Přítomný čas (Present tense)

  0
  58126

  Čas přítomný prostý a průběhový v angličtině

  Bez přítomného času se v angličtině určitě neobejdeme. Potřebujeme ho totiž k tomu, abychom druhým sdělili co děláme ve volném čase, nebo dokázali říci , čím se zabýváme právě teď. Nejde ale o žádnou složitou gramatiku, a proto věříme, že pro vás bude jeho použití po nastudování této kapitoly hračkou. Přítomný čas rozdělujeme na přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový.

  Jaký je mezi nimi rozdíl? Kdy jaký čas použít? Odpovědi najdete v tomto souhrnném článku. Řekneme si také, jak se oba časy tvoří, v jakých situacích je použijete a v čem studenti nejčastěji chybují. Začneme přítomným časem prostým.

  1 Přítomný čas prostý (Present simple)

  Představte si, že jste nastoupili do nové školy nebo práce a chcete říct ostatním něco málo o sobě – jak trávíte volný čas a co máte a nemáte rádi. Přesně k tomu potřebujete přítomný čas prostý. Díky němu totiž můžete říct věty jako:

  • Často hraju tenis. – I play tennis often.
  • Každý den jezdím na kole. – I ride my bike every day.
  • V zimě lyžuji. – In winter, I go skiing.

  Kdy přesně tento čas použít se dozvíte za chvilku v podkapitole Použití přítomného času prostého. Pojďme se ale nejprve podívat na to, jak se přítomný čas prostý tvoří.

  1.1 Tvoření přítomného času prostého

  Co všechno potřebujeme k vytvoření přítomné času prostého?
  podmět + sloveso v základním tvaru (infinitiv) + zbytek věty

  Kladný tvar
  Kladný tvar věty přítomného času prostého není nijak náročný na vytvoření. Pozor si musíme dávat pouze ve 3. osobě čísla jednotného, kam ke slovesu v infinitivu přidáváme koncovku -s.

  • I/You/We/They run every day. – Každý den běhám/běháš/běháme/běháte/běhají.
  • He/She/It runs every day. – Každý den běhá (on/ona/ono).

  Záporný tvar
  Zápor přítomného času prostého tvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso DO:

  • I do not run every day. – Neběhám každý den.

  Zkrácený tvar, který běžně používáme v mluvené angličtině, je DON’T:

  • I don’t run every day. – Neběhám každý den.

  Pozor si opět dejte ve třetí osobě čísla jednotného, kam musíme promítnout koncovku -s. Místo DO NOT/ DON’T používáme DOES NOT/ DOESN´T. Pozor – významové sloveso zůstává v infinitivu a koncovku -s k němu už nepřidáváme.

  • He doesn’t run every day.
  • Nikoliv: He doesn’t runs every day.

  Otázka
  Při tvorbě otázky přehazujeme podmět věty s pomocným slovesem DO:

  • Do you run every day? – Běháš každý den?

  Ve třetí osobě jednotného čísla přehazujeme podmět věty s pomocným slovesem DOES, do kterého se opět promítne koncovka -s. Pozor – významové sloveso zůstává opět v infinitivu a koncovku -s k němu už nepřidáváme.

  • Does he run every day?
  • Nikoliv: Does he runs every day.

  Krátká odpověď
  Velmi často se setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na otázku Do you speak English? (Mluvíš anglicky?) odpovídáme Yes, I do. (Ano).

  1.2 Použití přítomného času prostého

  Ve zmíněných příkladech jste si asi všimli, že přítomný čas prostý vyjadřuje děj, který se opakuje. Použijete ho také vždy, když mluvíte o svých zálibách, postojích, zvycích nebo nějakém řádu.

  • She loves reading books. – Ráda si čte knihy.
  • He reads a book every day. – Každý den čte knihu.
  • They go to sleep at 10 p.m. – Chodí spát v 10 hodin večer.

  A nesmíme zapomenout na všeobecnou platnost, dlouhodobou činnost nebo vlastnost či dovednost podmětu. Ve všech těchto případech je v angličtině správně čas přítomný prostý.

  • It snows in winter. – Sníh padá v zimě.
  • I work as a librarian. – Pracuji jako knihovnice.
  • You run very quickly! – Běháš velmi rychle!

  1.3 Příslovce pojící se s přítomným časem prostým

  Přítomný čas prostý se v angličtině vyznačuje častým použitím následujících příslovcí. Když si nejste jistí, jaký čas použít, tato slovíčka vám mohou napovědět.

  Tato příslovce dáváme ve větě před významové sloveso (tj. před sloveso, které nese hlavní význam věty). Pokud je ale ve větě sloveso BÝT, patří příslovce v kladné větě až za něj. V otázce se vyskytuje za zájmenem a v záporu až za záporkou NOT.

  USUALLY – obvykle, SOMETIMES – občas, ALWAYS – pořád, OFTEN – často

  • I often play tennis. – Často hraji tenis.
  • You are sometimes very annoying. – Občas jsi vážně otravný.
  • Do you usually cook for your family at weekends? – Vaříš obvykle o víkendech pro rodinu?
  • I don’t always spend so much money. – Ne vždy utrácím tolik peněz.

  NEVER – nikdy

  Objeví-li se v anglické větě negativní příslovce jako NEVER, které samo o sobě větu neguje, nedáváme už do věty záporku NOT.

  • I never drink alcohol. – Nikdy nepiji alkohol.

  Ostatní příslovce

  Mezi další slovíčka, která se velmi často vyskytují s přítomným časem prostým, patří příslovce začínající slovíčkem EVERY. Tato příslovce řadíme většinou na konec věty.

  EVERY DAY – každý den, EVERY WEEK – každý týden, EVERY YEAR – každý rok

  • I play the piano every week. – Hraji na klavír každý týden.

  TIP pro rychlejší pokrok:
  Daleko více praktických příkladů a podrobné vysvětlení tvorby tohoto času najdete v článku Přítomný čas prostý (Present simple).

  A nyní se seznámíte s přítomným časem průběhovým.

  2 Přítomný čas průběhový (Present continuous)

  Přítomný čas průběhový používáme, když chceme sdělit, že něco právě teď probíhá. Od přítomného času prostého se tedy liší v tom, že nepopisuje, co děláme často nebo ve volném čase, ale říká, co děláme právě v tuto chvíli.

  Představte si, že vám volá kamarád a ptá se vás, co zrovna děláte. Díky přítomnému času průběhovému mu můžete odpovědět například takto:

  • I am working. – Teď pracuji. (Právě v tuto chvíli, kdy si voláme)
  • I am training. – Teď cvičím. (Právě v tuto chvíli, kdy si voláme)
  • I am cooking. – Teď vařím. (Právě v tuto chvíli, kdy si voláme)

  O možnostech použití tohoto času si řekneme více v podkapitole Použití přítomného času průběhového. Teď se ale podíváme na to, jak tento čas vytvořit.

  2.1 Tvoření přítomného času průběhového

  Jestli vám přítomný čas prostý nepřišel nijak složitý, tak ten průběhový zvládnete levou zadní. Co je potřeba k vytvoření přítomného času průběhového?

  podmět + pomocné sloveso TO BE + významové sloveso s koncovkou –ING

  Kladný tvar

  • I am cooking. – Vařím.
  • You/We/They are cooking. – Vaříš./Vaříte./Vaříme./Vaří.
  • He/She/It is cooking. – Vaří.

  Pomocné sloveso TO BE je ve větě na druhém místě a odvíjí se od osoby, o které hovoříme. Významové sloveso je na třetím místě, má vždy koncovku -ING a nese hlavní význam věty.

  Zápor
  Záporný tvar vytvoříme přidáním záporky NOT za pomocné sloveso TO BE. Toto sloveso zde opravdu slouží pouze jako pomocník pro vytvoření času, neznamená zde BÝT.

  • I am not cooking. – Nevařím.

  Zkrácený tvar je AREN’T nebo ISN’T:

  • You aren’t cooking. – Nevaříš.
  • She isn’t cooking. – Nevaří.

  Otázka
  Otázku vytvoříme tak, že přehodíme podmět věty a pomocné sloveso TO BE.

  • Are you cooking? – Vaříš?

  Krátká odpověď
  Jak už bylo řečeno, velmi často se setkáváme s tzv. krátkými odpověďmi. Například na otázku Are you cooking? (Vaříš?) odpovídáme Yes, I am. (Ano).

  2.2 Použití přítomného času průběhového

  Přítomný čas průběhový tedy použijeme vždy, když chceme říct, co právě teď děláme, co se právě teď děje.

  • I am watching TV. – Koukám se na televizi. (teď)

  Setkat se s ním můžete také ve větách, kdy si je mluvčí jistý svým budoucím plánem nebo mluví o nějaké změně v řádu.

  • I am going to the dentist tomorrow. – Zítra jdu k zubaři. (Jsem si tím jistý, protože už jsem objednaný).
  • The train is leaving at 7 o’clock. – Vlak odjíždí v sedm hodin. (Došlo ke změně, původně měl odjíždět v jiný čas).

  2.3 Příslovce pojící se s přítomným časem průběhovým

  Když si nejsme jistí, který čas v dané situaci použít, pomohou nám příslovce, která jsou pro daný čas typická. Toto jsou příslovce, která se pojí s přítomným časem průběhovým:

  NOW – teď, AT THE MOMENT – v tuto chvíli, teď

  Tato příslovce dáváme na konec věty a použijeme je, když mluvíme o přítomnosti.

  • What are you doing now? – Co teď děláš?

  TOMORROW – zítra, THE DAY AFTER TOMORROW – pozítří, NEXT WEEK – příští týden, NEXT WEEKEND – příští víkend, NEXT YEAR – příští rok.

  Tato příslovce také patří na konec věty a použijeme je, pokud mluvíme o plánované budoucnosti.

  • I am flying to Paris next week. – Příští týden letím do Paříže.

  Tento souhrn vás seznámí se základy přítomného času průběhového. Mnohem více praktických příkladů spolu s vysvětlením tvorby tohoto času najdete v článku Přítomný čas průběhový (Present continuous). Naučíte se v něm:

  • v jakých případech je nutné použít přítomný čas průběhový
  • jak přesně používat příslovce, která se pojí s časem přítomným průběhovým
  • s jakými slovesy nelze čas přítomný průběhový tvořit
  • v čem studenti často chybují

  Více o tomto čase najdete v článku Přítomný čas průběhový (Present continuous).

  3 Rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým

  Na závěr si pojďme ještě jednou shrnout, jaký je rozdíl mezi přítomným časem prostým a přítomným časem průběhovým v angličtině.

  • Pokud řekneme “I run”, znamená to, že se jedná o činnost, kterou děláme opakovaně. Většinou do věty zapojíme slovíčko, které ji blíže určí. Například “I often run” (běhám často) nebo “I run every day“ (běhám každý den) a podobně.
  • Pokud řekneme “I am running” (běžím) znamená to, že běžíme právě teď.

  Těmito časy tedy vyjadřujeme, jak často danou činnost děláme a kdy ji děláme – obvykle nebo v tuto chvíli. V přehledné tabulce níže si ještě jednou zopakujte všechny rozdíly v použití přítomného času prostého a průběhového.

  Přítomný čas prostýPřítomný čas průběhový
  Opakovaná činnost
  I usually read a book in the evening. (Večer si obvykle čtu knihu).
  Činnost, která se děje právě teď
  I am reading a book now. (Teď si čtu knihu).
  Záliby, postoje, zvyky
  Do you sometimes listen to radio? (Posloucháš někdy rádio?)
  Jistý plán v blízké budoucnosti
  I am listening to the radio show tomorrow.
  (Zítra si poslechnu ten pořad v rádiu).
  Všeobecná platnost
  Paul works in Prague. (Paul pracuje v Praze).
  Přechodná záležitost
  Paul is working in Paris this week. (Paul bude tento týden pracovat v Paříži).
  Řád
  The bus arrives at 5 p.m. (Autobus přijíždí v 5 odpoledne).
  Změna v řádu
  The bus is arriving at 5.30 p.m. (Autobus přijede tentokrát v 5.30 odpoledne).
  Vlastnost nebo dovednost
  You speak English very well. (Mluvíš anglicky velmi dobře).
  Dlouhodobá činnost
  I work as a teacher. (Pracuji jako učitel).

  V této tabulce se ujistěte, že jste si správně zapamatovali všechny rozdíly ve tvoření času přítomného prostého a průběhového.

   Přítomný čas prostýPřítomný čas průběhový
  Kladný tvarpodmět+infinitiv slovesa (ve 3.os.č.j. přidáváme -s)podmět + pomocné sloveso BE ve správném tvaru + významové sloveso s koncovkou -ING
  Záporný tvarpodmět+ pomocné sloveso DON´T/ DOESN´T (pro 3.os.č.j.) + infinitiv slovesa podmět + pomocné sloveso BE ve správném záporném tvaru + významové sloveso s koncovkou -ING
  Otázkapomocné sloveso DO/ DOES (pro 3.os.č.j.) + podmět + infinitiv slovesapomocné sloveso BE ve správném tvaru + podmět + významové sloveso s koncovkou -ING

  Dále si ještě projděte přehlednou tabulku příslovcí, se kterými se přítomné časy pojí.

  Přítomný čas prostýPřítomný čas průběhový
  oftennow/ right now/ at the moment
  usually/sometimes/alwaystoday/ tomorrow/ the day after tomorrow
  nevernext week/ next month/ next year
  every day/ every week/ every month/ every yearthis week/ this month/ this year

  4 Nejčastější chyby

  A na konec se podíváme na nejčastější chyby v rozlišování těchto dvou přítomných časů. Které to jsou?

  1. Mísíte gramatiku obou přítomných časů dohromady. Přítomný čas průběhový má vždy a pouze koncovku -ING a používá pomocné sloveso BE. Přítomný čas prostý si pomáhá slovesem DO/DOES a používá infinitiv.

  • Častá chyba: Do you living in London this winter?
  • Jak je to správně: Are you living in London this winter
  • Častá chyba: Are you live in London?
  • Jak je to správně: Do you live in London?

  2. Zaměňujete jednotlivé časy navzájem. Vždy když si nejste jisti, odpovězte si na otázku, zda se děj odehrává obvykle nebo právě teď.

  • Častá chyba: She reads a book right now.
  • Jak je to správně: She is reading a book right now.
  • Častá chyba: She is usually reading a book in the evening.
  • Jak je to správně: She usually reads a book in the evening.

  3. Berete poučky o jednotlivých časech a jejich použití příliš doslovně a především u přítomného času průběhového se zaměřujete na to, jestli danou činnost děláte právě v ten okamžik, kdy o ní mluvíte. Uvedeme si příklad.

  Představte si, že si právě teď čtete knihu, pak ji odložíte a jdete třeba s vaším kamarádem do kina na film. Kamarád se vás mezi řečí zeptá, jakou knihu nyní čtete:“What book are you reading now?”. Vy se na něj asi nechápavě podíváte a odpovíte, že nyní přece nečtete, ale díváte se na film! Jenže tady nejde o to, že právě v ten daný moment nečtete. Jde o to, že tu knihu máte rozečtenou. Na tuto otázku by byla správná odpověď: “Now I am reading a book about growing plants.”

  • Jak je to správně: I am reading a book about growing plants now. – Mám teď (v tomto období) rozečtenou knihu o pěstování rostlin.

  Proč nejde použít přítomný čas prostý? Protože ten vyjadřuje opakovaný děj, který často nebo obvykle probíhá. Přítomným časem prostým byste odpověděli v případě, že by se vás kamarád zeptal na otázku: „When do you usually read this book?“

  • Jak je to správně: I usually read this book in the evening. – Obvykle si tu knihu čtu (čítávám) večer.
  TIP: Ve sporných případech si můžete pomoci dokonavostí (číst) a nedokonavostí (čítávat) sloves v češtině.
  Předchozí článekPředpřítomný čas (Present Perfect)
  Další článekHERE a THERE + předložky (HERE, THERE + Prepositions)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".