Minulý čas prostý (Past simple)

  0
  40109

  Minulý čas prostý v angličtině

  Stejně jako u přítomného času existuje i v minulém čase v angličtině forma prostá a průběhová. V tomto článku se zaměříme na minulý čas prostý. Použijeme ho vždy, když mluvíme o události, která se stala v minulosti a v minulosti také skončila. Jak se minulý čas prostý tvoří, kdy přesně se používá a jak rozlišit pravidelná slovesa od těch nepravidelných? Na konci článku vás čeká i malé cvičení na minulý čas prostý.

  Představte si, že se vás u večeře kamarádky ptají, co jste dnes celý den dělali. Nechcete jim to nijak barvitě vypravovat, pouze stručně popsat, co se dělo. K tomu přesně slouží minulý čas prostý:

  • Šel jsem na koupaliště. – I went to the swimming pool.
  • Přečetl jsem knihu. – I read a book.
  • Dokončil jsem ten projekt. – I finished the project.

  V jakých situacích se tento čas používá, si řekneme podrobněji v podkapitole Použití minulého času prostého. A jak se tedy tento čas tvoří?

  1 Tvorba minulého času prostého

  Co potřebujeme pro vytvoření minulého času prostého? Připravili jsme si pro vás 3 tabulky, ze kterých snadno vyčtete, jak vytvořit kladný tvar, záporný tvar a otázku. Pro tvorbu kladného tvaru potřebujete:

  podmět + pravidelné sloveso s -ed / 2. tvar nepravidelného slovesa + zbytek věty

  Pro ty z vás, kteří si nejsou jistí, co je to pravidelné a nepravidelné sloveso, jsme na konci článku připravili podkapitolu Slovesa v minulém čase.

  Kladný tvar    
  Iwatched TVyesterday.Včera jsem koukal na televizi.
  Youwatched TVyesterday.Včera ses koukal na televizi.
  He watched TVyesterday.Včera se koukal na televizi (on).
  She watched TVyesterday.Včera se koukala na televizi (ona).
  We watched TVyesterday.Včera jsme koukali na televizi.
  Youwatched TVyesterday.Včera jste koukali na televizi.
  They watched TVyesterday.Včera se koukali na televizi.
  • Zápor minulého času prostého tvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso DID (I did not play).
  • DID zde neznamená „dělal“, pouze nám pomáhá k tvoření záporu.
  • Slovesa pak následují v infinitivu, protože v angličtině stačí vyjadřovat minulost pouze jedenkrát (v tomto případě použitím did):
   • I did not watch TV
   • Nikoliv I did not watched TV
  • Zkrácený tvar je zde DIDN’T (I didn’t watch.)

  podmět + did not / didn’t + sloveso v infinitivu + zbytek věty

  Záporný tvar   
  Ididn't watch TVyesterday. Včera jsem se nekoukal na televizi.
  Youdidn't watch TVyesterday.Včera ses nekoukal na televizi.
  Hedidn't watch TVyesterday.Včera se nekoukal na televizi (on).
  She didn't watch TVyesterday.Včera se nekoukala na televizi (ona).
  Wedidn't watch TVyesteday.Včera jsme se nekoukali na televizi.
  Youdidn't watch TVyesterday.Včera jste se nekoukali na televizi.
  They didn't watch TVyesterday.Včera se nekoukali na televizi.
  • Při tvorbě otázky pouze přehazujeme podmět věty s pomocným slovesem DID.
  • Sloveso, stejně tak jako v záporu, zůstává v infinitivu:
   • Did you watch TV?
   • Nikoliv Did you watched TV?
  Otázka   
  Did I watch TVyesterday? Koukal jsem se včera na televizi?
  Did you watch TVyesterday?Koukal ses včera na televizi?
  Did he watch TVyesterday?Koukal se včera na televizi (on)?
  Did she watch TVyesterday?Koukala se včera na televizi (ona)?
  Did we watch TVyesterday?Koukali jsme se včera na televizi?
  Did you watch TVyesterday? Koukali jste se včera na televizi?
  Did theywatch TVyesterday?Koukali se včera na televizi?

  Velmi často se setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na otázku Did you watch TV? (Koukal jsi včera na televizi?) odpovídáme Yes, I did. (Ano.) nebo No, I didn’t. (Ne.).

  2 Použití minulého času prostého

  Pojďme se teď společně podívat na to, kdy se minulý čas prostý v angličtině používá. Nejčastěji je to v těchto 4 případech, ke kterým v tabulce níže najdete vždy několik příkladů.

  1) Když se něco stalo v minulosti a v minulosti to také skončilo

  He wrote me an e-mail two days ago.Před dvěma dny mi napsal e-mail.
  We went to Spain last summer.Minulé léto jsme jeli do Španělska.
  They played computer games yesterday.Včera hráli počítačové hry.

  2) Když se něco v minulosti opakuje

  When I was young, I played tennis every day.Když jsem byl malý, hrál jsem každý den tenis.
  She didn’t come to school again.Už zase nepřišla do školy.

  3) Když činnost nemá trvání

  I broke my hand, when I was jumping on a trampoline.Zlomil jsem si ruku, když jsem skákal na trampolíně. (Zlomení ruky bylo jednorázové, neprobíhalo po určitou dobu, děj nemá trvání).

  4) Když vyjmenováváme události, které následovaly po sobě

  I made my breakfast, drank my coffee and left for work.Udělal jsem si snídani, vypil kávu a odešel do práce.

  3 Příslovce, která se pojí s minulým časem prostým

  Minulý čas prostý se v angličtině vyznačuje častým použitím následujících slovíček:

  • YESTERDAY – včera

  Toto příslovce dáváme většinou na konec věty:

  He cooked dinner for me yesterday.Včera mi uvařil večeři.
  Did it rain yesterday?Pršelo včera?
  We didn’t see each other yesterday.Včera jsme se neviděli.

  Pokud chceme zdůraznit, že se něco stalo včera, můžeme dát YESTERDAY na začátek věty:

  Yesterday I texted you!To včera jsem ti psal!
  • Příslovce začínající slovíčkem LAST

  Mezi další slovíčka, která se pojí s minulým časem prostým, patří příslovce, která začínají slovíčkem LAST. Tato příslovce řadíme většinou na konec věty. Pokud je ale chceme zdůraznit, umístíme je na začátek:

  LAST WEEK (minulý týden)
  I gave him my number last week.Dala jsem mu své telefonní číslo minulý týden.
  Last week I gave him my number.Minulý týden jsem mu dala své telefonní číslo.
  LAST WEEKEND (minulý víkend)
  I had the football match last weekend.Ten fotbalový zápas jsem měl minulý víkend.
  Last weekend I had the football match.Minulý víkend jsem měl ten fotbalový zápas.
  LAST YEAR (minulý rok)
  I started playing the piano last year.Začal jsem hrát na piano minulý rok.
  Last year I started to play the piano.Minulý rok jsem začal hrát na piano.

  Se slovíčkem LAST se samozřejmě pojí mnoho dalších příslovcí, jako například: LAST MONTH (minulý měsíc), LAST SATURDAY (minulou sobotu), apod.

  • Příslovce končící slovíčkem AGO

  Pro příslovce, která končí slovíčkem AGO, platí stejná pravidla jako pro příslovce začínající slovíčkem LAST. Dáváme je na konec věty, ale v případě, že je chceme zdůraznit, je umístíme na začátek:

  TWO DAYS AGO (předevčírem)
  I was ill two days ago.Předevčírem jsem byl nemocný.
  Two days ago I was ill.Předevčírem jsem byl nemocný.
  THREE WEEKS AGO (před dvěma týdny)
  I got this phone three weeks ago.Dostala jsem tento telefon před třemi týdny.
  Three weeks ago I got this phone.Před třemi týdny jsem dostala tenhle telefon.
  A YEAR AGO (před rokem)
  We started dating a year ago.Začali jsme spolu chodit před rokem.
  A year ago we started dating.Před rokem jsme spolu začali chodit.

  4 Rozdíl mezi minulým prostým a průběhovým časem

  Minulý čas prostý použijete vždy, když popisujete události, které se odehrály v minulosti, a neměly žádný průběh. Tyto události se mohly opakovat nebo se odehrát po sobě:

  • The phone rang. – Telefon zazvonil. (Něco se stalo a nemělo to trvání).
  • I came home and the phone rang. – Přišel jsem domů a zazvonil telefon. (Výčet událostí tak, jak šly za sebou).
  • Every time I came home, I got scared by the neighbour’s cat. – Vždy, když jsem přišel domů, mě vyděsila sousedova kočka. (Opakovaná minulost).

  Minulý čas průběhový se od toho prostého liší tím, že v minulosti probíhal. Více informací o tom, v jakých případech ho použijete, najdete v článku o minulém čase průběhovém.

  5 Slovesa v minulém čase

  Anglická slovesa rozdělujeme na pravidelná a nepravidelná slovesa. Pokud chceme vytvořit minulý tvar od pravidelných sloves, přidáváme k nim koncovku -ed. Pro nepravidelná slovesa v angličtině ale bohužel žádné pravidlo neexistuje a jejich minulý tvar se musíme naučit. Pro přehlednost se nepravidelná slovesa píší do tabulek, kde minulý tvar vždy nalezneme ve druhém sloupečku

  5.1 Psaní a výslovnost pravidelných sloves v minulém čase

  Jak už jsme si řekli, pro vytvoření minulého času u pravidelných sloves přidáváme ke slovesu koncovku -ed:

  • Watch → watched (koukal)
  • Listen → listened (poslouchal)
  • Cook → cooked (vařil)

  Změkčení Y na I
  Pokud pravidelné sloveso končí na -y a je před ním souhláska, dochází při tvorbě minulého tvaru ke změkčení:

  • Study → studied (studoval)

  Pokud je před koncovým -y samohláska, ke změně nedochází:

  •  Play → played (hrál)

  Zdvojení souhlásky u jednoslabičných sloves
  Mezi jednoslabičná pravidelná slovesa patří například to mop (setřít podlahu). Pokud tato slovesa končí samohláskou (v našem příkladu P) a před ní je samohláska (v našem příkladu O), dochází ke zdvojení koncové souhlásky:

  • Mop → mopped     (stíral podlahu)
  • Stop → stopped     (přestal)

  Přidání pouze koncové souhlásky -d
  Pokud končí pravidelné sloveso na samohlásku E, která se ale nevyslovuje, jako například u slov LIKE a CARE, pro vytvoření minulého tvaru slovesa přidáme pouze koncovou souhlásku -d:

  • Like → liked        (měl rád)
   • Nikoliv likeed
  • Care → cared        (staral se)
   • Nikoliv careed

  Výslovnost
  Častou chybou studentů je špatné vyslovování koncového -ed. Správná výslovnost této koncovky závisí na posledním písmenku slovesa v základním tvaru.
  Pokud sloveso v základním tvaru končí na T nebo D, koncovka -ed se vyslovuje /ɪd/:

  V ostatních případech záleží na tom, jestli končí sloveso v základním tvaru na znělou nebo neznělou hlásku. Mezi znělé hlásky patří všechny samohlásky + b, d, g, v, z, ʒ, dʒ, ð, l, r, m, n, ŋ, j, w. Mezi neznělé hlásky patří p, t, k, f, s, ʃ, θ, tʃ.

  Pokud končí sloveso v základním tvaru na znělou hlásku, koncovku -ed vyslovujeme jako /d/:

  Pokud končí sloveso v základním tvaru na neznělou hlásku, koncovku -ed vyslovujeme jako /t/:

  5.2 Nepravidelná slovesa v minulém čase

  A potom tu máme nepravidelná slovesa v angličtině, která mají při použití v minulém čase různé tvary. Jaká slovesa to jsou, zjistíte z tabulek a přehledů, které se musíte naučit. Jedině tak budete schopni rozeznat, které sloveso je nepravidelné a ke kterému v minulém čase přidáte pouze koncovku -ed.

  Pro lepší přehlednost jsme pro vás připravili tabulku nepravidelných sloves do nového článku. Dozvíte se v něm také, s jakými základními 35 slovesy je dobré začít a jak se je nejlépe naučit.

  6 Cvičení na minulý čas prostý v angličtině

  Na závěr si udělejte krátké cvičení a zjistěte, jestli jste vše pochopili správně. Doplňte do vět správné tvary minulého času prostého.

  6.1 Zadání

  I _________ (see) a film yesterday.
  He _________ (send) me an email last week.
  ____ you _____ (eat) the whole pizza?
  Two days ago, we _________ (talk) to Mark.
  They _________ (beg) us for money again.
  We _____ ____ (not to pay) for the dinner.
  David _________ (arrive) last Sunday.

  6.2 Řešení

  I saw a film yesterday.
  He sent me an email last week.
  Did you eat the whole pizza?
  Two days ago, we talked to Mark.
  They begged us for money again.
  We didn’t pay (did not pay) for the dinner.
  David arrived last Sunday.

  7 Příběh s využitím minulého času prostého

  V tomto krátkém příběhu je ilustrováno použití minulého prostého času. Přečtěte si ho, poslechněte a zkuste si zodpovědět navazující otázky.

  Once upon a time, there was a young girl named Emily. She lived in a small town with her parents and two younger siblings. Emily was always fascinated by the stars and the universe, and she dreamed of one day becoming an astronaut.

  When Emily turned 18, she applied to NASA’s astronaut program. She worked hard and studied for months, and eventually, she received a letter of acceptance. Emily was over the moon with excitement and couldn’t wait to start training.

  During her training, Emily faced many challenges, but she never gave up. She worked tirelessly day and night to improve her skills and physical fitness. She also had to learn to work in a team and trust her fellow astronauts.

  After months of training, Emily was finally ready for her first mission. She was part of a team that was sent to explore a distant planet. They traveled through space for weeks, and when they finally arrived, Emily was amazed by the planet’s beauty.

  Emily and her team spent months on the planet, gathering data and conducting experiments. They faced many challenges, but they worked together and overcame them all.

  Finally, it was time to return home. Emily was sad to leave the planet, but she was also excited to see her family and friends again. She returned to Earth as a hero, and her dream of becoming an astronaut had come true.

  7.1 Kontrolní otázky k příběhu

   1) Where did Emily live with her family?
   2) What did Emily dream of becoming one day?
   3) When did Emily apply to NASA’s astronaut program?
   4) How long did Emily study for her astronaut program?
   5) What did Emily receive after studying for months?
   6) Did Emily give up when she faced many challenges during training?
   7) What did Emily have to learn during training?
   8) What was Emily’s first mission as an astronaut?
   9) How long did Emily and her team spend on the distant planet?
   10) Did Emily’s dream of becoming an astronaut come true?

  7.2 Odpovědi

   1) Where did Emily live with her family?

  Emily lived with her family in a small town.

   2) What did Emily dream of becoming one day?

  Emily dreamed of becoming an astronaut.

   3) When did Emily apply to NASA’s astronaut program?

  Emily applied to NASA’s astronaut program when she turned 18.

   4) How long did Emily study for her astronaut program?

  Emily studied for months for her astronaut program.

   5) What did Emily receive after studying for months?

  Emily received a letter of acceptance.

   6) Did Emily give up when she faced many challenges during training?

  No, Emily never gave up and worked tirelessly to improve her skills and physical fitness.

   7) What did Emily have to learn during training?

  Emily had to learn to work in a team and trust her fellow astronauts during training.

   8) What was Emily’s first mission as an astronaut?

  Emily’s first mission was to be part of a team sent to explore a distant planet.

   9) How long did Emily and her team spend on the distant planet?

  Emily and her team spent months on the distant planet.

   10) Did Emily’s dream of becoming an astronaut come true?

  Yes, Emily’s dream of becoming an astronaut came true when she returned to Earth as a hero.

  Předchozí článekMinulý čas průběhový (Past continuous)
  Další článekAnglické číslovky
  So Good Languages
  Pomáháme studentům na celém světě ovládnout jazyk tak, jak si vždy představovali. V článcích se dozvíte rady a tipy, které vás v jazyce posunou. Gramatiku snadno pochopíte z přehledných a komplexně připravených výkladů gramatiky. Učte se s námi jazyk zábavně a jednoduše.