Are you a person who eagerly goes on a diet, starts gym-going, or takes up a new language but who quits soon? Why is that? The answer to your question is insufficient motivating force (if any). At the present time, motivation is a well-liked word. There are people and writings that make money on motivation business. If you want to improve your motivation, you can hire a consultant or read a book on the topic. However, do you know what motivation is and why it is so crucial? Motivation is an impelling cause that makes you achieve any goal you set to yourself. If you don’t have it, you do nothing. A mere ambition is insufficient to make you go for something. You must really thirst for reaching your goals so that you make progress.

“How can I find motivation?” you ask. First of all, you need to know what exactly you want. Then, you need to develop a strong desire and be ready to work hard to reach your targets. Set yourself goals that you can reach soon. It is much simpler to keep motivation high then. On the other hand, if you have a goal whose accomplishment requires a lot of time, it will be difficult for you to stay motivated till the end. So, start with small tasks and don’t go for major goals before you have become experienced and know how to sustain motivation. If you dream about a certain thing or achievement but do nothing to have it, it means that the motivation is insufficient or the goal itself is unimportant.

Motivation is closely connected with emotions and creativity. In other words, concentrate on your feelings and creativity and your motivation will strengthen.

Slovíčka

eagerly – dychtivě
to take up sth. – začít s aktivitou / koníčkem
to quit – skončit
insufficient – nedostatečný
well-liked – oblíbený, populární
to make money on sth. – vydělávat na něčem
to improve – zlepšit
to hire – najmout
crucial – důležitý
impelling cause – přeneseně: ‘hnací síla’, ‘motor’ (motivace)
to achieve – dosáhnout
mere – pouhý
to thirst for sth. – toužit po něčem
need to – potřebovat; v kontextu: mused (MUST)
desire – touha
target – cíl
accomplishment – dosažení
become experienced – získat zkušenosti
to sustain – udržet si
to strengthen – posílit

Překlad

Jste člověk, který se dychtivě pouští do diety, rozhoduje se chodit do tělocvičny nebo se začne učit nový jazyk, ale rychle skončí? Proč tomu tak je? Odpovědí na vaši otázku je nedostatečná síla motivace (pokud vůbec nějaká). Motivace je v současnosti oblíbené slovo. Jsou lidé, kteří na motivaci vydělávají peníze. Pokud chcete zlepšit svoji motivaci, můžete si najmout konzultanta nebo si přečíst knihu na dané téma. Víte však, co to motivace je a proč je tak důležitá? Motivace je hnací síla, která vám pomáhá dosáhnout jakéhokoli cíle, který si stanovíte. Pokud ji nemáte, neuděláte nic. Pouhá ambice nestačí k tomu, abyste o něco usilovali. Musíte opravdu toužit po splnění svých cílů, abyste udělali pokrok. „Jak mám motivaci najít?“ ptáte se. V první řadě musíte vědět, co přesně chcete. Potom si musíte vypěstovat silnou touhu a být připraveni tvrdě pracovat, abyste dosáhli svých cílů. Stanovte si cíle, kterých můžete brzy dosáhnout. Je potom mnohem snazší udržet si vysokou motivaci. Pokud naopak máte cíl, jehož dosažení vyžaduje spoustu času, bude pro vás obtížné zůstat motivovaní až do konce. Začněte proto malými úkoly a neusilujte o velké cíle, dokud nezískáte zkušenosti a nebudete vědět, jak si motivaci udržet. Pokud sníte o určité věci nebo úspěchu, ale neděláte nic pro jejich získání, znamená to, že vaše motivace je nedostatečná nebo že daný cíl není důležitý.
Motivace je úzce spjata s emocemi a tvořivostí. Jinými slovy, soustřeďte se na své pocity a tvořivost, a vaše motivace se posílí.

Do you fall into a group of people who enthusiastically decide to serve a diet, improve their looks by taking up a physical activity (be it in a gym, in an aerobics class or training individually), or acquire a new language and then give up long before their activity produces any result whatsoever? Have you ever wondered why you act like this? Here is the answer: short-lived motivation, if any at all.  Motivation has turned out to be a cool word recently. People even capitalize on it: should you need it, you can hire an instructor who will assist you in improving your motivation, or arrange a person to deliver a motivational speech for you. Every now and then you even come across writings concerned with the issue of motivation. But what is it in fact and why is it so essential to our endeavours? Motivation is the mainspring of everything we do. Without it no accomplishments would come about. You might argue that wishing for a result will substitute motivation. You are wrong. A mere wish is not strong enough to push you onwards the attainment of set objectives. Should you find your motivation you need to be well-aware of what exactly you want to achieve, you need to crave for it, and last but not least, you have to be prepared to work on it to the best of your ability. You should only set your heart on accomplishing big goals after you have broadened your experience in how to preserve motivation by fulfilling small dreams.  ‘Why?’, you ask? The reason is simple: staying motivated when accomplishing big goals is much harder than when achieving small ones. If you long for a particular thing, or the accomplishment of a particular goal, but you don’t feel the urge to act, then you either have problem with motivation or the goal you have set is not sufficiently important for you. ou need to feel the irresistible urge to work towards you goal in order to stay motivated and accomplish it. There is a close connection between motivation and sentiments and/or imaginativeness. What it means is that you cannot improve your motivation without concentrating on the other two.

Definice

enthusiastically – In a way that shows intense and eager interest
to take sth. up – to become interested or engaged in an activity
any … whatsoever – at all: used as an intensifier with indefinite pronouns
to turn out – to prove to be the case
to capitalise on – to make money on something
to deliver a speech – to give a speech
to come across – find by chance
endeavours – an effort to do or attain something
the mainspring of sth. – a driving force (the main agent of motivation)
to come about – to happen; to take place
mere – used to emphasise how small or insignificant someone or something is
attainment – the fact of achieving a goal towards which one has worked
to crave for – to feel a powerful desire for something
to the best of one’s ability – as well as one can
to set one’s heart on sth. – to have a strong desire for or to do something
to preserve – to maintain or keep
to long for sth. – showing a strong desire or craving for something
the urge – a strong desire or impulse
irresistible – too powerful or convincing to be resisted
sentiment – a feeling or emotion

Slovíčka

enthusiastically – nadšeně
to take sth. up – začít s nějakou aktivitou/koníčkem
any … whatsoever – zdůraznění: jakýkoliv
to turn out – ukázat se (nějakým)
to capitalise on – vydelávat na něčem
to deliver a speech – pronést řeč
to come across – narazit na něco (náhodou)
endeavours – úsilí, snažení se
the mainspring of sth. – hnací síla; hlavní motiv
to come about – přihodit se; stát se; nastat
mere – pouhý
attainment – dosažení cíle; docílení
to crave for – toužit po něčem
to the best of one’s ability – jak nejvíce / nejlépe je to možné
to set one’s heart on sth. – pustit se do něčeho; oddat se něčemu
to preserve – udržet (si)
to long for sth. – toužit po něčem
the urge – silná touha
irresistible – neodolatelný
sentiment – emoce

Překlad

Patříte do skupiny lidí, kteří se nadšeně rozhodnou držet dietu, zlepšit svůj vzhled tak, že začnou cvičit (ať už v tělocvičně, v lekcích aerobiku nebo individuálním tréninkem), nebo se naučit nový jazyk a skončí dávno před tím, než jejich aktivita přinese jakékoli výsledky? Zamysleli jste se někdy nad tím, proč takto jednáte? Tady je odpověď: slabá motivace, pokud vůbec nějaká. Ukazuje se, že motivace je v poslední době oblíbené slovo. Lidé na ní dokonce vydělávají: budete-li potřebovat, můžete angažovat instruktora, který vám pomůže zvýšit motivaci, nebo si najít někoho, kdo vám přednese motivační řeč. Tu a tam dokonce narazíte na psaná díla, která se zabývají problematikou motivace. Co to ale ve skutečnosti je a proč je to nezbytné pro vaše úsilí? Motivace je hnací silou všeho, co děláme. Bez ní by nepřišly žádné úspěchy. Můžete namítnout, že přát si nějaký výsledek může motivaci nahradit. Mýlíte se. Pouhé přání není dostatečně silné na to, aby vás tlačilo směrem k dosažení stanovených cílů. Chcete-li najít motivaci, musíte dobře vědět, čeho přesně chcete dosáhnout, musíte po tom toužit a v neposlední řadě musíte být připraveni pracovat na tom, jak nejlépe je to možné. Pustit se do plnění velkých cílů byste měli až poté, co získáte větší zkušenosti s tím, jak si motivaci udržet naplňováním malých snů. „Proč?“ ptáte se? Důvod je jednoduchý: zůstat motivovaní při dosahování velkých cílů je mnohem obtížnější než při plnění těch malých. Pokud toužíte po určité věci nebo dosažení určitého cíle, ale necítíte silnou touhu jednat, pak máte buď problém s motivací, nebo vytyčený cíl pro vás není dostatečně důležitý. Musíte cítit neodolatelnou touhu pracovat na splnění svého cíle, abyste zůstali motivovaní a dosáhli úspěchu. Existuje úzká vazba mezi motivací a emocemi a/nebo představivostí. To znamená, že nemůžete zvýšit svoji motivaci, aniž byste se soustředili na ostatní dvě věci.

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.