To vs. -ing

  0
  9444

  Článek je pro pokročilé.

  1 Úvod

  Stejně jako v češtině i v angličtině máme neurčité slovesné tvary. Existují specifická pravidla pro jejich užívání a právě na ně se nyní podíváme.

  2 TO (infinitive)

  To-infinitive je základním tvarem každého slovesa (například to eat – jíst).

  Tvorba to-infinitivu

  V angličtině máme několik druhů infinitivu. Ukážeme si, jak všechny jeho tvary vypadají v závislosti na čase, ve kterém je používáme (do češtiny se infinitivy v anglických větách často překládají za pomoci vedlejších vět):

  Přítomný čas
  • přítomný infinitiv: to + sloveso
   • I am always happy to help. – Vždy rád pomohu.
  • přítomný průběhový infinitiv: to + be + sloveso + ing
   • It is dangerous to be running for so long. – Takhle dlouho běhat je nebezpečné.
  Minulý čas
  • minulý infinitiv: to + have + příčestí minulé
   • I am happy to have helped the team. – Jsem rád, že jsem pomohl týmu.
  • minulý průběhový infinitiv: to + have + been + sloveso + ing
   • She seemed to have been looking for something – Vypadala, že něco hledá.
  Trpný rod
  • přitomný trpný infinitiv: to + be + příčestí minulé
   • It needs to be said. – Je potřeba to říct.
  • minulý trpný infinitiv: to + have + been + příčestí minulé
   • He admitted to have been cheated on. – Přiznal se, že byl podveden.

  Použití to-infinitivu

  To-infinitiv používáme například v těchto případech:

  • jako předmět věty
   • It is not wise to drink a lot of alcohol. – Není moudré pít hodně alkoholu.
  • jako podmět věty:
   • To find a suitable partner is crucial for a happy life. – Najít si vhodného partnera je pro šťastný život nezbytné.
  • jako předmět:
   • It needs to be found. – Je potřeba to najít.
  • pro vyjádření účelu:
   • I bought the bricks to build a shed. – Koupil jsem ty cihly, abych postavil kůlnu.
  • za určitými přídavnými jmény:
   • I am glad to see you.- Rád tě vidím.
   • He was likely to score. – Bylo pravděpodobné, že dá gól.
  • za určitými podstatnými jmény:
   • My attempt to apologize was unsuccessful. – Můj pokus o omluvu byl neúspěšný.
   • Her ability to speak publicly is outstanding. – Její schopnost mluvit na veřejnosti je ohromující.
  • k vyjádření, na co je věc určena:
   • Please, give me a beer to drink. – K pití si dám pivo prosím.
  • ve spojení s příslovci:
   • It is too cold to go outside. – Je příliš zima na to jít ven.

  3 -ING (Gerundium)

  Gerundium je takový tvar slovesa, který jako sloveso vypadá, ale plní funkci podstatného jména.

  Tvorba gerundia

  Gerundium vytvoříme jednoduše tak, že k libovolnému slovesu přidáme koncovku –ing (například be – being). Níže si ukážeme tvorbu všech potřebných tvarů:

  • přítomný čas – sloveso + ing
   • Skiing is hard. – Lyžování je těžké.
  • minulý čas – have + ing + příčestí minulé
   • He remembered having seen her in that house. – Vzpomněl si, že ji viděl v tom domě.
  • trpný rod – be + ing + příčestí minulé
   • Being eaten by a shark is my greatest fear while surfing. – Při surfování se nejvíc bojím, že mě sežere žralok.
  • minulý trpný rod – have + ing + been + příčestí minulé
   • Peter remembered having been called late in the afternoon. – Petr si vzpomněl, že mu pozdě odpoledne někdo volal.

  Použití gerundia

  Gerundium používáme v následujících případech:

  • jako podmět věty:
   • Playing video games is my favourite pastime. – Hraní videoher je můj nejoblíbenější koníček.
  • jako předmět:
   • He likes doing nothing. – Má rád nicnedělání.
  • po předložkách:
   • I have always been good at making jokes. – Vždycky mi šlo vtipkovat.
  • po určitých frázových slovesech:
   • I am looking forward to seeing you. – Těším se, až tě uvidím.
  • po určitých slovesech:
   • She denied having been there. – Popřela, že by tam byla.
  • ve složených podstatných jménech:
   • Last night, he took two sleeping pills. – Včera v noci si vzal dva prášky na spaní.
    • v tomto případě se nejedná o přídavné jméno, jak by se na první pohled mohlo zdát. Neříkáme jaký ten prášek je (sleeping pill – spící prášek), ale spíše, na co ten prášek je (pill for sleeping – prášek na spaní).

  4 -ING (Participium – příčestí přítomné)

  Participium je tvarem slovesa, který má koncovku –ing. Jeho použití se však od jiného takového tvaru (gerundia) liší.

  Tvorba participia

  Jak jsme si již řekli, přítomné příčestí tvoříme přidáním koncovky –ing. Nyní si přidáme všechny tvary, ve kterých lze toto příčestí najít.

  • přítomný čas – sloveso + ing
   • I am swimming. – Plavu.
  • minulý čas – have + ing + příčestí minulé
   • Having found my keys, I could return home. – Protože jsem našel své klíče, mohl jsem se vrátit domů.
  • trpný rod – be + ing + příčestí minulé
   • Being closely watched, I can’t afford to make a mistake. – Nemohu si dovolit udělat chybu, protože jsem ostře sledován.
  • minulý trpný rod – having + ing + been + příčestí minulé
   • He could finally see his family, having been released from jail. – Poté, co ho propustili z vězení, mohl konečně vidět svoji rodinu.
  Použití participia
  • při tvorbě průběhového času (nedokonavého vidu):
   • I have been collecting football shirts for two years. – Dva roky sbírám fotbalové dresy.
  • jako přídavné jméno:
   • In the distance, she could see a burning building. – V dálce viděla hořící budovu.
    • zde pomocí –ing formy říkáme spíše, jaká dána věc je (burning building – budova, která hoří), ne k čemu věc je (burning building – budova pro hoření).
  • po určitých slovesech:
   • His wounds couldn’t stop bleeding. – Jeho rány nepřestávaly krvácet.
  • může nahradit vztažné zájmeno a sloveso:
   • This is the boy calling the ambulance. – To je ten kluk, který zavolal sanitku.
    • bez participia by věta zněla: This is the boy who called the ambulance.
  • může nahradit předložku, sloveso a podmět:
   • Knowing he was sad, I bought him chocolate. – Protože jsem věděl, že je smutný, koupil jsem mu čokoládu.
    • bez participia by věta zněla: Because I knew he was sad, I bought him chocolate.

  5 Změny ve významu

  Po určitých slovesech (ukážeme si jich zde pouze několik) dochází ke změně významu věty v závislosti na tom, zda použijeme –ing nebo to-infinitiv. Taková slovesa například jsou:

  • stop
   • stop + ing:
    • She stopped thinking about the past for a while. – Na chvíli přestala přemýšlet nad minulostí.
     • Daná osoba přerušila svoji činnost – přemýšlení.
   • stop + to:
    • She stopped to think about the past. – Zastavila se, aby popřemýšlela nad minulostí.
     • Daná osoba přestala vykonávat svoji činnost (ať už to bylo cokoli), aby se mohla zamyslet nad minulostí.
  • remember
   • remember + ing:
    • You must remember buying milk. – Musíš si přece pamatovat, že jsi kupoval mléko.
     • Zde danou osobu nutíme, aby se vrátila v čase a vzpomněla si, zda mléko skutečně kupovala.
   • remember + to
    • You must remember to buy milk. – Musíš si zapamatovat, že máš koupit mléko.
     • Zde dané osobě zdůrazňujeme, že je nutné mléko teprve koupit.
  • regret
   • regret + ing
    • We regret leaving you there like that. – Je nám líto, že jsme tě tam takhle nechali.
     • Opět se ohlížíme do minulosti a dáváme najevo, že je nám líto něco, co jsme v minulosti vykonali.
   • regret + to
    • We regret to tell you that you have failed the test. – S lítostí vám oznamujeme, že jste nesplnil test.
     • V tento moment pouze s lítostí oznamujeme něco, co se již stalo osobě, která o tom nebyla dosud informována.
  Předchozí článekZákladní číslovky (Cardinal Numerals)
  Další článekModální slovesa (Modal verbs)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".