Latest study showed that the whisky business of Britain is worth more than £5 billion each year. The industry also provides many jobs for unemployed people, mainly in the rural areas, so the economy grows in UK. That is why the British consider Scotch whisky a cultural heritage. In figures, there are 10,900 people working in the distilleries and around 30,000 jobs in the whole industry. It is interesting to know that three quarters of food and drink exports from Scotland is the whisky industry.

Slovíčka

latest – nejnovější
to be worth – mít hodnotu
provide – poskytnout
rural – venkovský
grow – růst
consider – zvážit, považovat
heritage – dědictví
figures – čísla
whole – celý
export – vývoz

Překlad

Poslední studie ukázala, že každý rok má v Británii obchod s whisky cenu více než 5 miliard liber. Toto odvětví průmyslu navíc poskytuje spoustu pracovních příležitostí pro nezaměstnané, zejména na venkově, a tak ekonomika v Británii roste – proto Britové uznávají skotskou whisky jako své kulturní dědictví. Vyjádřeno v číslech celkem 10 900 lidí pracuje v lihovarech a v celém průmyslu je přibližně 30 000 pracovních pozic. Je zajímavé vědět, že whisky představuje tři čtvrtiny skotského potravinového vývozu.

Související gramatické výklady

Britain’s whisky trade exceeds £5 billion, i.e. $7.6 billion, in the economy each year and provides more than 40,000 jobs, according to an up-to-date study.

Scotch Whisky Association (SWA) claimed that billions of bottles of whisky were sold in the global range each year. Scotch whisky is to be perceived as a sort of cultural wealth as it boosts the economic strength and merges traditional and modern features.

Basically, the industry is worth £3.3 billion to the British economy, and along with its supply chain, packaging and distribution, it reaches another £1.8 billion. Moreover, as much as 10,900 people work in distilleries and about 30,000 jobs are provided in the supply chain of the industry.

The whisky industry represents three quarters of Scotland’s food and drink exports, and the trade is crucial as an employer in the rural areas.

Definice

exceed – to be greater than
i.e. – id est (abbreviation of „that is“)
up-to-date – current, reflecting the latest information
range – extent
sort of – somewhat, ether (informal)
merge – unite into
basically – for the most part, chiefly
supply chain – a channel of distribution that begins with the supplier of materials, continues through the manufacturing process and then the final product ends with the consumer
moreover – beyond what has been stated, besides
rural – relating to the country, farming; agricultural

Slovíčka

exceed – přesahovat
i.e. – tj.
up-to-date – aktuální, nejnovější
range – měřítko; rozpětí
sort of – trochu, jaksi
merge – spojit (se), sjednotit (se)
basically – v zásadě/podstatě
supply chain – zásobovací/dodavatelský řetězec
moreover – nadto, navíc, k tomu
rural – venkovský

Překlad

Obchod s whisky každý rok přesáhne hodnotu 5 miliard liber, tj. 7,6 miliard dolarů, v britském hospodářství a poskytuje více než 40 000 pracovních příležitostí na základě aktuální studie. Skotská Whisky Asociace (SWA) prohlásila, že každým rokem se prodají miliardy lahví whisky v celosvětovém měřítku. Skotská whisky by měla být vnímána jako určité kulturní bohatství, jelikož přispívá na ekonomické síle a spojuje tradiční styl s moderním. V podstatě má toto odvětví průmyslu hodnotu 3,3 miliardy liber a spolu se zásobovacím řetězcem, obaly produktů a distribucí dosahuje hodnoty další 1,8 miliardy liber. Navíc 10 900 lidí pracuje v lihovarech a je nabízeno přibližně 30 000 příležitostí pro práci v zásobovacím řetězci tohoto průmyslu. Průmysl s whisky přestavuje tři čtvrtiny skotského potravinového vývozu, přičemž tento obchod hraje významnou roli jako zaměstnavatel ve venkovských oblastech.

Související gramatické výklady

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.