French Kids Eat Everything II

What did we learn from this amazing French book? For me, there are two groups of tips-n-tricks – surprises and expected. The author is really good and clever, but we Czechs know some things as well!

The Surprises

1. Children eat their vegetable as a first dish: It’s logical. They are still hungry and will probably eat everything.

2. Children shouldn’t eat snacks. It’s fine to be a bit hungry between meals and they learn to wait for “normal” food.

3. This tip is my favourite: Children eat meals together with their family. The meal should be something special for them.

Are you curious about the expected?

1. Again, I start with my favourite: You don’t have to like it, but you have to taste it. Yes, yes and yes! Kids, and adults, too, should give the meal a chance.

2. Children should eat slowly. Meals are important. Slow meal can help them enjoy it more and talk with their friends.

3. Children should listen to their parents. Parents say when it’s the time for meal. But! Parents should think – kids aren’t puppies. They should eat, when they’re hungry and not when they behave good.

Here ends my trip to the world where children eat everything. It was fun for me and I really hope, that for you, too.

Slovíčka

amazing – skvělý
tips-n-tricks – tipy a triky
expected – očekávaný
first dish – první chod
shouldn’t/should – neměl by/měl by
snacks – svačiny
taste – ochutnat
adults – dospělí
important – důležitý
puppies – štěňata
behave – chovat se

Překlad

Francouzské děti jedí všechno II

Co jsme se naučili z téhle skvělé francouzské knihy? Pro mě to jsou dvě skupiny tipů-triků – překvapení a „očekávané“. Autorka je opravdu dobrá a chytrá, ale my Češi taky umíme pár věcí!

 

Překvapení

1. Děti jedí zeleninu jako první chod: To je logické. Jsou stále ještě hladové a pravděpodobně budou jíst všechno.

2. Děti by neměly jíst svačiny. Je fajn být trochu hladoví mezi jídly a naučí se čekat na „normální“ jídlo.

3. Tenhle tip je můj oblíbený: Děti jedí jídlo dohromady se svou rodinou. Jídlo by pro ně mělo být něčím speciálním.

Jste zvědaví na „očekávané“?

1. Znovu začínám se svým oblíbeným: Nemusíš to mít rád, ale musíš to ochutnat. Ano, ano a ano! Děti, a dospělí také, by měli dát jídlo šanci.

2. Děti by měly jíst pomalu. Jídlo je důležité. Pomalé jídlo jim pomůže si to víc užít a popovídat si s kamarády.

3. Děti by měly poslouchat své rodiče. Rodiče řeknou, kdy je čas k jídlu. Ale! Rodiče by měli myslet – děti nejsou štěňata. Měly by jíst, když jsou hladové, a ne když se chovají dobře.

Tady končí můj výlet do světa, kde děti jedí všechno. Pro mě to byla zábava a opravdu doufám, že pro vás taky.

Související gramatické výklady

French Kids Eat Everything II

Ok, guys, I’ve read some interesting tips for you and I have to say, the French lady knows her stuff. I mean the advice she gives there, aren’t any heureka”-like, rather are eye-opening.

I’ve summed up a few tips I liked. They’re divided into two groups – the surprises and the obvious. Proudly, I must say, that many of these points are already being used in our beautiful motherland.

Let’s begin with the surprises.
  1. Children eat their veggies as the first dish. Facepalm, of course. It makes sense. Kids usually don’t want to eat vegetables, but if you serve it to them when they’re still hungry, they gladly will.
  2. Don’t make children eat snacks. No, the author isn’t crazy or a tyrant. Of course you can’t let them starve to death, but being a bit hungry every now and then won’t hurt. Plus, they will learn to wait for a proper meal and won’t eat the first junk food they get.
  3. My favourite advice: Make meals an event. Children should eat the meal together with their family. Make it special for them, so they can learn to behave and to enjoy. And another plus point for everyone – do you know anything better than spending time with your family?
Are you curious what else I have discovered? Let’s have a look at the obvious.
  1. In this group, I start with my favourite advice, something I practise myself: You don’t have to like it, but you have to taste it. It’s a big yes! Everyone can tell just by the name of the dish, that they don’t like it. But why? I think it’s only fair to give the meal and the cook a chance.
  2. Children, and not only them, should eat slowly and enjoy. Taste and smell the meal properly. We all know how important the main courses are. If we eat slowly enough it helps us not only to relax and enjoy, but also to socialize.
  3. Children should listen to their parents. Who am I to argue? Sure, they should. But parents should think before they command. Kids are human beings, not puppies, that’s why parents should use food to keep their children satiated and satisfied, and not as a reward when they want to make them obey.

Here ends my trip to the world where children eat everything. It was fun for me and I really hope, that for you, too.

Definice

heureka – a word used when discovering or solving something
sum up – summarize go over the main points
veggies – vegetable (AmE)
starve – suffer from lack of food
junk food – high-calorie, but low nutritional value food
event – a social activity or gathering
socialize – to take part in social activities
command – to give orders
satiated – fed to satisfaction

Slovíčka

heureka – heuréka
sum up – shrnout
veggies – zelenina
starve – hladovět
junk food – kalorické jídlo (nezdravé jídlo)
event – společenská událost
socialize – socializovat se
command – poroučet
satiated – sytý

Překlad

Francouzské děti jedí všechno II

Tak jo, lidi, přečetla jsem pro vás pár zajímavých tipů a musím říct, ta francouzská lady ví, co dělá. Myslím tím, rady, které tam dává, nejsou nic světoborného, jsou spíš oči otvírající. Shrnula jsem pár tipů, které se mi líbily. Jsou rozdělené do dvou skupin – překvapení a očividné. Hrdě musím říct, že spousta těchto bodů se už používá v naší krásné vlasti.

Začněme překvapeními.

1. Děti jedí svou zeleninku jako první chod. No jo vlastně – praštím se do hlavy. To dává smysl. Děti obvykle nechtějí jíst zeleninu, ale když jim ji naservírujete, dokud jsou ještě hladové, rády budou.

2. Nenuťte dětí jíst svačiny. Ne, autorka není blázen ani tyran. Samozřejmě je nemůžete nechat vyhladovět k smrti, ale být hladový tu a tam neuškodí. Plus, naučí se čekat na pořádné jídlo a nesní první rychlovku, kterou potkají.

3. Má oblíbená rada: Udělejte z jídla událost. Děti by měly jíst společně se svou rodinou. Udělejte to pro ně zvláštní, aby se naučily chovat a užívat si. A další plusový bod pro každého – znáte něco lepšího než trávení času s rodinou?

Jste zvědaví, co dalšího jsem objevila? Pojďme se podívat na „očividné“.

1. V této skupině začnu se svou oblíbenou radou, něčím, co sama používám: Nemusíš to mít rád, ale musíš to ochutnat. Jedno velké ano! Každý může říct už jen podle názvu pokrmu, že ho nemá rád. Ale proč? Myslím, že je jen fér dát jídlu a kuchaři šanci.

2. Děti, a nejen ony, by měly jíst pomalu a užívat si. Pořádně jídlo ochutnat a očichat. Všichni víme, jak důležité jsou hlavní chody. Když jíme dostatečně pomalu, pomáhá nám to nejen relaxovat a užívat si, ale také žít společenským životem.

3. Děti by měly poslouchat své rodiče. O tom žádná. Jistě, že by měly. Ale rodiče by měli myslet dřív, než začnou rozkazovat. Děti jsou lidské bytosti, ne štěňata, proto by rodiče měli používat jídlo, aby udrželi děti syté a spokojené, a ne jako odměnu, pokud chtějí, aby poslechly.

Tady končí můj výlet do světa, kde děti jedí všechno. Pro mě to byla zábava a opravdu doufám, že pro vás taky.

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.