4. Do not judge too fast!

Remember! Some characters in Harry Potter Series seem to be nice, but they are not. Dolores Umbridge is one of them. You can think that Severus Snape is a bad person, but he is not. He does not like Harry because he loves Harry’s mother. Harry judges Snape too fast. They do not like each other but at the end of the series, Harry finds out that Snape is a good, brave man.

5. Do not stop!

There are many troubles in a life. Do not be afraid and try to get what you want. You are powerful and you can do it. You must try hard. Harry does it too. It makes you strong. Dumbledore says that our decisions show our real personality, not our abilities.

6. Try to understand other people!

Our friends and members of family are not same as we are. It can cause problems. We do not understand each other. We can quarrel and be mad at each other. Dumbledore says that you have to understand people around you. It shows you how to be a good friend and relative.

7. Enjoy love!

Love is a powerful thing. It makes us strong, and we can solve all our problems. It is more than a feeling. It supports our good abilities. It makes us better persons. It can make world a better place.

What do you think? Do you have any idea? What are other important things that you can find in Harry Potter Serie? Tell us!

Slovíčka

to judge – soudit (Také jako podstatné jméno “a judge” – soudce.)
to seem – zdát se, vypadat
decision – rozhodnutí
each other – navzájem, jeden druhému/ho
quarrel – hádat se, hádka
relative – příbuzný
feeling – pocit, tušení

Překlad

4. Nesuď příliš rychle!

Pamatuj! Některé postavy v sérii Harryho Pottera se zdají milými, ale nejsou takové. Dolores Umbridgeová je jednou z takových. Mohl/a by sis myslet, že Severus Snape je zlý člověk, ale on není. Nemá rád Harryho, protože miluje jeho matku. Harry soudí Snapea příliš rychle. Navzájem se nemají rádi, ale na konci série Harry zjistí, že Snape je dobrý a statečný muž.

5. Nezastavuj se!

V životě je mnoho problémů. Neboj se a snaž se dostat to, co chceš. Jsi silný a dokážeš to. Musíš se hodně snažit. Harry se taky snaží. To tě posílí. Brumbál říká, že jsou to naše rozhodnutí, která ukazují naše skutečné osobnosti, ne naše schopnosti.

6. Snaž se chápat ostatní lidi!

Naši přátelé a členové rodiny nejsou stejní, jako jsme mi sami. To může způsobit problémy. Navzájem si nerozumíme. Můžeme se hádat a být na sebe navzájem naštvaní. Brumbál říká, že musíš rozumět lidem kolem sebe. To ti ukáže, jak být dobrým přítelem a příbuzným.

7. Těš se z lásky!

Láska je mocná věc. Činí nás silnějšími, a my tak můžeme vyřešit všechny naše problémy. Je to více než pocit. Podporuje naše dobré schopnosti. Dělá nás lepšími lidmi. Může učinit svět lepším místem.

Co si myslíš? Máš nějaký nápad? Jaké další důležité věci nacházíš v sérii o Harry Potterovi ty? Řekni nám to!

Související gramatické výklady

4. Do not judge too fast!

You should keep it in your mind. Every reader of Harry Potter was highly surprised when Severus Snape turned to be a courageous, good man, who was protecting Harry the whole time of his studies. Moreover, Snape was not afraid to put himself into danger for a higher purpose. Moreover, he adored Harry’s mother, Lily. What a surprise! Something similar can happen in your life as well. So keep your eyes open and do not judge people around you on the first impression.

5. Never give up!

You will face many troubles and obstacles during your life. But do not despair. Keep your head up. You are gifted with some abilities, which can help you pass all the troubles. Try to achieve all the goals you set. Same as Harry did. When he was convinced about something, nobody could stop him. Any kind of experience enriches you. Dumbledore says that one cannot change his/her abilities but one can make decisions.

6. Try to understand!

No relationship is perfect. There will always be fights and quarrels. Those are results of a misleading dialogue. You must listen to the other one and open your heart and mind to the words you hear. Only then, you can decide well what to do. You cannot fully forgive if you do not realize the reasons for the action. Understanding helps one to accept and recover. It is very important to know if you want to keep happy relations with people around you.

7. Do not forget to love!

Love is more than a feeling. It is not only about looking through rose-coloured glasses. Love can forgive, give and also suffer. One is willing to sacrifice himself/herself. See? Once it is your decision and part of you, you can manage every kind of trouble and survive even the hardest time.

As the article shows, Harry Potter Series can teach you not only magic spells but give you a lesson about life as well. Did you find any other rule? Share it with us!

Definice

purpose – a goal toward which is lead activity
to judge – to decide about somebody else (usually at law court)
courageous – brave
to despair – to feel to be without hope
to be convinced – to be inner decided about an opinion, determined
decision – set statement, opinion, choice
to be gifted – talented, to have naturally some abilities , clever
quarrel – oral fight, disagreement
misleading – bringing to a false opinion, or somebody to believe something which is not true
willing – to be happy and ready to do something
rose-coloured glasses – to accept everything more positiv than it is,or to see only pleasant things

Slovíčka

purpose – – smysl, účel, záměr
to judge – soudit, posuzovat, hodnotit
courageous – statečný
to despair – zoufat si
to be convinced – být přesvědčený
decision – rozhodnutí
to be gifted – být talentovaný, nadaný
quarrel – hádka, hádat se
misleading – zavádějící, matoucí, klamný
willing – ochotný, svolný
rose-coloured glasses – růžové brýle

Překlad

4. Nesuď příliš rychle!

Toto by sis měl/a zapamatovat. Každý čtenář Harryho Pottera byl velmi překvapen, když se ukázalo, že Severus Snape je odvážný a hodný člověk. Navíc chránil Harryho po celou dobu jeho studií. Snape se dokonce neobával dát v sázku vlastní život pro vyšší cíl. Navíc miloval Harryho matku, Lily. Jaké překvapení! Něco podobného se může stát i v tvém životě. Měj proto oči otevřené a nesuď lidi kolem tebe dle prvního dojmu.

5. Nikdy se nevzdávej!

Během svého života budeš čelit mnoha potížím a překážkám. Nezoufej si. Hlavu vzhůru. Jsi nadaný/á určitými dovednostmi, které ti mohou pomoci všechny problémy překonat. Snaž se dosáhnout veškerých cílů, které sis předsevzal/a. Stejně tak to dělal Harry. Když byl o něčem přesvědčen, nikdo ho nedokázal zastavit. Jakýkoliv druh zkušenosti tě obohatí. Brumbál řekl, že člověk nemůže změnit své dovednosti, ale má možnost volby.

6. Snaž se pochopit!

Žádný vztah není perfektní. Vždy se objeví boje a hádky. Ty jsou výsledkem nesprávného dialogu. Musíš poslouchat tomu druhému a otevřít své srdce a mysl slovům, které slyšíš. Teprve tehdy se můžeš správně rozhodnout, co dělat. Nemůžeš plně odpustit, pokud nepochopíš důvod k danému jednání. Pochopení pomáhá k přijetí a uzdravení. Toto je velmi důležité vědět, pokud si chceš udržet šťastné vztahy s lidmi kolem sebe.

7. Nezapomeň milovat!

Láska je víc než pocit. Není to jen o pohledu skrze růžové brýle. Láska umí odpouštět, dávat a také trpět. Člověk je ochotný obětovat se. Vidíš? Jakmile je to tvé rozhodnutí a součást tebe samotné/ho, pak dokážeš zvládnout jakýkoliv druh problému a přežít i ty nejtěžší okamžiky.

Jak je vidět ze článku, série o Harry Potterovi tě může naučit nejenom kouzlit, ale dá ti i lekci o životě. Nalezl/a jsi nějaké další pravidlo? Sděl nám ho!

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.