Minulý čas prostý (Past simple)

  0
  28932

  Minulý čas prostý v angličtině

  Stejně jako u přítomného času existuje i v minulém čase v angličtině forma prostá a průběhová. V tomto článku se zaměříme na minulý čas prostý. Použijeme ho vždy, když mluvíme o události, která se stala v minulosti a v minulosti také skončila. Jak se minulý čas prostý tvoří, kdy přesně se používá a jak rozlišit pravidelná slovesa od těch nepravidelných? Na konci článku vás čeká i malé cvičení na minulý čas prostý.

  Představte si, že se vás u večeře kamarádky ptají, co jste dnes celý den dělali. Nechcete jim to nijak barvitě vypravovat, pouze stručně popsat, co se dělo. K tomu přesně slouží minulý čas prostý:

  • Šel jsem na koupaliště. – I went to the swimming pool.
  • Přečetl jsem knihu. – I read a book.
  • Dokončil jsem ten projekt. – I finished the project.

  V jakých situacích se tento čas používá, si řekneme podrobněji v podkapitole Použití minulého času prostého. Teď se pojďme společně podívat na to, jak se tento čas tvoří.

  1 Tvorba minulého času prostého

  Co potřebujeme pro vytvoření minulého času prostého? Připravili jsme si pro vás 3 tabulky, ze kterých snadno vyčtete, jak vytvořit kladný tvar, záporný tvar a otázku. Pro tvorbu kladného tvaru potřebujete:

  podmět + pravidelné sloveso s -ed / 2. tvar nepravidelného slovesa + zbytek věty

  Pro ty z vás, kteří si nejsou jistí, co je to pravidelné a nepravidelné sloveso jsme na konci článku připravili podkapitolu Slovesa v minulém čase.

  Kladný tvar    
  Iwatched TVyesterday.Včera jsem koukal na televizi.
  Youwatched TVyesterday.Včera ses koukal na televizi.
  He watched TVyesterday.Včera se koukal na televizi (on).
  She watched TVyesterday.Včera se koukala na televizi (ona).
  We watched TVyesterday.Včera jsme koukali na televizi.
  Youwatched TVyesterday.Včera jste koukali na televizi.
  They watched TVyesterday.Včera se koukali na televizi.
  • Zápor minulého času prostého tvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso DID (I did not play).
  • DID zde neznamená „dělal“, pouze nám pomáhá k tvoření záporu.
  • Slovesa pak následují v infinitivu, protože v angličtině stačí vyjadřovat minulost pouze jedenkrát (v tomto případě použitím did):
   • I did not watch TV
   • Nikoliv I did not watched TV
  • Zkrácený tvar je zde DIDN’T (I didn’t watch.)

  podmět + did not / didn’t + sloveso v infinitivu + zbytek věty

  Záporný tvar   
  Ididn't watch TVyesterday. Včera jsem se nekoukal na televizi.
  Youdidn't watch TVyesterday.Včera ses nekoukal na televizi.
  Hedidn't watch TVyesterday.Včera se nekoukal na televizi (on).
  She didn't watch TVyesterday.Včera se nekoukala na televizi (ona).
  Wedidn't watch TVyesteday.Včera jsme se nekoukali na televizi.
  Youdidn't watch TVyesterday.Včera jste se nekoukali na televizi.
  They didn't watch TVyesterday.Včera se nekoukali na televizi.
  • Při tvorbě otázky pouze přehazujeme podmět věty s pomocným slovesem DID.
  • Sloveso, stejně tak jako v záporu, zůstává v infinitivu:
   • Did you watch TV?
   • Nikoliv Did you watched TV?
  Otázka   
  Did I watch TVyesterday? Koukal jsem se včera na televizi?
  Did you watch TVyesterday?Koukal ses včera na televizi?
  Did he watch TVyesterday?Koukal se včera na televizi (on)?
  Did she watch TVyesterday?Koukala se včera na televizi (ona)?
  Did we watch TVyesterday?Koukali jsme se včera na televizi?
  Did you watch TVyesterday? Koukali jste se včera na televizi?
  Did theywatch TVyesterday?Koukali se včera na televizi?

  Velmi často se setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na otázku Did you watch TV? (Koukal jsi včera na televizi?) odpovídáme Yes, I did. (Ano.) nebo No, I didn’t. (Ne.).

  2 Použití minulého času prostého

  Pojďme se teď společně podívat na to, kdy se minulý čas prostý v angličtině používá. Nejčastěji je to v těchto 4 případech, ke kterým v tabulce níže najdete vždy několik příkladů.

  1) Když se něco stalo v minulosti a v minulosti to také skončilo

  He wrote me an e-mail two days ago.Před dvěma dny mi napsal e-mail.
  We went to Spain last summer.Minulé léto jsme jeli do Španělska.
  They played computer games yesterday.Včera hráli počítačové hry.

  2) Když se něco v minulosti opakuje

  When I was young, I played tennis every day.Když jsem byl malý, hrál jsem každý den tenis.
  She didn’t come to school again.Už zase nepřišla do školy.

  3) Když činnost nemá trvání

  I broke my hand, when I was jumping on a trampoline.Zlomil jsem si ruku, když jsem skákal na trampolíně. (Zlomení ruky bylo jednorázové, neprobíhalo po určitou dobu, děj nemá trvání).

  4) Když vyjmenováváme události, které následovaly po sobě

  I made my breakfast, drank my coffee and left for work.Udělal jsem si snídani, vypil kávu a odešel do práce.

  3 Příslovce, která se pojí s minulým časem prostým

  Minulý čas prostý se v angličtině vyznačuje častým použitím následujících slovíček:

  • YESTERDAY – včera

  Toto příslovce dáváme většinou na konec věty:

  He cooked dinner for me yesterday.Včera mi uvařil večeři.
  Did it rain yesterday?Pršelo včera?
  We didn’t see each other yesterday.Včera jsme se neviděli.

  Pokud chceme zdůraznit, že se něco stalo včera, můžeme dát YESTERDAY na začátek věty:

  Yesterday I texted you!To včera jsem ti psal!
  • Příslovce začínající slovíčkem LAST

  Mezi další slovíčka, která se pojí s minulým časem prostým, patří příslovce, která začínají slovíčkem LAST. Tato příslovce řadíme většinou na konec věty. Pokud je ale chceme zdůraznit, umístíme je na začátek:

  LAST WEEK (minulý týden)
  I gave him my number last week.Dala jsem mu své telefonní číslo minulý týden.
  Last week I gave him my number.Minulý týden jsem mu dala své telefonní číslo.
  LAST WEEKEND (minulý víkend)
  I had the football match last weekend.Ten fotbalový zápas jsem měl minulý víkend.
  Last weekend I had the football match.Minulý víkend jsem měl ten fotbalový zápas.
  LAST YEAR (minulý rok)
  I started playing the piano last year.Začal jsem hrát na piano minulý rok.
  Last year I started to play the piano.Minulý rok jsem začal hrát na piano.

  Se slovíčkem LAST se samozřejmě pojí mnoho dalších příslovcí, jako například: LAST MONTH (minulý měsíc), LAST SATURDAY (minulou sobotu), apod.

  • Příslovce končící slovíčkem AGO

  Pro příslovce, která končí slovíčkem AGO, platí stejná pravidla jako pro příslovce začínající slovíčkem LAST. Dáváme je na konec věty, ale v případě, že je chceme zdůraznit, je umístíme na začátek:

  TWO DAYS AGO (předevčírem)
  I was ill two days ago.Předevčírem jsem byl nemocný.
  Two days ago I was ill.Předevčírem jsem byl nemocný.
  THREE WEEKS AGO (před dvěma týdny)
  I got this phone three weeks ago.Dostala jsem tento telefon před třemi týdny.
  Three weeks ago I got this phone.Před třemi týdny jsem dostala tenhle telefon.
  A YEAR AGO (před rokem)
  We started dating a year ago.Začali jsme spolu chodit před rokem.
  A year ago we started dating.Před rokem jsme spolu začali chodit.

  4 Rozdíl mezi minulým prostým a průběhovým časem

  Minulý čas prostý použijete vždy, když popisujete události, které se odehrály v minulosti, a neměli žádný průběh. Tyto události se mohli opakovat nebo se odehrát po sobě:

  • The phone rang. – Telefon zazvonil. (Něco se stalo a nemělo to trvání).
  • I came home and the phone rang. – Přišel jsem domů a zazvonil telefon. (Výčet událostí tak, jak šly za sebou).
  • Every time I came home, I got scared by the neighbour’s cat. – Vždy když jsem přišel domů, mě vyděsila sousedova kočka. (Opakovaná minulost).

  Minulý čas průběhový se od toho prostého liší tím, že v minulosti probíhal. Více informací o tom, v jakých případech ho použijete, najdete v článku o Minulém čase průběhovém.

  5 Slovesa v minulém čase

  Anglická slovesa rozdělujeme na pravidelná a nepravidelná slovesa. Pokud chceme vytvořit minulý tvar od pravidelných sloves, přidáváme k nim koncovku -ed. Pro nepravidelná slovesa v angličtině ale bohužel žádné pravidlo neexistuje a jejich minulý tvar se musíme naučit. Pro přehlednost se nepravidelná slovesa píší do tabulek, kde minulý tvar vždy nalezneme ve druhém sloupečku

  5.1 Psaní a výslovnost pravidelných sloves v minulém čase

  Jak už jsme si řekli, pro vytvoření minulého času u pravidelných sloves přidáváme ke slovesu koncovku -ed:

  • Watch → watched (koukal)
  • Listen → listened (poslouchal)
  • Cook → cooked (vařil)

  Změkčení Y na I
  Pokud pravidelné sloveso končí na -y a je před ním souhláska, dochází při tvorbě minulého tvaru ke změkčení:

  • Study → studied (studoval)

  Pokud je před koncovým -y samohláska, ke změně nedochází:

  •  Play → played (hrál)

  Zdvojení souhlásky u jednoslabičných sloves
  Mezi jednoslabičná pravidelná slovesa patří například to mop (setřít podlahu). Pokud tato slovesa končí samohláskou (v našem příkladu P) a před ní je samohláska (v našem příkladu O), dochází ke zdvojení koncové souhlásky:

  • Mop → mopped     (stíral podlahu)
  • Stop → stopped     (přestal)

  Přidání pouze koncové souhlásky -d
  Pokud končí pravidelné sloveso na samohlásku E, která se ale nevyslovuje, jako například u slov LIKE a CARE, pro vytvoření minulého tvaru slovesa přidáme pouze koncovou souhlásku -d:

  • Like → liked        (měl rád)
   • Nikoliv likeed
  • Care → cared        (staral se)
   • Nikoliv careed

  Výslovnost
  Častou chybou studentů je špatné vyslovování koncového -ed. Správná výslovnost této koncovky závisí na posledním písmenku slovesa v základním tvaru.
  Pokud sloveso v základním tvaru končí na T nebo D, koncovka -ed se vyslovuje /ɪd/:

  V ostatních případech záleží na tom, jestli končí sloveso v základním tvaru na znělou nebo neznělou hlásku. Mezi znělé hlásky patří všechny samohlásky + b, d, g, v, z, ʒ, dʒ, ð, l, r, m, n, ŋ, j, w. Mezi neznělé hlásky patří p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ.

  Pokud končí sloveso v základním tvaru na znělou hlásku, koncovku -ed vyslovujeme jako /d/:

  Pokud končí sloveso v základním tvaru na neznělou hlásku, koncovku -ed vyslovujeme jako /t/:

  5.2 Nepravidelná slovesa v minulém čase

  A potom tu máme nepravidelná slovesa v angličtině, která mají při použití v minulém čase různé tvary. Jaká slovesa to jsou, zjistíte z tabulek a přehledů, které se musíte naučit. Jedině tak budete schopni rozeznat, které sloveso je nepravidelné a ke kterému v minulém čase přidáte pouze koncovku -ed.

  Pro lepší přehlednost jsme pro vás připravili tabulku nepravidelných sloves do nového článku. Dozvíte se v něm také, s jakými základními 35 slovesy je dobré začít a jak se je nejlépe naučit.

  6 Cvičení na minulý čas prostý v angličtině

  Na závěr si udělejte krátké cvičení a zjistěte, jestli jste vše pochopili správně. Doplňte do vět správné tvary minulého času prostého.

  I _________ (see) a film yesterday.
  He _________ (send) me an email last week.
  ____ you _____ (eat) the whole pizza?
  Two days ago, we _________ (talk) to Mark.
  They _________ (beg) us for money again.
  We _____ ____ (not to pay) for the dinner.
  David _________ (arrive) last Sunday.

  Řešení: saw, sent, Did you eat, talked, begged, didn’t pay (did not pay), arrived

  Předchozí článekMinulý čas průběhový (Past continuous)
  Další článekAnglické číslovky
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".