Heyneke Meyer, the coach of Springboks (South Africa national rugby team) is facing a big problem. He is being accused that he is racist and that he is giving more chances to white players then black players in national team.

Peter De Villiers, which was the first coach of Springboks wrote a text for internet newspaper, that Meyer dropped Cormal Hendricks and play Jesse Kriel out of position, just make a room for Jean De Villiers after his recovery from long injury.

Former black coach is convinced that this decision took the national team back to 80s, where black people were supporting opposite team, because of apartheid.

Meyer named only four black players for their game against Argentina on Saturday.

Meyer denied these accusations and said that he do not look at colour of skin and is totally committed to transformation of team and that he has great relationship with players. Even players do not believe these things that are written in newspapers. The most important thing for Meyer is to keep his integrity.

COSATU made a long statement and highlighted the „privileged position of white players“ and pointed on example of Jean De Villiers comeback. They think, that anywhere in the world, this player have to play himself back to the team with great performance on the field after long injury. And they added that Jean is not in top form now, but still is on the field.

South Africa is now in Pool B and will play versus Japan, USA, Samoa and Scotland.

Slovíčka

facing – čelit
accuse – obvinit
recovery – zotavení
former – dřívější/někdejší
decision – rozhodnutí
support – podpora
deny – popřít
committed – věrný/oddaný
integrity – čestnost/poctivost
highlight – zdůraznit/upozornit
performance – výkon/výkonnost

Překlad

Heyneke Meyer, trenér Springboks (národní tým Jižní Afriky) čelí velkému problému. Je obviňován z toho, že je rasista a, že poskytuje více šancí bílým hráčům než černým v národním týmu.

Peter De Villiers, což je první černý trenér Springboks napsal článek pro internetové noviny, že Meyer vyřadil Cormala Hendrickse a přeložil Jesse Kriela na jinou pozici, jen aby udělal místo Jean De Villiersovi po jeho uzdravení z dlouhého zranění.

Někdejší černý trenér je přesvědčený, že toto rozhodnutí vrátilo národní tým do osmdesátých let, kdy černé obyvatelstvo podporovalo hostující tým, kvůli apartheidu.

Meyer oznámil jenom čtyři černé hráče na utkání proti Argentině tuto sobotu.

Meyer odmítá obvinění a řekl, že nekouká na bravu pleti a je totálně oddaný transformaci týmu, a že má skvělý vztah s hráči. Ani hráči nevěří těmto věcem, které se píší v novinách. Nejdůležitější věc pro Meyerse je jeho poctivost a čestnost.

COSATU vydalo dlouhé prohlášení a zdůrazňuje “ privilegovanou pozici bílých hráčů “ a poukázalo na příklad návratu Jeana De Villierse. Myslí si, že všude jinde na světě by se po dlouhém zranění, tento hráč musel dostat zpět do týmu svojí hrou a výkony. Zároveň dodávají, že Jean není v nejlepší formě, ale přesto je zpět ve hře za národní tým.

Jižní Afrika je teď v koši B a bude hrát proti Japonsku, USA, Samoe a Skotsku.

Heyneke Meyer is the rugby coach of South Africa. He came under strong criticism for being racist, because he is favouring white players over black ones.

Several players complained to the Congress of South Africa Trade Unions (COSATU). Peter De Villiers, who was first black coach of Springboks (which is the nickname for South Africa national rugby team) back in 2008-2011, wrote column criticising Meyer´s decision to drop Cornal Hendricks and play Jesse Kriel out of position to accommodate Jean de Villiers on his return from injury.

Peter De Villiers wrote: „This decision took us back to 80s, where black people supported opposing team, because of apartheid“.

Meyer countered, that it is not true and he has great relationship with his players and lot of them support him and saying it is not true what is in newspapers.

Meyer also added, that all in their team are South Africans and they do the best for the country. They support each other and that the most important thing for Meyer is his integrity.

South Africa suffered four defeats in a row, with only two black players on the field and three more on the bench in last lost game versus Argentina.

COSATU made statement, that „white players have privileged position“ and pointed at the example of Jean de Villiers comeback. This player was sidelined after his major injury which happened back in 2014 game against Wales.

COSATU is claiming that any other player after this injury would have to make his way back to the team by playing great. This player is not in top form at this moment, yet this player just walked back into team.

South Africa is in pool B now and will play against Scotland, Samoa, USA and Japan.

Definice

favouring – favouring proposition, opinion etc
several – considered individually
column – an article giving opinions
counter – an opposite direction
integrity – undivided completeness
suffer – undergo or be subject to
sideline – a line that marks side boundary of a playing field

Slovíčka

several – několik
column – sloupec/sloupeček
counter – protiváha/kontrovat
integrity – charakternost/poctivost
suffer – utrpět/prodělat něco nepříjemného
sideline – postraní čára/ be sidelined – nemoci hrát kvůli zranění atd

Překlad

Heyneke Meyer je trenér rugby Jižní Afriky. Dostal se pod silnou kritiku, že je rasista, protože upřednostňuje bílé hráče před černými.

Několik hráčů si stěžovalo Kongresu Obchodních Unií Jižní Afriky ( COSATU). Peter de Villiers, který byl prvním černým trenérem Springboks (což je přezdívka pro národní tým rugby Jižní Afriky) zpět v letech 2008-2011, napsal sloupeček kritizující Meyerovo rozhodnutí o vyřazení Cornala Hendrickse a přemístěni Jesse Kriela z jeho pozice, aby vyhověl Jenau de Villiersovi po návratu ze zranění.

Peter De Villier napsal: “ Toto rozhodnutí nás vrátilo do osmdesátých let, kdy černí lidé podporovali hostující team, kvůli apartheidu“.

Meyer kontroval, že to není pravda a že má skvělý vztah s hráči a spousta z nich ho podporuje a říká, že to není pravda, co se píše v novinách.
Meyer také dodal, že všichni v jejich týmu jsou Jihoafričané a že dělají to nejlepší pro zemi. Navzájem se podporují, a že pro Meyera je nedůležitější jeho vlastní čestnost a poctivost.

Jižní Afrika utrpěla čtyři porážky v řadě s jenom dvěma černými hráči na hřišti a třemi na lavičce v poslední prohrané hře proti Argentině.

COSATU vydalo prohlášení, že „bílý hráči mají privilegovanou pozici“ a ukázalo na příklad Jeana de Villierse a jeho návratu. Tento hráč byl vyřazen po jeho vážném zranění, které se stalo v roce 2014 ve hře proti Walesu.

COSATU tvrdí, že každý jiný hráč by se musel po tomto zranění vrátit do týmu díky tomu, že hraje skvěle. Tento hráč není v tuto chvíli v nejlepší formě, ale i tak se dostal zpět do týmu.
Jižní Afrika je teď v koši B a bude hrát proti Skotsku, Samoe, USA a Japonsku.

Související gramatické články

Žádné komentáře

Napište nám, jak se vám článek líbil, uděláte nám radost

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.