Anglická slovesa

  0
  16377

  1 Úvod

  Zamysleli jste se někdy nad tím, že téměř v každé větě, kterou řekneme nebo napíšeme, použijeme sloveso? Ať už se vyjadřujeme jakýmkoliv jazykem, vždy ve větě použijeme nějaký přísudek. Určitě je proto zapotřebí vědět, jak se slovesy správně pracovat, aby naše věty dávaly smysl a my se mohli vyjadřovat správným a bohatým jazykem. V tomto článku se zaměříme na anglická slovesa.

  Jednoduše si řekneme, co to sloveso vlastně je a kde se ve větě nachází. Podíváme se na časování anglických sloves.

  Také si popíšeme několik druhů sloves, která se v anglickém jazyce hojně používají. Rozhodně nevynecháme pomocná slovesa, která jsou pro angličtinu velmi důležitá, protože právě díky nim tvoříme otázky a záporné věty, takže je využíváme téměř pokaždé, když mluvíme.

  Zastavíme se i u nepravidelných sloves, je nám totiž jasné, že se do jejich učení nikomu nechce, ale my vám ukážeme jak na ně a už s nimi nikdy válčit nebudete. Nezapomeneme ani na modální neboli způsobová slovesa, díky nimž vyjadřujeme, že něco umíme nebo musíme. Budeme se věnovat i frázovým slovesům, která naše jazykové schopnosti posouvají o další level výš.

  Zaměříme se i na trpný rod sloves, koncovku -ing nebo se také podíváme na slovesa z významového hlediska. Sečteno podtrženo, řekneme si vše, co byste k anglickým slovesům měli znát, a to přehledně a jasně. Tak pojďme na to!

  2 Co je to sloveso v angličtině?

  Sloveso je slovní druh, který vyjadřuje činnost, stav nebo změnu stavu. Ve většině případů je sloveso ve větě přísudkem. Základním tvarem nejen anglických sloves je infinitiv. Ve slovnících najdeme holý infinitiv – come, speak, go. Pokud infinitiv použijeme ve větě, pojí se s infinitivní částicí “to” – I want you to come home – Chci, abys přišel domů.

  3 Časování sloves v angličtině

  Anglická slovesa nemají schopnost vyjádřit osobu a číslo. Nebyla by to ale zábava, kdybychom tu neměli pár výjimek. Jde o tvary třetí osoby čísla jednotného v přítomném čase, kde každé anglické sloveso zakončujeme přidáním -s.

  I speak.He speaks.
  I eat.She eats.
  I fly.It flies.

  Druhou výjimkou je sloveso být – be, které má rozdílné tvary pro různé osoby. Pojďme se na to podívat do následující tabulky.

  I amWe are
  You areYou are
  He, She, It isThey are

  4 Slovosled a slovesa v angličtině

  Když víme, co slovesa jsou, musíme je také umět správně umístit v anglické větě. Všichni víme, že máme několik druhů vět a mezi ty hlavní patří věty oznamovací, tázací a záporné. V každé této větě se s anglickým slovesem pracuje jinak. V tabulce níže vidíme ukázku, jak slovesa fungují v těchto anglických větách.

  Oznamovací větaTázací větaZáporná věta
  You have your car in the garage.Do you have your car in the garage?You don't have your car in the garage.

  Článek Slovosled v angličtině (Word order) vám podrobněji vysvětlí, jak se výše zmíněné věty tvoří a také vám ukáže jednoduchou vychytávku, jak se snadno naučit slovosled v oznamovací větě. A přečtěte si také o zvláštnostech anglického slovosledu, ať se máte s čím ukázat před ostatními!   

  Společně se podíváme, jak zacházet se slovesem v případě, že někomu něco přikazujeme, tedy když tvoříme tzv. imperativ neboli rozkazovací způsob

  Kladná rozkazovací věta se tvoří velmi snadno a to pouze použitím základního tvaru slovesa (bez to).

  Come! - Pojď! / Pojďte Come here! - Pojď sem! / Pojďte sem!
  Go! - Běž! / Běžte!Go out! - Běž ven! / Běžte ven!
  Help! - Pomoc! / Pomozte!Help me! - Pomoz mi! / Pomozte mi!

  Jak jste si jistě z tabulky všimli, v angličtině se u rozkazovacího způsobu nerozlišuje, zda jde o jednotné (ty) nebo množné (vy) číslo ve druhé osobě.

  Při tvoření záporné rozkazovací věty přidáme pouze pomocné sloveso don’t před základní tvar slovesa a máme hotovo.

  Shout! - Křič! / Křičte!Don't shout! - Nekřič! / Nekřičte!
  Speak! - Mluv! / Mluvte!Don't speak! - Nemluv! / Nemluvte!
  Do it! - Udělej to! / Udělejte to!Don't do it! - Nedělej to! / Nedělejte to!

  Rozkazovací způsob pro 1. osobu čísla množného (my) se tvoří trochu jinak, ale i tak to není vůbec nic složitého. Pouze před základní tvar slovesa přidáme výraz let us – let’s. V tomto případě se může někdy jednat jen o návrh, ne nutně o příkaz.
  V případě že chceme vyjádřit zápor u rozkazovacího způsobu a říci pojďme něco nedělat (tedy zápornou větu rozkazovacího způsobu pro 1. osobu čísla množného) přidáme za let’s zápornou částici not.

  Let's go! - Pojďme!Let's not waste money! - Neplýtvejme penězi!
  Let's have fun! - Pojďme si to užít!Let's not tell them! - Neříkejme jim to!
  Let's do it! - Pojďme to udělat! Let's not do it! - Nedělejme to!

  Díky slovíčku let můžeme vyjádřit rozkaz i pro třetí osoby čísla jednotnéhoLet him go. – Jen ať jde. Zde ale téměř nelze bez kontextu poznat, jestli se jedná o rozkaz, přání nebo dovolení.

  5 Pomocná slovesa v angličtině

  V angličtině používáme tři slovesa jako tzv. pomocná – be, have, do. Pokud jsou tato slovesa ve větě použita jako pomocná, nehledí se na jejich plný význam. Pomocná slovesa nám, jak už název napovídá, pomáhají. Díky nim poznáme, o jaký gramatický jev se jedná, v jakém čase dané vyjádření je.

  Sloveso to be použijeme při tvorbě trpného rodu a průběhových časů.

  Trpný rodPrůběhový čas (přítomný)
  The car is parked over there. – Auto je zaparkované támhle.He is running. - Běží.

  Sloveso to have použijeme při tvorbě perfektních časů.

  Předpřítomný čas prostýPředminulý čas prostýPředbudoucí čas prostý
  I have seen two films today. - Dnes jsem viděl dva filmy.I had exercised. - Cvičil jsem.I will have baked the cake. - Budu mít ten dort dopečený.

  Jak přesně se tyto časy tvoří ve své prosté a průběhové formě se podívejte do článků Předpřítomný čas (Present Perfect), Předminulý čas (Past Perfect Tense) a Předbudoucí čas (Future perfect).

  Sloveso to do použijeme při tvorbě otázek a záporů plnovýznamových sloves v přítomném a minulém čase.

  Přítomný čas prostý - otázkaPřítomný čas prostý - záporMinulý čas prostý - otázkaMinulý čas prostý - zápor
  Do you run every day? – Běháš každý den?I don’t run every day. - Neběhám každý den. Did he watch TV yesterday? - Koukal se včera na televizi?He didn't watch TV yesterday. - Včera se nekoukal na televizi.

  Na osvěžení toho, jak přítomné a minulé časy fungují, vám doporučujeme navštívit tyto články Přítomný čas (Present tense) a Minulý čas (Past tense).

  6 Nepravidelná slovesa x Pravidelná slovesa v angličtině

  A je to tady. Všichni jsme si tím museli projít. Nekonečná tabulka. Tři sloupečky. A naučit nazpaměť. Nepravidelná slovesa. Jako nepravidelná slovesa označujeme ta, jejichž tvary v minulém čase a trpném příčestí nejsme schopni odvodit, ale musíme se je naučit zpaměti.

  Oproti tomu pravidelná slovesa nám práci značně ulehčují. Jejich pravidelné časování zapříčiňuje, že v minulém čase a trpném příčestí přibírají koncovku -ed. Oba tvary jsou potom u těchto sloves stejné.

  Infinitive - InfinitivPast simple - Minulý časPast participle - trpné příčestíPřeklad
  wantwantedwantedchtít
  likelikedlikedmít rád / líbit se
  studystudiedstudiedstudovat
  stopstoppedstoppedzastavit

  Abyste si prohloubili svoji znalost pravidelných a nepravidelných sloves, mrkněte se na článek Nepravidelná slovesa v angličtině (minulý čas) (Past Tense Irregular Verbs). Nejen že se dozvíte daleko více podrobnějších informací o jejich rozdílech a tvorbě, ale také zjistíte, jak se snadno nepravidelná slovesa naučit a že to vlastně není vůbec nic složitého. Navíc získáte tabulku všech nepravidelných sloves, které v anglickém jazyce můžete využít.

  7 Modální (způsobová) slovesa v angličtině

  Způsobová slovesa jsou taková slovesa, která nám pomáhají vyjádřit pravděpodobnost, možnost nebo jistotu, slouží také k vyjádření schopností, žádostí o povolení, návrhu,
  a povinnosti. Takže vše, co potřebujete k pokročilejšímu vyjádření v angličtině.

  Anglická modální slovesa se pojí s infinitivem. Zvláštností těchto sloves je, že mají tvar pouze pro přítomný a minulý čas. Ostatní tvary je nutné vyjádřit opisem. Mezi základní modální anglická slovesa patří těchto pět následujících – can, may, must, will, shall.

  Přítomný časMinulý časOpisný infinitivPřeklad, vysvětlení
  cancouldto be able tomoci, umět
  maymightto be allowed tosmět
  musthad toto have tomuset
  willwould-popisuje předpověď, záměr, ochotu
  shallshould/ought toto be tomít povinnost

  Pojďme se podívat na věty, např. s modálním slovesem can.

  Přítomný časMinulý časOpisný tvar (např. pro budoucí čas)
  I can swim. - Umím plavat.I could swim. - Uměl jsem plavat.I will be able to swim. - Budu umět plavat.

  Velmi podrobné a kvalitní vysvětlení nabízí článek Modální slovesa, kde se navíc dozvíte i o dalších slovesech, která se mohou chovat jako modální. Tak se běžte mrknout!

  8 Frázová slovesa v angličtině

  Frázová slovesa jsou zvláštní skupinou sloves vyskytující se jak v češtině tak v angličtině, kde si jich snadno a lépe všimneme. Jde o spojení slovesa a dalších částí – nejčastěji příslovce (go down = spadnout), potom také předložky (take in = vstřebat) a nebo obojího (take out on = vylévat si vztek). Frázová slovesa mají většinou úplně jiný význam, než samostatná slova ze kterých se skládají, a proto je nejlepší učit se je z kontextu, abychom pochopili jejich význam, a ne se snažit naučit se seznam několika frázových sloves jen tak. Mezi nejčastější slovesa, ze kterých se tvoří ta frázová patří např. get, give, keep, take, put, look, go a bring. Na seznam frázových sloves s příkladovými větami a další možná dělení těchto sloves se podívejte v článku Frázová slovesa (Phrasal Verbs) a zaperlete před ostatními svou pokročilou angličtinou!

  9 Trpný rod v angličtině

  Jak už bylo zmíněno výše i v anglickém jazyce existuje a hojně se využívá trpný rod neboli passive voice. Jedním z mnoha důvodů, proč trpný rod používáme je např. situace, kdy chceme zachovat objektivitu nějakého tvrzení a vyhnout se tak použití osobních zájmen. Trpný rod také využijeme, když nevíme, kdo děj vykonal, nebo naopak když informace o tom, kdo děj vykonal, vyplývá z kontextu. Jeho tvorba je poměrně jednoduchá, tvoří se s pomocí slovesa to be a plnovýznamového slovesa v minulém příčestí. Trpný rod lze vytvořit v jakémkoliv čase s jakýmkoliv slovesem.

  SlovesoČinný rodTrpný rod
  builtSomeone is building the house. - Někdo staví dům.The house is being built. - Dům se staví.
  parkSomeone parked the car over there yesterday. - Někdo sem včera zaparkoval auto.The car was parked over there yesterday. - Včera bylo auto zaparkováno sem.
  writeSomeone has written a letter. - Někdo napsal dopis.A letter has been written. - Dopis byl napsán.

  Jak se trpný rod tvoří v každém čase a v jakých dalších situacích je vhodné ho využít, zjistěte v článku Trpný rod (Passive voice).

  10 Gerundium a participium v angličtině

  Neděste se! Nejedná se o zaklínadla z Harryho Pottera ani nic podobného, jde o koncovku -ing, která je nám všem dobře známá. Tato koncovka se používá při tvorbě dvou gramatických jevů – gerundia a příčestí přítomného – participia.
  Gerundium je slovesný tvar, který vypadá jako sloveso, ale plní funkci podstatného jména. Používá se na místě podmětu, předmětu, nebo za předložkou. Participium je slovesný tvar, který má funkci slovesa.

  GerundiumParticipium
  Skiing is hard. – Lyžování je těžké.I am swimming. – Plavu.

  Na to v jakých situacích se tyto dva gramatické jevy používají v anglickém jazyce a jak přesně se tvoří, se podívejte ve článku To vs. -ing.

  11 Rozdělení sloves z významového hlediska v angličtině

  Pokud opomineme gramatiku jako takovou, můžeme si slovesa rozdělit i podle významových stránek. Někomu může vyhovovat učit se slovíčka, v našem případě slovesa, pomocí toho, že si je roztřídí do skupin podle jejich významu. Slovesa by se dala rozdělit do několika následujících skupin, např.:

  ZákladníPohybováMyšlení a vnímáníKomunikaceVztahyAbstraktní
  berunfeelspeaktrustact
  travelwalklookanswerloveevaluate
  readridetouchthankhatedesign
  makeflythinktalkadmirecontain
  drawskitastewelcomerejectremove
  goswimrememberdiscussmarryrepeat
  eatmovelistenwritesupportcover
  buysithearaskhelpproceed
  kissjumpunderstandsayattractperform
  usedanceknowagreedivorceexplore
  enjoyliftseearguejudgecompete
  takefallneedcommentcarebecome
  stayskateimagineadviseadoreoccur
  meetcomedecideapologisedespiseimprove

  Tato slovesa jsou pouhým příkladem, jedná se o několik základních sloves, která se běžně používají v komunikaci. Postupně si sami můžete tyto skupiny rozšiřovat a rozvíjet tak svůj vlastní slovníček anglických sloves.

  Předchozí článekMaturita z angličtiny s příklady
  Další článekAngličtina na cesty – aneb jaké fráze umět při cestování
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".