Předložky (Prepositions)

  0
  49771

  1 Úvod

  Předložky jsou krátká slovíčka, která nám umožňují propojovat podstatná jména a zájmena s dalšími větnými členy. Například: It’s in the car. – Je to v autě.

  Předložka v jednom jazyce velmi často nekoresponduje s tou samou předložkou v jazyce jiném. Například předložka on, která v češtině běžně znamená „na“:
  ON the table – NA stole
  ale
  ON Monday – V pondělí

  Musíme tedy mít často na paměti, jaké vazby daná spojka tvoří.

  2 Přehled nejčastějších předložek

  Předložka ON

  Předložka on může mít hned několik významů. Pojďme se tedy podívat na ty nejčastější z nich:

  • Významy on pojící se s časem:
  Používá se u dní v týdnuLucy will arrive on Friday.
  (Lucka přijede v pátek.)
  Používá se s datyMy birthday is on the 1st of March.
  (Mám narozeniny prvního března.)
  • Významy on pojící se s místem:
  Dává najevo, že je něco na povrchu (vodorovně)on the ground – na zemi
  on the floor – na podlaze
  on the table – na stole
  Vyjadřuje, že je něco na povrchu (svisle)The picture is on that wall.
  (Ten obraz je na tamté zdi.)
  Na jaké straně se něco nacházíThe building is on the right.
  (Ta budova je napravo.)
  V jakém patře se něco nacházíMy flat is on the third floor.
  (Můj byt je ve třetím patře.)
  Používáme pro
  hromadné dopravní prostředky
  on the train – ve vlaku
  on the bus – v autobuse
  on the plane – v letadle
  Ve spojení s médii on televison – v televizi
  on the radio – v rádiu
  on the Internet – na internetu

  Předložka AT

  Ani předložka at není výjimkou v mnohovýznamovosti předložek, proto si načrtneme ty nejzásadnější:

  • Významy at pojící se s časem:
  Když chceme říci v nociI can’t sleep at night.
  (V noci nemohu spát.)
  Když chceme říci o víkenduI will visit my grandmother at the weekend.
  (O víkendu navštívím babičku.)
  Pokud určujeme přesný čas – v kolik hodin
  se něco stalo
  He left my house at half past one.
  (Odešel ode mě v půl druhé.)
  • Význam at ve spojení s místem:
  Znamená, že něco je v blízkosti něčeho
  jiného (zároveň má ve spojení s určitými
  místy často význam předložky in, tudíž,
  že se někde něco nachází)
  at the station – na nádraží
  at the bus stop – na zastávce
  at the door – u dveří
  at school – ve škole
  Pokud mluvíme o společenské událostiMy favourite band played at the concert.
  (Na tom koncertně hrála moje oblíbená kapela.)
  S místy, kde děláme něco specifickéhoat school – ve škole
  at work – v práci
  at the butcher’s – v řeznictví
  at home – doma

  Předložka IN

  Poslední v našem přehledu je předložka in. Zde jsou její nejčastější významy:

  • Významy in pojící se s časem:
  Používá se s měsíci a ročními obodobímiThe series ends in July.
  (Ten seriál končí v červenci.)
  It snows in winter.
  (V zimě sněží.)
  Při určování denní dobyI will have a coffee in the afternoon.
  (Odpoledne si dám kávu.)
  S rokyWe won the title in 2010.
  (V roce 2010 jsme vyhráli titul.)
  Pokud určujeme dobu trvání určitého dějeSuzie will come in twenty minutes.
  (Zuzka přijde do dvaceti minut.)
  • Významy in pojící se s místem:
  Pokud chceme říci, že se něco nachází
  někde vevnitř (v prostoru alespoň
  ze stran ohraničeném)
  My car is in the garage.
  (Moje auto je v garáži.)

  3 Další předložky pojící se s časem

  Předložka on
  • používá se s datyI met her on the 15th of October.
  (Potkal jsem ji 15. října.)
  • pojí se s dny v týdnuThe show is on Saturday.
  (To vystoupení je v sobotu.)
  Předložka in
  • používá se s měsíci a ročními obodobímiThe series ends in July.
  (Ten seriál končí v červenci.)
  It snows in winter.
  (V zimě sněží.)
  • při určování denní dobyI will have a coffee in the afternoon.
  (Odpoledne si dám kávu.)
  • s rokyWe won the title in 2010.
  (V roce 2010 jsme vyhráli titul.)
  • pokud určujeme dobu trvání
  určitého děje
  Suzie will come in twenty minutes.
  (Zuzka přijde do dvaceti minut.)
  Předložka at
  • když chceme říci v nociI can’t sleep at night.
  (V noci nemohu spát.)
  • když chceme říci o víkenduI will visit my grandmother at the weekend.
  (O víkendu navštívím babičku.)
  • pokud určujeme přesný čas
  - v kolik hodin se něco stalo
  He left my house at half past one.
  (Odešel ode mě v půl druhé.)
  Předložka since
  • pokud vyjadřujeme, že něco
  v minulosti začalo a ještě trvá
  (často používáme s předpřítomným časem)
  I have collected five stickers since last week.
  (Od minulého týdne jsem nasbíral pět samolepek.)
  Předložka for
  • vyjadřuje, že něco trvalo
  nebo trvá po určitou dobu
  I lived in London for two years.
  (Dva roky jsem bydlel v Londýně.)
  Předložka ago
  • používáme pro určení před jak
  dlouhou dobou
  se něco stalo
  I lost my keys two days ago.
  (Před dvěma dny jsem ztratil klíče.)
  Předložka before
  • dává najevo, že se něco stalo/stane
  před určitým momentem
  I need to leave before six o’clock.
  (Potřebuji odejít před šestou.)
  Předložka to
  • používáme při sdělování časuIt’s ten to ten.
  (Je za deset minut deset.)
  Předložka past
  • používáme při sdělování časuIt’s quarter past four.
  (Je čtvrt na pět.)
  Předložky to/till/until
  • vyjadřuje začátek a konec daného dějeI will be on vacation from Monday to Thursday.
  (Od pondělí do čtvrtka budu na dovolené.)
  Předložka by
  • používáme ve smyslu nejpozdějiPaul will be here by six o’clock.
  (Pavel dorazí do šesti.)
  • také ve smyslu do určitého časuBy three o’clock, I had read only six pages.
  (Ve tři hodiny jsem měl přečtených pouze šest stránek.)

  4 Další předložky pojící se s místem

  Předložka on
  • dává najevo, že je něco na povrchu
  (vodorovně)
  on the ground – na zemi
  on the floor – na podlaze
  on the table – na stole
  • vyjadřuje, že je něco na povrchu
  (svisle)
  The picture is on that wall.
  (Ten obraz je na tamté zdi.)
  • na jaké straně se něco nacházíThe building is on the right.
  (Ta budova je napravo.)
  v jakém patře se něco nacházíMy flat is on the third floor.
  (Můj byt je ve třetím patře.)
  • používáme pro hromadné dopravní
  prostředky
  on the train – ve vlaku
  on the bus – v autobuse
  on the plane – v letadle
  • ve spojení s médiion televison – v televizi
  on the radio – v rádiu
  on the Internet – na internetu
  Předložka at
  • znamená, že něco je v blízkosti
  něčeho jiného
  (zároveň má ve spojení
  s určitými místy často význam předložky
  in, tudíž, že se někde něco nachází)
  at the station – na nádraží
  at the bus stop – na zastávce
  at the door – u dveří
  at school – ve škole
  s místy, kde děláme něco specifickéhoat school – ve škole
  at work – v práci
  at the butcher’s – v řeznictví
  at home – doma
  Předložka in
  • pokud chceme říci, že se něco nachází
  někde vevnitř (v prostoru alespoň ze stran ohraničeném)
  My car is in the garage.
  (Moje auto je v garáži.)
  Předložka by/next to/beside
  • vyjadřují, že něco je vedle něčehoby my side – po mém boku
  next to our house – vedle našeho domu
  beside his car – vedle jeho auta
  Předložka under
  • vyjadřuje, že se něco nachází pod něčím
  nebo je něčím zakryto
  I found a coin under the wardrobe.
  (Pod skříní jsem našel minci.)
  Předložka behind
  • vyjadřuje, že se něco nachází za něčím jinýmThere is a girl behind that house.
  (Za tamtím domem stojí dívka.)
  Předložka in front of
  • vyjadřuje, že se něco nachází před něčímI park my car in front of the house.
  (Svoje auto parkuji před domem.)
  Předložka below
  • dává najevo, že se něco nachází níže
  než něco jiného
  Her work is below standard.
  (Pracuje pod úroveň.)
  Předložka over
  • pokud mluvíme o překonání překážky
  nebo přejití něčeho
  John jumped over that fence.
  (Jan přeskočil tamten plot.)
  Předložka above
  • vyjadřuje, že se něco nachází nad něčím
  jiným, ale ne přesně nad tím
  Our house is located just above the sea.
  (Náš dům se nachází jenom kousek nad mořem.)
  Předložka across
  • používáme pro vyjádření pohybu/směru napříčI went across the field.
  (Šel jsem přes pole.)
  Předložka through
  • vyjadřuje pohyb/směr skrzWe drove through a tunnel.
  (Projeli jsme tunelem.)
  Předložka to
  • označuje pohyb směrem k něčemu
  nebo někam (i v cestování)
  I went to his house.
  (Šel jsem k jeho domu.)
  She flew to Turkey.
  (Letěla do Turecka.)
  Předložka towards
  • vyjadřuje pohyb směrem k něčemu
  nebo někomu
  I walked towards my friend’s house.
  (Šel jsem směrem k domu mého kamaráda.)
  Předložka from
  • ve významu odkudI am from the Czech Republic.
  (Jsem z České Republiky.)
  Předložka into
  • pokud někam vcházíme nebo něco někam vkládámeCould you put the ball into that box?
  (Mohl by si dát ten míč do tamté krabice?)
  Předložka onto
  • dává najevo pohyb směrem na něcoPut the mug onto the table.
  (Dej ten hrnek na stůl.)

  5 Další důležité předložky

  Předložka from
  • ve významu od kohoI got a gift from my boyfriend.
  (Dostala jsem dárek od svého přítele.)
  Předložka of
  • ve významu co komu nebo čemu náležía page of a magazine – stránka časopisu
  a result of a research – výsledek výzkumu
  • ve významu co daná věc ukazujea painting of a woman – obraz ženy
  a photo of me and my friends – fotka mě a mých přátel
  Předložka by
  • ve významu kdo něco vytvořilHarry Potter is a book by J.K. Rowling.
  (Harryho Pottera napsala J.K. Rowling.)
  • vyjadřuje míru, o kterou něco stoupá nebo klesáThe temperature has risen/fallen by 5 degrees Celsius.
  (Teplota stoupla/klesla o 5 stupňů Celsia.)
  • dává najevo způsob cestování (mimo chůze a jízdy na koni)by car – autem
  by plane – letadlem
  by bus – autobusem
  by train – vlakem
  Předložka on
  • pokud jdeme pěšky nebo jedeme na konito walk on foot – jít pěšky
  I like travelling on horseback.
  (Ráda jezdím na koni.)
  • když nastupujeme do prostředku hromadné dopravyto get on the train – nastoupit do vlaku
  to get on the plane – nastoupit do letadla
  to get on the bus – nastoupit do autobusu
  to get on board – nastoupit na palubu
  Předložka in
  • když nastupujeme do auta nebo taxito get in the car – nastoupit do auta
  Předložka at
  • používá se s věkem (určitý bod v životě)I learned to swim at five.
  (Naučil jsem se plavat, když mi bylo pět.)
  • pokud se na někoho dívámeShe looked at me and started laughing.
  (Podívala se na mě a začala se smát.)
  Předložka out of
  • pokud opouštíme nějaký prostor nebo vozidloto get out of the house – odejít z domu
  to get out of the car – vystoupit z auta
  Předložka about
  • vyjadřuje o čem daná věc jeThe last lesson was about prepositions.
  (Poslední hodina byla o předložkách.)
  Předložka for
  • ve významu pro kohoI have something for you.
  (Něco pro tebe mám.)
  Předložka over
  • používáme ve smyslu zakrytíPut the tarp over the car. It’s going to rain.
  (Zakryj auto plachtou. Bude pršet.)
  • ve smyslu více nežHe looks quite old. I am sure that he is well over fifty years old.
  (Vypadá docela staře. Jsem si jistá, že je mu hodně přes padesát let.)

  6 Předložkové vazby

  Na rozdíly ve významu českých a anglických předložek jsme se již podívali. Nastávají ale i situace, kdy česká předložka v anglickém překladu vůbec není a naopak. Projdeme si tedy časté vazby:

  poslech hudby:

  • I listen to American music.
   (Poslouchám _ americkou hudbu.)

  sledování televize:

  • She likes to watch _ television.
   (Ráda se dívá na televizi.)

  operace:

  • Only the very best doctors can operate on politicians.
   (Pouze ti nejlepší doktoři mohou operovat _ politiky.)

  sloveso trpět:

  • She often suffers from headache.
   (Často trpí _ bolestí hlavy.)

  rozvod:

  • He is going to divorce _ his wife.
   (Chystá se rozvést se svou manželkou.)

  lítost:

  • They felt sorry for me.
   (Litovali _ mě.)

  hraní na nástroje:

  • I can play _ the violin.
   (Umím hrát na housle.)

  Předložky se běžně nacházejí v těsné blízkosti slova, ke kterému se váží (například: We are at school. – Jsme ve škole). V některých situacích předložky mění své místo ve větě – posouvají se za sloveso, často až úplně na konec věty (například: Where are you going to? – Kam jdeš?).
  To v češtině možné není. Nyní se podíváme na časté situace, při kterých k tomuto jevu dochází:

  Takzvané wh-questions, tedy otázky začínající tázacími zájmeny what, which, who apod.:

  • Who did you talk to?
   (S kým jsi mluvil.)

  V této situaci je ale přesun nakonec věty pouze volitelný. Můžeme také říci: To whom did you talk? (S kým jsi mluvil?) Platí, že na konec „odložené“ předložky znějí v angličtině přirozeněji.

  Některé další příklady:

  • Where are you (at)? = At which place are you?
   (Kde jsi?)
  • What is it good for? = For what is it good?
   (Na co je to dobré?)
  • How long for? = For how long?
   (Na jak dlouho?)

  V případě, že používáme trpný rod:

  • We have already paid for the car.
   (Už jsme za to auto zaplatili. – rod činný)
  • The car has already been paid for.
   (To auto je už zaplacené. – rod trpný)

  Zde už se jedná o nezbytný přesun předložky, protože nemůžeme říct: For the car it has already been paid. Nelze ani říci: The car has already been paid, protože bychom zničili vazbu pay forzaplatit za něco; pay znamená zaplatit někomu.

  Ve vztažných vedlejších větách:

  • The man who I was robbed by is over there.
   (Ten muž, který mě okradl, je támhle.)

  Můžeme opět ponechat předložku na svém místě, nicméně předchozí varianta je daleko frekventovanější. Věta by pak vypadala: The man by whom I was robbed is over there.

  Pokud máme ve větě sloveso v infinitivu:

  • Laura is difficult to deal with.
   (S Laurou se těžko jedná.)

  Tato varianta nám navíc umožňuje dát větší důraz na sloveso.

  Ve zvoláních:

  • What have I done to be yelled at!
   (Čím jsem si ten křik zasloužila!)
  Předchozí článekStupňování příslovcí
  Další článekPodmínkové věty (Conditionals)
  Vendula Nedělová
  Vystudovala magisterské studium na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity se specializací na anglický jazyk, hudební kulturu, pedagogiku a sociální pedagogiku. Má letité zkušenosti s výukou jazyka v ČR, USA, Indonésii a Německu. Pracuje jako metodička a koordinátorka jazykových kurzů ve společnosti ONLINE learning, kde vede tým lektorů a podílí se na tvorbě jazykových kurzů pro více než 137 000 studentů. Vendula se řídí heslem: “Učení nás má bavit, protože pokud nás baví, co děláme, pak to má smysl".