (Ano.) nebo No, I wasn’t. (Ne.)

  2 Použití minulého času průběhového

  Pojďme se teď společně podívat na situace, při kterých sáhnete po minulém čase průběhovém. Nejčastěji ho použijete v těchto 3 případech, ke kterým v tabulce níže najdete vždy několik příkladů.

  1) Mluvíme o něčem, co probíhalo v určitý okamžik v minulosti

  I was playing tennis at 3 o’clock.Ve tři hodiny jsem hrál tenis.
  • Touto větou oznamujeme, že hraní tenisu ve tři hodiny zrovna probíhalo.
  • Představte si například, že se v okolí vyšetřuje zločin a vy říkáte detektivovi, který vás vyslýchá, že jste zrovna v ty tři hodiny hráli tenis, nemohli jste tím pádem u incidentu být.
  • Kdybychom použili minulý čas prostý, tedy: „I played tennis yesterday“, pouze bychom poukázali na činnost, kterou jsme dělali včera, nikoliv na její průběh v určitou hodinu.
  Were you playing tennis at 3 o’clock?Hrál jsi ve tři hodiny tenis?
  I wasn’t playing tennis at 3 o’clock.Nehrál jsem ve tři hodiny tenis.

  2) Mluvíme o dvou činnostech, které probíhaly současně

  I was studying while my mom was cooking.Učila jsem se, zatímco mamka vařila.
  • Touto větou sdělujeme, že ve stejnou chvíli, kdy jsem se učila, moje maminka vařila. Oba tyto děje probíhaly současně v určitý okamžik v minulosti.
  Was he sleeping when she was calling?Spal, když volala?
  She wasn’t listening when he was speaking.Neposlouchala, když mluvil.

  3) Mluvíme o činnosti, která je časově určená jiným dějem

  I was reading when the phone rang.Zrovna jsem si četl, když zazvonil telefon.
  • První část věty I was reading je v minulém čase průběhovém, protože se jedná o průběh nějaké činnosti, která probíhala v určitý čas v minulosti. Tento čas je určen druhou částí věty when the phone rang, která je v minulém čase prostém, protože její průběh není důležitý – jde pouze o to, že se to stalo.
  • Kdybychom chtěli zdůraznit i průběh zvonění telefonu, věta by vypadala takto:
   • I was reading when the phone was ringing. (Četl jsem si, když zvonil telefon.)
    • Většinou si ale člověk jen tak nečte při zvuku zvonění telefonu, ale odloží knihu a jde ho zvednout. Proto se s touto větou téměř nesetkáte.
  Were you cooking when he arrived?Vařila jsi zrovna, když přijel?
  • Zde je opět první část Were you cooking v minulém průběhovém, protože se ptáme na
   průběh. Druhá část věty when he arrived určuje čas, kdy se to stalo.
  • Kdybychom chtěli použít minulý průběhový v obou částech věty, význam se změní:
   • Were you cooking when he was arriving? (Vařila jsi, když přijížděl?)
  We weren’t sleeping when you came.Nespali jsme, když jsi přišel.

  3 Příslovce, která se pojí s minulým časem průběhovým

  Následující slovíčka se velmi často pojí s minulým časem průběhovým:

  Mluvíme o určitém čase

  Pokud mluvíme o určitém čase, používáme běžné časové určení, např.: AT 5 O’CLOCK (v pět hodin), YESTERDAY MORNING (včera ráno), atd. Tato příslovce dáváme na konec věty. Když je chceme zdůraznit, umístíme je na začátek.

  I was writing a letter yesterday night.Včera večer jsem psal dopis.
  Yesterday night I was writing a letter.Včera večer jsem psal dopis.

  Pokud bychom použili minulý čas prostý, význam by byl jiný. Znamenalo by to, že jsme dopis napsali, ne psali:

  I wrote a letter yesterday night.Včera v noci jsem napsal dopis.

  Jak jsme si uváděli v předchozí podkapitole, určitý čas můžeme určit i vedlejší větou:

  I was writing a letter when the phone rang.Psal jsem zrovna dopis, když zazvonil telefon.

  Mluvíme o časovém úseku

  Pokud mluvíme o časovém úseku, používáme k tomu slovíčko BETWEEN, např. BETWEEN 5 AND 6 (mezi pátou a šestou) nebo FROM – TO, např. FROM 5 TO 6 (od pěti do šesti).

  I was writing a letter between 5 and 6.Psal jsem dopis mezi pátou a šestou.
  Between 5 and 6, I was writing a letter.Mezi pátou a šestou jsem psal dopis.

  Mluvíme o dvou současně probíhajících dějích

  Když hovoříme o dvou dějích, které probíhaly ve stejnou chvíli, používáme pro příslovce WHEN (kdy), WHILE (zatímco) nebo AND (a).

  • WHILE i WHEN můžeme umístit jak na začátek věty, tak i mezi dva zmiňované děje:
  I was watching TV when you were swimming.Koukal jsem se na televizi, když jsi plaval.
  When you were swimming, I was watching TV.Když jsi plaval, koukal jsem se na televizi.
  He was watering the plants while
  I was cutting the grass.
  Zaléval květiny, zatímco já jsem sekala trávu.
  While I was cutting the grass, he was watering the plants.Zatímco jsem sekala trávu, on zaléval květiny.
  • AND umísťujeme pouze mezi dva zmiňované děje:
  We were talking and they were listening.My jsme mluvili a oni poslouchali.

  4 Rozdíl mezi minulým prostým a průběhovým časem

  Minulý čas průběhový použijete, když mluvíte o ději, který probíhal v minulosti, anebo se jednalo o více událostí. Tyto události probíhaly současně nebo jedna určovala průběh druhé:

  • The phone was ringing, when I arrived home. – Telefon zvonil, když jsem dorazil domů. (Dorazil jsem je jednorázová událost, která zdůrazňuje průběh a důležitost té druhé – zvonil telefon).
  • I was talking and he was listening. – Já jsem mluvil a on poslouchal. (Dva děje, které probíhaly současně).
  • Yesterday night he was cooking dinner. – Včera večer vařil večeři. (Děj, který probíhal po určitou dobu v minulosti).

  Minulý čas prostý se od toho průběhového odlišuje tím, že se v minulosti stal, ale neprobíhal. Více informací o tom, kdy ho použijete, najdete v článku o Minulém čase prostém.

  5 Minulý čas průběhový – psaní

  Jak jsme si řekli, při tvorbě minulého času průběhového se k plnovýznamovému slovesu přidává koncovka -ING. Ne vždy je to ale pravidlem a někdy nám další písmeno z plnovýznamového slovesa odpadne nebo k němu naopak přibyde.

  S tímto jevem jste se už setkali u přítomného času průběhového. V článku o přítomném čase průběhovém jsme sepsali kapitolu Přítomný čas průběhový – psaní, ve které tato pravidla podrobně vysvětlujeme. Zde si je jen v krátkosti zopakujeme.

  • Pokud plnovýznamové sloveso končí na -E, přidáním koncovky -ING nám toto -E zmizí. Tedy například správný tvar od slovesa have není haveing, ale having.
  • Končí-li plnovýznamové sloveso na -Y, to neodpadá, ale zůstává. I když to může vypadat zvláštně, píšeme -Y a -I vedle sebe, tedy playing, nikoliv plaing.
  • U jednoslabičných sloves, která končí souhláskou (SHOP), před kterou je jedna samohláska (SHOP), dochází ke zdvojení této koncové souhlásky (SHOPPING). Neplatí to ale pro slovesa, která končí na -W (GROW → GROWING) nebo -X (BOX → BOXING).

  6 Kdy nelze použít minulý čas průběhový

  Minulý čas průběhový má svá omezení, co se týče typu sloves, která ve spojení s ním můžete použít. V angličtině existují dva typy sloves – stavová a dynamická.

  Dynamická slovesa můžeme použít v minulém čase průběhovém podle libosti, protože jsou to slovesa, která vyjadřují nějakou činnost nebo její průběh. Patří sem například slovesa jako read, jump, walk nebo talk.

  Jak napovídá samotný název, stavová slovesa vyjadřují určitý neměnný stav a v průběhovém čase minulém v angličtině je použít nemůžete. V minulém čase prostém je naopak využijete vždy. Poznáte je tak, že těmito slovesy neodpovídáte na otázku „Co právě teď děláš?“. Do této skupiny řadíme slovesa jako understand, need, believe, want nebo agree.

  Více příkladů těchto sloves najdete v přehledné tabulce na konci článku o Přítomném čase průběhovém v podkapitole Kdy nelze použít přítomný čas průběhový.

  7 Cvičení na minulý čas průběhový v angličtině

  Udělejte si ještě krátké cvičení a zjistěte, jestli všemu rozumíte. Doplňte do vět správné tvary minulého času průběhového.

  What ___ you _____ (do) yesterday at 11 p.m.?
  We __________ (sit) in the garden while our dad __________ (repair) the car.
  Yesterday morning they __________ (not to walk) the dog.
  He __________ (read) the newspaper from 10 to 11.
  She __________ (not to sleep) when I stopped by.
  When Ann __________ (listen) to the radio, the children __________ (watch) TV.

  Řešení: were you doing, were sitting … was repairing, weren’t walking (were not walking), was reading, wasn’t sleeping (was not sleeping), was listening … were watching

  Předchozí článekDatum anglicky – jak ho psát a číst
  Další článekMinulý čas prostý (Past simple)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".