Anthony Crolla barely survived attack of two burglars that went to rob his neighbour´s house. He caught them and they broke his ankle and fractured his skull. He was forced to stay in hospital for months to recover from his injuries. And while he was recovering, he could think about his life. He is convinced that things could be worse. Even though boxing is major part of his life, he realized his family, his young son, are far more important to him and this attack could ruin their lives.

That attack happened just four weeks before his fight for world title and he was heartbroken at that time. Crolla was sure he will be back soon, but he surely shocked many people how fast he was back on feet and ready for boxing again.

He is confident, that his tough skull and clean life play the major part in his fast recovery from injury.

He takes the best out of this tragedy and he is sure, that he is mentally stronger, then before. It helped him to get the most out of each training session. He might never again have experienced that feeling of walking to the ring in front of thousands of people. He is sure it is much better feeling that any drug or alcohol can give you. And he is happy to see the highs so high, that he could not ever imagine.

Slovíčka

barely – sotva/stěží
burglar – lupič
ankle – kotník
recover – zotavit se/uzdravit se
even though – přestože
heartbroken – zdrcený
confident – přesvědčený
tough – tvrdý
injury – zranění
session – trénink/lekce
imagine – představit si

Překlad

Anthony Crolla stěží přežil útok dvou lupičů, kteří se vydali vykrást sousedův barák. Načapal je a oni mu zlomili kotník a prorazili lebku. Byl nucený zůstat v nemocnici několik měsíců, aby se vyléčil ze svých zranění. A zatímco se léčil, mohl přemýšlet o svém životě. Je přesvědčený, že vše mohlo být mnohem horší. Přestože box je významná část jeho života, uvědomil si, že jeho rodina, jeho mladý syn jsou pro něj mnohem důležitější a že tento útok jim mohl zničit život.

Útok se stal čtyři týdny před jeho bojem o světový titul a byl z toho v té době zdrcený. Crolla si byl jistý, že se vrátí brzo, ale zajisté šokoval mnoho lidí, jak rychle se dokázala postavit na nohy, a že je připravený zase boxovat.

Je si jistý, že jeho tvrdá lebka a zdravý životní styl hrály zásadní roli v jeho rychlém uzdravení ze zranění.

Bere si to nejlepší z této tragédie a je si jistý, že je mentálně silnější než kdy předtím. Snaží si vzít co nejvíc z každého tréninku. Už by nikdy nemusel zažít ten pocit, když vchází do ringu před tisíci lidmi. Je si jistý, že je to mnohem lepší pocit, než mu mohou poskytnout nějaké drogy nebo alkohol. A je šťastný, že může vidět výšky tak vysoké, že si to nikdy nedokázal ani představit.

Anthony Crolla is 28 years old boxer. One day he saw something strange in his neighbour´s house. He went there and suprised two burglars trying to rob the house. He was attacked by them and was badly injured. They broke his ankle and fractured his skull. This happened just four weeks before his fight for world title.

Crolla was heartbroken. It was like end of the world for him. Then he realised that although boxing is big part of his life, there are more important things. His family, little son and that consequences could have been worse. Crolla suprised many people with his fast comeback, despite his statements that he will be back really soon. He is living a clean life and having tough skull was also an advantage.

Crolla has always been a hard trainer, but now he makes sure, that he get most of his training, because it could have been all taken away by those two burglars. Now he feels a lot stronger mentally.

Now he is also very happy, he is able to go to the ring in front of thousands of people. He thinks that this feeling is far better than anything drugs or alcohol can offer. And that is the great thing about boxing. Lows can be so low but highs can so high than anything you can imagine.

Definice

strange – being definitely out of ordinary and unexpected
neighbour – a person who lives or is located near another
rob – take something away by force or without the consent of the owner
heartbroken – full of sorrow
consequences – a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenom
statement – a message that is stated or declared
advantage – the quality of having a superior position
offer – make aviable or accessible, provide or furnish
imagine – form a mental image of something that is not present

Slovíčka

strange – divný/zvláštní
neighbour – soused,/sousedka
rob – okrást/oloupit
heartbroken – zdrcený
consequences – následky
statement – vyjádření,/prohlášení
advantage – výhoda
offer – nabídka/nabídnout
imagine – představit si

Překlad

Anthony Crolla je 28 letý boxer. Jednoho dne uviděl něco divného v sousedově baráku. Vydal se tam a překvapil dva lupiče, kteří se snažili vykrást dům. Zaútočili na něj a vážně ho zranili. Zlomili mu kotník a prorazili lebku. Toto se stalo jen čtyři týdny před jeho bojem o světový titul.

Crolla byl zdrcený. Bylo to pro něj jako konec světa. Poté si uvědomil, že ačkoliv box je velká část jeho života, jsou zde důležitější věci. Jeho rodina, malý synek a, že následky mohly být mnohem vážnější. Crolla překvapil mnoho lidí svým rychlým návratem, navzdory jeho prohlášením, že bude rychle zpět. Žije zdravě a velká výhoda byla jeho tvrdá lebka.

Crolla byl vždy tvrdý dříč na tréninku, ale teď se snaží vždy dostat co nejvíc z každého tréninku, protože ho o to mohli připravit ti dva lupiči. Cítí se mentálně mnohem silnější.

Je teď také velmi šťastný, že může jít před tisíce lidí do ringu. Myslí si, že tento pocit je mnohem lepší než cokoliv, co vám mohou nabídnout drogy nebo alkohol. A to je ta krásná věc na boxování. Člověk může padnout velmi hluboko, ale také může zažít výšky tak vysoké, že si je ani nedokázal představit.

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.