Předpřítomný čas (Present perfect)

  0
  787

  Tento článek se zabývá látkou pro pokročilé studenty

  1 Rozdíl mezi minulým a předpřítomným časem

  V češtině nemáme předpřítomný čas stejně jako v angličtině, proto pro nás bývá obtížné
  odlišovat tento čas od času minulého.

  Hlavním rozdílem je, že minulý čas popisuje děj, který se stal v minulosti.
  I was born in 1988. – stalo se to v minulosti.
  X
  Zatímco předpřítomný čas se pojí spíše s přítomností nebo alespoň s dobou daného děje je
  v přítomnosti.

  I have found it. – výsledek vidím tady a teď v přítomnosti.
  I have lost it. – vidím tady a teď, že to nemám.

  Minulý čas prostýPředpřítomný čas prostý
  - obsahuje údaj o tom, kdy k události došlo
  - čas je důležitou součástí věty
  - neobsahuje údaj o tom, kdy k události došlo
  - přesný čas není podstatný
  - může se jednat o děj, který se stal (je tudíž minulostí), ale stal se během časového úsek, který ještě běží, např. dnes, tento týden apod.
  I saw her yesterday.
  Viděl jsem ji včera.
  I've seen her today.
  Viděl jsem ji dnes.
  - uvedené období skončilo- uvedené období doposud neskončilo
  They got married last year.
  Vzali se minulý rok.
  They have been married for two years.
  Jsou manželé už dva roky.
  - přesný čas události v
  minulosti
  - opakované události
  I was in Berlin in 2014.
  Byl jsem v Berlíně v roce 2014.
  I have never been to Berlin.
  Nikdy jsem nebyl v Americe.
  - bez vztahu k přítomnosti
  - prosté vyprávění
  - něco v současnosti je důsledkem toho, co se stalo
  - vztah k přítomnosti
  I broke my hand when I was a child.
  Zlomila jsem si ruku, když jsem byla dítě.
  I've broken my hand and I can't play the piano now.
  Zlomila jsem si ruku, a teď nemůžu hrát na piano.
  VÝRAZY:
  five days ago, last year, yesterday, last week, in 1998
  VÝRAZY:
  just, already, a not yet, this week/year, so far, today, ever, never

  2 Tvoření předpřítomného času

  Jak správně tvořit věty v předpřítomném čase?
  podmět + have/has + příčestí minulé + zbytek věty

  Kladný tvar   
  I have seentwo films today.Dnes jsem viděl 2 filmy.
  Youhave beena teacher for 4 years.Už jsi 4 roky učitelem.
  Hehas boughta fast car.Koupil si rychlé auto.
  Shehas eatenmy whole breakfast.Snědla celou mou snídani.
  Wehave met5 actors in our life.Za život jsme potkali už 5 herců.
  Youhave donea good job.Udělali jste dobrou práci.
  Theyhave livedin Prague since 1998.Žijí v Praze od roku 1998.

  Zkrácený tvar používáme v konverzaci a plný tvar ve formální korespondenci.

  • Zápor předpřítomného času prostého utvoříme přidáním záporky NOT k pomocnému slovesu have/has.
  Záporný tvar    
  Ihaven't seenthis film yet.Ještě jsem tento film neviděla.
  Youhaven't givenme the right book.Nedal jsi mi správnou knihu.
  Hehasn't toldme so far.Zatím mi to neřekl.
  Shehasn't comeyet.Ještě nepřišla.
  Wehaven't seenthem for ages.Dlouho jsme je neviděli.
  Youhaven't gotmy idea.Nepochopili jste, co mám na mysli.
  Theyhaven't hada good time.Neužili si to.
  • Další možnost, jak vytvořit zápor v předpřítomném čase, je použití slova ‚never‘.

  Never tvoří zápor ve větě, a proto už nepoužijeme záporku NOT k pomocnému slovesu HAVE.

  I have never cried in the cinema. I have not never cried in the cinema.
  I’ve never eaten an octopus. I haven’t never eaten an octopus.

  • Při tvorbě otázky v předpřítomném čase opět pouze přehodíme podmět a pomocné sloveso have/has.
  Otázka   
  HaveIsaid it right?Řekl jsem to správně?
  Haveyouever read this book? Četl jsi už tuto knihu?
  Hasheapologized yet?Už se omluvil?
  Hasshetold you about the baby?Řekla ti o tom dítěti?
  Haveweever seen each other?Už jsme se někdy viděli?
  Haveyouever come late for a date? Přišli jsi někdy pozdě na rande?
  Havetheyever met their boss?Už se někdy setkali se svým šéfem?

  2.1 Kdy použít

  Existují složité definice a poučky pro použití předpřítomného času v angličtině, ze kterých jde studentům hlava kolem. Vysvětlíme si tedy tento čas jednoduchým způsobem.
  Kdy se v angličtině používá předpřítomný čas prostý?
  Pro správné použití vám budou stačit 3 základní poučky:
  1) Čas, o kterém mluvíme ještě neskončil
  I have seen my friend today.   –   Dnes jsem viděl svého kamaráda.
  She has won three tournaments this year.   –   Tento rok vyhrála tři turnaje.
  2 Čas vůbec neurčíme
  Have you seen my car keys?   –   Neviděl jsi mé klíče od auta?
  3) S použitím výrazů ever a never
  I have never been to Prague.  –   Nikdy jsem nebyl v Praze.
  Have you ever eaten an octopus?   –   Jedl jsi někdy chobotnici?

  3 Předložky a příslovce pojící se s předpřítomným časem

  Předpřítomný čas v angličtině se vyznačuje častým použitím následujících předložek a příslovcí.

  • JUST – právě
   vyjadřuje, že se událost odehrála před krátkou chvílí
  I’m not hungry. I’ve just had lunch. Nemám hlad. Před chvílí jsem měla oběd.
  I’ve just been on a trip to France. Teď jsem byl na výletě ve Francii.
  It can’t be ready. They’ve only just started. Určitě to není hotové. Právě teď začali.
  • ALREADY – už
   používáme často v případě, že se něco odehraje dřív, než jsme očekávali
  I’ve already told him. Už jsem mu to řekl.
  A: When are you going to do your homework? 
  B: No worries, I’ve already done it.
  A: Kdy budeš dělat domácí úkol?
  B: Neboj, už jsem ho udělal.
  • YET – dosud, ještě
   ukazuje, že mluvčí očekává, že se něco stane
   v předpřítomném čase ho používáme pouze v otázkách a negativních větách
  I’ve written the letter, but I haven’t sent it yetNapsal jsem dopis, ale ještě jsem ho neposlal.
  I haven’t spoken to her yetJeště jsem s ní nemluvil.
  He hasn’t finished yetJeště neskončil.
  • RECENTLY – nedávno
   chceme vyjádřit, že uplynula jen krátká chvíle od okamžiku, který se stal
  She has recently bought a new car. Nedávno si koupila nové auto.
  Have you seen any good films recentlyViděl jsi teď nedávno nějaké dobré filmy?
  • FOR – po, po dobu
   doba, po kterou se něco odehrává
  He’s been married to Annie for 5 years. Je s Annie ženatý už 5 let.
  I have worked in England for ten years. Už 10 let pracuji v Anglii.
  I haven’t seen you for ages. Dlouho jsem tě neviděla.
  • SINCE – od
   okamžik, od kterého se něco odehrává
  She’s been married to Thomas since 2014.Je vdaná za Thomase od roku 2014.
  The country has been independent since 1948. Tento stát je nezávislý od roku 1948.
  England has not won the football World Cup since 1966. Anglie nevyhrála světový pohár od roku 1966.
  • EVER SINCE – od té doby
   něco se odehrává od určitého okamžiku až doposud
  He started working for the company when he left school, and has been there ever since.Začal pracovat pro tuto společnost, když dokončil studia a pracuje v ní dodnes.
  I’ve felt fine ever since. Od té doby se cítím dobře.
  • SO FAR – dosud, až doposud
   něco se odehrává od určitého okamžiku až doposud
  I haven’t done it so far.Ještě jsem to neudělal.
  So far we’ve made £32,000.Dosud jsme vydělali 32.000 liber.

  4 Předpřítomný čas průběhový

  Na rozdíl od předpřítomného času prostého, který se zaměřuje na výsledek děje, je předpřítomný čas
  průběhový zaměřený na průběh dané činnosti.

  Stále se jedná o předpřítomné časy, tedy činnosti, které takto popisujeme, začaly někdy v minulosti a
  stále ještě trvají (přesahují do přítomnosti).

  Uvedeme si příklad:
  I have been drawing a picture.Maluji obrázek.
  Zde klademe důraz na to, že malujeme obrázek, ne na to, zda je již hotový, proto použijeme předpřítomný čas. (Protože se jedná o předpřítomný čas, děj začal někdy v minulosti a trvá i nyní. Není ovšem důležitý jeho výsledek, či zda již vůbec skončil.)

  x

  I have drawn a picture.Namaloval jsem obrázek.
  Zde nás zajímá to, že je obrázek již hotový a proto použijeme předpřítomný čas prostý. Jen sdělujeme, že jsme danou činnost dokončili. (I tento tvar spojuje minulost s přítomností. Namaloval jsem obrázek (stalo se, ukončený děj, minulost) – obrázek je teď hotový (dopad na přítomnost)).

  4.1 Tvorba předpřítomného času průběhového

  Jak správně tvořit věty v předpřítomném čase průběhovém?
  podmět + have/has + příčestí minulé slovesa „to be“ + příčestí přítomné (-ing) + zbytek věty

  Kladný tvar    
  Ihave been repairingmy car.Opravuji své auto. (Akce začala v minulosti.)
  Youhave been searchingfor it for two hours.Hledáš to už dvě hodiny.
  Hehas been playingtennis.Hraje tenis.
  (Začal v minulosti.)
  Shehas been doingher homework sinceOd rána dělá domácí úkol.
  Wehave been runningfor half an hour already.Běháme už půl hodiny.
  Youhave been paintingthe room for ages.Maluješ tu místnost celou věčnost.
  Theyhave been trainingsince their last defeat.Trénují od své poslední porážky.
  • Zápor předpřítomného času průběhového utvoříme přidáním záporky NOT k pomocnému slovesu have/has.
   • Například: I haven’t been playing tennis for ages.
  • Používá se velmi zřídka, například v momentě, kdy chceme říci, že jsme místo jedné činnosti dělali nějakou jinou.
   • A: You have been lying in your bed since morning!
    B: I haven’t been lying in my bed, I have been repairing the car in the garage.
  • Pokud v předpřítomném čase používáme zápor, dáváme tím najevo, že činnost vůbec neproběhla, ne že neprobíhala – mizí tím důraz na činnost, a proto použijeme prostou variantu předpřítomného času.
   • Například: We haven’t been dancing since the last ball. x We haven’t danced since the last ball. – Netančili jsme od posledního plesu.
    • Nesnažíme se dát najevo, že činnost neprobíhala, ale že vůbec neproběhla.
  Záporný tvar    
  Ihaven't been teachingsince last September.Neučím od loňského září.
  Youhaven't been usingyour tools recently.V poslední době jsi nepoužíval své nářadí.
  Hehasn't been listeningfor the last five minutes.Posledních 5 minut mě neposlouchá.
  Shehasn't been sleepingwell for some time.Už nějaký čas dobře nespí.
  Wehaven't been takingtests since high school.Od střední školy nepíšeme testy.
  Youhaven't been walkingyour dog for ages.Nevenčil jsi svého psa už věčnost.
  They haven't been doinganything all day.Celý den nic nedělají.
  • Jak již víme z předpřítomného času prostého, další možností, jak vytvořit zápor u předpřítomných časů, je použití slova ‚never‘. To stejné platí i pro předpřítomný čas průběhový.

  Never tvoří zápor ve větě, a proto už nepoužijeme záporku NOT k pomocnému slovesu HAVE.

  I have never been working so hard.  I have not never been working so hard.
  I’ve never been running for so long.  I haven’t never been running for so long.

  Otázka   
  HaveIbeen doing it right?Dělám to správně?
  Haveyoubeen waiting for him?Čekáš na něj?
  Hashebeen running recently?Běhal teď někdy?
  Hasshebeen sleeping well?Spí dobře?
  Havewebeen studying enough?Učíme se dostatečně?
  Haveyoureally been repairing the car for that long?Opravuješ to auto skutečně tak dlouho?
  Havetheyever been running in the town?Už někdy běželi ve městě?

  4.2 Použití předpřítomného času průběhového

  Předpřítomný čas průběhový použijme:

  a) Pokud mluvíme o činnosti (ději), který začal někdy v minulosti a stále ještě trvá.

  • Příklad: I have been sitting here for ten minutes. – Sedím tu deset minut.
   (Sedl jsem si před deseti minutami, a ješte jsem nevstal, tudíž děj stále pokračuje.)

  b) Pokud se zaměřujeme na děj a ne na výsledek.

  • Příklad: She has done her homework. – Udělala domácí úkol.
   x
   She has been doing her homework. – Dělá domácí úkol.
  • V prvním případě je děj ukončený – úkol je již napsán, a proto použijeme předpřítomný čas prostý.
   V druhém příkladě děj pravděpodobně stále trvá – daná osoba začala psát v minulosti a (pravděpodobně) stále ještě píše. Použijeme tedy předpřítomný čas průběhový.

  c) Pokud mluvíme o ději (činnosti), který vedl k něčemu, co je současně aktuální.

  • Příklad: I am prepared because I have been training – Jsem připravený, protože jsem trénoval.
   Nezmiňuji přesný čas, kdy děj probíhal, jen ho uvádím jako důvod současného stavu. Předpřítomný čas průběhový použijeme proto, že dáváme najevo, že průběh dané činnosti je důvod pro současný stav.

  5 Rozdíl mezi předpřítomným časem průběhovým a prostým

  Předpřítomný čas průběhovýPředpřítomný čas prostý
  - začal jsem v minulosti, ještě jsem neskončil
  - důraz na činnost
  - prosté sdělení, že jsem něco udělal
  - důraz navýsledek
  I have been writing a letter for two hours.
  Už dvě hodiny píšu dopis.
  I’ve written a letter.
  Napsal jsem dopis.
  I have been picking mushrooms.
  Sbíral jsem houby.
  I have picked five mushrooms so far.
  Zatím jsem nasbíral pět hub.
  - nezáleží, kolik hub mám, ale že jsem je sbíral
  - důraz na činnost, prostě sděluji, že jsem je sbíral
  - podstatný je výsledek - kolik hub už mám.
  - děj, který se opakuje po nějakou dobu, která stále trvá- prosté oznámení, že se něco stalo (nezmiňujeme čas kdy)
  He’s been losing his keys regularly.
  Pravidelně ztrácí klíče.
  He’s lost his keys.
  Ztratil klíče.
  Next articleGenitive Case
  Vendula Nedělová
  She completed her master's degree at the Faculty of Education, Charles University, specializing in English language, music culture, pedagogy, and social pedagogy. She has many years of experience in language teaching in the Czech Republic, USA, Indonesia and Germany. She works as a methodologist and coordinator of language courses in OLINE learning, where she leads a team of lecturers and the creation of language courses for more than 137 000 students. Vendula follows the motto: “Learning should be fun, because if we enjoy what we do, then it makes sense”.